Zpráva o entomologickém průzkumu přírodní rezervace zbytka V roce 1996
старонка1/3
Дата канвертавання17.04.2016
Памер190.86 Kb.
  1   2   3


Zpráva o entomologickém průzkumu přírodní rezervace ZBYTKA

v roce 1996

Zpracoval RNDr.Bohuslav MOCEK, Muzeum východních Čech v Hradci Králové1. METODIKA VÝZKUMU

Zaměření výzkumu

Výzkum entomoafauny na lokalitě Zbytka byl zaměřen na sběr řádu dvoukřídlého hmyzu (Diptera) a vážek (Odonata), při sběrech smýkací metodou nebo individuálním odchytem byly orientačně loveny i zástupci síťokřídlého hmyzu (Neuroptera), srpice (Mecoptera), někteří brouci (Coleoptera), případně ostatní skupiny (Ensifera Caelifera, Arachnoidea). Z kvantitativně odebraného materiálu z pastí (žluté misky, Malaiseho nárazová past, zemní pasti) byl vytříděn další materiál z řádů blanokřídlých (Hymenoptera) a chrostíků (Trichoptera).

Metody pro sběr řádu Diptera byly zaměřeny na zjištění druhového spektra skupiny Acalyptrata, Calyptrata byly sbírány orientačně, podřád dlouhorohých (Nematocera) nebyl předmětem systematického výzkumu především pro odlišnost metodiky a obtížnost rozsáhlejší determinace materiálu.

Orientační výzkum byl realizován na celém území rezervace, většina sběrů se soustředila do botanicky nejzachovalejších biotopů s rozmanitými vlhkostními a vegetačními poměry, které se nacházejí zejména v západní polovině území. Tomuto hledisku odpovídalo i rozmístění chytacích zařízení během výzkumu tak, aby bylo prosbíráno co nejvíce rozmanitých biotopů.Terénní práce a přehled terénních exkurzí

Entomologický průzkum byl prováděn po celou vegetační sezonu, od časného jara do konce roku s častější frekvencí exkurzí v době největšího výskytu hmyzu studovaných skupin (červen-červenec). Převážně byla používána smýkací metoda, dále byly exponovány 5x 2-4 linie žlutých misek (pan traps),od 11.10. 5 kusů zemních pastí (soil traps) a od 30.5. do 10.11. nepřetržitě pracovala nárazová Malaiseho past. Rozmístění chytacích zařízení je zakresleno v přiloženém plánku.

Celkem bylo realizováno 15 terénních exkurzí na lokalitu:

11.4.1996 - smyky po narašených dřevinách, kvetoucích Leucojum, mladé trávě. Prosev hrabanky. Sběr ulit odumřelých plžů (Helix).

24.5.1996 - smyky v podrostu lužního lesa, olšinách v okolí příkopů, na vlhkých loukách.

24.5.-30.5. 1996 exponovány 4 linie žlutých misek (pan traps):A1. Les (Quercetum) v severozápadní části, v okolí zaplavovaných míst téměř bez podrostu

A2. Úpolínová louka obklopená lesním komplexem - dominantní kv.bylina Trolius altissimus

A3. Lužní les (Alnetum s Fraxinus) v jihovýchodní části směrem k obci Pohoří - silně podmáčený lužní les, v podrostu Carex, Lecojum vernum

A4. Ostřicová louka a okolí příkopu ve východní části - linie podél příkopu s vodou, luční porosty později sekány

30.5.1996 - smyky po keřových lemech s dokvétající Prunus spinosa, smyky v podrostu lesa (plně kvetoucí Allium ursinum), smyk na vlhkých loukách (dokv. Trollius altissimus, Phyteuma orbiciulare).

30.5.- 5.6.1996 - exponována nárazová Malaiseho past v lese na sz. okraji studovaného území (M1)

5.6.1996 - smyky v podrostu lesa ve východní části lokality od usedlosti v Roheničkách podél Zlatého potoka (dom.odkv. Allium ursinum, hoj. Euphorbia dulcis apod.). Další sběry na jižně exponovaných okrajích lesa (u seníku). Smyky po vlhkých loukách - v okolí seníku, prameniště (remíz), množství kv. Ranunnculus sp., Chrysanthemum sp., Thalictrum lucidum, Iris pseudacorus (pozorovány 2 ex. Iris sibirica). Individuální lov vážek podél potoka (Calopteryx), v zamokřených enklávách mezi západní hranicí lokality a úzkým porostem lužního lesa a v okolí zavodněných prohlubní (koleje, dolíky) na louce u prameniště (remíz).

5.6.- 18.6.1996 - exponována nárazová Malaiseho past v lese na sz. okraji studovaného území (M1 - viz výše)

18.6.1996 - smyky po vegetaci v lese (kv. Aegopodium podagraria, Lilium martagon), na loukách (Valeriana officinalis, Filipendula ulmaria apod.). Lov Odonat.

18.6. - 28.6.1996 - exponovány 3 linie žlutých misek (pan traps):

B1. Les (Quercetum) od Zlatého potoka k okraji louky v okolí Malaiseho pasti

B2. Jižní okraj Alneta u příkopu s vodou (ekotonová zóna).

B3. Neposečené zrašeliněné louky na západní straně území.

18.6.- 28.6.1996 - exponována Malaiseho nárazová past na stejném místě (les) jako 30.5. a 5.6.1996 (M1)

28.6.1996 - Smýkání po rašelinných a podmáčených loukách (množství vody po přívalových deštích), kv. Filipendula ulmaria, Geranium pratense, Inula sp., Hypericum apod. Smyk v lesním porostu podél Zlatého potoka (kv. Astrantia, Lilium martagon, Lamium galeobdelon).

28.6. - 15.7.1996 exponována Malaiseho nárazová past asi 10 m od okraje prosvětleného lesa na východním okraji rašelinné louky (naproti remízu) (M2).

15.7.1996 - Sběr Dipter smýkáním v lesních biotopech (kv. Lilium martagon, Stachys sp.), na loukách (Inula sp., Achlemilla). Lov Odonat na okrajích lesa.

15.7. - 22.7.1996 - exponovány 3 linie žlutých misek (pan traps):C1. Izolovaný les (Quercus, Fraxinus, Tilia) u seníku

C2. Ekotonová lemová společenstva na okraji lesa a luk

C3. Prameniště a nejvlhčí část rašelinné louky u remízu

15.7. - 22.7. exponována nárazová Malaiseho past na stejném místě jako 28.6. - 15.7.(M2)

22.7.1996 - Smyky v lesních společenstvech a na loukách (fenologie viz 15.7.)

22.7. - 31.7.1996 - exponovány žluté misky v liniích z 15.7., využity pouze vzorky z linie 1., ostatní macerováno nebo vyschlé

22.7.- 31.7.1996 - exponována nárazová Malaiseho past (stejné místo jako 15.7.) (M2)

31.7. - 21.8.1996 - exponována nárazová Maliseho past (stanoviště M2).

21.8.1996 - Smyky na loukách s kvetoucí letní flórou (Cirsium sp., Cirsium oleraceum, Sanguisorba, Eupatoria, Centaurea sp.). Smyk v lese (podrost bez dominantních kv. rostlin, rozvoj "širolisté" bylinné vegetace). Doplňují lov letních druhů Odonat u vysychajích louží (rod Sympetrum, Aeschna). Individuální lov vagilních Dipter (Syrphidae) na květech.

21.8. - 4.9.1996 - exponovány 2 linie žlutých misek:D1. Podél levého břehu Zlatého potoka v vlesním biotopu

D2. Rašelinná louka v západní části (u remízu)

21.8. - 4.9.1996 - exponována nárazová Maliseho past (stanoviště M2)

4.9.1996 Smyky v lese a na jeho okrajích (Prunus spinosa, Cornus sanquinea, Ligustrum vulgare, Rosa sp. - s plody), na loukách ( zač kv. Colchicum). Smyky na kvetoucích ruderalizovaných úhorech na jižní starně území. Smyky v xerotermních enklávách na jižním okraji křovinatých lemů v jižní části lokality (Brachypodietum). Lov sarančat a kobylek na loukách.

4.9.- 27.9.1996 - exponována nárazová Malaiseho past (stanoviště M2)

27.9.1996 - Smyky na okrajích lesního komplexu v severozápadní části lokality (kv. Centaurea, Colchicum), na loukách (Mollinia, Carex). Lov sarančí, individuální lov větších Dipter na Cirsium.

27.9. - 11.10.1996 - exponována nárazová Malaiseho past (stanoviště M2)


27.9. - 11.10.1996 - exponovány 2 linie žlutých misek (pan traps):

E1. Jižní okraj lesního porostu (Quercetum), okolo padlého kmene, v keřových lemovech.

E2. Xerotermní enklávy na v keřemi zarostlém valu při jižním hranici rezervace.

11.10. - 6.11. exponováno 5 zemních pastí:1. Xerotermní okraj lesa v jižní části lokality

2. Rašelinná louka

3. Quercetum u seníku

4. Lesní porost - levý břeh Zlatého potoka

5. Alnetum u příkopu

6.11.- 17.12. exponováno 5 zemních pastí na stejných místech jako 11.10.


Metodika sběru

1. Smýkání a individuální sběr

Sběr smýkáním po vegetaci byl hlavní požitou metodou. Použita byla entomologická síť se silnějším rámem o průměru 50 cm, materiál byl vybírán exhaustorem a smrcen parami octanu etylnatého. Sběry smýkačkou byly prováděny v podrostu lesních biotopů, na loukách a na keřových lemech lesních okrajů. Sběry získané smýkáním nebyly odlišovány podle biotopů.
2. Žluté misky (pan traps)

Používány byly plastové okrouhlé misky průměru 20 cm, které byly na vnitřní straně opatřeny žlutým nátěrem. Jako konzervační tekutina byla použita slaná voda, koncentrace kuchyňské soli byla volena podle předpokládané délky expozice (2-3 dny: téměř čistá voda, více než týden: nasycený roztok), pro účely lepšího pozdějšího přepreparování vybraných exemplářů do exikátových sbírek byly přidávány 1-2 kapky 4% formaldehydu. Za účelem narušení povrchového napětí hladiny vody bylo přidáváno několik kapek smáčedla (Jar). Misky byly exponovány v liniích asi po 20 kusech, vzdálených od sebe 3-5 m. Umisťovány byly na povrch půdy. případně pařezy nebo padlé


3. Malaiseho nárazová past (Malaise trap)

Past na létající pohyblivý hmyz využívající jeho pozitivní fototaxe. Vyrobeno z monofilu, konstrukce dle vzoru z entomologického pracoviště Národního muzea v Praze. V chytací "hlavě" použito pro smrcení insekticidu "Molantin", konzervační tekutinu tvořil nasycený roztok kuchyňské soli s detergentem a fixáží několika kapek formaldehydu.


4. Zemní pasti (soil traps)

Pro odlov epigeicky žijících forem v závěru sezony a zimních měsících použity zemní pasti podle metodiky biomonitoringu AOP Praha. Jednalo se o polyetylénové lahve o obsahu 1 litr s odříznutým vrcholem, který byl využit jako nálevka. Vnitřní pouzdro této zakopané pasti je tvořeno PET nádobou s konzervčním roztokem (nasycený roztok soli, nebo Fridex). Pasti kryty plechovou stříškou.

Vzorky ze všech druhů pastí byly vybírány přelitím přes síto a převedeny do 75% etylalkoholu. Do doby zpracování (výběrové přebrání do řádů) byl materiál deponován v lednici při teplotě -5 stupňů C.

Kromě sběru materiálu byly z každé exkurze pořízeny terénní deníky s fenologickými poznámkami. Průběžně byla pořízena fotodokumentace lokality na inverzní (diapozitivní) barevný kinofilm, která je uložena v archívu přírodovědeckého oddělení MVČ.2. ZÍSKANÝ MATERIÁL A JEHO ZPRACOVÁNÍ

Smýkáním bylo získáno více než 800 exemplářů dvoukřídlých, který byl preparován na sucho, roztříděn do čeledí a částečně determinován specialisty:

Mgr. Jaroslav Bosák (Olomouc) - ASILIDAE, BOMBYLIIDAE

Doc.RNDr. Miroslav Barták, CSc. (Praha) - EMPIDIDOIDEA, MICROPEZIDAE, LONCHOPTERIDAE, SEPSIDAE *

RNDr. Jiří Olejníček, CSc. (České Budějovice) - DOLICHOPODIDAE *

Mgr. Jiří Holinka (Pardubice) - SYRPHIDAE

Ing. Jan Dirlbek, DrSc. (Praha) - TEPHRITIDAE

RNDr. Jan Máca (České Budějovice) - LONCHAEIDAE, DROSOPHILIDAE, DIASTATIDAE

Ing. Miloš Černý (Halenkovice) - AGROMYZIDAE *

RNDr. Miroslav Vála (Olomouc) - AGROMYZIDAE - rod Agromyza *

RNDr. Jindřich Roháček, CSc. - SPHAEROCERIDAE *

Štěpán Kubík (Praha) - CHLOROPIDAE *

RNDr. Bohuslav Mocek (Hradec Králové) - PHORIDAE, ODONATA

Prof. RNDr. Rudolf Rozkošný, DrSc. (Brno) - STRATIOMYIDAE, SCIOMYZIDAE

Doc. Ing. Vladislav Martinek (Dobruška) - HELEOMYZIDAE, OPOMYZIDAE, LAUXANIIDAE ,DRYOMYZIDAE, OTITIDAE ,PLATYSTOMATIDAE

Doc.RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc. (Brno) - PLATYPEZIDAE

RNDr. Jan Ježek, CSc. (Praha) - PSYCHODIDAE *

RNDr. Jiří Zelený, CSc. - NEUROPTEROIDEA, MECOPTERA *

Celkem bylo determinováno dosud 159 druhů Dipter. Zpracování čeledí označených * nebylo dosud dokončeno.

Z linií žlutých misek bylo odebráno celkem 15 vzorků, z Malaiseho pasti 10 vzorků a ze zemních pastí 6 vzorků (materiál z pastí č.4 a 5 byl sloučen). Z materiálu z těchto sběrů byly vytříděno dalších cca 2 tisíce kusů Dipter, stejné množství blanokřídkých, okolo 100 kusů brouků, kteří byly přepreparováni na sucho a výběrově provedena jejich determinace, několik desítek kobylek a sarančí a další řády. Z materiálu Dipter byly vybrány a determinovány zástupci čeledi Phoridae, k determinaci byla předána podstatná část čeledi Psychodidae ostatní lihový materiál Dipter nebyl dosud roztříděn do čeledí.

Individuálním odchytem bylo získáno 50 kusů vážek, které jsou determinovány autorem, některé determinace potvrdil dr. Zelený. Tomuto specialistovi byly předány k determinaci lihové sběry řádů Neuropteroidea a Mecoptera (cca 20 vzorků).

Ze vzorků bylo vytříděno cca po 5-10 zkumavkách převládajících zástupců pavouků a sekáčů, uvažuje se o jejich determinaci. Individuálním odchytem byl zachycen křižák pruhovaný, jehož preparát je uložen v lihové sbírce.

Nasbíraný determinovaný entomologický materiál je uložen ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové.


3. PŘEHLED DRUHŮ

VÁŽKY (ODONATA)

det. RNDr.Bohuslav Mocek (Hradec Králové)

Na území rezervace byl doložen výskyt 12 druhů vážek. Jde vesměs o hojné druhy, avšak některé (Calopteryx virgo) patří k ohrožené ubývající fauně. Většina zjištěných taxonů se vyskytuje především v severozápadní části, kde je nevětší množství vodních biotopů. Některé druhy např. Sympetrum flaveolum a S. sanguineum, Coenagrin puella zde vytvářejí početné populace. Relativně vysoký počet druhů je dán diverzitou vodního prostředí - kromě samotného Zlatého potoka se zde vyskytují zbytky sezonních vodotečí vznikých při záplavách, zavodněné přirozené i umělé (koleje) deprese, různou měrou vegetací zarostlé vývěry a vysychající příkopy.

Přehled zjištěných druhů

MOTÝLICOVITÍ (CALOPTERYGIDAE)Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)

Motýlice obecná patří k ubývajícím druhům, vyvíjejícím se v tekoucích vodách. Na lokalitě se vyskytuje početná populace, vyvíjející se v Zlatém potoce. Stovky exemplářů byly pozorovány v jeho okolí, zejména v severozápadní části rezervace u Roheniček.

Dokladový materiál: 1 ex.: 5.6.- 1 M
ŠIDLATKOVITÍ (LESTIDAE)

Lestes sponsa (Hansemann, 1823)

Nejhojnější druh čeledi, na lokalitě poměrně vzácně, vývoj v příkopech na severním okraji lokality. Imaga v jeho okolí na okraji olšiny a nejvlhčích místech slatinné louky.

Dokladový materiál: 1 ex.: 22.7. - 1F
ŠIDÉLKOVITÍ (PLATYCNEMIDAE)

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)

Vývoj ve Zlatém potoce a téměř stojaté vodě u prameniště. Na lokalitě hojný druh.

Dokladový materiál: 1 ex.: 15.7. - 1F
ŠIDÉLKOVITÍ (COENAGRIONIDAE)

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)

V okolí vegetací zarostlých prohlubní a příkopu ve střední části území (u seníku).

Dokladový materiál: 1 ex: 5.6. - 1F
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)

Hojný teplomilnější druh vyskytující u stojatých zarostlých vod.

Dokladový materiál: 1 ex: 22.7. - 1M
Coenagrion puella (Linnaeus,1758)

Obecný druh, též nejhojnější šidélko na lokalitě. Vývoj v zavodněných kolejích, příkopu a zarostlých tůňkách mezi Zlatým potokem a rašelinnou loukou v severní části.

Dokladový materiál: 15 ex.: 5.6. - 3M, 1F, 18.6. - 5M, 2F, 15.7. - 1M, 22.7. - 3M
ŠÍDLOVITÍ (AESCHNIDAE)

Aeschna cyanea (Mueller, 1764)

V rezervaci po celém území na jižních okrajích lesních porostů.

Dokladový materiál: 1 ex.: 22.7. - 1M
Aeschna mixta Latreille, 1805

Poměrně teplomilný druh, v Polabí hojný.

Dokladový materiál: 1 ex. 4.9. - 1M

VÁŽKOVITÍ (LIBELLULIDAE)Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758

Výskyt hlavně v okolí zavodněných kolejí a loužích v západní části území na hranici sečené a nesečené části rašelinné louky.

Dokladový materiál: 1 ex. 5.6. - 1M
Orthetrum cancellatum (Linneus, 1758)

Letní vážka hojně se vyskytují u rybníků a stojatých vod, kde se vyvbíjejí larvy. Na lokalitě není početná.

Dokladový materiál: 1 ex.: 15.7. - 1M
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)

Poměrně teplomilný druh, zde početná populace.

Dokladový materiál: 1 ex.: 28.6. - 1M, 15.7. - 1F, 22.7. - 1M, 21.8. - 1M
Sympetrum sanguineum (Mueller, 1764)

Společně s předchozím druhem zejména na severní a západní části studovaného území. Imaga po celé ploše rašelinných luk, v nesečená části hojnější.

Dokladový materiál: 4 ex. 15.7. - 1M, 22.7. - 2M, 1F, 21.8. - 1M
DVOUKŘÍDLÍ (DIPTERA)

Dosud bylo determinováno ze studovaného území 159 druhů řádu DIPTERA, avšak vhledem k získanému materiálu a charakteru lokality bude tento počet mnohem vyšší. Vysoký počet druhů byl dokumentován zejména v čeledích, které jsou vývojem vázány na vlhké a mokřadní lokality (Stratiomyiidae, Sciomyzidae), ale i na lesní společenstva lužního charakteru (Phoridae, Drosophilidae). Zastoupeny jsou však i druhy teplomilné, vyskytující se na sušších až stepních lokalitách např. Billotia inermis, Metopina formicomendicola, Paroxyna absithii apod. Fauna Dipter je zastoupena prvky nížinnými, ale vyskytující se zde i druhy, jejichž rozšíření je spíše ve vyšších nadmořských výškách, a které sem zasahují z Orlických hor.

Výzkumem byly dokumentovány 2 nové druhy pro faunu České republiky, 12 druhů velmi vzácných, doložených z území našeho státu zatím pouze několikrát. Jeden zjištěný druh je zařazen v Červené knize ohrožených živočichů ČR.

Přehled zjištěných druhů
BRÁNĚNKOVITÍ (STRATIOMYIDAE)

det. prof.RNDr.Rudolf Rozkošný, DrSc. (Brno)Beris vallata (Forster, 1771)

Vlhkomilný bažinný vzácnější druh. Larvy saprofágní, imaga na květech a listech bylin v okolí potoků.

Dokladový materiál: 1 ex.: 18.6.- 1 ex.
Chloromyia formosa (Scopopoli, 1763)

Obecný, hojný druh, jehož larvy žijí v zahnívajících rostlinných zbytcích v půdě.

Dokladový materiál: 3 ex: 15.7.- 1 ex., 18.6. - 1 ex., 21.8. - 1 ex.

Microchrysa polita (Linné, 1758)

Po celém území státu se vyskytující druh. Larvy jsou saprofágní až koprofágní, žijí ve vlhké půdě, hnijící trávě a listí. Fakultativní synantrop.

Dokladový materiál: 1 ex: 5.6. - 1 ex.
Sargus cuprarius (Linné, 1758)

Hojný saprofágní druh, larvy žijí v hnijících vegetabiliích (kompost, trouch apod.). Imaga poletují na sluncem ozářených listech nižších keřů.

Dokladový materiál: 3 ex.: 22.7. - 1 ex., 31.7. - 1 ex., 21.8. - 1 ex.

Odontomyia tigrina (Fabricius, 1775)

Vzácný druh, larvy se vyvíjejí ve vodě.

Dokladový materiál: 1 ex: 5.6.. - 1 ex.
Oplodontha viridula (Fabricius, 1775)

Hojně se vyskytuje v okolí zarostlých vod, kde se vyvíjejí larvy. Na sledované lokalitě velice hojný hlavně na rašelinné louce v severozápadní části.

Dokladový materiál: 6 ex.: 18.6. - 2 ex., 28.6. - 3 ex., 15.7. - 1 ex.
Stratiomys chamaeleon (Linné, 1758)

Mokřadní druh, larvy žijí mezi pobřežním rostlinstvem. Na vhodných biotopech je druh hojný pocelém území státu. Druh je zařazen do Červené knihy ohožených živočichů se statutem E - ohrožený

Dokladový materiál: 1 ex. 18.6. - 1 ex., pozorovány desítky jedinců, foto na diapozitivy.
Stratiomys singularior (Harris, 1776)

Způsob života podobný předešlému druhu, avšak mnohem vzácnější.

Dokladový materiál: 5.6. - l ex., 18.6. - 2 ex.
Nemotelus nigrinus Fallén, 1817

Vzácnější druh s larvami vyvíjejícími se ve vodě.

Dokladový materiál: 5 ex: 5.6. - 1 ex., 28.6. - 2 ex., 15.7. - 2 ex.
Nemotelus pantherinus (Linné, 1758)

Nejhojnější ze 4 druhů rodu, žjících na území ČR. Způsob života stejný jako u předchozího druhu, t.j. vazba na vlhké biotopy s různým typem stojatých vod.

Dokladový materiál: 24 ex.: 5.6.- 7 ex., 18.6. - 10 ex., 15.7. - 5 ex., 22.7. - 2 ex.
Oxycera trilineata (Linné, 1767)

Vzácnější druh vyskytující se v okolí potoků, neboť jeho larvy žijí v mechových nárostech v potocích.

Dokladový materiál: 3 ex.: 18.6. - 2 ex., 15.7. - 1 ex
Pachygaster atra (Panzer, 1798)

Larvy se vyvíjejí pod kůrou nebo v zahnívajícm materiálu. Hojný druh, především na teplejších lokalitách.

Dokladový materiál: 1 ex.: 15.7. - 1 ex.
Pachygaster leachi (Curtis, 1824)

Vzácnější druh bráněnky s podobnou bionomií jako P.atra.

Dokladový materiál: 1 ex.: 28.6. - 1 ex.

ROUPCOVITÍ (ASILIDAE)

det. Mgr. Jaroslav Bosák (Olomouc)
Neoitamus cyanurus (Loew, 1849)

Obecný druh na loukách a okrajích lesů.

Dokladový materiál: 1 ex.: 18.6. - 1F
Machimus atricapillus (Falén, 1814)

Velmi hojný luční dravý druh.

Dokladový materiál: 4 ex.: 15.7. - 1M, 21.8. - 2M, 4.9. - 1M
Dioctria atricapilla Meigen, 1804

Obecně rozšířený druh po celém území republiky.

Dokladový materiál: 1 ex.: 18.6. - 1F
Dioctria linearis (Fabricius, 1787)

Na loukách, okrajích lesů, pasekách apod. dosti hojný.

Dokladový materiál: 2 ex.: 18.6. 1M, 28.6. - 1F
Leptogaster cylindrica (de Geer, 1776)

Všude na suchých loukách, na stéblech trav , kde pronásleduje drobný hmyz, také larva je dravá. Nejhojnější ze 3 zástupců rodu žijících na našem území.

Dokladový materiál: 1 ex.: 18.6. - 1F

DLOUHOSOSKOVITÍ (BOMBYLIIDAE)

det. Mgr. Jaroslav Bosák (Olomouc)
Bombylius major Linné, 1758

Běžný jarní druh s parazitickým způsobem života. Larvy se vyvíjejí v larvách samotářských včel zejména z rodu pískorypka (Andrena)

Dokladový materiál: 1ex: 5.6. - 1F

HRBILKOVITÍ (PHORIDAE)

det. RNDr. Bohuslav Mocek (Hradec Králové)
Anevrina thoracica (Meigen, 1804)

Široce rozšířený holoarktický druh. V ČR zejména v lužních a vlhkých listnatých lesích, ale i na vlhkých loukách a rašeliništích. Larvy jsou saprofágní. Imaga preferují temné prostředí, časté nálezy např. v chodbách hrabošů a myší.

Dokladový materiál: 6 ex.: 5.6.-18.6. (Malaise trap M1, Quercetum) - 1M, 18.6.-28.6. (pan traps B1, Quercetum) - 1M, 28.6.-15.7. (Malaise trap M2, Quercetum) - 1M, 15.7.-22.7. (pan traps C1, Quercetum) - 2M, 4.9.- 27.9.(Malaise trap M2, Quercetum) - 1M
Billotia inermis Schmitz, 1944

Velmi vzácný druh publikovaný z ČR teprve nedávno (do té doby známy pouze typové exempláře z Rakouska) (MOCEK 1994). Nálezy svědčí o preferenci stepních a teplých travnatých lokalit s výskytem Brachypodium sp. Vývoj není znám.

Dokladový materiál: 1 ex.: 15.7. - 1F


Borophaga incrassata (Meigen, 1830)

Hojnější druh, jehož larvy jsou parazity ve vlhké půdě žijících larev muchnice Bibio marci.

Dokladový materiál: 1 ex.: 4.9. - 1M
Chaetopleurophora erythronota (Strobl, 1892)

V lužních a světlejších listantých lesích žijící druh. Larvy jsou predátory plžů, zejména hlemýždě zahradního (Helix pomatia).

Dokladový materiál: 1 ex.: 15.7.-22.7.(pan traps C1, Quercetum) - 1M
Conicera dauci (Meigen, 1830)

Saprofágní běžný druh, larvy žijí v kompostu, zahnívajících vegetabiliích. Imaga často na květech z čeledi Apiaceae.

Dokladový materiál: 2ex: 5.6. - 1M, 27.9. - 1M
Conicera floricola Schmitz, 1938

Vyskytuje se hojně po celém území státu. Saprofágní larvy se vyvíjejí na hnijících organických látkách.

Dokladový materiál: 3 ex.: 5.6. - 1M, 30.5. - 1M, 15.7.-22.7. (Malaise trap M2, Quercetum) - 1M

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка