Zpracovatel: aopk čR, středisko Pardubice Prom biol. Světlana Vránová – zoologie Mgr. Lenka Baťová botanika
старонка1/7
Дата канвертавання27.04.2016
Памер1.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Výsledky biologického průzkumu lokality

POD KOPCEM“


(okr. Svitavy)

Zpracovatel: AOPK ČR, středisko PardubiceProm. biol. Světlana Vránová – zoologie Mgr. Lenka Baťová - botanikaPardubice, listopad 2001Výsledky biologického průzkumu

lokality „Pod kopcem“ (okr. Svitavy)Zpracovatel:

AOPK ČR, středisko Pardubice


Prom. biol. Světlana Vránová - vertebratologie

Mgr. Lenka Baťová – botanikaSpolupracovníci:

Prom. biol. Lubor Urbánek (ČSO) – vertebratologie

Mgr. Jiří Mach (ČSO) - ornitologie

Dis. Jaroslav Zámečník (KMVČ Hradec Králové) – entomologieLadislav Heger (myslivecký hospodář) – vertebratologie


A. Základní charakteristika:
Posuzovaná lokalita leží v okrese Svitavy u obce Polička v k.ú. Polička a Modřec. Hranice území tvoří na jihozápadě plot areálu Poličských strojíren, na severu hráz vodní nádrže „Pod kopcem 2“. Jedná se o údolní nivu Jánského potoka, který po celém svém zbylém toku přirozeně meandruje. Sledované území je součástí významného krajinného prvku ze zákona č. 114/1992 Sb., který je evidován od r. 1991 jako významná lokalita s výskytem hodnotných mokřadních společenstev (VKP č. 60 „Pod vlečkou“). V různých dokumentech se vyskytuje pod různými názvy a to: „Pod kopcem“, „Pod vlečkou“ a „Jánský potok“.
Lokalita s místním názvem „Pod kopcem“ byla v roce 1981 vyloučena z odvodnění z důvodu silného výskytu chráněných druhů rostlin (orchidejové louky). Sukcesí došlo v dalších letech ke změnám v druhové skladbě rostlinných společenstev. Postupné zarůstání pozemků náletem dřevin vedlo téměř k vymizení dříve hojného prstnatce májového, upolínu nejvyššího a řady vzácných druhů ostřic.
V údolí Jánského potoka existují v současné době tři vodní nádrže, vybudované pro účely sportovního rybolovu – „Pod kopcem 1“ z 80. let 20. století (místně zvaná „Přehrada“ ), nádrž „Pod kopcem 2“, vybudovaná v roce 1999 a nádrž areálu Poličských strojíren. Výstavbou nádrže „Pod kopcem 2“ v r. 1999 byla zničena část luk v místě zátopy, další část luk na východním svahu byla znehodnocena necitlivým uložením jílové navážky. Intenzivní využití vodních ploch sportovními rybáři má za následek zvýšený sešlap břehových porostů, pohozené odpadky apod.
B. Biologické posouzení lokality:
Během vegetační sezóny 2001 byly v lokalitě provedeny:

  1. Inventarizační botanický průzkum (Baťová)

  2. Inventarizační vertebratologický průzkum (Vránová, Urbánek, Mach)

  3. dílčí entomologický posudek (Zámečník)

Do výsledků byly zahrnuty také údaje od mysliveckého hospodáře pana Ladislava Hegera.

  1. Botanika(Mgr. Lenka Baťová, AOPK stř. Pardubice)
Při botanickém průzkumu během vegetační sezóny 2001 byly nalezeny 3 druhy chráněné dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. - prstnatec májový (Dactylorhiza majalis §3,C3,C3), upolín nejvyšší (Trollius altissimus §3,C3,C2) a pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris §3,C3,C2), 2 druhy uvedené v Červeném seznamu ohrožené květeny ČR (Holub et al., 1995) – kozlík dvoudomý (Valeriana dioica -,C3,C3), ostřice příbuzná (Carex appropinquata -,C2,C2), 11 druhů uvedených v Červeném seznamu květeny východních Čech (Faltys, 1995) – prvosenka vyšší (Primula elatior -,-,C3), stařinec potoční (Tephroseris crispa -,-,C3), ostřice latnatá (Carex paniculata -,-,C4), ostřice žlutá (Carex flava agg. -,-,C2), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium -,-,C3), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum -,-,C3), bradáček vejčitý (Listera ovata -,-,C4), kokrhel větší (Rhinanthus serotinus -,-,C3), lakušník okrouhlý (Batrachium circinatum -,-,C4), violka bahenní (Viola palustris -,-,C4), jilm horský (Ulmus glabra -,-,C4). Populace ochranářsky významných druhů jsou značně ochuzeny v důsledku degradace porostů.
Ze srovnání výsledků inventarizace s dřívějšími průzkumy (Faltys, 1981, Faltysová, 1990) je patrné, že druhové zastoupení se za posledních 20 let výrazně nezměnilo. Vymizely některé vzácné druhy rostlin citlivé na změny stanovištních podmínek (tolije bahenní, pětiprstka žežulník, vrba rozmarýnolistá aj.), a to následkem degradace společenstev.
Seznam zjištěných druhů vyšších rostlin je uveden v příloze. Názvy rostlin jsou uvedeny dle seznamu BÚ AV ČR (Chrtek a kol., 1998).


Popis vegetace jednotlivých mikrolokalit


1. Břehy Jánského potoka a přilehlá olšina v jihozápadní části lokality
Přirozeně meandrující hluboce zařízlý tok Jánského potoka lemují výsadby dřevin (javor klen, lípa srdčitá ad.). Ty navazují na podmáčenou olšinu, která vznikla přirozenou cestou náletem dřevin. V bylinném patře dominují vlhkomilné druhy lužního charakteru jako sasanka hajní (Anemone nemorosa), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), kuklík potoční (Geum rivale), řeřišnice hořká (Cardamine amara), blatouch bahenní (Caltha palustris) a další. Do podrostu přecházejí i druhy z přilehlého smrkového lesa - papratka samičí (Athyrium filix-femina), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), kopytník evropský (Asarum europaeum) apod. Ze vzácných druhů rostlin lze uvést výskyt prvosenky vyšší (Primula elatior) a violky bahenní (Viola palustris).
2. Tužebníkové lado s porosty keřových vrb západně od Jánského potoka
Neobhospodařování pozemku vedlo k šíření konkurenčně zdatných bylin (tužebník jilmový - Filipendula ulmaria, vrbina obecná - Lysimachia vulgaris, skřípina lesní -Scirpus sylvaticus aj.), expanzního rákosu obecného (Phragmites australis), ruderálních druhů (pcháč oset - Cirsium arvense, kopřiva dvoudomá – Urtica dioica) a náletu dřevin zejména keřových vrb (vrba popelavá - Salix cinerea, vrba ušatá - Salix aurita), které tvoří rozsáhlé porosty v severní části mikrolokality. Ve zbytcích jsou zachovány porosty vysokých ostřic, zastoupené druhy: ostřice ostrá (Carex acutiformis), ostřice štíhlá (Carex gracilis) a ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria).

3. Vlhká pcháčová louka východně od Jánského potoka
Jedná se o poměrně zachovalé společenstvo svazu Calthion s dominantním zastoupením pcháče potočního (Cirsium rivulare), pcháče bahenního (Cirsium palustre), tužebníku jilmového (Filipendula ulmaria) a vysokých ostřic (ostřice ostrá - Carex acutiformis, ostřice štíhlá - Carex gracilis). Ze vzácných druhů rostlin zde byly zaznamenány početné populace stařince potočního (Tephroseris crispa), prvosenky vyšší (Primula elatior), kozlíku dvoudomého (Valeriana dioica), čertkusu lučního (Succisa pratensis). Plocha není kosena, což se projevuje zvýšeným zastoupením statných bylin a sníženou druhovou pestrostí v neprospěch konkurenčně méně zdatných bylin, dále šířením náletových dřevin a ostružiníku (Rubus sp). Zachování tohoto společenstva, příp. zvýšení druhové rozmanitosti porostů je podmíněno pravidelným kosením porostů 1- 2 x za rok.  1. Degradované ostřicové porosty jihovýchodně od nově vybudované nádrže

Vzácné porosty bultovitých ostřic (ostřice příbuzná – Carex appropinquata, ostřice latnatá – Carex paniculata) a dalších mokřadních rostlin jsou ohroženy šířením rákosu, třtiny křovištní, nitrofilních a ruderálních rostlin (kopřiva dvoudomá – Urtica dioica, pcháč oset – Cirsium arvense a další). Z chráněných a ohrožených druhů rostlin zde byl zaznamenán prstnatec májový (Dactylorhiza majalis – 1 ks), upolín nejvyšší (Trollius altissimus – 3 trsy), stařinec potoční (Tephroseris crispa), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Jejich početnost je snížena vysokým stupněm degradace porostu v důsledku neobhospodařování plochy. Degradované plochy je nutné pravidelně 2 x ročně kosit, aby se potlačilo šíření expanzních a ruderálních druhů.
  1. Luční porosty s xerofilními prvky

Ve svahu východně od nově vybudované vodní nádrže je zachován fragment společenstva širokolistých suchých trávníků (svaz Bromion erecti), který v kontaktu se smrkovým lesním porostem přechází ve společenstvo mezofilních lesních lemů (svaz Trifolion medii). Nejhodnotnější je úzký pruh (10 – 15 m široký) pod lesem, který nebyl ovlivněn výstavbou rybníka. V porostu se vyskytují xerofilní druhy rostlin jako jetel horský (Trifolium montanum), krvavec menší (Sanquisorba minor), vítod chocholatý (Polygala comosa), len počistivý (Linum catharticum), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata) a další. Z druhů lesních lemů lze uvést např. jetel prostřední (Trifolium medium), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), klinopád obecný (Clinopodium vulgare). Hojně jsou zastoupeny i mezofilní druhy (krvavec toten - Sanquisorba officinalis, bolševník obecný - Heracleum sphondylium, bršlice kozí noha – Aegopodium podagraria a další), jejichž výskyt lze částečně vysvětlit i změnou mikroklimatu, způsobenou ukládáním stařiny. Neobhospodařování pozemků vedlo i ke vzniku druhově chudých porostů s vysokou biomasou válečky prapořité (Brachypodium pinnatum) v jihovýchodní části této mikrolokality. Lokalita je ohrožena šířením třtiny křovištní, ruderálů z ploch narušených při výstavbě rybníka, náletových dřevin (hloh, růže, slivoň trnka, ostružiník ad.), čemuž lze zabránit pravidelným kosením minimálně 1 x ročně. Významná je početná populace bradáčku vejčitého (Listera ovata – desítky ks).

  1. Vodní nádrž „Pod kopcem 2“ a plochy s navážkou zeminy

Vodní nádrž byla vybudovaná v r. 1999 pro účely sportovního rybolovu. Vytěžená zemina byla rozhrnuta po svahové louce východně od nádrže, kde v současné době převládají porosty nitrofilních a ruderálních rostlin. V kontaktu s lučními porosty byl nalezen 1 exemplář pérovníku pštrosího (Matteuccia struthiopteris).


Vodní plocha s mírným sklonem břehů vytváří vhodné podmínky pro rozvoj litorálního pásma, tvořeného druhy: orobinec širolistý (Typha latifolia), zblochan vodní (Glyceria maxima), chrastice rákosovitá (Phalaroides arundinacea), rákos obecný (Phragmites australis) - a vodních makrofyt (rdest kadeřavý - Potamogeton crispus, lakušník okrouhlý - Batrachium circinatus). Na podmáčených obnažených plochách jsou zastoupeny druhy obnažených den: sítina článkovaná (Juncus articulatus), sítina žabí (Juncus bufonius), bahnička mokřadní (Eleocharis palustris), protěž bahenní (Filaginella uliginosa) ad.
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка