Zápisnica č. 22/2009 zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 08. 12. 2009 o 09: 30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
старонка3/15
Дата канвертавання24.04.2016
Памер1.33 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

K bodu 6/


SK č.: 348-PLO/D-4697/2009 zo dňa 10.11.2009

vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/138

ÚK: KABELOVKA, spol. s r.o., Plavnica číslo licencie: TKR/138
Uznesenie č. 09-22/6.842: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), v správnom konaní č. 348-PLO/D-4697/2009 zo dňa 10.11.2009 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/138 z dôvodu zmeny obsahu programovej ponuky prevádzkovateľa retransmisie
KABELOVKA, spol. s r.o.

Plavnica č. 121
065 45 Plavnica
(ďalej len „účastník konania“)
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. správneho poriadku vydáva toto

rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/138 nasledovne:

Bod 4 znie:

4.Ponuka programových služieb:Základná programová ponuka:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, Infokanál

(vlastné vysielanie na základe licencie č. T/107) ČT 1, ČT 2, TV NOE, ÓČKO, DOMA, JOJ Plus, Trojkarozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Jemné Melódie, VIVA
rozšírený súbor: -„
Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-22/1031: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 348-PLO/D-4697/2009 zo dňa 10.11.2009 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.


T: 08.01.2010 Z: PLO
K bodu 7/

SK č.: 321-PLO/D-4223/2009 zo dňa 13.10.2009

vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/281

ÚK: Izidor Heizer – MINI SERVIS, Horné Mýto číslo licencie: TKR/281


Uznesenie č. 09-22/7.843: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 71 cit. zákona, v správnom konaní č. 321-PLO/D-4223/2009 zo dňa 13.10.2009, posúdila oznámenie zmeny registrácie retransmisie č. TKR/281 účastníka konania:
Izidor Heizer – MINI SERVIS

930 13 Horné Mýto č. 110
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/281 zo dňa 06.11.2007, ktorá v úplnom znení znie:
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:

- hlavná stanica 1 – lokalita: Trhová Hradská – Horné Mýto č. 110 pre lokality Trhová Hradská, Ohrady, Horné Mýto, Blažov, Veľké Dvorníky, Dunajská Streda, Dunajský Klátov, Jahodná

- hlavná stanica 2 – lokalita: Cífer

- hlavná stanica 3 – lokalita: Dolné Saliby

- hlavná stanica 4 – lokalita: Zavar

- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom: KDS
  1. územný rozsah vysielania: Trhová Hradská, Ohrady, Horné Mýto, Blažov, Veľké Dvorníky, Cífer, Dolné Saliby, Dunajský Klátov, Dunajská Streda, Zavar, Jahodná
  1. počet prípojok:

lokalita Trhová Hradská – Horné Mýto: 1794

lokalita Cífer: 270

lokalita Dolné Saliby: 100

lokalita Zavar: 50SPOLU: 2214  1. ponuka programových služieb:
    1. Lokalita Trhová Hradská, Ohrady, Horné Mýto, Blažov, Veľké Dvorníky, Dunajská Streda, Dunajský Klátov, Jahodná

Televízne programové služby: STV1, STV2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, DUNA TV, ATV, MINIMAX, MTV, VOX, SPICE PLATINUM, DISCOVERY CHANNEL, EUROSPORT, HALLMARK, FILM+, VIASAT EXPLORER, VIASAT HISTORY, SPORT 1, TVA, MTV1, RTL Klub, MTV2, HEIZER TV, CNN, MGM, TV PAPRIKA, The Fishing and Hunting Channel, LDR TV, JOJ PLUS, SPEKTRUM, DOMA, DSTV

Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio Regina; VIVA


4.2. Lokalita: Cífer

Televízne programové služby: STV1, STV2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA3, ŽIVÁ televízia, TVA, ČT1, ČT2, ORF1, RTL2, MINIMAX, MTV, VOX, ZDF, DISCOVERY CHANNEL, EUROSPORT, HALLMARK, FILM+, SPORT 1, HEIZER TV, MGM, TV PAPRIKA, JOJ PLUS, SPEKTRUM, DOMA, TV LUX

Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio Regina; VIVA
4.3. Lokalita: Dolné Saliby

Televízne programové služby: STV1, STV2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, MTV1, RTL Klub, MINIMAX, VIASAT HISTORY, VIASAT EXPLORER, DUNA TV, FILM+, SPORT 1, JOJ PLUS, SPEKTRUM, DOMA, CNN

Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio Regina; VIVA
4.4. Lokalita: Zavar

Televízne programové služby: STV1, STV2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, ŽIVÁ televízia, MINIMAX, MTV, DISCOVERY CHANNEL, EUROSPORT, HALLMARK, FILM+, VIASAT EXPLORER, VIASAT HISTORY, SPORT 1, VH1, JOJ PLUS


Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio_FM; VIVA“

Uznesenie bolo prijaté.


Úloha č. 09-22/1032: Kancelária Rady vydá v správnom konaní č. 321-PLO/D-4223/2009 písomné vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania, Izidor Heizer – MINI SERVIS, Horné Mýto a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.

T: 08.01.2010 Z: PLO
K bodu 8/

SK č.: 376-PLO/D-4897/2009 zo dňa 20.11.2009

vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/243

ÚK: TV-SKV s.r.o., Snina číslo licencie: TKR/243


Uznesenie č. 09-22/8.844: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 71 cit. zákona, v správnom konaní č. 376-PLO/D-4897/2009 zo dňa 20.11.2009, posúdila oznámenie zmeny registrácie retransmisie č. TKR/243 účastníka konania:
TV-SKV s.r.o.

Strojárska 1832/93

069 01 Snina
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/243 zo dňa 21.06.2005 takto:
Bod 4 znie:

4. ponuka programových služieb:Základná programová ponuka (Základný balík):

televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ŽIVÁ televízia, SUPER RTL, Televízia Východ, TV ZEMPLÍN, SKV 1, TV LUX

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; FUN RADIO, Jemné melódie
Rozšírené programová ponuka (Rozšírený balík):

televízne programové služby: Z-CLUB, EUROSPORT, ČT1, ČT2, ČT24, FILM+, HALLMARK CHANNEL, FILMBOX, DISCOVERY CHANNEL, DISNEY CHANNEL, NOVA Sport, SPEKTRUM, AXN, MGM, MUSIC BOX, TV ÓČKO, TV PATRIOT, TV5, KABEL 1, ARD, VOX, SPORT 1, Trojka, JOJ PLUS, TV FASHION, TV NOE , DOMA, Musiq 1, The Fishing and Hunting channel, DoQ“


Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1033: Kancelária Rady vydá v správnom konaní č. 376-PLO/D-4897/2009 písomné vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania, TV-SKV s.r.o., Snina a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.

T: 08.01.2010 Z: PLO
K bodu 9/

SK č.: 280-PLO/D-3648/2009 zo dňa 09.09.2009

vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/286

ÚK: MadNet, a.s., Veľký Meder číslo licencie: TKR/286


Uznesenie č. 09-22/9.845: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 280-PLO/D-3648/2009 zo dňa 09.09.2009, posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/286 účastníka konania (ďalej aj „ÚK“):
MadNet, a.s.

Kúpeľná 3318

Veľký Meder 932 01
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie:
1. Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/286 takto:
1.Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:
1.1 Káblový distribučný systém.

1.2 Technológia IPTV prostredníctvom siete FTTH.

1.3 Technológia IPTV prostredníctvom verejnej rádiovej (bezdrôtovej) elektronickej komunikačnej siete.
2. Územný rozsah retransmisie:

Okres Dunajská Streda.


3. Počet prípojok: 500
4.1 Ponuka programových služieb poskytovaných prostredníctvom káblového distribučného systému:
Televízne programové služby:
Základné súbory:
FiberTV mini: STV1, STV2, Trojka, TA3, TV Markíza, DOMA, JOJ, M1, M2, TV2, RTL KLUB, Duna TV, ČT1, ČT2, ORF1, ORF2
FiberTV Standard: STV1, STV2, Trojka, TA3, TV Markíza, DOMA, JOJ, M1, M2, TV2, RTL KLUB, Duna TV, ČT1, ČT2, ORF1, ORF2, ČT 24, Filmplus CZ, Filmplus HU, NÓTA TV, RTL, RTL2, S-RTL, SAT1, PRO7, VOX, Kabel1, TV Paprika, Hallmark, ATV, Eurosport, Eurosport2, Sport 1, Jetix, JetixPlay, Minimax, Animax, JIMJAM, MTV, VH1, VIVA, Viasat Explorer, Viasat History, NGC, TRAVEL CHANNEL, Spektrum, XXXStream, Blue Hustler, Hustler
FiberTV Profi: STV1, STV2, Trojka, TA3, TV Markíza, DOMA, JOJ, M1, M2, TV2, RTL KLUB, Duna TV, ČT1, ČT2, ORF1, ORF2, ČT 24, Filmplus CZ, Filmplus HU, NÓTA TV, RTL, RTL2, S-RTL, SAT1, PRO7, VOX, Kabel1, TV Paprika, Hallmark, ATV, Eurosport, Eurosport2, Sport 1, Jetix, JetixPlay, Minimax, Animax, JIMJAM, MTV, VH1, VIVA, Viasat Explorer, Viasat History, NGC, TRAVEL CHANNEL, Spektrum, XXXStream, Blue Hustler, Hustler, Fashion TV, COOL TV, HIRTV, ECHOTV, NOVA SPORT, Sport5, MUSICMIX, MUSICBOX, AnimalPlanet, DoQ, Fishing Hunting, DISCOVERY CHANNEL, DISCOVERY WORLD, DISCOVERY SCIENCE, Discovery Travel&Living, PLAYBOY TV, MUSIC SUPER ONE, Viasat Spice, PRIVAT SPICE
Fibe TV Maxi: STV1, STV2, Trojka, TA3, TV Markíza, DOMA, JOJ, M1, M2, TV2, RTL KLUB, Duna TV, ČT1, ČT2, ORF1, ORF2, ČT 24, Filmplus CZ, Filmplus HU, NÓTA TV, RTL, RTL2, S-RTL, SAT1, PRO7, VOX, Kabel1, TV Paprika, Hallmark, ATV, Eurosport, Eurosport2, Sport 1, Jetix, JetixPlay, Minimax, Animax, JIMJAM, MTV, VH1, VIVA, Viasat Explorer, Viasat History, NGC, TRAVEL CHANNEL, Spektrum, XXXStream, Blue Hustler, Hustler, Fashion TV, COOL TV, HIRTV, ECHOTV, NOVA SPORT, Sport5, MUSICMIX, MUSICBOX, AnimalPlanet, DoQ, Fishing Hunting, DISCOVERY CHANNEL, DISCOVERY WORLD, DISCOVERY SCIENCE, Discovery Travel&Living, PLAYBOY TV, MUSIC SUPER ONE, Viasat Spice, PRIVAT SPICE, FilmBox, FilmBox EXTRA, HBO, HBO2, HBOComedy, Cinemax, Cinemax2
Tématické balíky:
Filmbox balík: FilmBOX, FilmBOX EXTRA
Zahr. Verenopr. Balík: RTL, RTL2, S-RTL, SAT1, PRO7, VOX, Kabel 1
Maďarský balík: COOLTV, HIRTV, ECHOTV
Sport balík: NOVA SPORT, SPORT 5
Hudobný balík: FashionTV, MUSICMAX, MUSICBOX
Dobrodružstvo balík: ANIMAL PLANET, DoQ, Fishing Hunting
Science balík: DISCOVERY CHANNEL, DISCOVERY WORLD, DISCOVERY SCIENCE, DISCOVERY Travel&Living
Erotický balík: Viasat Spice, PRIVATE SPICE, PLAYBOY TV, MUSIC SUPER ONE
Film 1 balík: HBO, HBO2, HBO Comedy
Film 2 balík: Cinemax, Cinemax 2
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio_FM; Rádio EXPRES
4.2 Ponuka programových služieb poskytovaných technológiou IPTV prostredníctvom siete FTTH a prostredníctvom verejnej rádiovej (bezdrôtovej) elektronickej komunikačnej siete:
Základné súbory:
FiberTV mini: STV1, STV2, TA3, TV Markíza, DOMA, JOJ, M1, M2, TV2, RTL KLUB, Duna TV, ČT1, ČT2, ORF1, ORF2
FiberTV Standard: STV1, STV2, TA3, TV Markíza, DOMA, JOJ, M1, M2, TV2, RTL KLUB, Duna TV, ČT1, ČT2, ORF1, ORF2, ČT 24, Filmplus CZ, Filmplus HU, NÓTA TV, RTL, RTL2, S-RTL, SAT1, PRO7, VOX, Kabel1, TV Paprika, Hallmark, ATV, Eurosport, Eurosport2, Sport 1, Jetix, JetixPlay, Minimax, Animax, JIMJAM, MTV, VH1, VIVA, Viasat Explorer, Viasat History, NGC, TRAVEL CHANNEL, Spektrum, XXXStream, Blue Hustler, Hustler
FiberTV Profi: STV1, STV2, TA3, TV Markíza, DOMA, JOJ, M1, M2, TV2, RTL KLUB, Duna TV, ČT1, ČT2, ORF1, ORF2, ČT 24, Filmplus CZ, Filmplus HU, NÓTA TV, RTL, RTL2, S-RTL, SAT1, PRO7, VOX, Kabel1, TV Paprika, Hallmark, ATV, Eurosport, Eurosport2, Sport 1, Jetix, JetixPlay, Minimax, Animax, JIMJAM, MTV, VH1, VIVA, Viasat Explorer, Viasat History, NGC, TRAVEL CHANNEL, Spektrum, XXXStream, Blue Hustler, Hustler, Fashion TV, COOL TV, HIRTV, ECHOTV, NOVA SPORT, Sport5, MUSICMIX, MUSICBOX, AnimalPlanet, DoQ, Fishing Hunting, DISCOVERY CHANNEL, DISCOVERY WORLD, DISCOVERY SCIENCE, Discovery Travel&Living, PLAYBOY TV, MUSIC SUPER ONE, Viasat Spice, PRIVAT SPICE
Fibe TV Maxi: STV1, STV2, TA3, TV Markíza, DOMA, JOJ, M1, M2, TV2, RTL KLUB, Duna TV, ČT1, ČT2, ORF1, ORF2, ČT 24, Filmplus CZ, Filmplus HU, NÓTA TV, RTL, RTL2, S-RTL, SAT1, PRO7, VOX, Kabel1, TV Paprika, Hallmark, ATV, Eurosport, Eurosport2, Sport 1, Jetix, JetixPlay, Minimax, Animax, JIMJAM, MTV, VH1, VIVA, Viasat Explorer, Viasat History, NGC, TRAVEL CHANNEL, Spektrum, XXXStream, Blue Hustler, Hustler, Fashion TV, COOL TV, HIRTV, ECHOTV, NOVA SPORT, Sport5, MUSICMIX, MUSICBOX, AnimalPlanet, DoQ, Fishing Hunting, DISCOVERY CHANNEL, DISCOVERY WORLD, DISCOVERY SCIENCE, Discovery Travel&Living, PLAYBOY TV, MUSIC SUPER ONE, Viasat Spice, PRIVAT SPICE, FilmBox, FilmBox EXTRA, HBO, HBO2, HBOComedy, Cinemax, Cinemax2
Tématické balíky:
Filmbox balík: FilmBOX, FilmBOX EXTRA
Zahr. Verenopr. Balík: RTL, RTL2, S-RTL, SAT1, PRO7, VOX, Kabel 1
Maďarský balík: COOLTV, HIRTV, ECHOTV
Sport balík: NOVA SPORT, SPORT 5
Hudobný balík: FashionTV, MUSICMAX, MUSICBOX
Dobrodružstvo balík: ANIMAL PLANET, DoQ, Fishing Hunting
Science balík: DISCOVERY CHANNEL, DISCOVERY WORLD, DISCOVERY SCIENCE, DISCOVERY Travel&Living
Erotický balík: Viasat Spice, PRIVATE SPICE, PLAYBOY TV, MUSIC SUPER ONE
Film 1 balík: HBO, HBO2, HBO Comedy
Film 2 balík: Cinemax, Cinemax 2“
Uznesenie bolo prijaté.
2. Rada  podľa ustanovenia § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.
zamieta
žiadosť o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/286, doručenú Rade dňa 09.09.2009 v časti týkajúcej sa zaradenia programovej služby JOJ Plus do ponuky programových služieb poskytovaných technológiou IPTV prostredníctvom siete FTTH a prostredníctvom verejnej rádiovej (bezdrôtovej) elektronickej komunikačnej siete a v časti týkajúcej sa zaradenia programovej služby JOJ Plus do ponuky programových služieb poskytovaných prostredníctvom káblového distribučného systému.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1034: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 280-PLO/D-3648/2009 zo dňa 09.09.2009 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.

T: 08.01.2010 Z: PLO
K bodu 10/

SK č.: 299-PLO/O-4323/2009 zo dňa 20.10.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaníÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 09-22/10.846: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán vecne príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) na základe § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) odníma Slovenskej televízií, vysielateľovi na základe zákona frekvencie

číslo kanálu/frekvencie

vysielač

27

Bratislava

32

Banská Bystrica

32

Istebné

32

Považská Bystrica II

32

Stará Turá – Topolecká

32

Zákamenné

33

Lučenec

33

Banská Štiavnica II

33

Bošáca

33

Košecké Rovné

33

Liptovský Hrádok

33

Valaská Dubová

33

Zabiedovo

33

Vyšné Ružbachy

33

Torysa

33

Domaniža

33

Gelnica I

33

Terchová II

33

Turie

33

Vadičov

26

Námestovo

26

Šútovo

26

Dlhé Pole

26

Sverepec

26

Košecké Podhradie

26

Omšenie

26

Valaská Belá

26

Valaská – Piesok

26

Banská Štiavnica

25

Košice - Dubník

25

Muránska Dlhá Lúka

25

Štítnik

25

Utekáč I.

48

Banská Belá

48

Zliechov

24

Brezno

24

Gemerská Poloma

24

Hiadeľ

24

Holumnica

24

Javorina II.

24

Krompachy

24

Lisková - Turík

24

Nižná na Orave

24

Revúca

24

Sebedín – Bečov

24

Svit

24

Žiar nad Hronom

52

Chvojnica

56

Hodruša-Hámre

56

Nové Mesto nad Váhom

56

Tekovské Trsťany

40

Bardejov

21

Korytnica

21

Modrý Kameň

21

Sklené Teplice

21

Skýcov

55

Markuška

55

Rabča

27

Dolná Lehota

27

Dolný Harmanec

27

Malinec

27

Michalová

27

Stará Ľubovňa

27

Telgárt

27

Tisovec

51

Drietoma

51

Dubovica

51

Horša

51

Ladomerská Vieska

51

Motešice

51

Smolnícka Huta

51

Vrícko 1

56

Mariková

56

Oravská Jasenica

pridelené rozhodnutiami Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o udelení terestriálneho prevádzkového povolenia spoločnosti Towercom, a.s., poskytovateľovi prvého, druhého a verejnoprávneho multiplexu.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1035: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.

T: 22.12.2009 Z: PLO
K bodu 11/

SK č.: 300-PLO/O-4322/2009 zo dňa 20.10.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaníÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 09-22/11.847: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán vecne príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) na základe § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) odníma spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. frekvencie

Číslo frekvencie / kanálu

Vysielač

27

Vyhne

27

Detva

26

Plešivec

48

Štúrovo

48

Málinec

48

Drietoma

24

Ružomberok - Mních

24

Sklené Teplice

24

Štós

51

Ľubochňa

51

Mýto pod Ďumbierom

51

Nižná Boca

51

Slašovce

51

Spišská Nová Ves

51

Zliechov

59

Košice - Dubník

59

Rovné

59

Nová Baňa II.

55

Hybe II

55

Kokava nad Rimavicou

55

Kremnica

55

Krokava

55

Telgárt

55

Veličná

21

Dolný Harmanec

21

Handlová

40

Nálepkovo

56

Banská Belá

56

Martin

56

Podbrezová
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка