Zápisnica č. 22/2009 zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 08. 12. 2009 o 09: 30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
старонка15/15
Дата канвертавання24.04.2016
Памер1.33 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Úloha č. 09-22/1091: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.


T: 08.01.2010 Z: PLO
K bodu 60/

SK č.: 287-PLO/O-4132/2009 zo dňa 06.10.2009

Doplnenie: Šetrenie sťažnosti č. 3530/141-2009 z 02.09.2009 smerujúcej proti vysielaniu TV MARKÍZA


(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)

(monitorovaný program/deň: V mene kráľa/31.08.2009)

ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 09-22/60.896: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a §5 ods. 1 písm. g) a m) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 287-PLO/O-4132/2009 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.,
porušil
povinnosť ustanovenú v § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že neposkytol na základe vyžiadania Rady súvislý záznam vysielania programu „V mene kráľa“ zo dňa 31.08.2009,
Uznesenie bolo prijaté.
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 200,00 €, slovom dvesto eur.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.“
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***09, KS 6548.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1092: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.

T: 08.01.2010 Z: PLO
K bodu 61/

SK č.: 273-PLO/O-3961/2009 zo dňa 22.09.2009

Doplnenie: Šetrenie sťažnosti č. 3429/135-2009 z 24.08.2009, smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ


(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)

(monitorovaný program/deň: Prvé noviny/ príspevok Dieťa vypadlo z balkóna/21.08.2009)

ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39
Uznesenie č. 09-22/61.897: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 273-PLO/O-3961/2009 MAC TV s.r.o.,

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.

tým,

že v spravodajskom programe Prvé Noviny zo dňa 21.08.2009 o cca 17:05 hod. odvysielal príspevok s názvom „Dieťa vypadlo z balkóna“, v ktorom nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť,


Uznesenie bolo prijaté.
za čo mu ukladá
podľa § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.“
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1093: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.

T: 08.01.2010 Z: PLO
Úloha č. 09-22/1094: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.

T: 18.12.2009 Z: PgO
K bodu 62/

SK č.: 274-PLO/O-3962/2009 zo dňa 22.09.2009

Doplnenie : Správa o šetrení sťažnosti č. 3429/135-2009 z 24.08.2009 smerujúcej voči vysielaniu JOJ


(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. b) a § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)

(monitorovaný program/deň : Krimi noviny/ príspevok Maťko vypadol z 5. poschodia/21.08.2009)

ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39
Uznesenie č. 09-22/62.898: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 274-PLO/O-3962/2009 MAC TV s.r.o.,


      1. p o r u š i l


povinnosť ustanovenú v § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,

že v spravodajskom programe KRIMI Noviny zo dňa 21.08.2009 o cca 19:02 hod. odvysielal príspevok s názvom „Maťko vypadol z 5. poschodia“, v ktorom nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť,


Uznesenie bolo prijaté.
za čo mu ukladá
podľa § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."
Uznesenie bolo prijaté.
II. p o r u š i l
povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že v spravodajskom programe KRIMI Noviny zo dňa 21.08.2009 o cca 19:02 hod. odvysielal príspevok s názvom „Maťko vypadol z 5. poschodia“, v ktorom došlo k zásahu do práva na zachovanie dobrej povesti rodičov dieťaťa,
Uznesenie bolo prijaté.
za čo mu ukladá
podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3.500,00 €, slovom tritisícpäťsto eur.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."
Podľa § 67 ods. 10 je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet 7000088921/8180, VS ***09, KS 6548.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1095: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií a doručí ho účastníkovi konania.

T: 08.01.2010 Z: PLO
Úloha č. 09-22/1096: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.

T: 18.12.2009 Z: PgO
K bodu 63/

SK č.: 264-PLO/O-3807/2009 zo dňa 08.09.2009

Doplnenie : Správa o šetrení sťažnosti č. 2610/110-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza

(vo veci možného porušenia § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)


(monitorovaný program/deň : Paľba/príspevok Super kšeft/25.05.2009)

ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41


Uznesenie č. 09-22/63.899: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 264-PLO/O-3807/2009, vedené voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
z a s t a v u j e,
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1097: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.

T: 22.12.2009 Z: PLO
Úloha č. 09-22/1098: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.

T: 18.12.2009 Z: PgO
K bodu 64/

SK č.: 346-PLO/O-4637/2009 zo dňa 03.11.2009

Doplnenie : Správa č. 65/2009/TV z monitorovania televízneho vysielania RTV Prievidza

(vo veci možného porušenia § 16 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.)

(monitorované vysielanie z dní 7.09. a 09.09.2009)

ÚK: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., Prievidza číslo licencie: T/43


Uznesenie č. 09-22/64.890: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 346-PLO/O-4637/2009 vedené voči Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
zastavuje,
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1099: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania.

T: 22.12.2009 Z: PLO
Uznesenie č. 09-22/64.891: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s neposkytnutím súvislého záznamu vysielania zo dňa 7.9.2009 a 9.9.2009.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1100: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.

T: 22.12.2009 Z: PLO
K bodu 65/

Dohľad nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.

Vysielateľ: Rádio VIVA, a.s., Bratislava číslo licencie: R/70
Uznesenie č. 09-22/65.892: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti Rádio VIVA, a.s., Bratislava, držiteľ licencie č. R/70 vo veci možného porušenia ustanovenia § 68 ods. 5 zákona v spojení s ustanovením § 68 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 96,0 MHz Lučenec.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1101: Kancelária Rady písomne upovedomí vysielateľa o začatí správneho konania vo veci možného porušenia povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. a vyzve ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril v lehote 10 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

T: ihneď Z: PLO
66/Rôzne

1/ Priebežné výsledky monitorovania v období kampane, moratória a volieb do zastupiteľstiev samosprávnych krajov (2.kolo)
Rada berie na vedomie priebežné výsledky monitorovania v období kampane, moratória a volieb do zastupiteľstiev samosprávnych krajov (2.kolo).
2/ Memorandum o porozumení, spolupráci a výmene informácií
Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje text Memoranda o porozumení, spolupráci a výmene informácií v predloženom znení a poveruje predsedu Rady jeho podpísaním.
Uznesenie bolo prijaté.
3/ Schválenie zahraničnej služobnej cesty
Rada schvaľuje zahraničnú služobnú cestu prof. Miloša Mistríka, JUDr. Ľuboša Kukliša, Mgr. Margite Cafíkovej a JUDr. Barbora Paulínyovej, ktorá sa uskutoční v Prahe v dňoch od 09.12. do 12.12.2009 z dôvodu podpísania Memoranda o porozumení, spolupráci a výmene informácií.
Uznesenie bolo prijaté.
4/ Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac november 2009
Uznesenie č. 09-22/66.893: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie prehľad o účasti členov Rady na zasadnutiach v mesiaci november 2009 a  v  zmysle čl. 8 Štatútu Rady schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa  03.03.2004 rozhodla o vyplatení odmeny za mesiac november 2009 v plnej výške všetkým členom Rady.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1102: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle schváleného uznesenia.

T: 09.01.2010 Z: OE
5/ Plán zasadnutí Rady na I. polrok 2010
Rada schvaľuje plán zasadnutí Rady na I. polrok 2010.
Uznesenie bolo prijaté.
6/ Žiadosť sťažovateľa (sťažnosť č. 4796/237-2009) o prizvanie na prerokúvanie jeho sťažnosti
Rada zamietla žiadosť sťažovateľa (sťažnosť č. 4796/237-2009) o prizvanie na prerokúvanie jeho sťažnosti na zasadnutí.
Uznesenie bolo prijaté.

V Bratislave dňa 08.12.2009


Prof. Miloš Mistrík

predseda

Rady pre vysielanie a retransmisiu

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš

Overil: Ing. Peter Abrahám

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка