Zápisnica č. 22/2009 zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 08. 12. 2009 o 09: 30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
старонка14/15
Дата канвертавання24.04.2016
Памер1.33 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

 


pridelené rozhodnutiami Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o udelení terestriálneho prevádzkového povolenia spoločnosti Towercom, a.s., poskytovateľovi prvého, druhého a verejnoprávneho multiplexu.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1060: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.

T: 22.12.2009 Z: PLO
K bodu 36/

SK č.: 370-PLO/O-4873/2009 zo dňa 03.11.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaníÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 09-22/36.872: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán vecne príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) na základe § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) odníma spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. frekvencie


číslo kanálu / frekvencie

vysielač

25

Modrý Kameň

32

Muráň

33

Lysá pod Makytou

40

Čierny Balog

40

Handlová I

40

Hronov-Brusno

40

Krásno nad Kysucou - mesto

40

Nižná Slaná

40

Revúca

40

Trenčín

40

Utekáč I

51

Čadca-mesto

51

Zázrivá

52

Dobšiná I

52

Jelšava II

55

Ráztočno

56

Rudňany

56

Tisovec

59

Nová Baňa II

54

Bardejov

54

Borský Mikuláš

57

Rožňava

57

Snina

 


pridelené rozhodnutiami Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o udelení terestriálneho prevádzkového povolenia spoločnosti Towercom, a.s., poskytovateľovi prvého, druhého a verejnoprávneho multiplexu.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1061: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.

T: 22.12.2009 Z: PLO
K bodu 37/

Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 4342/198-2009 zo dňa 21. 10. 2009

(na vysielanie programu Česko Slovenská Superstar zo dňa 17. 10. 2009)

Správa o prešetrení sťažnosti č. 4342/198-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza

Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o. číslo licencie: T/41


Uznesenie č. 09-22/37.873: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., začína správne konanie voči MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 17.10.2009 o cca 20:09 hod. odvysielal program Česko Slovenská superstar, ktorý označil ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu jednotného systému označovania.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1062: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.

T: 22.12.2009 Z: PLO
Úloha č. 09-22/1063: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.

T: 18.12.2009 Z: PgO
Uznesenie č. 09-22/37.873.1: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., začína správne konanie voči MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 17.10.2009 o cca 20:09 hod. odvysielal program Česko Slovenská superstar, v ktorom mohlo dôjsť k propagácii akoholizmu a k zľahčovaniu následkov užívania alkoholu.

Uznesenie bolo prijaté.


Úloha č. 09-22/1064: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.

T: 22.12.2009 Z: PLO
Úloha č. 09-22/1065: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.

T: 18.12.2009 Z: PgO
K bodu 38/

Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 4229/194-2009

(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Posledný nájomník z dňa 12.10.2009)

Správa o prešetrení sťažnosti č. 4229/194-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie

Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona


Uznesenie č. 09-22/38.874: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 4229/194-2009, vedenú voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1066: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.

T: 18.12.2009 Z: PgO
K bodu 39/

Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 4345/201-2009

(na vysielanie programu Správy STV, príspevku Za úplatok trojročná podmienka  z dňa 20.10.2009)

Správa o prešetrení sťažnosti č. 4345/201-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie

Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákonaUznesenie č. 09-22/39.875: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 308/2000 Z.z.) postupom podľa §14 a) zákona č. 308/2000 Z.z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 4345/201-2009, vedenú voči Slovenskej televízii – vysielateľovi na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14 a) ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.


Úloha č. 09-22/1067: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.

T: 18.12.2009 Z: PgO
K bodu 40/

Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 4538/213-2009 zo dňa 2.11.2009

(na vysielanie programu Na streche z dňa 1.11.2009)

Správa o prešetrení sťažnosti č. 4538/213-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza

Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o. číslo licencie: T/41


Uznesenie č. 09-22/40.876: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 01.11.2009 o cca 18:09 hod. odvysielal program Na streche, ktorý označil ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu jednotného systému označovania.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1068: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.

T: 22.12.2009 Z: PLO
Úloha č. 09-22/1069: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.

T: 18.12.2009 Z: PgO
K bodu 41/

Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 4537/212-2009

(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 31.10.2009)

Správa o prešetrení sťažnosti č. 4537/212-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV MARKÍZA

Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41


Uznesenie č. 09-22/41.877: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 4537/212-2009, smerujúcu voči vysielaniu MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1070: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.

T: 18.12.2009 Z: PgO
K bodu 42/

Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 4107/182-2009

(na vysielanie programu Správy z dňa 1.10. 2009)

Správa o prešetrení sťažnosti č. 4107/182-2009 smerujúcej proti vysielaniu TA3

Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: T/125


Uznesenie č. 09-22/42.878: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z., v súvislosti s tým, že dňa 01.10.2009 o cca 15:30 hod., 16:00 hod. a 16:30 hod., odvysielal v programe Správy príspevok Nespokojní sudcovia hovoria o neslobode a šikane, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1071: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.

T: 22.12.2009 Z: PLO
Úloha č. 09-22/1072: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.

T: 18.12.2009 Z: PgO
K bodu 43/

Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 4672/228-2009

(na vysielanie reklamy Clavin Strong z dňa 29.10.2009)

Správa o prešetrení sťažnosti č.4672/228-2009 smerujúcej proti vysielaniu Rádio VIVA

Vysielateľ: Rádio VIVA a.s. číslo licencie: R/70


Uznesenie č. 09-22/43.879: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 4672/228-2009, vedenú voči vysielateľovi Rádio Viva a.s., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1073: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.

T: 18.12.2009 Z: PgO
K bodu 44/

Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 4673/229-2009

(na vysielanie televízie Markíza zo dňa 8.11.2009)

Správa o prešetrení sťažnosti č.4673/229-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza

Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41


Uznesenie č. 09-22/44.880: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 08.11.2009 odvysielal počas programu Winnetou I. v čase o cca 15:30 hod. reklamný blok spôsobom, že zvuková intenzita vysielanej reklamy mohla byť vyššia ako zvuková intenzita programu vysielaného v čase tesne nasledujúcom po jej odvysielaní.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1074: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.

T: 22.12.2009 Z: PLO
Úloha č. 09-22/1075: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.

T: 18.12.2009 Z: PgO
K bodu 45/

Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 4352/205-2009

(na vysielanie programu Panelák z dňa 22.10.2009)

Správa o prešetrení sťažnosti č.4352/205-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ

Vysielateľ: MAC TV s r.o. číslo licencie: T/39


Uznesenie č. 09-22/45.881: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 4352/205-2009, vedenú voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1076: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.

T: 18.12.2009 Z: PgO
K bodu 46/

Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 4562/216-2009

(na vysielanie programu Infoexpres plus správy a komentáre - Boj o pezinskú skládku odpadov sa zo súdnych siení preniesol priamo na smetisko z dňa 25.9.2009)

Správa o prešetrení sťažnosti č. 4562/216-2009 smerujúcej proti vysielaniu Rádia Expres

Vysielateľ: D. EXPRES, a.s., Bratislava číslo licencie: R/66Uznesenie č. 09-22/46.882: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 308/2000 Z. z.) postupom podľa §14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 4562/216-2009, vedenú voči Rádiu Expres a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.


Úloha č. 09-22/1077: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.

T: 18.12.2009 Z: PgO
K bodu 47/

Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 4347/202-2009

(na vysielanie programu Popoludnie na Slovensku z dňa 22.10.2009)

Správa o prešetrení sťažnosti č. 4347/202-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu

Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona


Uznesenie č. 09-22/47.883: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 22.10.2009 o cca 16:00 hod. v programe Popoludnie na Slovensku odvysielal informácie o operačnom systéme Windows 7, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z..
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1078: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.

T: 22.12.2009 Z: PLO
Úloha č. 09-22/1079: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.

T: 18.12.2009 Z: PgO

K bodu 48/

Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 4203/193-2009

(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 4.10.2009)

Správa o prešetrení sťažnosti č.4203/193-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza

Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41


Uznesenie č. 09-22/48.884: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 4203/193-2009, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1080: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.

T: 18.12.2009 Z: PgO
K bodu 49/

Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 4304/196-2009 a sťažnosť č. 4312/203-209

(na vysielanie programu Lampa z dňa 15. 10. 2009)

Správa o prešetrení sťažnosti č. 4304/196-2009 a sťažnosti č. 4312/203-209 smerujúcich proti vysielaniu televízie JOJ Plus

Vysielateľ: MAC TV s r.o. číslo licencie: T/219


Uznesenie č. 09-22/49.885: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 308/2000 Z. z.) postupom podľa §14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 4304/196-2009 a č. 4312/203-2009, vedené voči MAC TV s.r.o., a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z za neopodstatnené.

Uznesenie bolo prijaté.


Úloha č. 09-22/1081: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.

T: 18.12.2009 Z: PgO
K bodu 50/

Kontrolný monitoring

Správa č.70/2009/TV z monitorovania vysielania televízie JOJ PLUS

(monitorovaný program a deň: Lampa zo dňa 1. 10. 2009)

Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava licencie: T/219

Uznesenie č. 09-22/50.886: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, po prerokovaní Správy č. 70/2009/TV z monitorovania vysielania televízie JOJ Plus skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní držiteľa licencie na televízne vysielanie, spoločnosti MAC TV s.r.o., z dňa 01.10.2009 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.


Úloha č. 09-22/1082: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.

T: 18.12.2009 Z: PgO
K bodu 51/

Kontrolný monitoring

Správa č.74/09/TV o monitorovaní vysielania televízie MsTV Moldava – Szepsi VTV, Studio 7S

(monitorovaný deň: 28. 9. 2009 a 5. 10. 2009)

Vysielateľ: BodvaTel s.r.o. Moldava nad Bodvou číslo licencie: T/131

Uznesenie č. 09-22/51.887: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 74/2009/TV z monitorovania vysielania MsTV Moldava - Szepsi VTV, Studio 7S skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní držiteľa licencie BodvaTel, s.r.o., z dní 28.09.2009 a 05.10.2009 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.


Úloha č. 09-22/1083: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.

T: 18.12.2009 Z: PgO
K bodu 52/

Kontrolný monitoring

Správa č.77/09/TV o monitorovaní vysielania Televízie Zemplín

(monitorovaný deň: 21.09.2009 a  24.09.2009)

Vysielateľ: Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť číslo licencie: T/170
Uznesenie č. 09-22/52.888: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 24.09.2009 o cca 19:10 hod. v programe Všade dobre doma naj! odvysielal informácie o službe Prvej stavebnej sporiteľne – stavebné sporenie, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z..


Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1084: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.

T: 22.12.2009 Z: PLO
K bodu 53/

Kontrolný monitoring

Správa č. 71/2009/TV z monitorovania vysielania TELEVÍZIE KARPATY

(monitorovaný deň: 12.10.2009)

Vysielateľ: TV Karpaty, s.r.o., Piešťany číslo licencie: T/181
Uznesenie č. 09-22/53.889: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 71/2009/TV z monitorovania vysielania Televízie Karpaty skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní držiteľa licencie na televízne vysielanie, spoločnosti TV Karpaty, s.r.o. z dňa 12.10.2009, nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1085: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.

T: 18.12.2009 Z: PgO
K bodu 54/

Kontrolný monitoring

Správa č. 67/09/TV o monitorovaní vysielania Infokanál

(monitorovaný deň: 17.9.2009)

Vysielateľ: TES Slovakia, s.r.o., Žilina číslo licencie: T/183

Uznesenie č. 09-22/54.890: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 67/09/TV o monitorovaní televíznej programovej služby INFOKANÁL skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní držiteľa licencie TES Slovakia s.r.o. zo dňa 17.09.2009 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1086: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.

T: 18.12.2009 Z: PgO
K bodu 55/

Kontrolný monitoring

Správa č.10/09/RO o monitorovaní vysielania Rádia 7

(monitorovaný deň: 9.8., 10.8.2009)

Vysielateľ: T.W.Rádio, s.r.o. číslo licencie:R/90

Uznesenie č. 09-22/55.891: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 10/2009/RO o monitorovaní Rádia 7 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní držiteľa licencie T.W.Rádio s.r.o. z dní 09.08.2009 a 10.08.2009 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.


Úloha č. 09-22/1087: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.

T: 18.12.2009 Z: PgO
K bodu 56/

Kontrolný monitoring

Správa č. 73/09/TV o monitorovaní vysielania TV LUX

(monitorovaný deň: 3. 10. 2009)

Vysielateľ: TV LUX s.r.o. číslo licencie: T/207

Uznesenie č. 09-22/56.892: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 73/2009/TV z monitorovania vysielania TV LUX skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní držiteľa licencie TV LUX s.r.o. zo dňa 03.10.2009 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1088: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.

T: 18.12.2009 Z: PgO
K bodu 57/

Kontrolný monitoring

Správa č. 78/09/TV o monitorovaní vysielania TV Pohoda

(monitorovaný deň: 28.8. a 31.8.2009)

Vysielateľ: NTVS, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom číslo licencie: T/174

Uznesenie č. 09-22/57.893: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 78/2009/TV z monitorovania vysielania TV Pohoda skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní držiteľa licencie NTVS, s.r.o. z dní 28.08.2009 a 31.08.2009 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.


Úloha č. 09-22/1089: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.

T: 18.12.2009 Z: PgO
K bodu 58/

Kontrolný monitoring

Správa č. 76/09/TV o monitorovaní vysielania MUSIC BOX/NAŠA

(monitorovaný deň: 8.10.2009)

Vysielateľ: CREATV s.r.o., Košice číslo licencie: T/152
Uznesenie č. 09-22/58.894: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 76/2009/TV z monitorovania vysielania MUSICBOX/NAŠA skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní držiteľa licencie CREATV spol. s r.o. z dňa 08.10.2009 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1090: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.

T: 18.12.2009 Z: PgO
K bodu 59/

SK č.: 268-PLO/O-3810/2009 zo dňa 08.09.2009

Doplnenie : Správa č. 48/2009/TV o monitorovaní vysielania televízie Markíza


(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)

(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/ príspevok Rozpustení extrémisti ožili/01.07.2009)

ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 09-22/59.895: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 268-PLO/O-3810/2009 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
porušil

povinnosť ustanovenú v § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.

tým,
že dňa 01.07.2009 o cca 19:00 hod. odvysielal v programe Televízne noviny príspevok Rozpustení éxtremisti ožili, v ktorom došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti,
Uznesenie bolo prijaté.
za čo mu ukladá

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie zákona.

Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.“
Uznesenie bolo prijaté.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка