Zápisnica č. 14/2013 zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 27. 2013 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
старонка4/4
Дата канвертавання24.04.2016
Памер452.28 Kb.
1   2   3   4

Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.


T: 27. 9. 2013 Z: PLO
K bodu 47/

SK č.: 286-PLO/D-3688/2013 zo dňa 23. 7. 2013

vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie

ÚK: SPINOZA, s.r.o. číslo licencie: R/106


Uznesenie č. 13-14/47.754:

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.”), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 286-PLO/D-3688/2013 zo dňa 23.07.2013, posúdila doručené oznámenie o zmene licencie č. R/106 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods.1 zákona 308/2000 Z. z. účastníka konania:


SPINOZA, s.r.o.

Nám. SNP 1

058 01 Partizánske
z dôvodu zmeny programových typov vo vysielaní a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
rozhodnutie o udelení licencie č. R/106/2008 v Čl. III., bod 1. takto:

1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 23.07.2013 (č.p.d.3688):

1.1 Spravodajstvo: 0,20%

1.2 Publicistika:

1.2.1 Politická publicistika: 0 %

1.2.2 Ostatná publicistika: 0%

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:

1.3.1 Detské programy: 0%

1.3.2 Náboženské programy: 0 %

1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0%

1.3.4 Zábavné programy: 0 %

1.3.5 Hudobné programy:0 %

Ostatný program – 99,80 %“
Hlasovanie:

Mistrík za

Abrahám za

Alakša za

Danielová za

Dinka za


Haťapka neprítomný

Holan neprítomný

Kmec za

Škultéty za

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 13-14/873:

Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 286-PLO/D-3688/2013 a zašle ho spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku účastníkovi konania, spoločnosti SPINOZA, s.r.o.T: 27. 9. 2013 Z: PLO
K bodu 48/

SK č.: 280-PLO/D-3644/2013 zo dňa 19. 7. 2013

vo veci žiadosti o odňatie licencie na rozhlasové vysielanie

ÚK: Turist servis, s.r.o. číslo licencie: R/96


Uznesenie č. 13-14/48.755:

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 280-PLO/D-3644/2013 zo dňa 19. 7. 2013, posúdila žiadosť o odňatie licencie na rozhlasové vysielanie č. R/96 účastníka konania:


Turist servis, s.r.o.

Farbiarska 3883/2A

058 01 Poprad
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
odníma
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/96 účastníkovi konania Turist servis, s.r.o., Poprad z dôvodu, že o odňatie licencie písomne požiadal.
Hlasovanie:

Mistrík za

Abrahám za

Alakša za

Danielová za

Dinka za


Haťapka neprítomný

Holan neprítomný

Kmec za

Škultéty za

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 13-14/874:

Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 280-PLO/D-3644/2013 a zašle ho účastníkovi konania.T: 27. 9. 2013 Z: PLO
K bodu 49/

SK č.: 287-PLO/D-3388/2013 zo dňa 8. 7. 2013

SK č.: 224-PLO/D-2542/2013 zo dňa 21. 5. 2013

vo veci oznámenia o zmene údajov v registrácii retransmisie

ÚK: Slovak Telekom, a.s. číslo registrácie: TKR/255
Uznesenie č. 13-14/49.756:

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 cit. zákona, v správnom konaní č. 287-PLO/D-3388/2013 zo dňa 8.7.2013, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania:


Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/255 nasledovne:
1.) názov a sídlo spoločnosti:
Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
2.) registráciu retransmisie č. TKR/255 v bode 4 takto:
4. Ponuka programových služieb:

4.1. Fixná sieť ST:

Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Patria, Rádio Regina BA, Rádio Regina BB, Rádio Regina KE, Rádio Klasika, Rádio Litera; Fun Rádio, Rádio Expres, Európa 2, Rádio Viva, Rádio Lumen, Rádio Slovakia International, Anténa hitrádio, Rádio Kiss, Rádio Aligator, Rádio Best, Rádio GoDeeJay, Rádio Max, Rádio Košice, Rádio SiTy, Rádio Rock, Rádio One, Rádio WOW, Rádio Beta, Jemné melódie
Televízne programové služby:

Balíček Magio TV Lite: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, TA3, TV Lux, ČT1, ČT 2, ČT 24, ORF 1, Pro 7, RTL, Kino CS, Viasat Nature, Magio TV kanál, TV 8, Nickelodeon, Disney, Film +, AXN, FilmBox, Musiq 1, Óčko, Hustler, BBC World, Viasat History, FTV, Travel Channel, Sport 1
Základný balíček: Magio TV kanál, Jednotka, Jednotka HD, Dvojka, TV MARKÍZA, TV MARKÍZA HD, TV DOMA, DAJTO, DAJTO HD, TV JOJ, JOJ HD, JOJ PLUS, TA3, TV Lux, ČT1, ČT 2, ČT 24, ORF 1, Pro 7, RTL, ORF1, Kino CS, TV Bratislava, TV Ružinov, TV Myjava, NZ TV, CE TV, TV Senica, TV Karpaty, TV Kežmarok, TV Zemplín, TV Patriot, TV Naša, TV Region, MTT ( TV Trnava)
Programové balíčky:

Hudba a deti: Óčko TV, MTV Czech, VH-1 Europe, Disney Channel, Jim Jam, Minimax/A+, Nickelodeon, Musiql, Deluxe Music Channel
Mix 2: Animal-Planet, Tv Paprika, Discovery Channel, Eurosport, Hustler TV, Zone Reality, Zone Romantica, History Channel SD
Dokumentárny: Spektrum, National Geographic, Travel Channel, Viasat History, Viasat Explorer, Doku CS, Viasat Nature, Fishing&Hunting
Filmový: AXN, AXN Crime, AXN Scifi, GS Film, Film+, FilmBox, Film Europe channel
Športový: Eurosport, Eurosport2, Nova Sport, Sport 1, Sport 2, ESPN America
Mix 1: BBC World, Fashion TV, KBS World, Arirang Tv, TV8, MGM, Universal Channel, Fine Living Network, France 24
Prémiové balíčky:
Cinemax: Cinemax 1, Cinemax 2.
HBO: HBO1, HBO 2, HBO Comedy, HBO HD
HBO + Cinemax: Cinemax 1, Cinemax 2, HBO1, HBO 2, HBO HD, HBO Comedy
Dokumentárny Prémium: Discovery HD Showcase, Discovery Science, Discovery World, National Geographic Wild
Pre dospelých: Marc Dorcel, Private Spice, Daring TV, Leo TV
Maďarský: M1, M2, RTL KIub, Duna TV, Cool Tv, Magyar ATV, 4!Story TV, HirTV, TV2, Life network
HD Balíček: NGC HD, History Channel HD, Eurosport HD, Filmbox HD, Discovery HD Showcase
4.2. Sieť DVB-S

Televízne programové služby:
Základný balíček: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, TA3, ČT 1, ČT2, TV Lux, ČT24,
Rozšírený balíček Klasik:

MTV Czech, VH-1 Europe, Disney Channel, Jim Jam, Minimax/A+, Nickelodeon Junior, Animal Planet, Tv Paprika, Discsovery Ghannel, Blue Hustler, Nova, Nova Cinema, Film+, Filmbox, Film Europe, AXN, Spektrum, National Geographic, Viasat History, Viasat Explorer, Travel Channel, Nova Sport, Sport1, Eurosport, Eurosport 2, Fishing & Hunting, BBC World


Úplný balíček komplet:

History Channel SD, Universal Channel, Discovery Science, Discovery World, AXN Crime, AXN Scifi, Sapektrum Home, Nickelodeon, Private Spice, Viasat Nature


Prémiové balíčky:

HBO + Cinemax: Cimmax1, Ginemax 2, HBO 1, HBO 2, HBO Comedy
Maďarský: M1, M2, TV2, RTL Klub, Duna TV, Cool Tv, Magyar ATV, 4!Story TV, Hir TV, Lite Network“
Hlasovanie:

Mistrík za

Abrahám za

Alakša za

Danielová za

Dinka za


Haťapka neprítomný

Holan neprítomný

Kmec za

Škultéty za

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 13-14/875:

Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 224-PLO/D-2542/2013 zo dňa 21.5.2013 a č. 287-PLO/D-3388/2013 zo dňa 8.7.2013 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.T: 27. 9. 2013 Z: PLO
K bodu 50/

SK č.: 285-PLO/D-3691/2013 zo dňa 23. 7. 2013

vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie

ÚK: Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o. číslo registrácie: TKR/299


Uznesenie č. 13-14/50.757:

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 285-PLO/D-3691/2013 zo dňa 23. 7. 2013, posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/299 účastníka konania:


Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o.

Farská ul. č. 7

957 01 Bánovce nad Bebravou
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
zrušuje
registráciu retransmisie č. TKR/299 spoločnosti Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou, z dôvodu, že o to účastník konania písomne požiadal.
Hlasovanie:

Mistrík za

Abrahám za

Alakša za

Danielová za

Dinka za


Haťapka neprítomný

Holan neprítomný

Kmec za

Škultéty za

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 13-14/876:

Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 285-PLO/D-3691/2013 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania (Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou).T: 27. 9. 2013 Z: PLO
K bodu 51/

SK č.: 283-PLO/D-3388/2013 zo dňa 8. 7. 2013

vo veci oznámenia o zmene právnych skutočností

ÚK: Slovak Telekom, a.s. číslo licencie: T/210


Uznesenie č. 13-14/51.758:

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 283-PLO/D-3388/2013 zo dňa 8.7.2013 posúdila oznámenie o zmene licencie č. T/210 účastníka konania:


Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
licenciu na televízne vysielanie č. T/210 nasledovne:


  1. Článok II., bod 2. Právne skutočnosti sa mení a znie

Právne skutočnosti:

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 1.7.2013, Oddiel: Sa, vložka číslo 2081/B, zoznam výpisov č.: el-43127/2013/B.“


Hlasovanie:

Mistrík za

Abrahám za

Alakša za

Danielová za

Dinka za


Haťapka neprítomný

Holan neprítomný

Kmec za

Škultéty za

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 13-14/877:

Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, Slovak Telekom, a.s., Bratislava.T: 27. 9. 2013 Z: PLO
K bodu 52/

SK č.: 284-PLO/D-3507/2013 zo dňa 11. 7. 2013

vo veci oznámenia o zmene právnych skutočností

ÚK: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o. číslo licencie: T/179


Uznesenie č. 13-14/52.759:

Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 284-PLO/D-3507/2013 zo dňa 11.7.2013, podľa ustanovenia § 51 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila oznámenie o zmene licencie č. T/179 na regionálne vysielanie televíznej programovej služby, doručené Rade účastníkom konania:


VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.

SNP 215/7

958 01 Partizánske

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto


rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
licenciu č. T/179 v čl. II takto:
II.


  1. Údaje o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích právach tohto vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 12.7.2013; Oddiel: Sro, vložka číslo: 19132/R.

  2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 12.7.2013; Oddiel: Sro, vložka číslo: 19132/R.“


Hlasovanie:

Mistrík za

Abrahám za

Alakša za

Danielová za

Dinka za


Haťapka neprítomný

Holan neprítomný

Kmec za

Škultéty za

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 13-14/878:

Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 284-PLO/D-3507/2013 zo dňa 11.7.2013 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o., Partizánske.T: 27. 9. 2013 Z: PLO
K bodu 53/

SK č.: 294-PLO/D-3979/2013 zo dňa 15. 8. 2013

vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie č. T/188

ÚK: CE MEDIA s.r.o. číslo licencie: T/188

Robert Greguš

Ing. Slavomír Eliaš


Uznesenie č. 13-14/53.760:

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovení § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie č. T/188 v správnom konaní č. 294-PLO/D-3979/2013 zo dňa 15. 8. 2013 vedenom s účastníkmi konania:


CE MEDIA s.r.o.

Staničná 8

949 01 Nitra
Robert Greguš

Čakajovce 286

951 43 Čakajovce
Ing. Slavomír Eliaš

Nám. A. Hlinku 438/38

953 01 Zlaté Moravce
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto
r o z h o d n u t i e:
Rada na základe žiadosti spoločnosti CE MEDIA s.r.o. podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
udeľuje predchádzajúci súhlas
s prevodom 100% podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. T/188 spoločnosti CE MEDIA s.r.o., Staničná 8, 949 01 Nitra zo spoločníka – prevodcu Roberta Greguša, Čakajovce 286, 951 43 Čakajovce na nadobúdateľa – Ing. Slavomíra Eliaša, Nám. A. Hlinku 438/38, 953 01 Zlaté Moravce, ktorý prevodom 100% obchodného podielu z prevodcu na nadobúdateľa získa 100% podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti CE MEDIA s.r.o., Staničná 8, 949 01 Nitra.
Hlasovanie:

Mistrík za

Abrahám za

Alakša za

Danielová za

Dinka za


Haťapka neprítomný

Holan neprítomný

Kmec za

Škultéty za

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 13-14/879:

Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom konania.T: 26. 9. 2013 Z: PLO
54/ Rôzne
1/ Oboznámenie Rady s rozhodnutím RL/033/2013

Predkladá: PLO


Uznesenie č. 13-14/77.761:

Rada berie na vedomie predložené rozhodnutie.


Hlasovanie:

Mistrík za

Abrahám za

Alakša za

Danielová za

Dinka za


Haťapka neprítomný

Holan neprítomný

Kmec za

Škultéty za

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.
2/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 6. 2013

Predkladá: ÚRK


Uznesenie č. 13-14/77.762:

Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2013


Hlasovanie:

Mistrík za

Abrahám za

Alakša za

Danielová za

Dinka za


Haťapka neprítomný

Holan neprítomný

Kmec za

Škultéty za

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.

3/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 7. 2013

Predkladá: ÚRK
Uznesenie č. 13-14/77.763:

Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31. 7. 2013


Hlasovanie:

Mistrík za

Abrahám za

Alakša za

Danielová za

Dinka za


Haťapka neprítomný

Holan neprítomný

Kmec za

Škultéty za

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.
4/ Stanovisko k voľbám do VÚC 2013
Uznesenie č. 13-14/77.764:

Rada schválila predložený materiál.


Hlasovanie:

Mistrík za

Abrahám za

Alakša za

Danielová za

Dinka za


Haťapka neprítomný

Holan neprítomný

Kmec za

Škultéty za

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.
5/ Zahraničná pracovná cesta – zasadnutie CERF 12. - 13.9. 2013

Predkladá PR


Uznesenie č. 13-14/77.765:

Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu predsedu Rady M. Mistríka, riaditeľa Kancelárie Rady Ľ. Kukliša, vedúcej PgO M. Cafíkovej a zamestnankyne Kancelárie Rady A. Remencovej na zasadnutie CERF v dňoch 12. - 13.9. 2013 v Prahe, ČR.


Hlasovanie:

Mistrík za

Abrahám za

Alakša za

Danielová za

Dinka za


Haťapka neprítomný

Holan neprítomný

Kmec za

Škultéty za

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.
6/ Zahraničná pracovná cesta – konferencia Mediální reflexe 24. - 25.9. 2013

Predkladá PR


Uznesenie č. 13-14/77.766:

Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu predsedu Rady M. Mistríka, vedúcej PgO M. Cafíkovej a tlačovej tajomníčky L. Jelčovej na konferencii Mediální reflexe 24. - 25.9. 2013 v dňoch 24. - 25.9. 2013 v Telči, ČR.


Hlasovanie:

Mistrík za

Abrahám za

Alakša za

Danielová za

Dinka za


Haťapka neprítomný

Holan neprítomný

Kmec za

Škultéty za

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.

7/ Zahraničná pracovná cesta – zasadnutie EPRA 2. - 4. 10. 2013

Predkladá PR
Uznesenie č. 13-14/77.767:

Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu členov Rady P. Dinku a P. Škultétyho, riaditeľa Kancelárie Rady Ľ. Kukliša a zamestnanca Kancelárie Rady M. Dorociaka na zasadnutie EPRA v dňoch 2. - 4. 10. 2013 vo Viľnuse, Litva.


Hlasovanie:

Mistrík za

Abrahám za

Alakša za

Danielová za

Dinka za


Haťapka neprítomný

Holan neprítomný

Kmec za

Škultéty za

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.
V Bratislave dňa 27. 8. 2013

prof. Miloš Mistrík

predseda

Rady pre vysielanie a retransmisiu

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš

Overil: prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.


1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка