Znak sprawy: zp-6/2011
Дата канвертавання27.04.2016
Памер49.33 Kb.Znak sprawy: ZP-6/2011
Załącznik nr 5

Lista przedmiotów ochrony SOO Dolina Biebrzy wskazanych do inwentaryzacjiw ramach realizacji przedmiotu zamówienia


Lp.

Kod

Typ siedliska


1

3150

starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne (Potamion, Nymphaeion, Lemnetea)

2

6410

zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinietum caeruleae)

3

6510

niżowe łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion)

4

7230

torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (Caricion davallianae, Caricion lasiocarpae, Caricion nigrae)b

5

7140

torfowiska przejściowe i trzęsawiska (Caricion lasiocarpae)

6

*91D0

bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Pinetum, Betula pubescens-Thelypteris palustris, Sphagno girgensohnii-Piceetum)

7

9170

grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum)


Gatunki:


1

1437

leniec bezpodkwiatkowy (Thesium ebracteatum)


2

1477

sasanka otwarta (Pulsatilla patens)


3

1902

obuwik pospolity (Cypripedium calceolus)


4

1903

lipiennik Loesela (Liparis loeselii)


5

1528

skalnica torfowiskowa (Saxifraga hirculus)

6

1037

trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia)

7

1042

zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis)


8

1130

boleń (Aspius aspius)


9

1134

różanka (Rhodeus sericeus amarus)


10

1145

piskorz (Misgurnus fossilis)


11

1149

koza (Cobitis taenia)

12


1166

traszka grzebieniasta (Triturus cristatus)

13


1188

kumak nizinny (Bombina bombina)


14

1308

mopek (Barbastella barbastellus)


15

1318

nocek łydkowłosy (Myotis dasycneme)


16

1324

nocek duży (Myotis myotis)


17

1337

bóbr (Castor fiber)


18

1355

wydra (Lutra lutra)


19

1052

przeplatka maturna (Euphydryas maturna)


20

1060

czerwończyk nieparek (Lycaene dispar)


21

4038

czerwończyk fioletek (Lycaene helle)


Lista przedmiotów ochrony OSO Ostoja Biebrzańska wskazanych do inwentaryzacji

w ramach przedmiotu zamówienia
Lp.

Nazwa gatunku

Przedmioty ochrony wymagające inwentaryzacji


1

bąk Botaurus stellaris

2

bączek Ixobrychus minutus

3

błotniak stawowy Circus aeruginosus

4

błotniak zbożowy Circus cyaneus

5

błotniak łąkowy Circus pygargus

6

kropiatka Porzana porzana

7

zielonka Porzana parva

8

derkacz Crex crex

9

żuraw Grus grus

10

dubelt Gallinago media

11

rybitwa rzeczna Sterna hirundo

12

rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida

13

rybitwa czarna Chlidonias niger

14

uszatka błotna Asio flammeus

15

dzięcioł zielonosiwy Picus canus

16

dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucototos

17

muchołówka mała Ficedula parva

Potencjalne przedmioty ochrony Ostoi Biebrzańskiej, wymagające inwentaryzacji:

18

lelek Caprimulgus europaeus

19

dzięcioł czarny Dryocopus martius

20

dzięcioł średni Dendrocopos medius

21

podróżniczek Luscinia svecica

22

lerka Lullula arborea

Ponadto inwentaryzacji wymagają zgrupowania migrujących ptaków wodno-błotnych Non-passeriformes.

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка