Змест практычных заняткаў ў зімовую сесію па курсе “Беларуская мова”
Дата канвертавання17.03.2016
Памер29.21 Kb.
Зацвярджаю

Пратакол пасяджэння кафедры

ад «19» 05. 2015 г. № _5

Заг. кафедры філалогіі

___________ Т.М.Пучынская
Змест практычных заняткаў ў зімовую сесію па курсе “Беларуская мова”

для студэнтаў 3 курса факультэта педагогікі і псіхалогіі завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 01 01 «Дашкольная адукацыя» (ДОзс-31)
Практычныя заняткі № 1
Тэма 1. Галоўныя і даданыяы члены двухсастаўнага сказа, іх тыпы і спосабы выражэння (2 г.)

Пытанні:


 1. Просты, складаны і састаўны дзейнік, спосабы іх выражэння.

 2. Просты, састаўны і складаны выказнік, іх тыпы і спосабы выражэння.

 3. Прамыя і ўскосныя дапаўненні, спосабы іх выражэння.

 4. Дапасаваныя і недапасаваныя азначэнні, спосабы іх выражэння.

 5. Прыдатак як разнавіднасць дапасаванага азначэння. Адзіночныя і развітыя прыдаткі, спосабы іх выражэння.

 6. Віды акалічнасцей (месца, часу, спосабу дзеяння, мэты, прычыны, умовы, уступкі, меры і ступені), спосабы іх выражэння.


Тэма 2. Знакі прыпынку ў простых сказах ускладненай будовы (2 г.)

Пытанні:


1. Аднародныя і неаднародныя азначэнні.

2. Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа.

3. Знакі прыпынку пры адасобленых даданых членаў сказа.

4. Адасабленне параўнальных зваротаў.

5. Знакі прыпынку пры пабочных і ўстаўных словах, словазлучэннях і сказах.

6. Знакі прыпынку пры зваротку.

7. Сінтаксічны разбор простага сказа.
Спіс літаратуры


 1. Маршэўская, В. В. Сучасная беларуская мова. Сінтаксіс : дапаможнік / В. В. Маршэўская. — Гродна : ГрДУ, 2008. — 159 с.

 2. Пішам па-беларуску: даведнік па арфаграфіі і пунктуацыі з каментарыямі: дапам. для агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / З.І. Бадзевіч [і інш.]. — Мінск: Аверсэв, 2010. — 191 с.

 3. Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. — Мінск : Нац. цэнтр прававой інфарм. Рэсп. Беларуь, 2008. — 144 с.

 4. Сучасная беларуская мова : вучэб. дапаможнік / Л. М. Грыгор’ева [і інш.] ; пад агул. рэд. Л. М. Грыгор’евай. — Мінск : Выш. шк., 2006. — 559 с.

 5. Чалюк, Н. М. Сінтаксіс беларускай мовы. Словазлучэнне. Просты сказ / Н. М. Чалюк. — Мінск : ТэтраСістэмс, 2004. — 81 с.

Складальнік М. В. Швед


Зацвярджаю

Пратакол пасяджэння кафедры

ад «19» 05. 2015 г. № _5

Заг. кафедры філалогіі

___________ Т.М.Пучынская
Змест практычных заняткаў ў летнюю сесію па курсе «Беларуская мова»

для студэнтаў 3 курса факультэта педагогікі і псіхалогіі завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 01 01 «Дашкольная адукацыя» (ДОзс-31)
Практычныя заняткі № 1
Тэма 1. Складаны сказ. Знакі прыпынку ў складаных сказах (4 г.)

Пытанні:


 1. Класіфікацыя складаназлучаных сказаў. Сродкі сувязі частак у складаназлучаным сказе.

 2. Знакі прыпынку ў складаназлучаным сказе.

 3. Тыпы даданых частак складаназалежнага сказа.

 4. Знакі прыпынку ў складаназалежных сказах.

 5. Знакі прыпынку ў бяззлучнікавых складаных сказах.

 6. Складаны сказ з рознымі відамі сувязі, знакі прыпынку ў ім.

 7. Сінтаксічны разбор складаных сказаў


Спіс літаратуры


 1. Маршэўская, В. В. Сучасная беларуская мова. Сінтаксіс : дапаможнік / В. В. Маршэўская. — Гродна : ГрДУ, 2008. — 159 с.

 2. Пішам па-беларуску: даведнік па арфаграфіі і пунктуацыі з каментарыямі: дапам. для агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / З.І. Бадзевіч [і інш.]. — Мінск: Аверсэв, 2010. — 191 с.

 3. Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. — Мінск : Нац. цэнтр прававой інфарм. Рэсп. Беларуь, 2008. — 144 с.

 4. Сучасная беларуская мова : вучэб. дапаможнік / Л. М. Грыгор’ева [і інш.] ; пад агул. рэд. Л. М. Грыгор’евай. — Мінск : Выш. шк., 2006. — 559 с.

 5. Яўневіч, М. С. Сінтаксіс сучаснай беларускай мовы : падруч. для студэнтаў філалаг. спецыяльнасцей устаноў, якія забяспечваюць атрыманне выш. адукацыі / М. С. Яўневіч, П. У. Сцяцко. — Мінск : аверсэв, 2006. — 286 с.

Складальнік М. В. Швед


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка