Zjednoczone emiraty arabskie
Дата канвертавання28.04.2016
Памер96.79 Kb.ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

Informacja o stosunkach gospodarczych z Polską

Informacje ogólne


powierzchnia:

83.600 km2 (ok. ¼ powierzchni Polski),

ludność:

9,3 mln (Arabowie i Persowie stanowią jedynie 42% populacji kraju, z czego jedynie 19% to obywatele Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Osoby pochodzące z krajów subkontynentu indyjskiego to 50% społeczeństwa. Resztę ludności stanowią imigranci z Azji południowo-wschodniej, głównie z Filipin)

głowa państwa (prezydent):

KHALIFA bin Zayid Al Nuhayyan (od 3 listopada 2004 r.),

Premier

MUHAMMAD BIN RASHID Al Maktum od 11 lutego 2006 r., pełni jednocześnie funkcje Wiceprezydenta ZEA oraz Emira Dubaju),

Minister Gospodarki

Sultan bin Said al-MANSURI

Minister Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej

LUBNA al-Qasimi

Minister Finansów

HAMDAN bin Rashid Al Maktum

Minister Energetyki

SUHAIL bin Muhammad al-Mazrui

Minister Spraw Zagranicznych,

ABDALLAH bin Zayid Al Nuhayyan

Ambasador ZEA w Polsce

Yousif Eisa Bin Hassan Al Sabri (od 23.06.2015)

Ambasador RP w ZEA

vacat


Ustrój polityczny: federacja siedmiu emiratów (dziedziczne monarchie absolutne), Głową państwa jest Prezydent - władca emiratu Abu Dhabi. Oprócz prezydenta władzę wykonawczą sprawuje premier wraz z Radą Ministrów (nominowani przez prezydenta). Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowa Federalna Rada Narodowa (40 miejsc) będąca organem wyłącznie opiniodawczym.
Członkostwo w organizacjach międzynarodowych: ONZ i jej agendy – UNCTAD, UNESCO, UNIDO, Bank Światowy (WB), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF), Światowa Organizacja Handlu (WTO), Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA), Międzynarodowy Bank Rozwoju (IDB), Międzynarodowy Bank Odbudowy
i Rozwoju (IBRD), Liga Arabska (AL), Panarabska Strefa Wolnego Handlu (GAFTA), Rada Współpracy Państw Zatoki (GCC), Organizacja Państw Eksporterów Ropy Naftowej (OPEC), Organizacja Arabskich Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OAPEC).
Główne ośrodki miejskie Abu Dhabi (stolica, 921 tys.mieszkańców), Dubai (2,1 mln),Wskaźniki

2012

2013

2014 *

PKB (w mld USD)

550,3

578,9

559,8

PKB na 1 mieszkańca (tys.USD)

59,2

62,0

64,5

PKB (wzrost w %)

4,7%

5,2 %

3,6 %

Deficyt budżetowy (% PKB)+5,9%

Dług publiczny (% PKB)

bd

44,5%

44,2%

Inflacja (w %)

0,6%

1,1%

2,3%

Bezrobocie (w %)

13,6

15,6

14,2

Rezerwy dewizowe (mld USD)

bd

68,2

74,7

Zadłużenie zagraniczne (mld USD)

bd

168,8

173,3

Eksport towarów (w mld USD. )
378,6

404,7

Import towarów (w mld USD.)
241,5

271,7

Bezp. inwestycje zagr. w ZEA (w mld USD)
103,4

114,9

Inwestycje bezp. ZEA za granicą (w mld USD.)
61,95

65,7


Główne zasoby naturalne kraju: ropa naftowa, gaz ziemny
Waluta: Waluta: dirham emiracki (AED), 1 USD = 3,673 AED (2014 r.)
Struktura PKB w 2014 r.: przemysł – 58,9 %, usługi – 40,5 %, rolnictwo – 0,6 %.
Główne gałęzie przemysłu: petrochemia, rybołówstwo, metalurgia (aluminium), budownictwo (materiały budowane - cement), przemysł chemiczny (nawozy sztuczne), przemysł stoczniowy (naprawy statków), rękodzieło, tekstylia
W wymianie handlowej z zagranicą ZEA od lat notuje dodatnie saldo obrotów (130 mld USD w 2014 r.)
W strukturze towarowej eksportu ZEA ok. 45 % przypada na ropę naftową, gaz ziemny
i produkty ropopochodne, ca 30 % to reeksport towarów importowanych, resztę zaś stanowią różne produkty, gł. ryby i daktyle. Podstawowy przedmiot nie-węglowodorowego eksportu to aluminium hutnicze, którego ZEA są czołowym eksporterem. Drugą ważną pozycją w tej grupie jest złoto, będące głównym towarem reeksportu (przez Dubaj przechodzi 10 % światowych obrotów tym metalem).

Gł. odbiorcy eksportu ZEA to Japonia (15 %), Indie (13 %), Iran (11 %), Tajlandia, Singapur


i Korea Płd. (po 5,5 %).

Import pochodzi głównie z Indii (17 %), Chin (14 %), Niemiec (ok. 5 %) i Japonii (4 %). Dominują w nim: maszyny i sprzęt transportowy, chemikalia oraz żywność.


 1. Podstawowe informacje, sytuacja gospodarcza.

ZEA jest krajem o otwartej gospodarce, wysokim dochodem na głowę mieszkańca i znaczącą nadwyżką handlową. Udane działania w dywersyfikacji gospodarczej zmniejszyły udział produkcji ropy naftowej i gazu w PKB do 25%. Od czasu odkrycia ropy naftowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ponad 30 lat temu, kraj przeszedł głęboką transformację od zubożałego regionu małych pustynnych księstw do nowoczesnego państwa z wysokim standardem życia. Rząd zwiększył wydatki na tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój infrastruktury oraz stworzył warunki do większego zaangażowania sektora prywatnego. Strefy wolnego handlu istniejące w Emiratach, oferują prawo do 100% własności zagranicznej i zerowe podatki - pomagają przyciągnąć zagranicznych inwestorów.


Globalny kryzys finansowy z 2008 roku, mocno nadszarpnął międzynarodowe stosunki kredytowe, pomniejszając ceny aktywów a tym samym zawężając gospodarki wielu krajów. Władze ZEA próbowały osłabić kryzys poprzez zwiększenie wydatków oraz płynności w sektorze bankowym.Kryzys najbardziej uderzył w Dubai, który w największym stopniu narażony był na deprecjację cen nieruchomości. Dubajowi brakowało gotówki, aby spełnić swoje zobowiązania, co spowodowało globalne obawy o stan wypłacalności. Ostatecznie, 20 mld dolarów dofinansowania z Banku Centralnego ZEA i rządu emiratu rozwiązało sytuację.

Nadal znacząca zależność od ropy naftowej, duży odsetek zagranicznych pracowników kontraktowych i rosnąca presja inflacyjna to poważne wyzwania długoterminowe. Plan strategiczny ZEA w ciągu najbliższych kilku lat koncentruje się na dywersyfikacji gospodarczej oraz tworzenie większej liczby miejsc pracy dla obywateli poprzez lepszą edukację i zwiększenia zatrudnienia w sektorze prywatnym.

 1. Polityka gospodarcza

Cechą charakterystyczną polityki gospodarczej zarówno rządu federalnego, jak


i poszczególnych emiratów, stała się aktywna realizacja nowej wizji rozwoju i struktury gospodarczej państwa. Koncentruje się ona na dwóch  celach: dywersyfikacji struktury gałęziowej gospodarki i nadaniu jej cech nowoczesności przez podniesienie gospodarczej
i społecznej rangi nauki i wykształcenia, niezbędnych dla wdrażania wysoko
kwalifikowanych technologii i technik zarządzania. Ma to zapewnić Emiratom
w przyszłości uniezależnienie się od koniunktury na światowym rynku ropy naftowej i gazu oraz oparcie - w większym niż dotychczas stopniu - sytuacji gospodarczej i społecznej państwa na dynamicznych prorozwojowych gałęziach: nowoczesnym przemyśle przetwórczym wykorzystującym własne zasoby energetyczne i surowcowe (petrochemia, hutnictwo żelaza i aluminium, przemysł materiałów budowlanych) oraz szeroko rozumianych usługach (hotelarstwo, turystyka, transport morski i lotniczy, usługi finansowe).W dalszej perspektywie do dziedzin tych dołączą również m.in. przemysł lotniczy i  aeronautyczny oraz energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Wymiana handlowa z zagranicą odgrywa kluczową rolę w rozwoju gospodarczym ZEA. Dzięki wysokim cenom ropy i gazu ziemnego oraz dużemu reeksportowi obroty handlowe z zagranicą wykazują dodatnie saldo.
 1. Ramy prawno - traktatowe współpracy gospodarczej


UE – ZEA
Umowa o współpracy (Co-operation Agrement) pomiędzy UE a GCC - podpisana w 1989 r. Ministrowie Spraw Zagranicznych spotykają się raz w roku w ramach Wspólnego Posiedzenia Ministerialnego (Joint Council/Ministerial Meeting). Porozumienie to jest pierwszym z porozumień tzw. nowej generacji, jakie WE zawarły z państwami trzecimi. Nie ogranicza się bowiem, jak dotychczasowe porozumienia, do współpracy gospodarczej, ale zakłada - w dłuższej perspektywie - możliwość ustanowienia strefy wolnego handlu pomiędzy stronami porozumienia. Założeniem Umowy o Współpracy pomiędzy WE a GCC jest ułatwienie rozwoju stosunków handlowych i otwarcie rynków towarowych.
Na podstawie Porozumienia, powołano szereg grup roboczych, których zadaniem jest koordynacja rozwoju współpracy obejmującej przemysł, energetykę i ochronę środowiska. W 1996 roku, do dotychczasowego schematu wspólnych działań dołączono tzw. zdecentralizowaną współpracę, która obejmuje współpracę akademicką, pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy mediami.
Kwestia Porozumienia o Wolnym Handlu (FTA) w relacjach Unia Europejska (EU) - Rada Współpracy Arabskich Państw Zatoki (GCC)

Negocjacje UE-GCC należą do jednych z najdłużej prowadzonych w zakresie dwustronnych relacji handlowych. Należy jednak pamiętać, że są one prowadzone nie przez dwa państwa, lecz przez dwie organizacje międzynarodowe, pozostające na różnym poziomie integracji i możliwości uzgadniania stanowisk także w zakresie relacji pomiędzy instytucjami, jak i państwami członkowskimi. Rozmowy rozpoczęto w 1990 r. Pomimo kilkukrotnych rund spotkań technicznych i politycznych, nie osiągnięto pełnego porozumienia, w zw. z czym negocjacje w końcu 2008 r. zostały zawieszone.


Polska – ZEA

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie  podatków od dochodu, sporządzona w Abu Zabi dnia 31.01.1993 r. ( Dz. U. z 1994 r. nr 81, poz. 373, zmieniony przez Dz. U. z 2015 r. poz. 312),
Umowa między Rządem RP a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie popierania i ochrony inwestycji, podpisana 31.01.1993 (weszła w życie 09.04.1994 r.).
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich o współpracy gospodarczej podpisana 22 kwietnia 2012 r. Umowa była podstawą do powołania Wspólnej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej – dotychczas odbyły się dwa posiedzenia Komisji, ostatnia w Abu Dhabi w dniach 29-30.04.2015 r.


 1. Wymiana handlowa z Polską (mln USD)

ZEA są bardzo atrakcyjnym partnerem współpracy, o bogatych tradycjach handlowych oraz nowoczesnej infrastrukturze. Są głównym partnerem Polski w regionie GCC. Wzrost obrotów w 2014 r. wyniósł blisko 50 %. Poważnym mankamentem w strukturze obrotów jest znaczne uzależnienie od kilku produktów (np. 60% udział telefonów komórkowych). Wahania koniunktury mogą powodować istotne zmiany – jak 25% spadek eksportu w 2015 roku.


2011

2012

2013

2014


Dynamika

2014

2013

I-IX.2015


Dynamika

I-IX.2015

I-IX.2014Eksport

271,3

439,6

752,5

1.127,8

+49,9 %

636,3

-25,4 %

Import

80,6

102,3

112,9

162,5

+43,3 %

103,0

-16,2 %

Obroty

351,9

541,8

865,4

1.290,4

+49,0 %

379,3

-24,3 %

Saldo

190,6

337,3

639,6

965,3
533,3
Źródło: GUS

W 2014 r. w polskim eksporcie przeważały: • Aparaty telefoniczne dla sieci komórkowych – 666,1 mln USD – 59,2 % udziału w eksporcie

 • Masło kakaowe – 18,5 mln USD – 1,6 %

 • Laptopy – 16,2 mln USD – 1,4 %

 • Chłodziarko-zamrażarki – 15,2 mln USD - 1,3

 • Syropy cukrowe – 15,1 mln USD – 1,3 %

Najwięksi eksporterzy: Action S.A., ABC Data S.A., Euro-Net Sp. z o.o., Imperial Tobacco Polska S.A., Komsa Polska Sp. z o.o., Ferrero Polska Sp. z o.o., SGL Karbon Polska S.A..


W imporcie z ZEA w 2014 r. dominowały:

 • stopy aluminium – 86,0 mln USD, 53,1 % udział w n/imporcie;

 • wyroby z tworzyw sztucznych (folie, taśmy, arkusze) – 23,8 mln USD, 14 % udział;

oraz w dalszej kolejności: materiały i wyroby włókiennicze, wyroby z ceramiki i szkła, herbata (po ok. 3 % importu).
Najwięksi importerzy: Uniwheeles Poland Sp. z o.o., Ronal-Polska Sp. z o.o., Sapa Aluminium Sp. z o.o., Aliplast Extrusion Sp. z o.o., Electrolux Poland Sp. z o.o. 1. Współpraca inwestycyjno-kapitałowa

Łączna wartość polskich inwestycji bezpośrednich w ZEA szacowana jest na 150 mln USD. Działają tam polskie przedsiębiorstwa z branży naftowo-gazowej, budowlanej (Librus), instalacyjnej (Sergas), usług geodezyjnych, urządzeń klimatyzacyjnych (VTS Clima), mebli (MDD) czy opakowań metalowych (krakowska firma Can-Pack w 2005 r. wybudowała w Emiratach wytwórnię puszek metalowych Arab Can. Co.).


Bardziej spektakularne przedsięwzięcia to spółka deweloperska w Dubaju, założona przez Kulczyk Investment House oraz udział jednego z polskich przedsiębiorców w znajdującej się w budowie fabryce fluoru Gulf Fluor w Abu Dhabi. Ponadto, na kontraktach indywidualnych przebywa tam kilkuset polskich specjalistów, głównie inżynierów, architektów oraz personel medyczny. Liczba Polonii jest najwyższa w regionie Zatoki - wynosi ok. 2500 osób.
Inwestycje strony emirackiej w Polsce mają charakter głównie portfelowy. Poza sięgającą jeszcze 2007 r. inicjatywą firmy deweloperskiej Limitless z Dubaju, która wykupiła w Polsce tereny budowlane (Wrocław, Poznań, Mazury), a w 2008 r. zawarła porozumienie z władzami miasta Chrzanowa o budowie wielkiej dzielnicy mieszkaniowej (ale nie rozpoczęła realizacji żadnego projektu), odnotowano zakupienie przez holding przemysłowy Al Masaood z Abu Dhabi fabryki łożysk i warsztatów mechanicznych we Wrocławiu. W Gdańsku złożyli wizytę przedstawiciele holdingu Royal Group z Abu Dhabi, interesując się tamtejszymi propozycjami inwestycyjnymi.
Banki i spółki z ZEA kupowały przede wszystkim polskie obligacje rządowe, korzystając jednak z pośrednictwa swoich spółek zależnych lub agentów działających na terenie Europy. Nie odnotowano żadnych nowych emirackich inwestycji bezpośrednich w Polsce. 1. Dostęp do rynku

Polski eksport towarów i usług nie natrafia na szczególne przeszkody administracyjne


w dostępie do rynku emirackiego. Ujednolicona stawka celna w imporcie wynosi 5 % ad walorem, przy czym ok. 400 pozycji (obejmujących głównie podstawowe artykuły żywnościowe i lekarstwa) jest wolne od obciążeń celnych. Zwolniony z opłat celnych jest też import do specjalnych stref ekonomicznych.
Najistotniejszą barierą pozataryfową i utrudnieniem jest wymóg przedłożenia świadectwa uboju rytualnego „halal” w przypadku eksportu wyrobów mięsnych. Problem ten wydaje się jednak bliski rozwiązania w związku z tym, że Muzułmański Związek Religijny w Polsce ma otrzymać uprawnienia do wydawania certyfikatów „halal” uznawanych w Emiratach.
Pewną przeszkodę w imporcie do ZEA stanowi obowiązek posiadania emirackiego pośrednika/agenta, wprowadzane są jednakże nowe przepisy liberalizujące zasady korzystania z pośrednictwa miejscowych podmiotów.
Problemem dla polskich firm produkcyjnych i handlowych pozostaje wysoka konkurencja ze strony firm międzynarodowych.


 1. Działania na rzecz rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej

Różnorodność oraz prestiż imprez targowych organizowanych w ZEA stwarza dodatkowe możliwości rozwoju współpracy. Odnotowuje się regularny udział polskich biznesmenów w targach tematycznych w ZEA.


W marcu 2007 r. z wizytą roboczą w ZEA przebywał Minister Gospodarki G. Woźniak, który m.in. spotkał się z ówczesnym Ministrem Gospodarki, Szejką L. Al-Qasimi. Na przełomie marca/kwietnia 2007 r. w ZEA przebywała misja przedsiębiorców z Polski wraz z delegacją KIG, która podpisała umowę o współpracy z Izbą Handlowo-Przemysłową Dubaju.
W listopadzie 2007 r. w Dubai World Trade Center (w ramach Polish Business Days) odbyła się Polska Wystawa Narodowa oraz Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze pod honorowym patronatem ministrów gospodarki RP i ZEA
Od 2006 r. w Abu Dhabi istnieje Polska Grupa Biznesu prowadząca działania na rzecz rozwoju polsko-emirackich relacji gospodarczych i handlowych. Stowarzyszenie to -działające pod auspicjami Izby Handlowo-Przemysłowej Abu Dhabi – zrzesza polskich biznesmenów zatrudnionych w miejscowych firmach, urzędach i przedstawicielstwach firm zagranicznych, polskich eksporterów, emirackich importerów towarów z Polski itp.
Wśród ważniejszych spotkań oficjalnych w ostatnim okresie wymienić można wizyty
w ZEA: ministra sportu i turystyki RP (luty/marzec 2009 r.), ministra skarbu państwa RP (marzec 2009 r. i czerwiec 2010 r.) oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki M. Korolca (styczeń 2010 r., kwiecień 2011 r.), a ponadto wizytę ministra gospodarki ZEA w Polsce wraz z grupą przedstawicieli poważnych firm emirackich (styczeń 2010 r.).
W listopadzie 2011 r. z wizytą Dubaju i Abu Zabi przebywała misja inwestycyjno-gospodarcza pod przewodnictwem wicemin. SZ B. Stelmach i z udziałem wicemin. w MSP K. Walenczaka oraz ponad 30-osobowej misji polskiego biznesu reprezentującej sektor finansowy, energetyczny, budowlany i nowych technologii. Program wizyty obejmował prezentację polskiej oferty inwestycyjnej adresowanej do państw RWPZ.
Umowa o współpracy gospodarczej została podpisana podczas wizyty Premiera D. Tuska w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w dniu 22 kwietnia 2012 r. w Abu Dhabi przez Podsekretarza Stan UW Ministerstwie Gospodarki Pana Dariusza Bogdana.
W lutym 2013 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Wspólnej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej w Warszawie.
W grudniu 2013 r. odbyła się oficjalna wizyta Prezydenta RP B. Komorowskiego w ZEA wraz z delegacją biznesu, z sektora obronnego, spożywczego, IT, jachtów, budowlanego.
W dniach 28-30 kwietnia 2015 wizytę w ZEA złożył Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński. Odbyła się również II sesja Komisji Mieszanej ds. Współpracy Gospodarczej.. 1. Potencjalne dziedziny współpracy

Brak barier finansowych i administracyjnych ograniczających dostęp do rynku oraz możliwość korzystania z bogatych tradycji handlowych i rozbudowanej, nowoczesnej infrastruktury sprawia, że ZEA są bardzo atrakcyjnym partnerem handlowym.


Zróżnicowany krąg konsumentów w samych Emiratach, a przede wszystkim bardzo szerokie możliwości reeksportu towarów do innych państw regionu stwarzają korzystne warunki do ekspansji eksportowej. Istotną zachętą wydaje się również fakt, że generalnie w kraju tym nadal obowiązuje zerowa stawka podatku od przedsiębiorstw oraz dochodów osobistych. 
Oprócz kluczowego dla gospodarki ZEA sektora naftowo-gazowego do perspektywicznych z punktu widzenia dwustronnej współpracy handlowej i gospodarczej można zaliczyć:

 • zagraniczne inwestycje realizowane w Polsce przez firmy i wyspecjalizowane instytucje finansowe obracające funduszami inwestycyjnymi krajów Zatoki;

 • dostawy sprzętu i materiałów do rozbudowy infrastruktury;

 • przetwórstwo rolno-spożywcze oraz dostawy artykułów spożywczych;

 • przemysł obronny;

 • usługi służby zdrowia i rehabilitacja (uzdrowiska);

 • szkolnictwo wyższe (oferta studiów na polskich wyższych uczelniach).

Szansą dla polskich firm (produkcyjnych i handlowych) mogą być funkcjonujące w ZEA liczne strefy wolnocłowe (ZEA klasyfikowane są jako trzecie - po Hongkongu i Singapurze - pod względem wielkości centrum reeksportu na świecie). 1. Polskie placówki ekonomiczno-handlowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Abu Dhabi

Corner of the Delma Str. and Karama Str. (13th. and 24th Str.)

P.O. Box 2334, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Tel: +971 2 446 5200, fax: +971 2 446 2967

e-mail:  abudhabi.amb.sekretariat@msz.gov.pl strona: www.abuzabi.polemb.net


Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Abu Dhabi

Al. Manqam Tower, Sowwah Square, Al. Maryah Island

35th Floor, AQbu Dhabi, UAE

Tel. +971 2 418 7542

E-mail: abudhabi@trade.gov.pl, strona: www.abudhabi.trade.gov.pl, 1. Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Złota 59, Skylight building, floor 19, 00-120 Warszawa


Telefon: (22) 222 20 20
Fax: (22) 222 20 40
E-mail: warsaw@mofa.gov.ae

Strona internetowa: www.uae-embassy.ae/plNotatkę przygotował:

Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej

Ministerstwa Gospodarki
listopad 2015База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка