Zawarta w dniu r w Sopocie, pomiędzy
Дата канвертавання26.04.2016
Памер14.12 Kb.
UMOWA NAJMU

zawarta w dniu ……………….. r. w Sopocie, pomiędzy:


Gminą Miasta Sopotu reprezentowaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sopocie Pana Marcina Wargina, zwaną w dalszej treści umowy „Wynajmującym” i
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..., zwanym w dalszej treści umowy „Najemcą”.
& 1


 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem gruntu położonego w Sopocie przy

Al. Wojska Polskiego.

 1. Przedmiotem umowy jest najem części gruntu określonego w ust. 1

w granicach oznaczonych na planie sytuacyjnym, stanowiącym załącznik

do umowy, zwanego w dalszej treści umowy „gruntem”.


& 2


 1. Najemca będzie wykorzystywał Grunt na cele prowadzonej przez siebie sezonowo działalności gospodarczej, w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 18 września 2016 roku, polegającej na handlu ………………………..

 2. Najemca oświadcza, iż Grunt i jego stan odpowiada celowi określonemu w ust. 1.

 3. Bez zgody Wynajmującego, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej, Najemcy nie wolno dokonywać zmiany przeznaczenia Gruntu.

 4. Najemca zobowiązany jest do uprzedniego uzyskania uzgodnień, zgód i innych decyzji właściwych organów administracyjnych, mając na uwadze rodzaj i miejsce działalności, o której mowa w ust. 1.

 5. Najemca prowadząc działalność gospodarczą w ramach m.in. umowy zobowiązuje się:

1) wykorzystywać Grunt nie zajmując powierzchni powyżej …… m2 wg wskazanej mu

lokalizacji;

2) do wykonania stoiska handlowego zgodnie z załączoną koncepcją opracowaną przez

Pracownię Architektoniczną MRV Architekci;

3) nie utrudniać ruchu pieszych, pojazdów i in.;

4) nie niszczyć zieleni oraz trwałych i tymczasowych urządzeń zewnętrznych;

5) nie umieszczać artykułów przeznaczonych do sprzedaży tj. ręczników, kocy, itp. na

ogrodzeniu wzdłuż plaży oraz na murkach wzdłuż wejść na plażę;

6) dbać o czystość i porządek otoczenia zajmowanego miejsca, w szczególności

poprzez:


a) wystawianie pojemników na śmieci i odpadki;

b) nie wrzucanie śmieci i odpadów do miejskich koszy ulicznych i parkowych;

7) nie prowadzić handlu napojami alkoholowymi i piwem;

Naruszenie, choćby jednorazowe, któregokolwiek z powyższych zobowiązań, uprawnia Wynajmującego do odstąpienia od umowy bez uprzednich oświadczeń oraz bez zachowania okresu wypowiedzenia.


& 3


 1. Bez zgody Wynajmującego, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej, Najemcy nie wolno oddać Gruntu w podnajem lub w inny sposób przenieść posiadania jego lub jego części na inne osoby.

 2. Wynajmujący zobowiązuje się wyposażyć Najemcę w identyfikator określający Jego prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w sposób określony m.in. Umową, zaś Najemca zobowiązuje się stale go posiadać w miejscu wykonywania działalności.

 3. Bez zgody Wynajmującego, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej, Najemcy nie wolno reklamować w żadnej formie producentów towarów oferowanych przez Niego w ramach działalności, o której mowa w & 2 ust. 1 umowy.

& 4

 1. Z tytułu najmu Gruntu Najemca zobowiązuje się zapłacić Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Sopocie, zwanemu w dalszej treści umowy „MOSiR” , czynsz najmu w wysokości …………… zł + VAT tj……………….. zł. łącznie ………………… zł.

(słownie: ………………………………………………… 00/100 złotych)

Czynsz płatny jest za sezon 2016 przed podpisaniem Umowy, na rachunek bankowy

MOSiR w Sopocie nr 96 1160 2202 0000 0000 6195 0163 prowadzony w Banku

Millennium. 1. Najemca traci prawo do zwrotu uiszczonego czynszu najmu w przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu na jaki ją zawarto:

  1. przez Najemcę z przyczyn niezależnych od Wynajmującego;

  2. przez Wynajmującego z przyczyn:

   1. uzasadniających rozwiązanie najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia – określonych w Kodeksie Cywilnym;

   2. opóźnienia rozpoczęcia, skrócenia, zmiany bądź zaniechania przez Najemcę prowadzenia działalności określonej w & 2 umowy;

c) określonych w przepisie & 2 ust.5.

& 5


 1. W przypadku zamiaru dokonania przez Najemcę zmian adaptacyjnych Gruntu, obowiązany jest On uzyskać uprzednią, pod rygorem nieważności wyrażoną na piśmie, zgodę Wynajmującego.

 2. Adaptacje bądź ulepszenia, wykonane bez zgody Wynajmującego, lub w sposób odbiegający od udzielonej zgody, muszą być na Jego żądanie usunięte przez Najemcę i przywrócony musi zostać stan początkowy – bez prawa żądania przez Najemcę zwrotu poniesionych kosztów takich adaptacji (ulepszeń).

 3. Postanowienia & 4 ust.2 umowy stosuje się odpowiednio do rozliczeń z tytułów, o których mowa w ust. 1.

& 6

 1. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu Grunt w stanie nie pogorszonym.

& 7

Najemca zobowiązany jest do stałego utrzymywania porządku i czystości na terenie Gruntu oraz wokół bezpośredniego jego otoczenia, jak też zabezpieczenia go we własnym zakresie i na własny koszt.

& 8

Umowę zawarto na czas określony od dnia 01 czerwca 2016 r. do dnia18 września.2016 r.& 9

 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony.

 2. W sprawach w umowie nie uregulowanych zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

& 10

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wynajmujący i jeden Najemca.WYNAJMUJĄCY NAJEMCA


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка