Zarząd Dróg I zieleni w gdańsku Działający w imieniu Gminy Miasta Gdańsk
старонка1/2
Дата канвертавання25.04.2016
Памер170.64 Kb.
  1   2
Zarząd Dróg I Zieleni W Gdańsku

Działający w imieniu Gminy Miasta Gdańsk

ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk

tel. 341-20-41; fax 341-67-58

NIP 584-090-00-85 REGON 190030083-90919000http://www.zdiz.gda.pl

e-mail: info@zdiz.gda.plgodz. urzędowania: pn-pt od 700 do 1500

Gdańsk; kwiecień 2012r.

Sygn. akt 30/B/UE/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIADostawa i montaż systemu monitoringu tuneli dla pieszych prowadzących do PGE Arena w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony

Prowadzony w trybie Ustawy z dn. 29.01.2004 r - Prawo Zamówień Publicznych (dalej Pzp)

(Dz. U. z 2010r. Nr  113 poz. 759)


CPV 351253002

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) zawiera następujące załączniki:

 1. Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców - zał. 1 i 1a-1e

 2. Formularz ofertowy - zał. 2

 3. Wzór umowy - zał. 3

 4. Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne - zał. 4 1. Przedmiot zamówienia.
 1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż systemu monitoringu tuneli dla pieszych prowadzących do PGE Arena w Gdańsku.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż fabrycznie nowych kamer monitoringu CCTV w obudowach wandaloodpornych wraz z niezbędnym osprzętem instalacyjnym i konstrukcjami wsporczymi, instalację w 2 tunelach prowadzących do stadionu PGE Arena Gdańsk, wykonanie obwodów zasilających dla kamer i grzałek obudów, ułożenie okablowania światłowodowego w relacji od kamer do punktu dystrybucyjnego (PD) sieci LAN oraz kabli zasilających od lokalnych rozdzielnic do rozdzielnicy w zlokalizowanej w PD, w istniejącej kanalizacji teletechnicznej, wzdłuż dróg dojścia oraz na terenie zewnętrznym Stadionu PGE Arena Gdańsk: • sześć sztuk kamer stacjonarnych zewnętrznych IP w obudowach wandaloodpornych i osłoną przeciwsłoneczną z grzałką wyposażone w niezależne zasilanie, podłączone są do centrów PD za pomocą światłowodu jednomodowego. Kamery te mają być wyposażone złącze FastEthernet RJ45, które następnie podłączone będzie do konwertera światłowodowego. (konwertery światłowodowe należy uwzględnić w dostawie) W PD sygnały z odbiorników światłowodowych podłączone będą do przełączników sieciowych,

 • dwie kamery obrotowe zewnętrzne IP kopułowe w obudowach wandaloodpornych i osłoną przeciwsłoneczną z grzałką, wyposażone w niezależne zasilanie, podłączone są do punktów PD za pomocą światłowodu jednomodowego. Kamery mają być wyposażone w złącze FastEthernet RJ45, które następnie podłączone będzie do konwertera światłowodowego. (konwertery światłowodowe należy uwzględnić w dostawie) W PD sygnały z odbiorników światłowodowych podłączone są do przełączników sieciowych.

 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

 1. Dostawa fabrycznie nowych kamer monitoringu CCTV w obudowach wandaloodpornych IP 66 z osłoną przeciwsłoneczną i grzałką wraz z niezbędnym osprzętem instalacyjnym i konstrukcjami wsporczymi oraz konwerterami światłowodowymi z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia będącym załącznikiem do niniejszej SWIZ.

 2. Wykonanie instalacji zasilającej, lokalnych rozdzielnic dla urządzeń CCTV.

 3. Wykonanie instalacji kamer CCTV zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną.

 4. Przeszkolenie 2 osób wskazanych przez Zamawiającego w miejscu instalacji w zakresie eksploatacji dostarczonych urządzeń, niezwłocznie po wykonaniu instalacji, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty montażu.

 1. Obowiązki Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

 1. wykonania instalacji kamer CCTV wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ oraz dokumentacją techniczną sporządzoną przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego Zamówienia, z zachowaniem odpowiednich norm i standardów jakościowych, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami BHP i p.poż.

UWAGA !Wykonawca powinien uwzględnić fakt, że większość robót instalacyjnych w szczególności montaż kamer i lokalnych rozdzielnic CCTV będzie wykonywana na wysokości powyżej 5m. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć odpowiedni sprzęt (rusztowania, podnośniki, drabiny ect.) oraz zabezpieczenia osobiste przed upadkiem z wysokości dla instalatorów. Wykonawca zapewni odpowiedni nadzór służb BHP na czas wykonywania prac instalacyjnych na wysokości.

 1. uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu dostaw i instalacji kamer CCTV, w szczególności terminów rozpoczęcia i zakończenia prac na terenie stadionu,

 2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za właściwy dobór metod organizacyjno-technicznych oraz za ewentualne szkody, które mogłyby powstać podczas dostaw i wykonania instalacji kamer CCTV,

 3. naprawy szkód wyrządzonych w istniejących obiektach i infrastrukturze,

 4. utrzymania porządku podczas dostaw i wykonywania instalacji kamer CCTV oraz uporządkowaniu miejsc instalacji po zakończeniu robót,

 5. przeprowadzenia uruchomienia urządzeń i instalacji wykonanych w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia,

 6. wykonania wszystkich czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia, także nieprzewidzianych wprost w Umowie,
  w szczególności: dostarczenia wszystkich dokumentów, wykonania wszystkich prac
  i dokonania ich prób, włącznie z usunięciem stwierdzonych wad i usterek,

 7. przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej (po 4 egz. w wersji papierowej, zszyte, w sztywnej oprawie oraz na nośniku elektronicznym) dotyczącej sposobu montażu urządzeń i wykonania instalacji objętych Przedmiotem Zamówienia. Wymaga się aby cała dokumentacja powykonawcza była sporządzona w języku polskim. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać instrukcję eksploatacji.

 8. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konfiguracji i rozruchu kamer po uprzednim dopuszczeniu przez Operatora Stadionu.

 9. Wykonawca zobowiązany jest do ułożenia kanalizacji teletechnicznej łączącej tunele z istniejącą kanalizacją teletechniczną na terenie stadionu oraz pełne okablowanie monitoringu na całym odcinku od tuneli do pomieszczenia Centrum Dystrybucyjnego na stadionie.

Uwaga: kamery będące Przedmiotem Zamówienia po wykonaniu instalacji będą stanowić rozbudowę istniejącego systemu monitoringu CCTV Stadionu PGE Arena Gdańsk. Dlatego Wykonawca ma obowiązek uzgodnić termin podłączenia do systemu monitoringu CCTV z Operatorem Stadionu. Dostawa licencji na oprogramowanie serwera systemu BVMS nie wchodzi w zakres zamówienia.

Ostateczne punkty montażu kamer w tunelach zostaną ustalone na roboczo w trakcie podłączania ich do systemu monitoringu na stadionie. W przypadku konieczności zmiany miejsca montażu kamer w tunelach ( w tym np: montażu dodatkowego wysięgnika), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w/w czynności w ramach ceny umownej.

Dla poprawnego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca zapoznanie z miejscem oraz warunkami instalacji podczas wizji lokalnej.


Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia określono w zał. 4 do Siwz oraz dokumentacji projektowej.
Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom – zał. nr 1e SIWZ.
II. Wymagany termin WYKONANIA zamówienia:
Do 25.05.2012r. Wejście na tunele od dnia 10.05.2012 r.
III. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.
W prowadzonym postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający uzna, iż powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca: 1. Na dowód posiadanego doświadczenia - udokumentuje wykonanie, w okresie ostatnich 3 lat (licząc od dnia upływu terminu składania ofert), jednego systemu monitoringu o wartości nie mniejszej niż 100 tys zł brutto.


Spełnienie warunku poprzez wypełnienie: zał. nr 1c SIWZ, wskazanie informacji dot.: lokalizacji daty wykonania, rodzaju prac, zleceniodawcy, potwierdzenia realizacji zamówień dokumentami świadczącymi, że zamówienie zostało wykonane należyci.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać ww. warunek w sposób następujący : przynajmniej jeden z wykonawców musi spełnić ten warunek.


 1. Na dowód dysponowania potencjałem osobowym– wykaże, iż dysponuje minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w branży elektrycznej.


Spełnienie warunku poprzez przedłożenie wykazu osób (zał. 1c) wraz z informacją nt. posiadanych uprawnień.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać ww. warunek w sposób następujący : wykonawcy mogą spełnić ten warunek wspólnie.


 1. Oświadczy, że spełnia warunki art.22 ust.1 PZP oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 Prawa zamówień publicznych


Spełnienie warunku poprzez wypełnienie zał. 1a i 1b SIWZ.

Warunek winien być spełniony przez każdego z uczestników konsorcjum, oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zał. 1a SIWZ) będzie dotyczyć zakresu zamówienia jaki każdy z uczestników będzie wykonywał w ramach przedmiotu zamówienia
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale osobowym innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców należy przedstawić zgodnie z zał. 1 do niniejszej Specyfikacji.

Ocena spełniania warunków przez wykonawców dokonana zostanie na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń systemem – spełnia / nie spełnia.

Nie złożenie wraz z ofertą powyższych dokumentów, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
IV. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz o osobach uprawnionych do kontaktów z wykonawcami.


 1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą pisemną lub faksem pod nr (058) 341-67-58 (w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w postępowaniu odwoławczym).

 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami i składania wyjaśnień na piśmie jest: Sławomir Piotrowski od poniedziałku do piątku, w godz. 800   1400 tel.: 58 52-44-625

 4. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 5. Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcom w trybie art. 38 Pzp, z zachowaniem zasady porozumiewania się z wykonawcą jak określono w pkt 1 nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 6. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytań. W przypadku zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego wyjaśnienia zostaną zamieszczone także na tej stronie.

V. Wymagania dotyczące wadium.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 2.000 zł, w terminie do 27.04.2012r. do godz. 930 na konto ZDiZ w Gdańsku w  Banku PeKaO S.A. nr  13124012681111001038602860 - podany termin wniesienia wadium jest dniem potwierdze­nia przez bank wpływu kwoty wadium na konto ZDiZ, lub w innej formie / formach tj. poręcze­niach oraz gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 2004 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 145, poz.1538).

Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

W związku z powyższym nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie wpłaty pieniężnej dokonywanej w kasie Zamawiającego.Uwaga :

 • Z treści gwarancji (poręczenia) powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp.

 • Wadium dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum) może być wniesione przez jednego z nich.

Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączony był dowód wniesienia wadium.

Potwierdzenie złożenia wadium w kasie Zamawiającego można otrzymać na wcześniej przygotowanej kopii gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

W przypadku wniesienia wadium w innych formach (np. gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe) kopię dokumentu, potwierdzoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, należy załączyć do oferty – oryginał natomiast złożyć w kasie Zamawiającego.

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.VI. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.


VII. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, napisana czytelnym pismem w języku polskim . Każdy dokument składany wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 1. Oferta winna być ostemplowana i podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, z treścią pełnomocnictwa – w przypadku udzielenia pełnomocnictwa). Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać, zgodnie z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi on być uzupełniony napisem np., w formie odcisku stempla, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego).

 1. Przedsiębiorcy będący wspólnikami spółki cywilnej (dot. też grupy wykonawców ubiegających się o zamówienie – konsorcjum) mogą złożyć wspólną ofertę, pod warunkiem udzielenia jednemu z nich pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania ich wobec Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawcy, którzy złożyli wspólną ofertę ponoszą w razie wybrania ich oferty przez Zamawiającego, solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli wymagane) i za wykonanie umowy.

Do oferty winny zostać dołączone dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez poszczególnych przedsiębiorców warunków i wymogów określonych w Prawie Zamówień Publicznych i SIWZ – zał.1. 1. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu wyłącznie jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia oferty z postępowania.

 2. Wykonawca ponosi koszt przygotowania i dostarczenia oferty.

 3. Wszelkie poprawki dokonane w ofercie winny być czytelne oraz zaparafowane przez wykonawcę.

 4. Oferty trwale nie zamknięte nie będą rozpatrywane.

 5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
  1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
 1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę z opisem „Przetarg nr 30/B/UE/2012 „Monitoring dojść do stadionu” należy złożyć w sekretariacie (pok. Nr 25 bud. „B”) Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku ul. Partyzantów 36. W przypadku chęci złożenia oferty w nie oznakowanej kopercie (bez podania nazwy wykonawcy), należy umieścić ofertę w dwóch kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Opisując wewnętrzną kopertę podać nazwę wykonawcy oraz temat przetargu. Na zewnętrznej kopercie umieścić tylko temat przetargu, w którym uczestniczy wykonawca.

 2. Termin składania ofert upływa dnia 27.04.2012r. o godz. 930.

 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2012r. o godz. 1000 w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku ul. Partyzantów 36, bud. „B” pok. nr 09

 1. Otwarcia ofert dokonuje Komisja Przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne.

 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 3. Przetarg składa się z dwóch części.

1. W pierwszej części Komisja Przetargowa:

a) dokona otwarcia ofert i poda następujące informacje dotyczące złożonych ofert: • nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,

 • informacje dot. ceny,

 • termin wykonania zamówienia

 • okres gwarancji

 • warunki płatności

2. W drugiej części Komisja Przetargowa:

a) dokonuje oceny kompletności ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

b) Zamawiający, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy w formie pisemnej o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dot. elementów mających wpływ na wysokość ceny.

c) sporządza i podpisuje protokół postępowania o zamówienie publiczne zawierający uzasadnienie zawartych w nim wniosków.

Zamawiający, na wniosek komisji przetargowej, wyklucza wykonawców na podstawie art. 24 ust,1 i 2 i art. 22 ust.1 PZP.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający, na wniosek komisji przetargowej, odrzuca ofertę, na podstawie art. 89 ust.1 PZP m.in. jeżeli:


 • jest niezgodna z ustawą,

 • jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp

 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art.90 ust. 3 ustawy Pzp),

 • zawiera błędy w obliczeniu ceny,

 • Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp

 • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych art., 93 PZP w tym m.in.:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą cena ofertową przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający, na wniosek komisji przetargowej, unieważnia postępowanie.


  1. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie zgodnie z zapisami formularza ofertowego z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Zaoferowana cena powinna obejmować zakres robót przewidziany do realizacji zgodnie z szczegółowym opisem zamieszczonym w zał.4 do Siwz oraz wzorem umowy i uwzględnieniem stawki podatku VAT.Zamawiający do rozliczenia robót przyjmuje wynagrodzenie ryczałtowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania opustów do ceny wynikającej z kalkulacji uproszczonej – wycena robót budowlanych powinna być zgodna z ceną zawartą w ofercie.

W związku z art. 90 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny; t.j. kalkulacji cen wybranych pozycji kosztorysu ofertowego w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług dot. przedmiotu umowy stronom będzie przysługiwało prawo zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, odpowiednio do ustalonej przez ustawodawcę zmiany wysokości podatku VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie wprowadzona do umowy aneksem.
 1. Kryteria i sposób oceny ofert.

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:10.1. Cena ofertowa

100%

Wybrana zostanie oferta o najniższej cenie ofertowej.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
 1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego.

 2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli nie zaszły okoliczności określone jak w pkt VIII.3.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 dni, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Pzp.

 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie opisanym w umowie.

 5. Informacja na temat obowiązków Wykonawcy dotycząca wszelkich zobowiązań, jakie związane są z wykonaniem umowy, po udzieleniu zamówienia publicznego, zawarta jest we Wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości umownej brutto określa się na 10 dni od uzyskania informacji o wyborze oferty. Warunki wpłaty i zwrotu zabezpieczenia określone zostały we „Wzorze umowy” – stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach i gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 9 (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi gwarancją ubezpieczeniowa lub bankową – odpowiedzialność gwaranta powinna być bezwarunkowa i na pierwsze żądanie.
 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
  1. Wobec czynności Zamawiającego dotyczącej:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego

przysługuje wykonawcy odwołanie.  1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on przed upływem tego terminu zapoznać się z jego treścią. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy.

  3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

  4. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

  5. Na czynności, o których mowa w niniejszym pkt, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

  6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania faxem informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia


 1. Pozostałe informacje dotyczące postępowania.
 1. Oferta powinna obejmować cały przedmiot zamówienia określony w pkt 1 SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6.

 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą w walutach obcych.

 5. Wykonawca, w związku z art. 8 ust 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, powinien w ofercie wskazać, które z informacji przez niego złożonych stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Tajemnicy przedsiębiorstwa nie może stanowić kosztorys ofertowy w zamówieniach realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumenty zawierające tajemnice powinny być w ramach oferty, złożone w oddzielnej kopercie.

 6. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 t.jedn.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), o ile przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

 7. Z chwilą podpisania umowy postępowanie uważa się za zakończone.

Zatwierdzam:

Dyrektor

Gdańsk, dnia 18.04.2012r. Mieczysław Kotłowski

podpis Zamawiającego

Sygn. akt: 30/B/UE/2012 Zał. Nr 1


Oświadczenia i dokumenty

wymagane od przystępujących do przetargu nieograniczonego.
I. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

1. Wykaz zamówień – wykaz wykonanych robót- oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zał. nr 1c SIWZ.

2. Wykaz osób- wraz z informacją nt. posiadanych uprawnień przez te osoby- zął. 1d SIWZ.

3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp – zał. 1a

II. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 Prawa Zamówień Publicznych – zał. 1b

III. Inne dokumenty:

1. Formularz ofertowy – zał. nr 2 SIWZ. 1. Informacja o częściach zamówienia, które powierzone będą do realizacji podwykonawcy – zał. nr 1e SIWZ (jeżeli dotyczy) .

 2. Pełnomocnictwo – (jeżeli dotyczy – patrz pkt VII )

 3. Dowód wniesienia wadium.

IV. Dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817)Sygn. akt: 30/B/UE/2012 Zał. nr 1a


Dostawa i montaż systemu monitoringu tuneli dla pieszych prowadzących do PGE Arena w Gdańsku.

Oświadczenie


Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki:

 1. Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,

 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

...........................................................................podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

(pieczątka)

Sygn. akt: 30/B/UE/2012 Zał. nr 1b


Dostawa i montaż systemu monitoringu tuneli dla pieszych prowadzących do PGE Arena w Gdańsku.

Oświadczenie


Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
...........................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

(pieczątka)

Sygn. akt: 30/B/UE/2012 Zał. 1c

Wykaz prac
Zrealizowane w okresie ostatnich 3 lat (przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) prace związane z wykonaniem jednego systemu monitoringu o wartości nie mniejszej niż 100tys zł brutto.


Lp.LOKALIZACJA

krótki opis zakresu robótWartość brutto w PLNData realizacji (zakończenie dd/mm/rr)

Zleceniodawca


Na dowód spełnienie warunku opisanego w pkt. III.1 SIWZ, należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienie zostało wykonane należycie.
....................................................................

podpis/ podpisy uprawnionego przedstawiciela WykonawcyDokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez WykonawcęW przypadku wykazania wiedzy i doświadczenia innych podmiotów wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Sygn. akt: 30/B/UE/2012 Zał. 1d
WYKAZ KADRY PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Oświadczam, iż niżej wymienione osoby posiadają wymagane uprawnienia wynikające z przepisów prawa


Wykonawca : ....................................................................................................................................

(pełna nazwa, adres, lub pieczątka)Osoba przewidziana do realizacji zamówienia:

1. ......................................................................................................................................

( Nazwisko i imię)

posiadane uprawnienia ( opis / nr) ..............................................................................
podstawa do dysponowania ...............................................................................................................
..............................................................................

Podpis /podpisy uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

(pieczątka)

W przypadku wykazania osób zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Sygn. akt 30/B/UE/2012 Zał. Nr 1e

(nazwa i adres wykonawcy)

PODWYKONAWCYSkładając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:Dostawa i montaż systemu monitoringu tuneli dla pieszych prowadzących do PGE Arena w Gdańsku.

Oświadczam, iż niżej wymienione części zamówienia zostaną powierzone

do realizacji podwykonawcom (należy podać zakres):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………dn. ……………………….

…………………...............................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

(pieczątka)

Sygn. akt 30/B/UE/2012 Zał. Nr 2

Formularz ofertowy

  1   2


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка