Zarejestrowane
Дата канвертавання22.04.2016
Памер59.78 Kb.
Tłumaczenie z języka litewskiego

STOWARZYSZENIE NAUKOWCÓW POLAKÓW LITWY

[Pieczątka o treści:

ZAREJESTROWANE

W REJESTRZE OSÓB PRAWNYCH

Dn. 12 kwietnia 2008 r.

Nr identyfikacyjny 191424611]STATUT

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (dalej zwane Stowarzyszeniem) jest publiczną osobą prawną z ograniczoną odpowiedzialnością.

  2. Forma prawna – Stowarzyszenie.

  3. Nazwa stowarzyszenia – Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy.

  4. Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się Konstytucją, ustawami, innymi aktami prawnymi Republiki Litewskiej oraz niniejszym statutem. Stowarzyszenie ma prawo nabycia jedynie takich cywilnych praw i obowiązków, które nie są sprzeczne z celami jej działalności, określonymi w Kodeksie cywilnym Republiki Litewskiej, Ustawie o stowarzyszeniach Republiki Litewskiej oraz niniejszym statucie. Stowarzyszenie ma prawo do prowadzenia niezakazanej prawnie działalności gospodarczo-handlowej, która nie jest sprzeczna z niniejszym statutem oraz celami działalności i jest konieczna do osiągnięcia celów Stowarzyszenia.

  5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

  6. Stowarzyszenie posiada konta rozliczeniowe w bankach, swoją pieczęć oraz symbolikę.

  7. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

  8. Siedziba Stowarzyszenia – Naugarduko 76, Wilno, samorząd m. Wilna.

 2. Działalność Stowarzyszenia

  1. Cele i zadania działalności Stowarzyszenia:

 1. Prowadzenie badań w zakresie nauk rolniczych, przyrodniczych, humanistycznych, matematycznych, medycznych, społecznych, technicznych i technologicznych, z uwzględnieniem problemów aktualnych dla polskiej mniejszości narodowej na Litwie;

 2. Badanie systemu nauczania języka ojczystego oraz składanie propozycji dotyczących jego doskonalenia;

 3. Wspieranie przygotowania do studiów i pracy naukowej zdolnej młodzieży;

 4. Wydawania literatury naukowo-dydaktycznej i popularyzującej naukę;

 5. Współpraca z organizacjami artystycznymi oraz wspierającymi naukę, oświatę i sztukę na Litwie oraz za granicą;

 6. Organizowanie zjazdów naukowych, konferencji, seminariów, konkursów i innych imprez;

 7. Pobudzanie członków Stowarzyszenia do pracy pedagogicznej w szkołach ogólnokształcących, zawodowych, niepełnych wyższych oraz wyższych.

  1. W celu realizacji celów i zadań statutowych Stowarzyszenie ma prawo:

 1. Rozpowszechniania bez przeszkód w formie pisemnej, ustnej lub innej informacji o swojej działalności, propagowania celów i zadań Stowarzyszenia;

 2. Zwracania się do instytucji państwowych, innych placówek i organizacji w kwestii obrony interesów prawnych Stowarzyszenia lub jego członków;

 3. Posiadania w trybie określonym ustawowo konta rozliczeniowego i walutowego;

 4. Angażowania osób do realizacji działalności statutowej;

 5. Kupna lub nabycia w inny sposób mienia, koniecznego w działalności, Zarządzania, użytkowania oraz dysponowania nim;

 6. Zawierania umów, podejmowania zobowiązań;

 7. Zakładania środków masowego przekazu, prowadzenia działalności wydawniczej;

 8. Zjednaczania się w związki stowarzyszeń;

 9. Wstępowania do międzynarodowych organizacji oraz stowarzyszeń pozarządowych, utrzymywania więzi z organizacjami międzynarodowymi innych państw;

 10. Otrzymywania środków lub innego mienia od międzynarodowych organizacji społecznych, pozarządowych, fundacji, również osób;

 11. Udzielania i otrzymywania wsparcia.

 1. PRAWA, OBOWIĄZKI STOWARZYSZENIA, WYKORZYSTYWANIE ŚRODKÓW ORAZ OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI

  1. Stowarzyszenie może posiadać i nabywać prawa i obowiązki cywilne, które nie są sprzeczne z celami jego działalności, określonymi w Kodeksie cywilnym, Ustawie o stowarzyszeniach Republiki Litewskiej, statucie.

  2. Instytucje państwowe i samorządowe oraz ich funkcjonariusze w przypadkach i trybie określonym w ustawach, partie i organizacje polityczne, inne organizacje oraz osoby mają zakaz wtrącania się w działalność Stowarzyszenia i jego sprawy wewnętrzne.

  3. Stowarzyszenie może wstępować do organizacji międzynarodowych, których cele i działalność nie są sprzeczne z Konstytucją oraz ustawami Republiki Litewskiej, gdy uchwałę o wstąpieniu do podobnej organizacji przyjmuje Walne Zgromadzenie Członków i spełnione zostają konieczne warunki członkostwa.

  4. Stowarzyszenie ma prawo do przeniesienia mienia i środków własnych lub zarządzanych przez nie na dowolnych innych prawach, zapewnienia realizacji zobowiązań z ich tytułu oraz ograniczenia w inny sposób swoich prawa do zarządzania, użytkowania i dysponowania nim jedynie w przypadku, gdy dąży do osiągnięcia statutowych celów działalności.

  5. Nawet w dążeniu do osiągnięcia określonych w powyższym punkcie celów Stowarzyszenie ma zakaz:

 1. Nieodpłatnego przekazywania mienia Stowarzyszenia na własność członkowi Stowarzyszenia, członkom organów zarządzania, osobie zatrudnionej przez Stowarzyszenie na podstawie umowy o pracę lub osobie powiązanej z nią, lub też osobie trzeciej;

 2. Wypłacania założycielowi lub członkowi Stowarzyszenia środków z części zysku lub przekazania części likwidowanego mienia Stowarzyszenia, przekraczających wstępny wkład lub wpłatę członka;

 3. Rozdzielania mienia i środków Stowarzyszenia, wliczając zysk, w dowolnej formie, członkom Stowarzyszenia i (lub) jego organom zarządzania, osobom zatrudnionym w Stowarzyszeniu na podstawie umowy o pracę, za wyjątkiem przypadków, gdy jest płacone wynagrodzenie za pracę, dokonywane są inne wypłaty związane ze stosunkami pracy i gdy na podstawie umowy o dzieło płacone jest wynagrodzenie za dzieło, opłacane są wyświadczone usługi lub sprzedane towary;

 4. Udzielania pożyczek, zastawiania mienia Stowarzyszenia (za wyjątkiem przypadków, gdy mienie jest zastawianie w celu realizacji zobowiązań Stowarzyszenia), udzielania gwarancji, poręczenia lub zapewnienia w inny sposób realizacji zobowiązań innych osób, za wyjątkiem przypadków, gdy pożyczki są udzielane przez instytucje kredytowe i gdy umowy międzynarodowe Republiki Litewskiej lub inne akty prawne przyjęte na ich podstawie określają inaczej;

 5. Pożyczania pieniędzy od członka Stowarzyszenia lub powiązanej z nim osoby oraz płacenia odsetek, za wyjątkiem przypadków, gdy pożyczki są brane w instytucjach kredytowych;

 6. Pożyczania od innych osób, płacąc nierozsądnie wysokie odsetki;

 7. Kupowania towarów i usług za jawnie wygórowaną cenę;

 8. Sprzedaży mienia Stowarzyszenia za jawnie zaniżoną cenę;

 9. Powoływania osoby prawnej, której odpowiedzialność cywilna z tytułu zobowiązań osoby prawnej jest nieograniczona lub bycia jej uczestnikiem;

  1. Środki, otrzymane jako wsparcie, także inne środki bezzwrotne oraz inne mienie Stowarzyszenie użytkuje w celach określonych przez osobę, która ich udzieliła, jeżeli podobne cele zostały przez nią określone. Takie otrzymane środki Stowarzyszenie powinno przechowywać na osobnym koncie, prowadzić wykaz wydatków, jeżeli tak zostało określone w aktach prawnych lub żąda tego osoba, która udzieliła środków. Stowarzyszenie nie może przyjmować pieniędzy i innego mienia, jeżeli osoba dająca określa ich użycie w innych celach, niż zostało określone w niniejszym Statucie.

 1. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

  1. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy naukowiec, posiadający stopień doktora lub doktora habilitowanego. Liczba członków Stowarzyszenia jest nieograniczona.

  2. Członkiem Stowarzyszenia staje się:

   1. Po złożeniu pisemnej deklaracji podczas zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, jeżeli osoba, wyrażająca chęć zostania członkiem deklarację składa podczas Walnego Zgromadzenia Członków i po zapłaceniu składki członkowskiej, której wysokość jest określana przez Walne Zgromadzenie Członków. W danym przypadku kandydat na członka Stowarzyszenia jest przyjmowany zwykłą większością głosów członków, uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

   2. Po złożeniu Zarządowi Stowarzyszenia deklaracji o przyjęcie na członka Stowarzyszenia i zapłaceniu składki członkowskiej, której wysokość jest określana przez Walne Zgromadzenie Członków. Taka deklaracja nie później niż w ciągu 2 miesięcy powinna zostać rozpatrzona podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia. W danym przypadku członkiem Stowarzyszenia zostaje się i nabywa prawa i obowiązki członka od dnia uchwały o przyjęciu na członka, przyjętej podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia.

  3. Członkowstwo w Stowarzyszeniu wygasa:

 1. Po wystąpieniu ze Stowarzyszenia;

 2. Po wykluczeniu ze Stowarzyszenia;

 3. Po likwidacji Stowarzyszenia;

  1. Członek Stowarzyszenia może w dowolnej chwili wystąpić ze Stowarzyszenia. Oświadczenie o wystąpieniu ze Stowarzyszenia jego członek składa Zarządowi Stowarzyszenia.

  2. Członek Stowarzyszenia może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia za poważne naruszenia niniejszego statutu. Członek Stowarzyszenia może także zostać wykluczony ze Stowarzyszenia z powodu niepłacenia składek członkowskich za okres ponad roku. Członek Stowarzyszenia jest wykluczany ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu, kwalifikowaną większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów uczestniczących w posiedzeniu Zarządu.

  3. Członek Stowarzyszenia ma następujące prawa:

 1. Brania udziału i oddawania głosu podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia;

 2. Korzystania ze świadczonych przez Stowarzyszenie usług;

 3. Zapoznania się z dokumentami Stowarzyszenia i otrzymania wszystkich posiadanych przez Stowarzyszenie informacji o jego działalności;

 4. Wystąpienia ze Stowarzyszenia. W takim przypadku wstępne wkłady członka oraz składki członkowskie lub środki albo mienie przekazane na własność Stowarzyszeniu w inny sposób, nie podlegają zwrotowi;

 5. Udziału w wyborach organów zarządzania Stowarzyszenia;

 6. Bycia wybranym do organów zarządzania Stowarzyszenia;

 7. Inne prawa określone w aktach prawnych.

  1. Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do:

 1. Przestrzegania statutu Stowarzyszenia, realizowania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków oraz organów zarządzania;

 2. Aktywnego udziału w prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności;

 3. Terminowego i odpowiedniego płacenia składek członkowskich;

 4. Pracy w wybranej dziedzinie naukowej lub artystycznej lub wykonywania pracy pedagogicznej.

  1. Roczna wysokość składki członkowskiej jest co roku określana przez Walne Zgromadzenie Członków. Opłata wstępna nie została w Stowarzyszeniu określona.

  2. Każdy członek Stowarzyszenia otrzymuje odpowiednią legitymację członkowską. Lista członków jest prowadzona przez wybranego przez Zarząd sekretarza naukowego.

 1. SRUKTURA I ZARZĄDZANIE STOWARZYSZENIEM

  1. Stowarzyszenie nabywa prawa cywilne, podejmuje zobowiązania cywilne i realizuje je przez swoje organy zarządzania.

  2. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

  3. Kolegialnym organem zarządzania Stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia (dalej – Zarząd), złożony z 7 (siedmiu) członków, wybieranych na okres 3 (trzech) lat.

  4. Jednoosobowym organem Stowarzyszenia jest Przewodniczący Stowarzyszenia.

 2. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

  1. Walne Zgromadzenie Członków:

   1. Zmienia statut Stowarzyszenia;

   2. Wybiera i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia, Przewodniczącego Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną;

   3. Określa wysokość składki rocznej członków Stowarzyszenia;

   4. Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia;

   5. Przyjmuje uchwałę w kwestii przekształcenia Stowarzyszenia lub zakończenia działalności (reorganizacji lub likwidacji);

   6. Przyjmuje uchwałę w kwestii powołania innych osób prawnych lub zostania uczestnikiem innych osób prawnych;

   7. Przyjmuje uchwały w kwestii wstąpienia do organizacji międzynarodowych, których cele i działalność nie są sprzeczne z Konstytucją Republiki Litewskiej, Ustawą o stowarzyszeniach Republiki Litewskiej lub innymi ustawami;

   8. Podczas zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków przyjmuje nowych członków do Stowarzyszenia;

   9. Rozwiązuje inne kwestie przypisane w Ustawie o stowarzyszeniach Republiki Litewskiej oraz niniejszym statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków, jeżeli zgodnie z Ustawą o stowarzyszeniach Republiki Litewskiej lub niniejszym statutem nie zostało to przypisane do kompetencji innych organów zarządzania Stowarzyszenia.

  2. Walne Zgromadzenie Członków nie ma prawa zlecania innym organom Stowarzyszenia rozwiązywania kwestii należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

  3. Zgromadzenie nie rzadziej niż raz do roku jest zwoływane i organizowane przez Zarząd, każdy członek jest o nim informowany pisemnie (listem poleconym lub za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych na adres wskazany przez członka Stowarzyszenia) lub wręczane jest powiadomienie osobiście za podpisem z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków powinno zawierać informacje o:

   1. Siedzibie Stowarzyszenia;

   2. Czasie i miejscu zgromadzenia;

   3. Porządku obrad;

   4. Organie zarządzania lub instytucji, które przyjęły uchwałę o zwołaniu zgromadzenia, inicjatorach zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia.

  4. Porządek obrad zgromadzenia może zostać uzupełniony wnioskami o wciągnięcie nowych kwestii, składanymi przez członków Stowarzyszenia, posiadających co najmniej 1/10 wszystkich głosów. Propozycja uzupełnienia porządku obrad może zostać złożona z 10-dniowym wyprzedzeniem, zaś wszyscy członkowie Stowarzyszenia poinformowani o tym pisemnie nie później niż z 5-dniowym wyprzedzeniem.

  5. Zgromadzenie może zostać zwołane bez przestrzegania terminów, określonych w p. 6.3. niniejszego statutu, jeżeli wszyscy posiadający prawo głosu członkowie lub ich upoważnieni przedstawiciele wyrażają pisemną zgodę na to. Dokumenty, stanowiące dowód, że członkowie zostali poinformowani o zwoływanym zgromadzeniu powinny zostać załączone do protokołu zgromadzenia.

  6. Na co najmniej 5 dni przed zgromadzeniem członkom Stowarzyszenia powinna zostać stworzona możliwość zapoznania się ze wszystkimi dokumentami, dotyczącymi porządku obrad zgromadzenia, mają oni prawo do nieodpłatnego otrzymania elektronicznych kopii dokumentów.

  7. W przypadku nieodbycia się zgromadzenia o powtórnym zgromadzeniu członkowie powinni zostać poinformowani w sposób określony w p. 6.3. niniejszego statutu, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Powtórne zgromadzenie ma prawo przyjmowania uchwał w kwestiach porządku obrad zgromadzenia, które się nie odbyło, niezależnie od liczby uczestniczących w nim członków.

  8. Nadzwyczajne zgromadzenie powinno zostać zwołane na żądanie co najmniej ¼ (jednej czwartej) członków Stowarzyszenia, Zarządu lub Przewodniczącego.

  9. Zgromadzenie członków jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim ponad połowa członków Stowarzyszenia lub upoważnionych przez nich osób. Każdy członek podczas zgromadzenia ma prawo do jednego głosu. Uchwały zgromadzenia są przyjmowane zwykłą większością głosów członków uczestniczących w zgromadzeniu, za wyjątkiem punktów 6.1.1. i 6.1.5. niniejszego statutu, które wymagają większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów członków, uczestniczących w zgromadzeniu.

  10. Członkowie Stowarzyszenia mogą głosować przedterminowo. W takim przypadku członkowie, po zapoznaniu się z porządkiem obrad zgromadzenia, mogą zawczasu na piśmie (listem poleconym lub za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych) poinformować zgromadzenie o swojej woli „za” lub „przeciw” osobno dla każdej uchwały. Komunikat powinien zostać wysłany Zarządowi z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Przedterminowe głosowanie jest wliczane do kworum zgromadzenia i wyników głosowania.

 3. ZARZĄD STOWARZYSZENIA

  1. Zarząd Stowarzyszenia jest kolegialnym organem Stowarzyszenia, kierującym jego działalnością między zgromadzeniami.

  2. 7 (siedmiu) członków Zarządu na okres 3 (trzech) lat wybiera Walne Zgromadzenie Członków.

  3. Zarząd:

   1. Zwołuje Walne Zgromadzenia Członków i przygotowuje ich porządek obrad;

   2. W przypadku i trybie określonym w p. 4.2.2. statutu przyjmuje nowych członków, określa tryb i warunki przyjęcia, wystąpienia i wykluczenia ze Stowarzyszenia nowych członków;

   3. Zatwierdza kandydatów na stanowiska sekretarza naukowego, głównego księgowego Stowarzyszenia, określa wysokość ich wynagrodzenia;

   4. Realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia;

   5. Rozpatruje i omawia programy celowe realizowane przez Stowarzyszenie. Zatwierdza plan realizacji programów celowych oraz podział środków na ich realizację. Nadzoruje tok realizacji;

   6. Gromadzi środki na finansowanie działalności Stowarzyszenia;

   7. Omawia propozycje i życzenia członków Stowarzyszenia;

   8. Organizuje konkursy, konferencje, seminaria, posiedzenia, powołuje komisje dla poszczególnych dziedzin działalności;

   9. Zatwierdza tematy badań oraz prac stosowanych prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz ich kierowników;

   10. Zatwierdza przepisy dotyczące porządku wewnętrznego, struktury Stowarzyszenia;

   11. Przyjmuje uchwały w kwestii sprzedaży lub innego przeniesienia, zastawu, najmu lub użyczenia majątku trwałego Stowarzyszenia, także uchwały dotyczące nabycia majątku trwałego, jeżeli wartość transakcji przekracza 10000 (dziesięć tysięcy) Lt.

   12. Zatwierdza umowy dotyczące powiązań z innymi Stowarzyszeniami.

   13. Rozwiązuje kwestie zapotrzebowania na pracowników etatowych, zatwierdza normy dotyczące wynagrodzenia za pracę;

   14. Zatwierdza sposoby oceny wkładów niepieniężnych (majątkowych);

   15. Określa regulamin pracy Zarządu;

   16. Rozpatruje i omawia przedstawiony przez Przewodniczącego projekt wykazu dochodów i wydatków Stowarzyszenia (projekt budżetu Stowarzyszenia), przedkłada je do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Członków;

   17. Przedstawia zgromadzeniu wnioski dotyczące rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.

  4. Obowiązkiem Zarządu jest terminowe zorganizowanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz przygotowanie porządku obrad, przedstawienie zgromadzeniu informacji, koniecznych do rozpatrzenia kwestii porządku obrad.

  5. Zarząd jest kolegialnym organem, którego działalnością kieruje prezes Zarządu. Prezes Zarządu, będący jednocześnie Przewodniczącym Stowarzyszenia jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków.

  6. Przewodniczący Zarządu:

5.16.1. zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im;

5.16.2. składa sprawozdanie z działalności Zarządu podczas zgromadzeń.  1. Posiedzenia Zarządu nie rzadziej niż 8 (osiem) razy do roku są zwoływane przez prezesa Zarządu. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Zarządu (lub upoważnione przez nich osoby), zaś przyjęte uchwały są prawomocne, jeżeli opowiada się za nimi co najmniej połowa obecnych członków. Wszyscy członkowie mają równe prawa głosu. W przypadku jednakowej liczby głosów, decydujący jest głos prezesa Zarządu.

  2. Walne Zgromadzenie Członków może odwołać cały Zarząd lub poszczególnych jego członków przed upływem kadencji Zarządu.

  3. Członek Zarządu może ustąpić ze stanowiska przed upływem kadencji, informując o tym Stowarzyszenie na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

 1. KIEROWNIK STOWARZYSZENIA

  1. Przewodniczący Stowarzyszenia jest jednoosobowym organem zarządzania, wybieranym na okres 3 (trzech) lat przez Walne Zgromadzenie Członków. Liczba kadencji Przewodniczącego Stowarzyszenia jest nieograniczona.

  2. Przewodniczący Stowarzyszenia:

   1. Reprezentuje Stowarzyszenie przed społeczeństwem, w stosunkach z osobami trzecimi, z innymi organizacjami, przedsiębiorstwami, urzędami i instytucjami, w sądzie oraz sądzie arbitrażowym;

   2. Zawiera transakcje w imieniu Stowarzyszenia;

   3. Zakłada i zamyka konta Stowarzyszenia w placówkach bankowych i dysponuje nimi;

   4. Realizuje uchwały przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków oraz Zarząd;

   5. Jest odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdania finansowego;

   6. Porządkuje dane i przedstawia dokumenty rejestrowi osób prawnych;

   7. Ogłasza lub zajmuje się podawaniem do publicznej wiadomości informacji;

   8. Przyjmuje do pracy oraz zwalnia pracowników, za wyjątkiem księgowego i sekretarza naukowego, zawiera z nimi umowy o pracę, zatwierdza przepisy dotyczące stanowisk pracowników;

   9. Przygotowuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Członków projekt sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za każdy miniony rok;

   10. Udziela według własnych kompetencji pełnomocnictw;

  3. Kierownik Stowarzyszenia w ciągu 4 (czterech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego powinien przygotować i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za miniony rok obrotowy. To sprawozdanie jest dostępne publicznie, Stowarzyszenie powinno stworzyć wszystkim członkom warunki do zapoznania się z nim.

  4. W sprawozdaniu z działalności Stowarzyszenia należy wskazać:

 1. Informacje o działalności Stowarzyszenia dotyczące realizacji celów statutowych;

 2. Liczbę członków Stowarzyszenia pod koniec roku obrotowego;

 3. Roczne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia;

 4. Liczbę najemnych pracowników Stowarzyszenia pod koniec roku obrotowego;

 5. Inne informacje, określone przez Walne Zgromadzenie Członków.

  1. Ze swojej pracy Przewodniczący składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu Członków raz do roku. Przewodniczący w trybie określonym ustawowo powinien wyrównać Stowarzyszeniu straty wynikłe z jego winy.

 1. TRYB PRZEDSTAWIANIA INFORMACJI O STOWARZYSZENIU

  1. Na pisemne żądanie członka, Stowarzyszenie nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania żądania powinno stworzyć swojemu członkowi możliwość zapoznania się z dokumentami lub przedstawić kopie dokumentów (statutu, rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdań z działalności, protokołów Walnego Zgromadzenia Członków, list członków, innych dokumentów).

  2. W przypadku odmowy przedstawienia określonych dokumentów przez Stowarzyszenie, taka odmowa powinna zostać sporządzona na piśmie, jeżeli członek Stowarzyszenia tego zażąda. Spory dotyczące praw członka do informacji są rozwiązywane przez sąd.

  3. Dokumenty Stowarzyszenia, ich kopie lub inne informacje powinny być przedstawiane członkom nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem nieprzekraczającym kosztów przedstawienia dokumentów i innych informacji.

  4. Uchwały przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków oraz podczas posiedzeń Zarządu oraz inne komunikaty, z którymi powinni zapoznać się wszyscy członkowie Stowarzyszenia lub inne osoby, są wysyłane nie później niż po upływie 15 dni od przyjęcia uchwały. Odpowiedzialność za wysłanie w terminie uchwał i komunikatów ponosi Przewodniczący. Wszystkie uchwały i komunikaty są wysyłane listem poleconym, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  5. O przewidywanej reorganizacji, przekształceniu i likwidacji Stowarzyszenia Przewodniczący powinien zamieścić publiczny komunikat w dzienniku „Kurier Wileński” oraz poinformować wszystkich wierzycieli pisemnie.

  6. Wszystkie inne publiczne komunikaty i ogłoszenia Stowarzyszenia zamieszczane są w dzienniku „Kurier Wileński”.

 2. TRYB ZAKŁADANIA FILII I PRZEDSTAWICIELSTW ORAZ ZAWIESZENIA ICH DZIAŁALNOŚCI

  1. Stowarzyszenie ma prawo zakładania filii i przedstawicielstw na terytorium Republiki Litewskiej oraz w państwach zagranicznych. Liczba filii i przedstawicielstw Stowarzyszenia jest nieograniczona.

  2. Filie i przedstawicielstwa są zakładane oraz ich działalność zawieszana na mocy postanowienia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w trybie określonym w ustawach i innych aktach prawnych Republiki Litewskiej.

 3. TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W STATUCIE

  1. Statut Stowarzyszenia jest dokumentem prawnym, którym Stowarzyszenie uzasadnia swoją działalność.

  2. Statut jest zmieniany i uzupełniany na mocy uchwały przyjętej 2/3 (dwoma trzecimi) głosów podczas Walnego Zgromadzenia Członków.

  3. Zmieniony statut Stowarzyszenia wchodzi w życie z dniem jego rejestracji w Rejestrze osób prawnych.

  4. Zmieniony statut Stowarzyszenia jest podpisywany przez osobę upoważnioną przez Walne Zgromadzenie Członków lub Przewodniczącego Stowarzyszenia.

 4. ŚRODKI I DOCHODY STOWARZYSZENIA

  1. Źródłem środków Stowarzyszenia są wpłaty członków, dochody otrzymane z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności, odsetki od przechowywanych w instytucjach kredytowych środków Stowarzyszenia, inne legalne dochody.

  2. Stowarzyszenie ma prawo otrzymywania wsparcia w trybie określonym w Ustawie o dobroczynności i wspieraniu oraz innych aktach prawnych Republiki Litewskiej.

  3. Środki Stowarzyszenia są wykorzystywane na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Członków do osiągnięcia określonych w niniejszym statucie celów Stowarzyszenia.

  4. Pod koniec każdego roku obrotowego Stowarzyszenie powinno przeprowadzić kontrolę swojej działalności finansowej. Jest ona dokonywana przez Komisję Rewizyjną, wybieraną na okres trzech lat przez Walne Zgromadzenie Członków.

  5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Zarządu, Przewodniczący Stowarzyszenia.

  6. Komisja Rewizyjna:

   1. Sprawdza roczne sprawozdania finansowe Stowarzyszenia oraz inne dokumenty księgowe;

   2. Na zlecenie Walnego Zgromadzenia Członków lub na prośbę Zarządu dokonuje wszelkich kontroli działalności Stowarzyszenia i w sposób operatywny informuje Walne Zgromadzenie Członków oraz Zarząd o naruszeniach w działalności gospodarczej lub finansowej Stowarzyszenia;

   3. Po zakończeniu roku obrotowego przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Członków wnioski dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.

  7. Komisja Rewizyjna w trybie określonym ustawowo ponosi odpowiedzialność za zły nadzór nad działalnością finansową Stowarzyszenia oraz ukrywanie niedociągnięć w działalności.

 5. PRZEKSZTAŁCENIE, REORGANIZACJA LUB LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

  1. Stowarzyszenie jest przekształcane, reorganizowane lub likwidowane w trybie określonym w Kodeksie cywilnym Republiki Litewskiej, Ustawie o stowarzyszeniach Republiki Litewskiej, innych ustawach.

  2. Uchwałę o reorganizacji Stowarzyszenia poprzez jego podział na kilka organizacji lub przyłączenie do innej organizacji ma prawo przyjąć Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

  3. Stowarzyszenie może zostać zreorganizowane w następujące sposoby:

11.3.1. poprzez połączenie

11.3.2. poprzez podział.

13.4. W przypadku reorganizacji Stowarzyszenia poprzez podział na kilka organizacji, jego mienie i środki przypadają tym organizacjom, do których jest przyłączane.

13.5. Wycenę i wnioski dotyczące mienia reorganizowanego Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna przedstawia przed Walnym Zgromadzeniem Członków, na którym zostało przewidziane omówienie kwestii reorganizacji.

13.6. Podstawą do zawieszenia działalności Stowarzyszenia może być:

13.6.1. Uchwała przyjęta przez Walne Zgromadzenie Członków o zawieszeniu działalności Stowarzyszenia.

13.6.2. Postanowienie sądu o zawieszeniu działalności Stowarzyszenia.

13.7. Po zakończeniu działalności Stowarzyszenia, pozostałe mienie i środki, po zaspokojeniu żądań wszystkich wierzycieli Stowarzyszenia, rozliczeniu się z osobami, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, przekazywane są innym organizacjom, których cele są zbliżone do celów zadeklarowanych w statucie likwidowanego Stowarzyszenia, w przypadku ich braku – innym organizacjom, fundacjom dobroczynności i wspierania.

13.8. Inne kwestie, nieomówione w niniejszym statucie, związane z działalnością Stowarzyszenia rozwiązywane są w trybie określonym w Ustawie o stowarzyszeniach Republiki Litewskiej oraz innych ustawach.

Statut zatwierdzony dn. 9 maja 2008 r. podczas powtórnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Upoważniony przez Walne Zgromadzenie Członków do podpisania statutu:

Jaroslav Volkonovski /podpis nieczytelny/

(imię, nazwisko, podpis)


/Pieczęć/: Zszyte, ponumerowane i zatwierdzone pieczątką 7 (siedem) stron

Notariusz /Podpis//Okrągła pieczęć herbowa /: Republika Litewska

Notariusz Jurgita Šukienė************************************************************************************


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка