Założenia do opracowania planu zadań ochronnych specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Torfowiska Chełmskie plh060023Дата22.04.2016
Памер19.32 Kb.
#21244Założenia do opracowania planu zadań ochronnych

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000

Torfowiska Chełmskie PLH060023

Celem opracowania projektu planu zadań ochronnych jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony. Obowiązek ten wynika z art. 6 (1) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – (Dz.U.UE.L92.206.7, Dz.U.UE-sp.15-2-102 z zm.).


Obszar Natura 2000 Torfowiska Chełmskie PLH060023, został wyznaczony w związku z wypełnieniem zobowiązań Polski wynikających z Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Obszar został uznany za obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW) w 2007 r. (decyzja nr 2008/25/WE Komisji Europejskiej z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny). Obecnie, status prawny obszaru określa Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2015/69 z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia ósmego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny(notyfikowana, jako dokument nr C(2014) 9072) (Dz.U.UE.L.2015.18.1).
Opis obszaru:
Ostoja zabezpiecza unikatowe w skali Europy rozległe obszary torfowisk węglanowych z charakterystycznymi zbiorowiskami roślinnymi, bogatą florą roślin naczyniowych z wieloma rzadkimi gatunkami zwierząt. Obszar obejmuje kompleks 3 torfowisk węglanowych, – Bagno Serebryskie, Brzeźno i Roskosz. Torfowiska powstały w wyniku akumulacji materiału organicznego i mineralnego, w zagłębieniach terenu. Są one efektem działalności krasu. Cechą charakterystyczną obszaru jest występowanie wśród płatów torfowiska suchych wzniesień tzw. grądzików, na których występują m.in. murawy kserotermiczne.
Obszar znajduje się na terenie powiatu chełmskiego, gmin: Chełm, Dorohusk, Kamień, Ruda Huta. Położony jest w części na terenie Chełmskiego Parku Krajobrazowego oraz Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na terenie obszaru znajdują się trzy rezerwaty przyrody:: Brzeźno, Bagno Serebryskie i Roskosz .

Na dużej powierzchni obszaru znajdują się liczne kanały odwadniające oraz liczne oczka wodne..


Obszar ostoi, sąsiaduje z Cementownią Chełm oraz ważnymi szlakami komunikacyjnymi (droga krajowa nr. 12, linia kolejowa nr 7 Warszawa – Dorohusk)
Powierzchnia obszaru wynosi 2124.17 ha.

Przedmioty ochrony na terenie obszaru:


Siedliska:
3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - priorytetowe murawy z istotnymi stanowiskami storczyków

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)
Gatunki roślin:

1617 starodub łąkowy Angelica palustris

1758 języczka syberyjska Ligularia sibirica
Gatunki zwierząt:

1188kumak nizinny Bombina bombina

1042 zalotka większa Leucorrhinia pectoralis

1052 przeplatka maturna Hypodryas maturna

1059 modraszek teleius Maculinea teleius

1060czerwończyk nieparek Lycaena dispar

1061 modraszek nausithous Maculinea nausithous

1065 przeplatka aurinia Euphydryas aurinia

4030 szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone

4038 czerwończyk fioletek Lycaena helle


Lista przedmiotów ochrony może ulec weryfikacji w toku prac.
Dla całego obszaru Natura 2000 będzie opracowywany projekt planu zadań ochronnych.
Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty – specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 zostanie sporządzony z uwzględnieniem wymagań określonych w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody oraz zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U.2010. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.).

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla Obszaru jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotu ochrony, który to obowiązek wynika z art. 6 (1) Dyrektywy siedliskowej (dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - Dz.U.UE.L92.206.7, Dz.U.UE-sp.15-2-102 z późn. zm.).


Dokumentację projektu planu zadań ochronnych zestawia się etapowo w formie elektronicznej. Materiały będą publikowane na stronie BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie (www.lublin.rdos.gov.pl)

Istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na pocztę sekretariat@rdos.lublin.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013. poz.262. z późn. zm.).

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie zorganizuje spotkania dyskusyjne z udziałem przedstawicieli zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000 Torfowiska Chełmskie.

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego, w formie zarządzenia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, kierując się wynikającą z zapisu ustawowego koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na: organy administracji leśnej; organy administracji samorządowej i terenowe organy administracji rządowej; właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz wód oraz właścicieli nieruchomości, w obrębie, których występują przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na obszarze Natura 2000; przedsiębiorców zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na obszarze Natura 2000. Ponadto ustalenia planu zadań ochronnych winny być transponowane do różnych obowiązujących dokumentów planistycznych pozostających w kompetencjach organów władzy publicznej, np.: studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów urządzenia lasu. Plan Zadań Ochronnych dla Obszar Natura 2000 Torfowiska Chełmskie realizowany jest w ramach projektu finansowanego przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 „Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny”, (Nr 520/2014/Wn-03/OP-XN-02/D).

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Тема недели: Декрет о привлечении денежных средств во вклады 4
2015 -> Намеснік Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь
2015 -> Метадычныя рэкамендацыі па правядзенні 1 верасня першага ўрока І мерапрыемстваў, прысвечаных Дню ведаў
2015 -> Расклад работы аб’яднанняў па інтарэсах І спартыўных секцый дуа “Шаняўская сярэдняя школа імя Міколы Засіма” на канікулы з 25. 10 па 01. 11. 2015 года
2015 -> Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне па вучэбным прадмеце «Беларуская мова»
2015 -> Тема недели: цик беларуси утвердил итоги выборов Президента 3
2015 -> Программа деятельности правительства Беларуси на 2015 год 4
2015 -> Тема недели. Выборы-2015: цик беларуси зарегистрировал четырех кандидатов на пост Президента 3
2015 -> Час правядзення Мерапрыемствы


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка