Зацярджаю загадчык кафедры беларускага мовазнаўства І дыялекталогііДата16.03.2016
Памер95.75 Kb.
#1149

ЗАЦЯРДЖАЮ

Загадчык кафедры беларускага мовазнаўства і дыялекталогіі

______________Леванцэвіч Л.В.

15.12.2014


СПРАВАЗДАЧА АБ РАБОЦЕ
“Анамастыкон”

(назва СНДА)


за 2014 год
І. Вынікі работы СНДА (што за справаздачны перыяд вывучана, даследавана, разлічана, распрацавана і да т.п.).

За справаздачны перыяд разгледжаны лінгвакультуралагічны аспект антрапанімічнай прасторы гістарычнай і аўтабіяграфічнай прозы берасцейскіх пісьменнікаў. Праведзена комплекснае онамапаэтычнае і лінгвакультуралагічнае апісанне антрапанімікону мастацкай прозы Г. Марчука, А. Бензерука, К. Каліны, У. Калесніка і іншых аўтараў. Сістэматызавана структура антрапанімічнай прасторы аўтабіяграфічнай і гістарычнай прозы берасцейскіх аўтараў з улікам гістарычных традыцый айчыннага іменаслову. Выяўлена нацыянальна-культурная спецыфіка асабовых імён, патронімаў, прозвішчаў і мянушак персанажаў. Вызначаны асаблівасці праяўлення антрапанімічнай канатацыі ў паэтонімах. Разгледжана практычнае выкарыстанне матэрыялаў даследавання на факультатыўных і пазакласных занятках па беларускай мове ў школах Берасцейшчыны. Складзены ў выніку даследавання іменнік можа быць выкарыстаны пры складанні слоўнікаў і рэкамендацый па выбары імені для ЗАГСаў.

ІІ. Апрабацыя вынікаў работы.

1. Даклады, прачытаныя студэнтамі – членамі СНДА на навукова-практычных канферэнцыях, у тым ліку:

1.1 міжнародных:

1. Дзямчук Г. (5 курс) (у суаўтарстве з Бут-Гусаім С.Ф.) Культурная-гістарычная адметнасць антрапанімікону прозы Зінаіды Дудзюк / Х Міжнародная навукова-практычныя канферэнцыя маладых даследчыкаў «Содружество наук. Барановичи-2014».– Баранавічы, 22-23 мая 2014 г .

2. Дзяйнека Вольга (5 курс). Нацыянальна-культурная адметнасць мянушак у кантэксце аўтабіяграфічнай прозы берасцейскіх пісьменнікаў / Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя маладых філолагаў “Слова ў мове, маўленні, тэксце” .– Брэст , 24 красавіка 2014 года.

3. Калагрыў Святлана (5 курс). Нацыянальна-культурная спецыфіка прозвішчаў у кантэксце гістарычнай прозы Г. Марчука / Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя маладых філолагаў “Слова ў мове, маўленні, тэксце” .– Брэст , 24 красавіка 2014 года.

4. Ганна Дзямчук (4 курс). Нацыянальна-культурная адметнасць мянушак персанажаў зборніка Міколы Сянкевіча “Хутар Паянтрый” / Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя маладых філолагаў “Слова ў мове, маўленні, тэксце” .– Брэст , 24 красавіка 2014 года.

5. Дацкевіч (Безбародзька) Вікторыя (4 курс). Уласныя асабовыя імёны ў кантэксце рамана У. Гніламёдава “Уліс з Прускі” / Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя маладых філолагаў “Слова ў мове, маўленні, тэксце” .– Брэст , 24 красавіка 2014 года.6. Дзяйнека Вольга (магістрант). Культурна-гістарычная адметнасць антрапанімічнай прасторы аповесці-хранографа Зінаіды Дудзюк «Славянскія князі» / VIII Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Ідэі. Пошукі. Рашэнні». – Мінск, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, філалагічны факультэт, кафедра англійскага мовазнаўства, 25 лістапада 2014 года .

7.Дзямчук Ганна (5 курс) Прозвішчы як сродак характарыстыкі і ацэнкі персанажаў літаратурных твораў (на матэрыяле гістарычнай прозы сучасных берасцейскіх пісьменнікаў)” / VIII Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Ідэі. Пошукі. Рашэнні». – Мінск, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, філалагічны факультэт, кафедра англійскага мовазнаўства, 25 лістапада 2014 года .

1.2 рэспубліканскіх:

1. Дзямчук Ганна (5 курс). Нацыянальна-культурная адметнасць прозвішчаў у кантэксце гістарычнай прозы берасцейскіх аўтараў / Рэспубліканская студэнцкая канферэнцыя “Журналистика – словесность – культура: взгляд молодых исследователей”. – Брэст, БрДУ, 27 сакавіка 2014 г.

2. Дзямчук Ганна (5 курс). Нацыянальна-культурная адметнасць мянушак у кантэксце гістарычнай прозы берасцейскіх аўтараў / Рэспубліканская студэнцкая канферэнцыя “Дыялог культур: мінулае і сучаснасць”. – Брэст, БДТУ, 27-28 сакавіка 2014 г.

3. Дзяйнека Вольга (5 курс). Уласныя асабовыя імёны ў кантэксце кнігі ўспамінаў Уладзіміра Калесніка “Доўг памяці” / XVІ Рэспубліканская навукова-метадычная канферэнцыя маладых вучоных, Брэст, 16 мая 2014 года.

4. Дзяйнека Вольга (магістрант). Нацыянальна-культурная спецыфіка антрапанімічнай прасторы аўтабіяграфічнай прозы берасцейскіх пісьменнікаў / Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя да 75-годдзя прафесара М.І. Мішчанчука “Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу”. – Брэст, 11 лістапада 2014 года.

5. Дзямчук Ганна (5 курс) у суаўтарстве з Бут-Гусаім С.Ф. Гаваркія онімы ў прозе сучасных берасцейскіх пісьменнікаў (на матэрыяле твораў З. Дудзюк, А. Філатава і М. Сянкевіча) / Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя да 75-годдзя прафесара М.І. Мішчанчука “Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу”. – Брэст, 11 лістапада 2014 года.

6. Дзямчук Ганна (5 курс). Жанраўтваральная роля антрапонімаў у кантэксце гістарычнага нарыса Зінаіды Дудзюк “Леў” / Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя “Духоўнае самавызначэнне асобы ў сучасным свеце”. – Брэст, 20 лістапада 2014 года, Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт.

7. Дзямчук Ганна (5 курс). Гаваркія прозвішчы персанажаў гістарычнай прозы У. Дамашэвіча, М. Марчука і К. Каліны / Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя “Духоўнае самавызначэнне асобы ў сучасным свеце”. – Брэст, 20 лістапада 2014 года, Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт.

8. Дзяйнека Вольга (магістрант). Канатацыйны патэнцыял уласных імён у кантэксце аўтабіяграфічнай прозы берасцейскіх пісьменнікаў / Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя “Духоўнае самавызначэнне асобы ў сучасным свеце”. – Брэст, 20 лістапада 2014 года, Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт.

1.3 вузаўскіх:

1. Дзяйнека Вольга (5 курс) Нацыянальна-культурная адметнасць прозвішчаў у кантэксце аўтабіяграфічнай прозы берасцейскіх пісьменнікаў / Міжфакультэцкая студэнцкая навукова-даследчая канферэнцыя “Лінгвакультуралогія Берасцейшчыны”. – Брэст, 17 красавіка 2014 года.

2. Святлана Калагрыў (5 курс). Нацыянальна-культурная спецыфіка мянушак у кантэксце гістарычнай прозы Г. Марчука” / Міжфакультэцкая студэнцкая навукова-даследчая канферэнцыя “Лінгвакультуралогія Берасцейшчыны”. – Брэст, 17 красавіка 2014 года.

3. Ганна Дзямчук (4 курс) Нацыянальна-культурная адметнасць прозвішчаў у кантэксце зборніка Міколы Сянкевіча “Хутар Паянтрый” / Міжфакультэцкая студэнцкая навукова-даследчая канферэнцыя “Лінгвакультуралогія Берасцейшчыны”. – Брэст, 17 красавіка 2014 года.

4. Дацкевіч (Безбародзька) Вікторыя (4 курс) “Нацыянальна-культурная адметнасць прозвішчаў у кантэксце рамана У. Гніламёдава “Уліс з Прускі” / Міжфакультэцкая студэнцкая навукова-даследчая канферэнцыя “Лінгвакультуралогія Берасцейшчыны”. – Брэст, 17 красавіка 2014 года.

5. Дарошка Лілія (2 курс). Нацыянальна-культурная адметнасць мянушак персанажаў зборніка К. Каліны “Крылаты конь” / Міжфакультэцкая студэнцкая навукова-даследчая канферэнцыя “Лінгвакультуралогія Берасцейшчыны”. – Брэст, 17 красавіка 2014 года.

6. Дарошка Лілія (2 курс). Нацыянальна-культурная адметнасць антрапанімікону зборніка К. Каліны “Крылаты конь” / Міжфакультэцкая студэнцкая навукова-даследчая канферэнцыя “Радзімай зямлі галасы”: фальклор, краязнаўства і літаратура Берасцейшчыны”. – Брэст, 25 сакавіка 2014 года.

7. Жышко Вікторыя (2 курс). “Паэтонімы ў аповесці А. Бензерука “Мячы Грунвальда, альбо Дванаццаць абаронцаў караля” / Міжфакультэцкая студэнцкая навукова-даследчая канферэнцыя “Радзімай зямлі галасы”: фальклор, краязнаўства і літаратура Берасцейшчыны”. – Брэст, 25 сакавіка 2014 года.

8. Дзямчук Ганна (4 курс) Нацыянальна-культурная адметнасць антрапанімічнай прасторы зборніка Міколы Сянкевіча “Хутар Паянтрый” / Міжфакультэцкая студэнцкая навукова-даследчая канферэнцыя “Радзімай зямлі галасы”: фальклор, краязнаўства і літаратура Берасцейшчыны”. – Брэст, 25 сакавіка 2014 года.

9. Дзяйнека Вольга (5 курс) Нацыянальна-культурная адметнасць антрапанімічнай прасторы аўтабіяграфічнай прозы берасцейскіх пісьменнікаў” / Міжфакультэцкая студэнцкая навукова-даследчая канферэнцыя “Радзімай зямлі галасы”: фальклор, краязнаўства і літаратура Берасцейшчыны”. – Брэст, 25 сакавіка 2014 года.

10. Калагрыў Святлана (5 курс) Нацыянальна-культурная спецыфіка антрапанімікону твораў Г. Марчука і М. Сянкевіча” / Міжфакультэцкая студэнцкая навукова-даследчая канферэнцыя “Радзімай зямлі галасы”: фальклор, краязнаўства і літаратура Берасцейшчыны”. – Брэст, 25 сакавіка 2014 года.

11. Дзяйнека Вольга (магістрант) Адлюстраванне часу ў антрапаніміконе старажытных славян (на матэрыяле рамана З.Дудзюк “Велясіты”) / Міжфакультэцкая навукова-практычная канферэнцыя “Час і прастора чалавека”. – Брэст, 4 снежня 2014 года .

12. Дзямчук Ганна (5 курс). Час у анамастычнай прасторы беларускіх народных казак / Міжфакультэцкая навукова-практычная канферэнцыя “Час і прастора чалавека”. – Брэст, 4 снежня 2014 года .

13. Безбародзька Вікторыя (5 курс). Поры года і час сутак у семантыцы беларускіх прозвішчаў / Міжфакультэцкая навукова-практычная канферэнцыя “Час і прастора чалавека”. – Брэст, 4 снежня 2014 года .

14. Кавалевіч Вольга 4 б/ф «Геартонімы як кампанент анамастычнай прасторы рамана А. Бутэвіча “Каралева не здраджвала каралю…”» / Міжфакультэцкая навукова-практычная канферэнцыя “Час і прастора чалавека”. – Брэст, 4 снежня 2014 года .
2. Публікацыі, самастойна / у сааўтарстве з навуковым кіраўніком падрыхтаваныя студэнтамі – членамі СНДА.

2.2 Артыкулы ў іншых навуковых часопісах і зборніках навуковых прац.1. Дзяйнека, В.В. Мянушкі як ацэначна-характарыстычны сродак у кантэксце трылогіі Уладзіміра Гніламёдава “Сямейная хроніка ў стылі барока” / В.В. Дзяйнека // Мова і культура : зб. навук. арт. / рэдкал. В.М. Касцючык [і інш.]; пад агул. рэд. Л.В. Леванцэвіч. – Мінск : РІВШ, 2014. – С. 68–71;

2. Калагрыў, С.А. Нацыянальна-культурная адметнасць анамастычнай прасторы аповесці А. Бензерука “Мячы Грунвальда, альбо Данаццаць абаронцаў караля” / С.А. Калагрыў // Мова і культура : зб. навук. арт. / рэдкал. В.М. Касцючык [і інш.]; пад агул. рэд. Л.В. Леванцэвіч. – Мінск : РІВШ, 2014. – С. 71–75;

3. Дзяйнека, В.В. Антрапанімікон Палесся ў аўтабіяграфічнай прозе Георгія Марчука і Васіля Жуковіча / В. Дзяйнека // Классика и современность в изящной словесности ХІХ – ХХІ столетий : сб. научн. статей студентов, магистрантов, аспирантов ; науч. ред. Т.В. Сенькевич. – Брест : БрГУ, 2014. – С. 47-52;

4. Безбародзька, В. Уласныя асабовыя имёны ў кантэксце рамана У. Гніламёдава “Уліс з Прускі” / В. Безбародзька // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў / Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна ; пад. агульн. рэд. Н.Р. Якубук. – Брэст : БрДУ, 2014. – С. 175-178.

5. Дзяйнека, В. Нацыянальна-культурная адметнасць мянушак у кантэксце аўтабіяграфічнай прозы берасцейскіх пісьменнікаў / В.  Дзяйнека // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў / Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна ; пад. агульн. рэд. Н.Р. Якубук. – Брэст : БрДУ, 2014. – С. 194-198.

6. Дзяйнека, В. Прозвішчы персанажаў у кантэксце кнігі ўспамінаў У. Калесніка “Доўг памяці” / В.  Дзяйнека // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў / Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна ; пад. агульн. рэд. Н.Р. Якубук. – Брэст : БрДУ, 2014. – С.198-199.

7. Дзямчук, Г. Нацыянальна-культурная адметнасць мянушак персанажаў зборніка М. Сянкевіча “Хутар Паянтрый” / Г. Дзямчук // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў / Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна ; пад. агульн. рэд. Н.Р. Якубук. – Брэст : БрДУ, 2014. – С.199-202.

8. Дзямчук, Г. Культурна-гістарычная адметнасць антрапанімікону аповесці А. Бензерука “Мячы Грунвальда, альбо Дванаццаць абаронцаў караля” / Г. Дзямчук // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў / Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна ; пад. агульн. рэд. Н.Р. Якубук. – Брэст : БрДУ, 2014. – С. 202-204.

9. Дзямчук, Г. Характарыстычныя прозвішчы ў прозе М. Сянкевіча і А. Філатава / Г. Дзямчук // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў / Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна ; пад. агульн. рэд. Н.Р. Якубук. – Брэст : БрДУ, 2014. – С. 204-207.
2.3. Матэрыялы і тэзісы дакладаў канферэнцый

2.3.1. міжнародных

1. Дзямчук, Г.С. Культурна-гістарычная адметнасць антрапанімікону прозы Зінаіды Дудзюк / Г.С. Дзямчук, С.Ф. Бут-Гусаім // Содружество наук. Барановичи-2014 : материалы Х Международной науч-практ. конф. молодых исследователей, 22-23 мая 2014 г., г. Барановичи, Респ. Беларусь : в 2 кн. / редкол. : А.В. Никишова (гл. ред.), А.В. Прадун, И.Я. Тучина, А.А. Селезнёв [и др.]. – Барановичи : РИО БарГУ, 2014. – Кн. 1. – С. 171-174.

2.3.2. рэспубліканскіх

1. Дзяйнека, В.В. Уласныя асабовыя імёны ў кантэксце кнігі ўспамінаў Уладзіміра Калесніка “Доўг памяці” / В.В. Дзяйнека // ХVІ Республиканская научно-методическая конференция молодых учёных : сб. матер : в 2 ч., Брест, 16 мая 2014 г. / М-во обр-ния Респ. Беларусь, Брест. гос ун-т имени А.С. Пушкина ; под общ. ред. В.В. Здановича. – Брест : БрГУ, 2014. – Ч. 2. – С. 98–100.

2. Дзямчук, Г. Нацыянальна-культурная адметнасць прозвішчаў у кантэксце гістарычнай прозы берасцейскіх аўтараў / Г. Дзямчук // Журналистика – словесность – культура: взгляд молодых исследователей : материалы республиканской научно-практической конференции, Брест 20-21 марта 2014 г. / Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина ; редкол.: Е.И. Абрамова [и др.] ; под общ. ред. Л.И. Скибицкой. – Брест : БрГУ, 2014. – С. 49-52.


5. Удзел студэнтаў – членаў СНДА ў наступных праектах (уключаны ў спіс выканаўцаў)

5.1. планавыя бюджэтныя НДП.

Дзямчук Ганна (5 курс) – член часовага навуковага калектыву НДП «Слова, гісторыя, культура ў нацыянальнамоўнай прасторы пісьменніказў Берасцейшчыны», № дзяржрэгістр. 20140203 от 14.03.2014, фінансавы нумар 11, выканана ў межах (ДзПНД) ГПНИ 4.1.13 “Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава (История, культура, общество, государство)”.

Навуковы кіраўнік С.Ф. Бут-Гусаім

Каталог: sites -> default -> files -> inovac
inovac -> Отчет о работе группы ”Вусная паэтычная творчасць Берасцейшчыны: сістэма лакальных варыянтаў (у агульнаславянскім кантэксце)” (название снио) за 1 семестр 2011–2012 учебного года
inovac -> Зацвярджаю загадчык кафедры
inovac -> Отчет о работе снио " Вобраз" за 2013 год Результаты работы снио
inovac -> Отчет о работе снио " Чалавек І час у філасофскай прасторы беларускай прозы ХХ ст." за 2013 год
inovac -> Брестский государственный
inovac -> Брестский государственный
inovac -> Зацвярджаю загадчык кафедры
inovac -> Зацвярджаю загадчык кафедры беларускага мовазнаўства І дыялекталогіі
inovac -> Зацвярджаю загадчык кафедры
inovac -> Отчет о работе студэнцкага навуковага гуртка


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка