Зацвярджаю
старонка7/7
Дата канвертавання18.03.2016
Памер0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

4. Вучэбна-метадычныя матэрыялы па дысцыпліне.
4.1. Асноўная і дадатковая літаратура


№ п/п

Пералік літаратуры

Год выдання

Асноўныя публікацыі крыніц


1

Беларускія летапісы і хронікі. - Мн.,

1997

2

Белоруссия в эпоху капитализма: Сб. документов и материалов. – Мн., Т.1; Т.2.

1983

1990


3

Белоруссия в эпоху феодализма: Сб. документов и материалов. В 4-х т. – Мн.,

1959 – 1979

4

Вішнеўскі А.Ф., Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права ў дакументах і матэрыялах. – Мн.,

2003

5

Восстание в Литве и Белоруссии 1863-1864 гг.: Док. и материалы. - М.,

1965

6

Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны: документы и материалы: в 3 т. – Мн.,

1967 – 1982

7

Длугош Я. Грюнвальдская битва. М.,

1962

8

История Беларуси в документах и материалах – Мн.,

2000

9

Калиновский К. Из печатного и рукописного наследия. - Мн.,

1988

10

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь (са змяненнямі і дапаўненнямі) – Мн.,

2007

11

Лукашенко А.Г. Исторический выбор Беларуси: лекция Президента Республики Беларусь в Белорусском государственном университете, Минск, 14 марта 2003 г. – Мн.,

2003

12

Луцкевіч А. За 25 гадоў (1903-1928). – Мн.,

1991

13

Помнікі мемуарнай літаратуры Беларусі ХVІІ ст. Мн.,

1983

14

Помнікі старажытнай беларускай пісьменнасці. Мн.,

1975

15

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006 – 2010 годы. – Мн.,

2006

16

Публицистика белорусских народников. – Мн.,

1983

17

Слова пра паход Ігаравы. – Мн.,

1985

18

Старажытная беларуская литаратура: Зборник. – Мн.,

2002

19

Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 г. – Мн.,

1989

20

Уния в документах: Сборник Мн.,

1997

21

Хрестоматия по истории БССР (1917-1983) – Мн.,

1984

Літаратура асноўная


22

Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): учеб. Пособие / под ред. А.А. Ковалени, Н.С. Сташкевича. – Мн.,

2004

23

Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі: дапаможнік / пад рэд. Л.В. Лойкі. – Мн.,

2005

24

Гісторыя Беларусі: У 2 ч.: Падручнік / Пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – Мн.,

2008

25

Гісторыя Беларусі: У 2-х ч. Ч. 1: Са старажытных часоў да канца ХVІІІ ст.; Ч. 2: ХІХ – ХХ стст. : Курс лекцый – Мн.,

2000

2002


26

История Беларуси: учеб. пособие: в 2 ч. Ч 2 / под ред. Я.И. Трещенка. – Могилев,

2005

27

Парашкоў С.А. Гісторыя культуры Беларусі. – Мн.,

2003

28

Трещенок Я.И. История Беларуси: учеб. пособие: в 2 ч. Ч 1. – Могилев,

2004

29

Эканамічная гісторыя Беларусі / Пад. рэд. В.І. Галубовіча. – Мн.,

1999

30

Юхо Я. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: У 2-х ч. Ч. 1, 2 – Мн.,

2000

2003

Літаратура дадатковая


31

Абезгауз З.Е. Развитие промышленности и формирование пролетариата Белоруссии во второй половине ХІХ в. – Мн.,

1971

32

Абецедарский Л.С. Белоруссия и Россия: очерки русско-белорусских связей второй половины XVI – XVII вв. – Мн.,

1978

33

Адамушка У.І. Палітычныя рэпрэсіі 20-50-х гадоў на Беларусі. – Мн.,

1994

34

Адраджэнне: Гістарычны альманах. Вып. 1 – Мн.,

1995

35

Алексеев Л.В. Полоцкая земля: Очерки истории Северной Белоруссии в ІХ ХІІІ вв. М.,

1966

36

Анішчанка Я.К. Беларусь у часы Кацярыны ІІ. – Мн.,

1998

37

Арлоў У. Еўфрасіння Полацкая. Мн.,

1992

38

Арлоў У. Таямніцы Полацкай гісторыі. Мн.,

1994

39

Асвета і педагагічная думка ў Беларусі: Са старажытных часоў да 1917 г. – Мн.,

1985

40

Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. – Мн.,

2000

41

Белы А. Хроніка “Белай Русі”: Нарыс гісторыі адной геаграфічнай назвы. Мн.,

2000

42

Белязо Е.П. Крестьянство Советской Белоруссии в борьбе за восстановление и развитие сельского хозяйства. – Мн.,

1984

43

Бич М.О. Рабочее движение в Белоруссии в 1861-1904 гг. – Мн.,

1983

44

Болбас М.Ф. Развитие промышленности в Белоруссии (в 1795-1861 гг.) – Мн.,

1966

45

Бярозкіна Н.Ю. Гісторыя кнігадрукавання Беларусі (ХVІ пачатак ХХ ст.). – 2-е выд. Мн.,

2000

46

Василевич Г.А. Референдумы в Беларуси и её путь к независимости в конце ХХ столетия. – Мн.,

2001

47

Врублевский А.П., Протько Т.С. Из истории репрессий против белорусского крестьянства 1929-1934 гг. – Мн.,

1992

48

Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны: в 3 т. Мн.,

1983 – 1985

49

Галенчанка Г.Я. Францыск Скарына беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар. Мн.,

1993

50

Гісторыя Беларусі: у 6 т. Т. 1 – 5 / Рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) і інш. – Мн.,

2000 – 2008

51

Гісторыя беларускага мастацтва: У 6-і т. Т. 1 – 6. – Мн.,

1987-199452

Гісторыя беларускага тэатра: У 3-х т. Т. 1 – 3. – Мн.

1983-1987


53

Гісторыя беларускай літаратуры. Старажытны перыяд: Вучэб. дапам. 4-е выд. Мн.,

1998

54

Гісторыя сялянства Беларусі: У 3-х т. Т. 1; Т. 2 – Мн.,

1997

2002


55

Голенченко Г.Я. Идейные и культурные связи восточнославянских народов в ХУІ - середине ХУІІ в. – Мн.,

1989

56

Голубеў В.Ф. Сялянскае землеўладанне і землекарыстанне на Беларусі ХVІ - ХVІІІ ст. – Мн.,

1992

57

Грицкевич А.П. Социальная борьба горожан Белоруссии (ХVІ-ХVІІІ вв.) – Мн.,

1979

58

Дзмітрачкоў П.Ф. Беларусь у складзе Вялікага княства Літоўскага: Другая палова ХІІІ – першая палова XVII стст. – Магілёў,

2003

59

Доўнар-Запольскі М.В. Гісторыя Беларусі. – Мн.,

1994

60

Емельянчык У. Паланез для касінераў (з падзей паўстання 1794 г. пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі на Беларусі). – Мн.,

1994

61

Ермаловіч М.І. Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае. Мн.,

2000

62

Ермаловіч М.І. Старажытная Беларусь: Полацкі і Новагародскі перыяды. 2-е выд. Мн.,

2001

63

Загарульскі Э.М. Заходняя Русь: ІХ – ХІІІ стст.: Вучэб. дапам. – Мн.,

1998

64

Загорульский Э.М. Древняя история Белоруссии. – Мн.,

1977

65

Игнатенко И.М. Октябрьская революция и самоопределение Белоруссии. – Мн.,

1992

66

Игнатенко И.М. Февральская буржуазно-демократическая революция в Белоруссии. – Мн.,

1986

67

Ігнатоўскі У.М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. – Мн.,

1991

68

Імя тваё Белая Русь. – Мн.,

1991

69

Казлоў Л.Р., Цітоў А.К. Беларусь на сямі рубяжах. – Мн.,

1993

70

Калечыц А. Г. Першыя людзі на зямлі Беларусі. – Мн.,

2007

71

Канфесіі на Беларусі (канец XVIII – XX ст.) – Мн.,

1998

72

Касцюк М. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. – Мн.,

2000

73

Козловский П.Г. Крестьяне Белоруссии во второй половине ХУІІ - ХУІІІ вв. (по материалам магнатских вотчин). – Мн.,

1969

74

Копысский З.Ю. Социально-политическое развитие городов Белоруссии в ХУІ-первой половине ХУІІ в. – Мн.,

1975

75

Корнейчик Е.И. Белорусский народ в Отечественной войне 1812 г. – Мн.,

1962

76

Краўцэвіч А.К. Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага. Мн.,

1998

77

Крук У.П. Сялянскі рух на Беларусі. 1864-1900 гг. – Мн.,

1993

78

Круталевич В.А. На путях национального самоопределения: БНР – БССР – РБ. – Мн.,

1995

79

Круталевич В.А. Рождение Белорусской Советской Республики. – Мн.,

1975

1979


80

Лабынцаў Ю. Пачатае Скарынам. Беларуская друкаваная літаратура эпохі Рэнесансу. Мн.,

1990

81

Липинский Л.П. Столыпинская аграрная реформа в Белоруссии. – Мн.,

1978

82

Лойка П.А. Прыватнаўласніцкія сяляне Беларусі. Эвалюцыя феадальнай рэнты ў другой палове ХУІІ-ХУІІІ ст. – Мн.,

1991

83

Лосинский Н.Б. Революционно-народническое движение в Белоруссии 1870-1884 гг. – Мн.,

1983

84

Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. – Мн.,

1996

85

Лютый А.М. Социально-экономическое развитие городов Белоруссии в конце ХУІІІ-первой половине ХІХ в. – Мн.,

1987

86

Мальдзіс А. На скрыжаванні славянскіх традыцый: Літаратура Беларусі пераходнага перыяду (другая палова ХVІІ ХVІІІ ст.). Мн.,

1980.

87

Мальдзіс А. Як жылі нашы продкі ў XVIII ст. – Мн.,

2001

88

Мараш Я.Н. Очерки истории экспансии католической церкви в Белоруссии ХVІІІ века. – Мн.,

1974

89

Мартос А. Беларусь в исторической государственной и церковной жизни. – Мн.,

1990

90

Марченко И.Е., Новицкий В.И. Белорусская ССР: курсом перестройки. – Мн.,

1989

91

Мелешко В.И. Очерки аграрной истории Восточной Белоруссии (вторая половина ХVІІ - ХVІІІ в.) – Мн.,

1975

92

Мельнікаў А.А. Кірыл, епіскап Тураўскі. Мн.,

1997

93

Мірановіч Я. Найноўшая гісторыя Беларусі. – СПб.,

2003

94

Нарысы гісторыі Беларусі: У 2-х ч. Ч. 1, 2 – Мн.,

1994

1995


95

Насевіч В.Л. Пачаткі Вялікага княства літоўскага: Падзеі і асобы. – Мн.,

1993

96

Нікалаеў М. Палата кнігапісная: Рукапісная кніга на Беларусі ў Х -ХVІІІ стст. Мн.,

1993

97

Основы идеологии белорусского государства: учеб. пособие / под общ. ред. Г.А. Василевича, Я.С. Яскевич. – Мн.,

2004

98

Падокшын С.А. Іпацій Пацей: Царкоўны дзеяч, мысліцель, пісьменнік на пераломе культурна-гістарычных эпох. Мн.,

2001

99

Падокшын С.А. Унія. Дзяржаўнасць. Культура (Філасофска-гістарычны аналіз). Мн.,

1998

100

Падокшын С.А. Філасофская думка эпохі Адраджэння ў Беларусі: Ад Францыска Скарыны да Сімяона Полацкага. Мн.,

1990

101

Палітычныя партыі Беларусі. – Мн.,

1994

102

Памяць: гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі. – Мн.,

1985 – 2004

103

Панютич В.П. Социально-экономическое развитие белорусской деревни в 1861-1900 гг. – Мн.,

1990

104

Пашута В.Т. Образование Литовского государства. – Мн.,

1959

105

Пилипенко М.Ф. Возникновение Белоруссии: Новая концепция. – Мн.,

1991

106

Пичета В.И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве. – М.,

1958

107

Платонаў Р.П. Беларусь у міжваенны перыяд: Старонкі палітычнай гісторыі ў святле архіўных крыніц. – Мн.,

2001

108

Полуян В.А. Революционно-демократическое движение в Западной Белоруссии (1927-1939 гг.) – Мн.,

1978

109

Похилевич Д.Л. Крестьяне Белоруссии и Литвы в ХУІ - ХУІІІ вв. – Львов,

1957

110

Протько Т. Становление советской тоталитарной системы в Беларуси (1917 – 1941 гг.). – Мн.,

2002

111

Русецкий А.В., Русецкий Ю.А. Художественная культура Витебска с древности до 1917 г. – Мн.,

2001

112

Русецкі А.У. Мастацкая культура Беларусі: тэорыя і гісторыя. – Віцебск,

1998

113

Русецкі А.У., Русецкі Ю.А. Мастацкая культура Аршанскай зямлі у канцы Х – ХІХ стагоддзях. – Мн.,

2002

114

Саверчанка І. Aurea mediocritas: Кніжна-пісьмовая культура Беларусі: Адраджэнне і ранняе барока. Мн.,

1998

115

Саверчанка І.В. Старажытная паэзія Беларусі: ХVІ першая палова ХVІІ ст. Мн.,

1992

116

Саверчанка І.В. Сымон Будны гуманіст і рэфарматар. Мн.,

1993

117

Савицкий Э.М. Революционное движение в Белоруссии (авг. 1914-февр. 1917 гг.) – Мн.,

1981


118

Сагановіч Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХVІІІ стагоддзя – Мн.,

2001

119

Сагановіч Г. Невядомая вайна: 1654-1667. – Мн.,

1995

120

Самбук С.М. Политика царизма в Белоруссии во второй половине ХІХ в. – Мн.,

1980

121

Самусік А.Ф. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. – Мн.,

2004

122

Сарокін А.М. На ростанях айчыннай гісторыі. Беларуская вёска: Ад Дэкрэта да Кодэкса аб зямлі (1917 – 1990-я гады). – Мн.,

1999

123

Сидорцов В.Н. Государственная деятельность рабочего класса БССР (1921-1937 гг.) – Мн.,

1978

124

Славутыя імёны Бацькаўшчыны. Вып. 1 – 2. – Мн.,

2000, 2003

125

Слобожанин В.В. Земское самоуправление в Белоруссии (1905-1917). – Мн.,

1994

126

Спиридонов М.Ф. Закрепощение крестьянства Беларуси (ХV-ХVІ вв.) – Мн.,

1993

127

Сташкевич Н.С. Приговор революции. – Мн.,

1985

128

Страницы истории Компартии Белоруссии: суждения, аргументы, факты. – Мн.,

1990

129

Сыны і пасынкі Беларусі. Мн.,

1996

130

Тарасаў К. Памяць пра легенды. Мн.,

1994

131

Ткачоў М.А. Замкі Беларусі. Мн.,

1987

132

Ткачоў М.А. Замкі і людзі. – Мн.,

1991

133

Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М.,

1991

134

Туронак Ю.Б. Мадэрная гісторыя Беларусі. – Вільня,

2006

135

Улащик Н.Н. Предпосылки крестьянской реформы 1861 г. в Литве и Западной Белоруссии. – Мн.,

1965

136

Филист Г.М. История “преступлений” Святополка Окаянного.Мн.,

1990

137

Фридман М.Б. Отмена крепостного права в Белоруссии. – Мн.,

1958

138

Цітоў А. Геральдыка беларускіх местаў. – Мн.,

1998

139

Цьвікевіч А. “Западно-руссизм”: Нарысы з гісторыі грамадскай мысьлі на Беларусі ў ХІХ і пачатку ХХ ст. – Мн.,

1993

140

Чамярыцкі В.А. Беларускія летапісы як помнікі літаратуры. – Мн.,

1969

141

Чарняўскі М.М. Ілюстраваная гісторыя старажытнай Беларусі. – Мн.,

2003

142

Чаропка В. Імя ў летапісе. Мн.,

1994

143

Чаропка В. Уладары Вялікага княства. Мн.,

1996

144

Чепко В.В. Сельское хозяйство Белоруссии в первой половине ХІХ в. – Мн.,

1966

145

Шабуня К.И. Аграрный вопрос и крестьянское движение в Белоруссии в революции 1905-1907 гг. – Мн.,

1962

146

Шалькевич В.Ф. Кастусь Калиновский: Страницы биографии. – Мн.,

1988

147

Швед В.В. Паміж Польшчай і Расіяй: грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772 – 1863). – Гродна,

2001

148

Шчакаціхін М. Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва. Мн.,

1993

149

Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795 – 2002). – Мн.,

2003

150

Этнаграфія беларусаў: Гістарыяграфія, этнагенез, этнічная гісторыя Мн.,

1985

151

Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.,

1994

Навукова-даведачныя выданні


152

Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне. 1941 – 1945: энцыклапедыя. – Мн.,

1990

153

Беларусь: энцыклапедычны даведнік. – Мн.,

1995

154

Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя: у 2 т. – Мн.,

2005 – 2006

155

Кто есть кто в Республике Беларусь – Мн.,

1999

156

Мысліцелі і асветнікі Беларусі: энцыклапедычны даведнік. – Мн.,

1995

157

Рэлігія і царква на Беларусі: энцыклапедычны даведнік. – Мн.,

2001

158

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6-і т. Т. 1 – 6 (І, ІІ). – Мн.,

1993 – 2003

159

Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: У 5-і т. – Мн.,

1982 –1987.


4.2. а) Пералік наглядных і іншых дапаможнікаў, метадычных указанняў па правядзенню

вучэбных заняткаў, а таксама метадычных матэрыялаў да выкарыстоўваемых у навучальным

працэсе тэхнічных сродкаў


№ п/п

Пералік дапаможнікаў

1

Дырэктывы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь

2

Атлас гісторыі Беларусі

3

Ілюстраваная храналогія гісторыі Беларусі Ч.1-2. – Мн., 1995 – 1997.

4

Карты Беларусі

5

Кінафільмы па гісторыі Беларусі (у т.л. па гісторыі Вялікай Айчыннай вайны (у кантэксце

Другой сусветнай вайны )

б) Метадычныя матэрыялы, якія раскрываюць методыку ўжывання

ЭВМ у вучэбным працэсе


№ п/п

Пералік дапаможнікаў
Мультымедыйныя сродкі


Пратакол узгаднення вучэбнай праграмы па вывучаемай дысцыпліне

з іншымі дысцыпылінамі спецыяльнасці


Назва дысцыпліны,

з якой патрабуецца ўзгадненне

Назва кафедры

Прапановы аб змяненнях ў змесце вучэбнай праграмы па вывучаемай дысцыпліне


Рашэнне, прынятае кафедрай, распрацаваўшай вучэбную праграму (пратакол №,

дата)

Дапаўненні і змены ў вучэбнай праграме па вывучаемай дысцыпліне

на ______/________вучэбны год
№ п/п

Дапаўненні і змены

На аснове
Вучэбная праграма перагледжана і зацверджана на паседжанні кафедры гісторыі Беларусі (пратакол №_______ад ____________200___г.)

Загадчык кафедры

Кандыдат гістарычных навук, дацэнт____________________В.У. Акуневіч

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дэкан факультэтаДоктар гістарычных навук, прафесар____________________В.А. Космач1 Гадзіны размяркоўваюцца ў залежнасці ад планаў факультэтаў і спецыяльнасцей (гл. таб. 2.3)

2 Гадзіны размяркоўваюцца ў залежнасці ад планаў факультэтаў і спецыяльнасцей (гл. таб. 2.3)

3 На два семестры.

4 Адпаведна: установачная сесія, І і ІІ семестр.

1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка