Зацвярджаю
старонка1/7
Дата канвертавання18.03.2016
Памер0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“ВІЦЕБСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ ІМЯ П.М.МАШЭРАВА”


ЗАЦВЯРДЖАЮ


Рэктар

УА “ВДУ імя П.М. Машэрава”

__________________________

“____” ___________ 200__ г.

Рэгістрацыйны № УД-______/р.

Г І С Т О Р Ы Я Б Е Л А Р У С І

Вучэбная праграма для спецыяльнасцей:


1-01 01 02-05 Дашкольная адукацыя. Лагапедыя; 1-01 02 02 Пачатковая адукацыя (з дадатковымі спецыяльнасцямі); 1-02 03 01 Беларуская мова і літаратура (з дадатковымі спецыяльнасцямі); 1-02 03 02 Руская мова і літаратура (з дадатковымі спецыяльнасцямі); 1-02 04 04 Біялогія (з дадатковымі спецыяльнасцямі); 1-02 04 05 Геаграфія (з дадатковымі спецыяльнасцямі); 1-02 05 03 Матыматыка (з дадатковымі спецыяльнасцямі); 1-02 05 04 Фізіка (з дадатковымі спецыяльнасцямі); 1-02 06 01 Тэхналогія (па накірунках); 1-03 01 01 Выяўленчае мастацтва; 1-03 01 02 Музычнае мастацтва; 1-03 01 04 Музычнае мастацтва (з дадатковымі спецыяльнасцямі); 1-03 01 06 Выяўленчае мастацтва і чарчэнне; 1-03 02 01 Фізічная культура; 1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка (з дадатковымі спецыяльнасцямі); 1-21 05 01 Беларуская філалогія; 1-21 05 02 Руская філалогія;1-03 04 02 Сацыяльная педагогіка (з дадатковымі спецыяльнасцямі); 1-15 02 01 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва (па накірункам); 1-19 01 01 Дызайн; 1-23 01 11 Бібліятэказнаўства і бібліяграфія; 1-23 01 04 Псіхалогія; 1-31 03 03 Прыкладная матэматыка (па накірунках); 1-31 04 01 Фізіка (па накірункам); 1-33 01 01 Біяэкалогія; 1-86 01 01 Сацыяльная работа (па накірунках); 1-88 01 03 Фізічная рэабілітацыя і эргатэрапія (па накірунках)
Факультэты: МФ, ФФ, ФФКіС, ФСПіП, БФ, МГФ, ПФ, ФБФК, ФлФ
Кафедра гісторыі Беларусі
Курс І

Семестр І (І-ІІ)
Лекцыі 40; 36; 38; 50; 30; 18/16; 22/18 (44); 36; 38. Экзамен І (ІІ) семестр
Практычныя

заняткі: 22; 28; 26; 22; 28; 14/16; 12/10 (22); 28; 30. Залік _____________
Усяго аўдыторных гадзін па дысцыпліне: 72

Усяго гадзін Форма атрымання

па дысцыпліне: 102 вышэйшай адукацыі:

дзенная і завочная

2008 г.


Вучэбная праграма складзена на аснове тыпавой вучэбнай праграмы “Гісторыя Беларусі” для вышшэйшых навучальных устаноў, зацверджанай Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 15 красавіка 2008 г. Рэгістрацыйны нумар ТД-СГ.009/тып.

Рэкамендавана да зацвярджэння на паседжанні кафедры гісторыі Беларусі

1 верасня 2008 г. (пратакол № 1)

Загадчык кафедрай

___________ В.У. Акуневіч
Адобрана і рэкамендавана да зацвярджэння Навукова-метадычным саветам УА “ВДУ імя П.М. Машэрава”
“ “ __________ 200__ г.(пратакол № )
Старшыня

_____________ (_____________________)
 1. Тлумачальная запіска

Мэта і задачы курса, яго месца ў вучэбным працэсе.

1.1. Мэтай курса “Гісторыя Беларусі” з’яўляецца фарміраванне сацыяльна-асобасных кампетэнцый студэнтаў, якія забяспечваюць іх самавызначэнне ў сістэме каштоўнасцей, выпрацаваных у працэсе гістарычнага развіцця беларускага народа і станаўлення суверэннай беларускай дзяржавы, і выхаванне на гэтай аснове пачуцця прыналежнасці да лёсу краіны і яе гісторыі.1.2. Задачы вывучэння дысцыпліны:

 • засваенне і выкарыстанне вучэбнай гістарычнай інфармацыі, звязанай з аналізам заканамернасцей і асаблівасцей дзяржаўна-палітычнага, сацыяльна-эканамічнага, канфесійнага, культурнага і духоўнага развіцця беларускага народа і фарміраванне на гэтай аснове здольнасцей да самарэалізацыі ва ўмовах сучаснай сацыякультурнай сітуацыі;

 • усведамленне студэнтамі сістэмы матэрыяльных, культурных і духоўных каштоўнасцей беларускага народа, якія служаць рэтраспектывай для аналізу сучаснасці і вызначэння перспектыў будучай жыццядзейнасці;

 • фарміраванне гатоўнасці выпускніка вышэйшай школы як грамадзяніна Рэспублікі Беларусь спрыяць далейшаму развіццю сваёй краіны.

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен ведаць:

 • асноўныя тэорыі грамадскага развіцця, асаблівасці фармацыйнага і цывілізацыйнага падыходаў да вывучэння гісторыі Беларусі;

 • этапы фарміравання беларускага народа ўрозныя гістарычныя перыяды;

 • гістарычныя мадэлі мадэрнізацыі грамадства і дзяржавы, савецкі вопыт мадэрнізацыі і цывілізацыйнага развіцця беларускага грамадства;

 • дасягненні ў развіцці матэрыяльнай культуры і культурна-гістарычную спадчыну беларускага народа;

 • этапы станаўлення форм дзяржаўнасці на тэрыторыі Беларусі, беларускай дзяржаўнасці і дзяржаўнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь;

 • месца і ролю беларускіх зямель у геапалітычных працэсах у розныя гістарычныя перыяды, уклад беларускага народа ў Перамогу над фашызмам, значэнне і месца суверэннай Рэспублікі Беларусь у сучасным свеце.

Студэнт павінен умець:

 • прымяняць фармацыйны і цывілізацыйны падыходы да вывучэння гісторыі пры характарыстыцы асаблівасцей гістарычнага развіцця беларускага народа;

 • характарызаваць умовы і вынікі фарміравання беларускага народа ў розныя гістарычныя перыяды;

 • ажыццяўляць параўнальны аналіз рэформ і рэвалюцый у працэсе мадэрнізацыі беларускага грамадства, ацэньваць вынікі дзейнасці савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў БССР, вызначаць сутнасныя характарыстыкі беларускай мадэлі сацыяльна-эканамічнага развіцця;

 • тлумачыць уплыў розных культурна-цывілізацыйных фактараў на развіццё Беларусі і ацэньваць асноўныя дасягненні ў развіцці матэрыяльнай і духоўнай культуры, выкарыстоўваць культурна-гістарычную спадчыну ў сваёй прафесійнай дзейнасці і ўзбагачаць яе;

 • аналізаваць працэс станаўлення беларускай дзяржаўнасці, афармлення і ўмацавання суверэнітэту Рэспублікі Беларусь;

 • характарызаваць геапалітычнае становішча беларускіх зямель у розныя гістарычныя перыяды, ацэньваць значэнне Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне, аналізаваць месца і ролю суверэннай Рэспублікі Беларусь ва ўмовах глабалізацыі сусветных працэсаў.

1.3. Пералік дысцыплін з указаннем раздзелаў (тэм), засваенне якіх студэнтамі неабходна для вывучэння дадзенай дысцыпліны:

№ п/п

Назва дысцыпліны

Раздзел, тэма
Асновы ідэалогіі беларускай дзяржавы

Дзяржаўная ідэалогія як сацыяльна-палітычны феномен.

Беларуская супольнасць і нацыянальная ідэя.

Традыцыйныя ідэалы і каштоўнасці беларускага народа.

Канстытуцыйна-прававыя асновы ідэалогіі беларускай дзяржавы.

Стратэгія грамадскага развіцця Беларусі ў ХХІ ст.

 1. Змест вучэбнага матэрыяла:

2.1. Назвы тэм, іх змест, аб’ем у гадзінах лекцыйных заняткаў

№ п/п

Назва тэмы

Змест тэмы

Прыкладны аб’ём у гадзінах1

1.

Уводзіны

Прадмет, асноўныя задачы і структура курса. Перыядызацыя сусветнай і айчыннай гісторыі. Фармацыйная і цывілізацыйная тэорыі гістарычнага развіцця. Крыніцы гісторыі Беларусі. Гістарыяграфія

2

2.

Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі

Найстаражытнае насельніцтва на тэрыторыі Беларусі. Матэрыяльная і духоўная культура першабытнага грамадства. Прысвойваючая і вытворчая гаспадаркі.

2

3.

Беларускія землі ў VI - пач. ХІІІ ст.

Пачатак рассялення славян па тэрыторыі Беларусі і славянізацыя балтаў. Усходнеславянская супольнасць. Фарміраванне раннекласавага грамадства на тэрыторыі Беларусі. Грамадскі лад усходніх славян у VIII – ІХ стст. Развіццё феадальных адносін ў Заходняй Еўропе і ўзровень сацыяльна-эканамічнага развіцця беларускіх зямель у перыяд сярэднявечча. Феадальнае землеўлдаданне і гаспадарка.

Станаўленне раннефеадальных дзяржаўных утварэнняў усходніх славян на тэрыторыі Беларусі. Кіеўская Русь. Полацкае і Тураўскае княствы. Іх узаемаадносіны з Кіевам і Ноўгарадам.Феадальная раздробленасць. Барацьба з крыжацкай агрэсіяй і набегамі ардынцаў.

Духоўнае жыццё ўсходніх славян уперыяд ранняга сярэднявечча. Прыняцце хрысціянства і распаўсюджванне пісьменнасці.


4

4.

Вялікае княства Літоўскае ў сярэдзіне ХІІІ – першай палове XVI стст.

Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя перадумовы фарміравання ВКЛ.Роля ўсходнеславянскіх зямель у працэсе дзяржаўнага будаўніцтва ў ВКЛ. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця беларускіх зямель у княстве. Цэнтралізатарская палітыка і ўмацаванне ўлады вялікіх князёў. Крэўская унія. Барацьба з Тэўтонскім ордэнам і суперніцтва з Маскоўскай дзяржавай. Эвалюцыя ВКЛ ад адзінаўладдзя да саслоўна-прадстаўнічай манархіі.

Этнічная сітуацыя на беларускіх землях у перыяд утварэння ВКЛ. Усходнеславянскі этнічны падмурак ВКЛ. Асноўныя канцэпцыі паходжання беларускага народа, яго саманазвы. Фарміраванне этнічнай тэрыторыі беларусаў у XIV – XV стст. Эканамічныя і палітычныя фактары кансалідацыі беларускай народнасці.

Асаблівасці развіцця духоўнай культуры беларускіх зямельу ВКЛ. Месца і роля беларускай культуры ў духоўным жыцці ўсходніх славян і ў агульнаеўрапейскім культурна-цывілізацыйным працэсе.


4

5.

Вялікае княства Літоўскае ў другой палове XVI – XVIII стст.

Эвалюцыя форм дзяржаўнага і сацыяльна-палітычнага ладуна беларускіх землях пасля Люблінскай уніі і ўваходжання ВКЛ у склад Рэчы Паспалітай. Змены ва ўнутранай палітыцы вярхоўнай улады. Статут ВКЛ 1588 г.. Працэс сацыяльнай і палітычнай кансалідацыі прывілеяванага саслоўя.

Сацыяльна-эканамічнае жыццё. Аграрная рэформа 1557 г. і яе асноўныя вынікі. Сацыяльна-палітычнае развіццё гарадоў. Магдэбургскае права. Рамяство і гандлёвыя сувязі. Манцфактурная вытворчасць. Фарміраванне саслоўяў. Юрыдычнае і эканамічнае становішча сялян.

Месца беларускіх зямель у геапалітычнай прасторы Еўропы ў эпоху Новага часу. Войны XVI – XVIII стст. і іх наступствы.

Этнічная структура насельніцтва ў XVI – XVIII стст. Фарміраванне самасвядомасці беларускага народа.

Асаблівасці складвання канфесійных адносін на тэрыторыі Беларусі ў XVI – XVIII стст. Рэфармацыя і Контррэфармацыя. Брэсцкая царкоўна-рэлігійная унія, фарміраванне уніяцкай царквы.

Асноўныя тэндэнцыі і дасягненні ў развіцці культуры Беларусі ў эпохі Адраджэння і Асветніцтва.2


6.

Беларускія землі ў складзе Расійскай імперыі (канец XVIII ст. – 1917 г.)

Уключэнне беларускіх зямель у склад Расійскай імперыі ў выніку падзелаў Рэчы Паспалітай. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі пасля ўключэння ў склад Расійскай імперыі. Асноўныя напрамкі палітыкі скамадзяржаўя ў Беларусі. Беларусь у вайне 1812 г. Крызіс феадальна-прыгонніцкай сістэмы. Адмена прыгоннага права. Шляхі развіцця капіталістычных адносін. Спецыфіка прамысловага перавароту ў Беларусі. Месца эканомікі Беларусі ва ўсерасійскім рынку. Сацыяльная палітыка расійскага самадзяржаўя. Фарміраванне пралетарыяту і буржуазіі. Узнікненне індустрыяльнага грамадства.

Расійскі шлях палітычнай мадэрнізацыі. Буржуазныя рэформы 60 – 70-х гг. ХІХ ст.: асаблівасці іх правядзення ў Беларусі. Шляхецкія паўстанні і іх уплыў на палітыку самадзяржаўя ў беларускіх губернях.Ідэалогія лібералізму. Народніцкі і сацыял-дэмакратычны рух у Беларусі. Афармленне агульнарасійскіх палітычных партый. Рэвалюцыя 1905 – 1907 гг. Пачатак парламентарызму. Геапалітычнае становішча і сацыяльна-эканамічная сітуацыя ў Беларусі ва ўмовах Першай сусветнай вайны. Беларускі нацыянальны рух і яго роля ў рэвалюцыйным працэсе пачатку ХХ ст. Праекты рашэння нацыянальнага пытання. Стратэгія і тактыка палітычных партый у пытанні аб адносінах да ўлады і выбары шляхоў грамадскага развіцця.

Эканамічныя і палітычныя фактары фарміравання беларускай нацыі ў ХІХ – пачатку ХХ ст. Афармленне беларускай нацыянальнай ідэі і яе адлюстраванне ў ідэалогіі народнікаў.

Канфесійная сітуацыя на беларускіх землях у ХІХ – пачатку ХХ ст. ліквідацыя царкоўнай уніі і яе наступствы.

Зараджэнне і развіццё беларусазнаўства. Складванне беларускай літаратурнай мовы. Першыя праявы беларускай нацыянальнай ідэі ў мастацкай літаратуры, гістарычных і этнаграфічных даследаваннях. Беларускае нацыянальна-культурнае адраджэнне ў пачатку ХХ ст.


4

7.

Усталяванне савецкай улады на Беларусі. Фарміраванне беларускай дзяржаўнасці.

Абвастрэнне сацыяльна-эканамічнага, палітычнага крызісу ў Расіі і расстаноўка палітычных сіл на Заходнім фронце і ў Беларусі восенню 1917 г. Барацьба агульнарасійскіх ліберальна-дэмакратычных і беларускіх нацыянальных партый і арганізацый за выбар шляхоў грамадскага развіцця Расіі і Беларусі. Роля Кастрычніцкай рэвалюцыі ў гістарычным лёсе беларускага народа. Устанаўленне Савецкай улады ў Беларусі. Барацьба з германскімі і польскімі інтэрвентамі.

Шляхі фарміравання беларускай дзяржаўнасці на нацыянальна-дэмакратычнай і рэвалюцыйна-класавай асновах. Пазіцыя бальшавікоў у нацыянальным пытанні. Вынікі Ўсебеларускага з’езда. Абвяшчэнне Беларускай Напроднай Рэспублікі. Стварэнне беларускай савецкай дзяржаўнасці. Роля і месца БССР у складзе СССР.4

8.

Савецкая Беларусь у 1921-1939 гг.

Усталяванне савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў БССР і яе асноўныя характарыстыкі. Палітыка беларусізацыі. Устанаўленне аднапартыйнасці. Канстытуцыйнае афармленне савецкай палітычнай сістэмы і кіруючай ролі камуністычнай партыі. Сканцэнтраванне функцый заканадаўчай, выканаўчай і судовай улады ў руках дзяржаўна-партыйнага апарата. Палітычныя рэпрэсіі 30-х гг. ХХ ст. Вызначэнне палітычнага ладу ў СССР як “дзяржаўны сацыялізм”.

Шляхі і метады будаўніцтва індустрыяльнага грамадства ў Савецкай Беларусі. Асаблівасці ажыццяўлення нэпа ў БССР.Стварэнне матэрыльна-тэхнічнай базы індустрыяльна-аграрнага грамадства. Індустрыялізацыя. Калектывізацыя сельскай гаспадаркі.

Культурнае і духоўнае жыццё ў БССР. Станаўленне і развіццё савецкай беларускай культуры. Узмацненне адміністрацыйна-партыйнага кантролю ў сферы культуры. Адносіны да рэлігіі і царквы. Дасягненні і супярэчнасці развіцця культуры і навукі ў 30-я гг. ХХ ст. Вынікі “культурнай рэвалюцыі” ў БССР.


4

9.

Заходняя Беларусь у 1921 – 1939 гг. Пачатак Другой сусветнай вайны.

Рыжскі мір у гістарычным лёсе беларускага народа. Грамадска-палітычнае, эканамічнае, нацынальна-культурнае становішча Заходняй Беларусі ў складзе Польскай дзяржавы. Абвастрэнне супярэчнасцей паміж Еўрапейскімі дзяржавамі ў канцы 30-х гг. ХХ ст. Мюнхенская дамова. Правал палітыкі калектыўнай бяспекі. Савецка-германская дамова аб ненападзе 1939 г. Пчатак Другой сусветнай вайны. Вызваленне Чырвонай Арміяй Заходняй Беларусі. Аб’яднанне беларускага народа ў складзе БССР.

2

10.

Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны

Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Захоп Беларусі гітлераўскімі войскамі і ўстанаўленне фашысцкага акупацыйнага рэжыму. Дзейнасць калабарацыяністаў. Маскоўская бітва і яе роля ў разгортванні народнага супраціўлення акупантам. Кіруючая роля камуністычнай партыі ў арганізацыі партызанскага руху і падпольнай барацьбы. Сталінградская і Курская бітвы як пераломныя падзеі ў ходзе Вялікай Айчыннай вайны. Аперацыя “Баграціён”. Вынікі вайны для беларускага народа і яго ўклад у перамогу над фашызмам.

4

11.

БССР у пасляваенны час

Грамадска-палітычная сітуацыя ў БССР у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе. Асаблівасці працэсу дэмакратызацыі грамадска-палітычнага жыцця ў другой палове 50-х – 60-я гг. ХХ ст. Грамадска-палітычнае жыццё БССР у 70-я – першай палове 80-х гг. ХХ ст. Спробы мадэрнізацыі савецкай грамадска-палітычнай сістэмы падчас палітыкі перабудовы. Прычыны крызісу і распаду СССР.

Экстэнсіўны і інтэнсіўны фактары развіцця эканомікі БССР у складзе агульнага гаспадарчага комплексу СССР. Курс на апераджальны рост у рэспубліцы цяжкай прамысловасці. Асноўныя тэндэнцыі індустрыяльнага развіцця БССР ва ўмовах разгортвання навукова-тэхнічай рэвалюцыі. Нарастанне экалагічных праблем, у тым ліку звязаных з Чарноблыльскай тэхнагеннай аварыяй. Прычыны паступовага запавольвання тэмпаў эканамічнага росту і ўзнікнення цяжкасцей у сацыяльнай сферы.

Удзел БССР у заснаванні і дзейнасці ААН. Статус БССР у садружнасці краін свету. Роля і месца БССР на міжнароднай арэне ў перыяд канфрантацыі дзвюх грамадска-палітычных сістэм у другой палове 1940-х – першай палове 1980-х гг.

Асноўныя дасягненні беларускай мастацкай культуры, адукацыі, навукі ў 60 – 80-я гг. ХХ ст. Змены ў духоўным жыцці беларускага народа ў канцы 1980-х гг.2

12.

Рэспубліка Беларусь на сучасным этапе

Нарастанне крызісу савецкай сістэмы. Распад СССР і новыя суадносіны сіл на сусветнай арэне. Утварэнне Садружнасці Незалежных Дзяржаў. Заканадаўча-прававое афармленне дзяржаўнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь.

Асноўныя тэндэнцыі грамадска-палітычнага развіцця Рэспублікі Беларусь. Шляхі ўмацавання яе дзяржаўнага суверэнітэту. Увядзенне прэзідэнцкай формы кіравання. Вынікі рэспубліканскіх рэферэндумаў 1995, 1996, 2004 гг. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 г. (са зменамі і дапаўненнямі, прынятымі на рэспубліканскіх рэферэндумах 1996 і 2004 гг.). Шляхі і асаблівасці фармравання прававой дзяржавы і грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Складванне шматпартыйнасці. Фарміраванне ідэалогіі беларускай дзяржавы.

Асноўныя тэндэнцыі сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь. Пошук шляхоў пераходу да рыначнай эканомікі. Распрацоўка нацыянальнай стратэгіі ўстойлівага эканамічнага развіцця краіны. Станаўленне і рэалізацыя беларускай мадэлі сацыяльна-арыентаванай эканомікі. Роля Усебеларускіх народных сходаў у прыняцці планаў сацыяльна-эканамічнага развіцця рэспублікі.

Геапалітычнае становішча Рэспублікі Беларусь. Роля Беларусі ў стварэнні і станаўленні СНД. Міжнароднае прызнанне суверэннай рэспублікі Беларусь. Працэс стварэння Саюза Беларусі і Расіі. Месца Рэспублікі Беларусь у інтэграцыйных працэсах на постсавецкай і еўразійскай прасторы ва ўмовах глабалізацыі і нарастання пагрозы міжнароднага тэрырызму. Рэспубліка Беларусь – раўнапраўны член сусветнай супольнасці.

Духоўнае і культурнае жыццё беларускага народа на мяжы ХХ – ХХІ стст. Нацыянальна-культурнае адраджэнне. Далейшае фарміраванне беларускай нацыянальнай ідэі. Месца рэлігіі ў духоўным адраджэнні: узаемаадносіны дзяржавы і царквы. Роля навукі ў інфармацыйным грамадстве. Балонскі працэс і мадэрнізацыя нацыянальнай сістэмы адукацыі. Асэнсаванне гістарычнага мінулага і сучаснасці ў творах літаратуры і мастацтва.


4

  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка