Зацвярджаю прарэктар па вучэбнай рабоце уа “гду імя Ф. Скарыны” І. В. Семчанка (подпіс) (дата зацвярджэння) рэгістрацыйны № уд /р. Гісторыя рэлігіі ў музейных зборах беларусі
Дата канвертавання01.05.2016
Памер186.06 Kb.
Установа адукацыі

“Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны”


Зацвярджаю

прарэктар па вучэбнай рабоце

УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”
________________ І.В. Семчанка

(подпіс)

____________________

(дата зацвярджэння)

рэгістрацыйны № уд__________/р.


ГІСТОРЫЯ РЭЛІГІІ Ў МУЗЕЙНЫХ ЗБОРАХ БЕЛАРУСІ

Вучэбная праграма для спецыяльнасці

1-23 01 12 - 01 «Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (гісторыя і музеялогія)»

спецыялізацыі 1-23 01 12-01 01

“Экскурсійна-масавая работа ў музеях”


Факультэт гістарычны
Кафедра гісторыі славян і спецыяльных гістарычных дысцыплін
курс 4


Семестр 8

Лекцыі 16 гадзін Экзамен 8 семестр

Практычныя (семінарскія)

заняткі 12 гадзін

Усяго аўдыторных


гадзін па дысцыпліне 32 гадзіны

Усяго гадзін Форма атрымання


па дысцыпліне 86 гадзін вышэйшай адукацыі дзённая

Склаў Ганчар У.А., асістэнт


2014

Вучэбная праграма складзена на аснове вучэбнай праграмы,

зацверджанай ­­­­­­_____ ______________ 2013 г.

Рэгістрацыйны нумар _________/_баз___


Разгледжана і рэкамендавана да зацвярджэння ў якасці рабочага варыянта на паседжанні кафедры гісторыі славян і спецыяльных гістарычных дысцыплін
_15_ _красавіка_ 2013 г., пратакол №_9_
Загадчык кафедры

дацэнт ____________ Г.А. Аляксейчанка


Ухвалена і рэкамендавана да зацвярджэння

метадычным саветам гістарычнага факультэта


_24__ __мая__ 2013 г., пратакол № __

СТАРШЫНЯ


дацэнт ____________ Г.А. Аляксейчанка

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Тэрыторыя Беларусі з перыяда Сярэднявечча з’яўлялася поліканфесіянальнай. Тут пражывалі прадстаўнікі розных хрысціянскіх канфесій, а таксама іудзеі, мусульмане. Для многіх этнасаў (яўрэі, татары) рэлігія была вызначальным элементам іх самаідэнтыфікацыі, дапамагаючы захавацца сярод дамінуючага беларускага этнасу. Таму лагічна што рэлігійнае жыццё станавілася адным з асноўных прадметаў навуковага інтэрэсу даследчыкаў, у тым ліку тых, якія прадстваўлялі музеі нашай краіны. Да пачатку ХХІ ст. у музеях Рэспублікі Беларусь сабраны і прадстаўлены значны матэрыял, якія адлюстроўвае развіццё рэлігіі на тэрыторыі Беларусі ад старажытнасці да пачатку ХХІ ст.

Для музейных работнікаў важным з’яўлецца веданне асаблівасцей гісторыі рэлігіі на тэрыторыі Беларусі, сучаснай канфесійнай сітуацыі ў краіне, а таксама ўменне збору, класіфікацыі экспанатаў, якія прадстаўляюць тою ці іншую канфесію, арганізацыі экспазіцыі, звязай з гісторыяй рэлігіі на тэрыторыі Беларусі. Таму дысцыпліна спецыялізацыі «Гісторыя рэлгіі ў музейных зборах Беларусі» з'яўляецца важнай часткай падрыхтоўкі спецыялістаў-музеолагаў. Матэрыял дысцыпліны спецыялізацыі засноўваецца на раней атрыманых студэнтамі ведах па такіх курсах, як «Гісторыя рэлігіі», «Гісторыя рэлігіі краін Усходу», «Гісторыя рэлігіі краін Еўропы і Амерыкі», «Археалогія», «Гістарычнае краязнаўства» «Этналогія і этнаграфія Беларусі», «Гісторыя музейнай справы», «Навуковае камплектаванне музейных фондаў».

Мэта дысцыпліны спецыялізацыі «Гісторыя рэлігіі ў музейных зборах Беларусі» – сфарміраваць у студэнтаў уяўленне аб развіцці збірання і прадстаўленасці прадметаў на рэлігійную тэматыку ў музеях Рэспублікі Беларусь.

Задачамі дысцыпліны спецыялізаці з’яўляюцца:


  • Засваенне студэнтамі базавых паняццяў дысцыпліны.

  • Вывучэнне студэнтамі гісторыі збірання калекцый, звязаных з рэлігіным жыццём на тэрыторыі Беларусі ад старажытнасці да пачатку ХХІ ст.

  • Засваенне студэнтамі асаблівасцей, асноўных этапаў і спосабаў выяўлення і збору прадметаў, якія адлюстроўваюць гісторыю рэлігіі.

  • Вывучэнне студэнтамі асноўных музеяў, прысвечаных гісторыі рэлігіі, якія знаходзяцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, а таксама музейных калекцый па гісторыі рэлігіі ў музеях Беларусі.

  • Засваенне студэнтамі матэрыялаў па музейным калекцыям, прысвечаным асноўным канфесіям на тэрыторі Беларусі.

У выніку вывучэння дысцыпліны спецыялізацыі «Гісторыя рэлігіі ў музейных зборах Беларусі» студэнт павінен ведаць:

  • Асноўныя тэрміны з дысцыпліны спецыялізацыі «Гісторыя рэлігіі ў музейных зборах Беларусі».

  • Асноўныя этапы збірання прадметаў на рэлігійную тэматыку ў музейных зборах Беларусі.

  • Прынцыпы, формы, метады і асаблівасці збору прадметаў, якія адлюстроўваюць гісторыю рэлігіі на тэрыторыі Беларусі.

  • Асноўныя музеі, экспазіцыі якіх прысвечаны гісторыі рэлігіі ў музеях Беларусі.

  • Асноўных калекцыі ў музеях Беларусі, прысвечаныя буйнешым канфесіям.

Дысцыпліна «Гісторыя рэлігіі ў музейных зборах Беларусі» вывучаецца студэнтамі 4-га курса спецыяльнасці 1-23 01 12 «Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны» ў аб’ёме 86 гадзін (аўдыторных гадзін – 32, з іх лекцый – 16 гадзін, практычных заняткаў – 12 гадзін, СКРС – 4 гадзіны). Форма кантролю – экзамен у 8-м семестры.

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ
Тэма 1. Уводзіны.

Змест дысцыпліны “Гісторыя рэлігіі ў музейных зборах Беларусі”. Сувязь дысцыпліны з іншымі прадметамі. Крыніцы і даследаванні па прадмету “Гісторыя рэлігіі”. Гісторыя збірання прадметаў па гісторыі рэлігіі ад антычнасці да нашага часу. Прадметы рэлігійнага культу як аб’ект цікавасці калекцыянераў у часы Антычнасці, Сярэднявечча і Ранняга Новага часу. Фарміраванне першых калекцый, адлюстроўваючых гісторыю рэлігіі у музеях Еўропы ў ХVIII – першай палове ХІХ ст. Фарміраванне сучаснай сеткі музеяў, прысвечаных гісторыі рэлігіі і спецыялізаваных калекцый па гісторыі рэлігіі ў краінах Еўропы і Паўночнай Амерыі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. Гісторыя рэлігіі ў музеях свету ў ХХ ст. Гісторыя рэлігіі ў мезеях СССР: асаблівасці збору музейных калекцый, адбору і захоўвання музейных экспанатаў. Сучасны стан музеяў і калекцый па гісторыі рэлігіі ў свеце: буйнейшыя музеі і даследаванні, перспектывы развіцця.Тэма 2. Гісторыя збірання калекцый па гісторыі рэлігіі музеямі Беларусі.

Прадметы рэлігійнага культу ў аматарскіх зборах на тэрыторыі Беларусі ў часы Кіеўскай Русі і Вялікага княства Літоўскага. Прадметы рэлігійнага культу ў прыватных магнацкіх калекцыях ў ХVII – сярэдзіне ХІХ ст. Фарміраванне першых прафесійных музейных калекцый па гісторыі рэлігіі на тэрыторыі Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. Фарміраванне калекцый прадметаў па гісторыі рэлігіі ў музеях Беларусі ў 1920-1930-х гг. Гісторыя рэлігіі ў музейных калекцыях у Заходняй Беларусі ў 1920-1930-я гг. Гісторыя рэлігіі ў музейных калекцыях БССР у другой палове ХХ ст. Гісторыя рэлігіі ў музейных зборах Рэспублікі Беларусь у 1990-2000-я гг.Тэма 3. Збіранне прадметаў па гісторыі рэлігіі: этапы, метады.

Асаблівасці збірання прадметаў па гісторыі рэлігіі. Этапы збіральніцкай дзейнасці. Планіраванне. Асноўныя формы збірання прадметаў па гісторыі рэлігіі. Збор прадметаў па гісторыі рэлігіі з дапамогай палявых этнаграфічных і археалагічных экспедыцый. Іншыя формы збірання музейных калекцый па гісторыі рэлгіі: абмен, набыванне, атрыманне ў якасці падарунка.Тэма 4. Спецыялізаваныя музеі па гісторыі рэлігіі ў Рэспубліцы Беларусь.

Гісторыя стварэння спецыялізаваных музеяў па гісторыі рэлігіі на тэрыторыі Беларусі. Асноўныя музеі па гісторыі рэлігіі: Гродзенскі дзяржаўны музей гісторыі рэлігіі, Нацыянальны полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік (музей гісторыі архітэктуры Сафійскага сабора), Слонімскі раённы краязнаўчы музей імя І.І. Стаброўскага (філіял у в. Жыровічы).Тэма 5. Буйнейшыя калекцыі па гісторыі рэлігіі ў музеях Рэспублікі Беларусі. Роля рэгіянальных музеяў Рэспублікі Беларусь у захаванні спадчыны па гісторыі рэлігіі.

Гісторыя збірання буйнейшых калекцый па гісторыі рэлігіі ў музеях рэспублікі Беларусь (Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь, Мастацкая галерэя Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка, Веткаўскі музей народнай творчасці, Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей). Калекцыі па гісторыі рэлігіі ў рэгіянальных краязнаўчых музеях у Рэспубліцы Беларусь.Тэма 6. Сакральная архітэктура як форма захавання і адлюстравання гісторыі развіцця рэлігіі на тэрыторыі Беларусі.

Віды сакральнай архітэктуры на тэрыторыі Беларусі: асаблівасці і гісторыя развіцця. Музеі – помнікі архітэктуры па гісторыі рэлігіі: Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік, Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і быта.Тэма 7. Творы выяўленчага мастацтва і скульптуры на рэлігійную тэматыку ў калекцыях музеяў Беларусі.

Прадметы жывапісу і скульптуры па гісторыі рэлігіі як аб’ект музейнага калекцыяніравання. Гісторыя збірання жывапісу і скульптуры на рэлігійную тэматыку на тэрыторыі Беларусі. Музеі – уладальнікі буйнейшых калекцый рэлігійнага жывапісу і скульптуры ў Рэспубліцы Беларусь (Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь, Гісторыка-культурны музей-запаведнік “Заслаўе”, Мастацкая галерэя Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка, Веткаўскі музей народнай творчасці, Гомельскі палацава-паркавы ансамбль, Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей, Брэсцкі дзяржаўны краязнаўчы музей).


Тэма 8. Калекцыі рэлігійнай літаратуры ў музейных зборах Рэспублікі Беларусь.

Рэлігійная літаратура як аб’ект музейнага калекцыяніравання. Гісторыя збірання рэлігійнай літаратуры на тэрыторыі Беларусі. Буйнейшыя калекцыі рэлігійнай літаратуры ў музеях Рэспублікі Беларусь (Музей беларускага кнігадрукавання, Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры, Музей кнігі нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь, Веткаўскі музей народнай творчасці, Гомельскі палацава-паркавы ансамбль, Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей, Брэсцкі абласны краязнаўчы музей).Тэма 9. Прадметы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва па гісторыі рэлігіі ў музеях Рэспублікі Беларусь.

Класіфікацыя прадметаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва па гісторыі рэлігіі ў музейных зборах Рэспублікі Беларусь. Буйнешыя калекцыі прадметаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва па гісторыі рэлігіі ў Рэспубліцы Беларусь (Нацынальны мастацкі музей Рэспулікі Беларусь, Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь, Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей, Смаргонскі гісторыка-краязнаўчы музей, Брэсцкі абласны краязнаўчы музей)Тэма 10. Гісторыя рэлігіі ў музейных зборах Рэспублікі Беларусь: сучасны стан і перспектывы развіцця.

Сучасны стан рэпрэзентатыўнасці і захаванасці калекцый па гісторыі рэлігіі ў музеях Беларусі. Перспектывы збіральніцкай дзейнасці і папаўнення калекцый. Новыя формы рэпрэзентацыі гісторыі рэлігіі ў музеях Рэспублікі Беларусь.
ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА


Прыкладны пералік семінараў
1. Практыка збірання і рэпрэзентацыі калекцый па гісторыі рэлігіі ў музеях свету.

2. Гісторыя збірання калекцый па гісторыі рэлігіі музеямі Беларусі.

3. Буйнейшыя калекцыі па гісторыі рэлігіі ў музеях Рэспублікі Беларусі. Роля рэгіянальных музеяў Рэспублікі Беларусь у захаванні спадчыны па гісторыі рэлігіі.

4. Сакральная архітэктура як форма захавання і адлюстравання гісторыі развіцця рэлігіі на тэрыторыі Беларусі.

5. Творы выяўленчага мастацтва і скульптуры на рэлігійную тэматыку ў калекцыях музеяў Беларусі.

6. Калекцыі рэлігійнай літаратуры ў музейных зборах Рэспублікі Беларусь.Рэкамендуемыя формы кантроля ведаў
1. Рэфератыўныя работы.

2. Кантрольныя работы.


Рэкамендаваныя тэмы кантрольных работ
1. Прадметы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва па гісторыі рэлігіі ў музеях Рэспублікі Беларусь

2. Гісторыя рэлігіі ў музейных зборах Рэспублікі Беларусь: сучасны стан і перспектывы развіцця.


Рэкамендаваныя тэмы рэфератаў
1. Збіранне прадметаў па гісторыі рэлігіі: этапы, метады.

2. Спецыялізаваныя музеі па гісторыі рэлігіі ў Рэспубліцы Беларусь.Рэкамендаваная літаратура

Асноўная

1. Беларускія музеі. Гісторыя. Хроніка. Сучаснасць / уклад. А.М.Калбаска; Бел. ін-т праблем культуры. – Мн.: БелІПК, 1998. – 130 с.

2. Грабянчук І.В. Узнікненне і дзейнасць публічных музеяў у Беларусі (1851-1917 гг.): аўтарэф. дысертацыі на суісканнне ступ. канд. гіст. навук, Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мн., 2005. – 20 с.

3. Гужалоўскі А.А. Музеі Беларусі (1918-1941 гг.) / А.А. Гужалоўскі. – Мн.: БГУ, 2002. – 256 с.

4.  Музееведение. Музеи исторического профиля : учеб. пособие для вузов по специальности «История» / под ред. К.Г. Левыкина, В. Хербста. – М. : Высш. шк., 1988. – 431 с.

5. Музеі Беларусі / Склад. А.Б. Сташкевіч, В.М. Котава і інш. – Мн.: БелЭн, 2001. – 367 с.

6. Музеі Беларусі: даведачнае выданне / Рэд. С.Ф. Дубянецкі [і інш.]. – Мн.: БелЭн, 2008. – 560 с.

7. Нароўская А.М. Актуальныя праблемы сучаснай музеялогіі [другая палова XX ст.] // Веснік Бел.дзярж.універсітэта культуры і мастацтваў. – 2008. - №10. – С. 123-128.

8. Высоцкая Н.Ф. Реставрация музейных ценностей в БССР: Кат. / Н.Ф. Высоцкая. – Мн.: Выш. шк., 1989. – 198 с.


Дадатковая

9. Алексеев Л.В. Археология и краеведение Беларуси ХVI в. — 30-е годы ХХ в. / Л. В. Алексеев. – Минск: Беларуская навука, 1996. – 206 с.

10. Археалогія і нумізматыка Беларусі: Энцыклапедыя / Беларус. Энцыкл.; рэдкал.: В.В. Гетаў і інш.. – Мінск: “Беларус. Энцыкл.” ім. П. Броўкі, 1993. – 702 с.

11. Грицкевич В.П. История музеев мира / В.П. Грицкевич, А.А. Гужаловский. – Минск: БГУ, 2003. – 282 с.

12. Каханоўскi Г.А. Археалогiя i гiстарычнае краязнаўства Беларусi ў 16—19 стст. / Г.А. Каханоўскi. – Мінск: Навука і тэхніка, 1984. – 117 с.

13. Несцярчук Л.М. Ахова гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі: Асноўныя этапы фарміравання, сучасны стан і перспектывы / Л.М. Несцярчук. – Мінск: Белар. тэлеграф. агенцтва, 2003. – 283 с.

14. Ревякин, В.И. Художественные музеи. Справ, пособие. / В.И. Ревякин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1991. – 248 с.

15.  Музеи мира / Е.Е. Кузьмина; Под ред. Е.Е. Кузьминой. М.: Изобразительное искусство, 1991. – 276 с.16. Гужалоўскі А.А. Нараджэнне беларускага музея / А.А. Гужалоўскі. – Мінск: БДУ, 2001. – 109 с.

17. Грицкевич В.П. История музейного дела до конца ХVIII века: В 2 ч. / В.П. Грицкевич. – Спб.: СПбГУКИ, 2001. – 409 с.

18. Грабянчук, І.В. Музейная справа ў Беларусі / І.В. Грабянчук // Спадчына. – 2001. – №1–2. – С. 135-162.

Ілюстратыўныя матэрыялы

Альбомы, каталогі выстаў музеяў Рэспублікі Беларусь.
ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА


Номер раздела, темы, занятия

Назва раздзела, тэмы, занатка; пералік пытанняў для вывучэння

Усяго гадзін

Колькасць аўдыторных

гадзін

Матэрыяльнае забеспячэнне заняткаў

(наглядныя, метадычныя дапаможнікі і інш.)

Літаратура

Формы кантролю ведаў

лекцыі

практычныя (семінарскія)

заняткі

Лабараторныя заняткі

СКРС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Уводзіны.

1.1 Змест дысцыпліны. Сувязь дысцыпліны з іншымі прадметамі.

1.2 Крыніцы і даследаванні па прадмету.

1.3 Гісторыя збірання прадметаў па гісторыі рэлігіі ад антычнасці да нашага часу.

1.4 Сучасны стан музеяў і калекцый па гісторыі рэлігіі ў свеце: буйнейшыя музеі і даследаванні, перспектывы развіцця.


4

2

2-

-

-
[7]

[14]


[15]

[17]

2

Гісторыя збірання калекцый па гісторыі рэлігіі музеямі Беларусі.

2.1 Прадметы рэлігійнага культу ў аматарскіх зборах на тэрыторыі Беларусі ў часы Кіеўскай Русі і Вялікага княства Літоўскага.

2.2 Прадметы рэлігійнага культу ў прыватных магнацкіх калекцыях ў ХVII – сярэдзіне ХІХ ст.

2.3 Фарміраванне першых прафесійных музейных калекцый па гісторыі рэлігіі на тэрыторыі Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст.

2.4 Фарміраванне калекцый прадметаў па гісторыі рэлігіі ў музеях Беларусі ў 1920-1930-х гг.

2.5 Гісторыя рэлігіі ў музейных калекцыях БССР у другой палове ХХ ст.

2.6 Гісторыя рэлігіі ў музейных зборах Рэспублікі Беларусь у 1990-2000-я гг.


4

2

2

-

-
[1]

[2]


[3]

[5]


[6]

[12]


[16]

[18]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

Збіранне прадметаў па гісторыі рэлігіі: этапы, метады.

3.1 Асаблівасці збірання прадметаў па гісторыі рэлігіі.

3.2 Этапы збіральніцкай дзейнасці.

3.3 Збор прадметаў па гісторыі рэлігіі з дапамогай палявых этнаграфічных і археалагічных экспедыцый.

3.4 Іншыя формы збірання музейных калекцый па гісторыі рэлгіі: абмен, набыванне, атрыманне ў якасці падарунка.


2

2
-

-
[4]

[8]


[13]
4

Спецыялізаваныя музеі па гісторыі рэлігіі ў Рэспубліцы Беларусь.

4.1 Гісторыя стварэння спецыялізаваных музеяў па гісторыі рэлігіі на тэрыторыі Беларусі.

4.2 Асноўныя музеі па гісторыі рэлігіі.


2

2
-

-
[1]

[5]


[6]
5

Буйнейшыя калекцыі па гісторыі рэлігіі ў музеях Рэспублікі Беларусі. Роля рэгіянальных музеяў Рэспублікі Беларусь у захаванні спадчыны па гісторыі рэлігіі.

5.1 Гісторыя збірання буйнейшых калекцый па гісторыі рэлігіі ў музеях рэспублікі Беларусь.

5.2 Калекцыі па гісторыі рэлігіі ў рэгіянальных краязнаўчых музеях у Рэспубліцы Беларусь.


4

2

2

-[1]

[5]


[6]

[9]


[10]

[12]

6

Сакральная архітэктура як форма захавання і адлюстравання гісторыі развіцця рэлігіі на тэрыторыі Беларусі.

6.1 Віды сакральнай архітэктуры на тэрыторыі Беларусі: асаблівасці і гісторыя развіцця.

6.2 Музеі – помнікі архітэктуры па гісторыі рэлігіі.


4
2
2
[1]

[5]


[6]

[9]


[10]

[12]


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

Творы выяўленчага мастацтва і скульптуры на рэлігійную тэматыку ў калекцыях музеяў Беларусі.

7.1 Прадметы жывапісу і скульптуры па гісторыі рэлігіі як аб’ект музейнага калекцыяніравання.

7.2 Гісторыя збірання жывапісу і скульптуры на рэлігійную тэматыку на тэрыторыі Беларусі.

7.3 Музеі – уладальнікі буйнейшых калекцый рэлігійнага жывапісу і скульптуры ў Рэспубліцы Беларусь4

2

2

-

-
[1]

[5]


[6]

8

Калекцыі рэлігійнай літаратуры ў музейных зборах Рэспублікі Беларусь.

8.1 Рэлігійная літаратура як аб’ект музейнага калекцыяніравання.

8.2 Гісторыя збірання рэлігійнай літаратуры на тэрыторыі Беларусі.

8.3 Буйнейшыя калекцыі рэлігійнай літаратуры ў музеях Рэспублікі Беларусь
4

2

2

-

-
[1]

[5]


[6]
9

Прадметы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва па гісторыі рэлігіі ў музеях Рэспублікі Беларусь.

9.1 Класіфікацыя прадметаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва па гісторыі рэлігіі ў музейных зборах Рэспублікі Беларусь.

9.2 Буйнешыя калекцыі прадметаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва па гісторыі рэлігіі ў Рэспубліцы Беларусь


2

2
-

-
[9]

[10]


[12]

Кантрольная работа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

Гісторыя рэлігіі ў музейных зборах Рэспублікі Беларусь: сучасны стан і перспектывы развіцця.

10.1 Сучасны стан рэпрэзентатыўнасці і захаванасці калекцый па гісторыі рэлігіі ў музеях Беларусі.

10.2 Перспектывы збіральніцкай дзейнасці і папаўнення калекцый.

10.3 Новыя формы рэпрэзентацыі гісторыі рэлігіі ў музеях Рэспублікі Беларусь.2
-

-

2
[1]

[7]


[18]

Кантрольная работа5Экзамен
Усяго гадзін

32

16

12

-

4База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка