Зацвярджаю першы намеснік Міністра
старонка6/7
Дата канвертавання17.03.2016
Памер1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

VІ.5. Разгром агрэсіўнага блока ў 19441945 гг. Ваенна-палiтычная абстаноўка на савецка-германскiм фронце на пачатку 1944 г. Вызваленне Правабярэжнай Украiны i Крыма. Разгром працiўнiка пад Ленiнградам i Ноўгарадам. Выхад савецкiх войскаў на дзяржаўную мяжу.

Лiквiдацыя нацыянальна-дзяржаўных утварэнняў i рэпрэсii супраць народаў Паволжа, Паўночнага Каўказа, Крыма. Летняе наступленне Чырвонай Армii ў Беларуci i ў заходнiх абласцях Украiны. Выхад з вайны Фiнляндыi. Адкрыццё саюзнiкамi другога фронту ў Еўропе. Паражэнне нямецкiх войскаў у Прыбалтыцы. Яска-Кiшынёўская аперацыя. Выхад з вайны Румынii. Чырвоная Армiя i Варшаўскае паўстанне. Уступленне Чырвонай Армii ў Балгарыю. Бялградская аперацыя. Баi на тэрыторыi Венгрыi i Чэхаславакii. Наступальныя дзеяннi савецкiх войскаў у Польшчы i Усходняй Прусii. Вызваленне ўсходняй часткi Аўстрыi.

Крымская канферэнцыя саюзных дзяржаў. Стварэнне Арганiзацыi Аб’яднаных Нацый. Бiтва за Берлiн. Завяршэнне разгрому Германii. Вызваленне Прагi. Патсдамская канферэнцыя i яе рашэннi.

Ваенна-палiтычнае становiшча на Далёкiм Усходзе на пачатку лета 1945 г. Уступленне Савецкага Саюза ў вайну з Японiяй. Разгром Квантунскай армii. Капiтуляцыя Японii.

Вынiкi работы савецкага тылу. Уклад савецкай навукi ў дасягненне перамогi ў вайне. Дасягненні канструктараў А. С. Якаўлева, С. А. Лавачкiна, С. У. Iльюшына, А. М. Тупалева, В. Г. Грабiна, В. А. Дзегцярова, Ф. В. Токарава. Савецкая лiтаратура i мастацтва ў гады вайны. Дзяржава і царква ў гады вайны. Вынiкi i ўрокi Другой сусветнай вайны.

VІ.6. СССР у першым пасляваенным дзесяцігоддзі. Уплыў вайны на савецкае грамадства. Надзеi на перамены. Дэмабiлiзацыя ўзброеных сiл. Палiтыка ў адносiнах да рэпатрыiраваных грамадзян i былых ваеннапалонных.

Тэрытарыяльныя змяненнi СССР. Дэмаграфiчная сiтуацыя ў краiне. Узмацненне таталiтарнага рэжыму. Барацьба за ўладу ў вышэйшым палiтычным эшалоне. «Ленiнградская справа». Рост колькасцi кiруючага апарату i яго бюракратызацыя.

Iдэалогiя, навука, культура. Пастановы ЦК ВКП(б) па пытан­нях лiтаратуры i мастацтва. Нападкi на «фармалiстаў». Барацьба з «касмапалiтызмам». Поспехi ў развiццi фундаментальных навук. Цяжкае становiшча ў бiялогii i гуманiтарных навуках.

Стан народнай гаспадаркi СССР пасля вайны. Перавод эканомiкi на мiрныя рэйкi. Распрацоўка i прыняцце чацвёртага пяцiгадовага плана. Аднаўленне старых i будаўнiцтва новых прадпрыемстваў. Рух наватараў вытворчасцi. Прымусовая праца ў сiстэме ГУЛАГа. Дасягненнi даваеннага ўзроўню прамысловай вытворчасцi.

Цяжкiя гады пасляваеннай вёскi. Калектывiзацыя ў заходнiх абласцях Украiны, Малдавіі, рэспублiках Прыбалтыкi. Засуха 1946 г. Эканамiчнае становiшча калгасаў. Адносiны дзяржавы да калгасаў. «Сталiнскi план пераўтварэння прыроды».

Узровень жыцця народа. Адмена картачнай сiстэмы. Грашовая рэформа. Палiтыка знiжэння цэн. Узровень грашовай аплаты працы рабочых i калгаснiкаў.

ХIХ з’езд ВКП(б). Смерць І. В. Сталiна. Варыянты паслясталiнскага развiцця. Крах Л. П. Берыi. Змяненнi ў палiтычным кiраўнiцтве краiны. Пачатак рэабiлiтацыi незаконна рэпрэсiраваных грамадзян.

Новыя падыходы да народнагаспадарчых праблем. Праграмы далейшага ўздыму сельскай гаспадаркi. Асваенне цалiнных i абложных зямель: дасягненнi i пралiкi.

Узрастанне аўтарытэту СССР на мiжнароднай арэне i яго роля ў рашэннi мiжнародных пытанняў. Праблема мiрнага рэгулявання з былымi саюзнiкамi Германii. Утварэнне сусветнай сацыялicтычнай сiстэмы. «Халодная вайна». Лiквiдацыя атамнай манаполii ЗША. План Маршала. Утварэнне Паўночна-Атлантычнага саюза.

СССР i Усходняя Еўропа. Савет Эканамiчнай Узаемадапамогi. Пазiцыя СССР у сувязi з канфлiктам на Карэйскiм паўвостраве.

Зварот да «адлiгі» ў мiжнародных стасунках. Пашырэнне асобных кантактаў кiраўнiкоў СССР з лiдэрамi замежных краiн. Нармалiзацыя адносiн з Югаславiяй. Стварэнне Арганiзацыi Варшаўскага дагавора. Устанаўленне сяброўскiх адносiн з Iндыяй. Падпiсанне дзяржаўнага дагавора з Аўстрыяй. Жэнеўская сустрэча ў вярхах лiдэраў СССР, ЗША, Вялiкабрытанii i Францыi. Устанаўленне дыпламатычных адносiн з ФРГ.

VІ.7. Савецкае грамадстава ў сярэдзіне 1950-х — пачатку 1960-х гг. Пошукi шляхоў аднаўлення савецкага грамадства. ХХ з’езд КПСС. Асуджэнне культу асобы Сталiна. Пастанова ЦК КПСС ад 30 чэрвеня 1956 г. «Аб пераадоленнi культу асобы i яго вынiкаў». Супярэчнасцi пачатковай дэсталiнiзацыi. Рэабiлiтацыя рэпрэсiраваных. Вяртанне дзяржаўнасцi рэпрэсiраваным народам. Чэрвеньскi пленум ЦК КПСС 1957 г.: барацьба за ўладу i ўмацаванне пазiцый М. С. Хрушчова.

Узмацненне эканамiчнага патэнцыялу Савецкага Саюза. Дасягненнi навукова-тэхнiчнага развiцця. Поспехi ў ракетабудаваннi i асваеннi космасу. Стварэнне новых навуковых цэнтраў. Рэформы кiравання народнай гаспадаркай. Рух за камунiстычныя адносiны да працы. Збоi ў выкананнi шостага пяцiгадовага плана. Сямiгадовы план — спроба радыкальнага паскарэння ў развiццi краiны.

Становiшча ў сельскай гаспадарцы. Рашэнне аб продажы сель­скагаспадарчай тэхнiкi калгасам. «Кукурузная эпапея». «Разанская афера». Нарастанне цяжкасцей у аграрным сектары.

Палiтычнае жыццё савецкага грамадства. Новая Праграма КПСС. Тэндэнцыi i супярэчнасцi культурнага жыцця краiны. Пралiкi ў ажыццяўленнi школьнай рэформы 1958 г. Развiццё гiстарычнай навукi. Фармiраванне культу асобы М. С. Хрушчова. Ажыўленне ў мастацкай культуры. Новыя лiтаратурныя часопiсы. Выхад у свет аповесцi А. I. Салжанiцына «Адзiн дзень Iвана Дзянiсавiча». Супярэчнасці культурнай палiтыкi. Ганеннi на Л. Б. Пастэрнака. Узмацненне кантролю партапарата за дзейнасцю мастацкай iнтэлiгенцыi. Рэфарматарская лiхаманка 1962—1964 гг. Нарастанне крызiсу палiтыкi М. С. Хрушчова. Падзеi ў Новачаркаску.

СССР i падзеi ў Венгрыi 1956 г. Абвастрэнне сiтуацыi ў Польшчы. Новыя тэндэнцыi ў сусветным камунiстычным руху. Савецка-кiтайскi канфлiкт. Складанасцi знешнепалiтычных адносiн з Албанiяй i Югаславiяй. СССР i праблема раззбраення. Савецка-амерыканскiя адносiны. Пачатак нармалiзацыi адносiн з Японiяй. Берлiнскае пытанне. Удзел УССР у рабоце міжнародных арганізацый.

Маскоўскi дагавор аб забароне ядзерных выбухаў у атмасферы, космасе i пад вадой.

Дапамога Савецкага Саюза Кубе. Карыбскi крызiс 1962 г. Пашырэнне эканамiчных i палiтычных сувязей СССР з краiнамi, што сталi на шлях развiцця. Блiзкаўсходнi крызic 1956 г.

VІ.8. Савецкі Саюз ў сярэдзіне 1960-х — пачатку 1980-х гг. Тэндэнцыi i супярэчнасцi сацыяльна-эканамiчнага развiцця. Згортванне дэмакратычных пераўтварэнняў. Эканамiчная рэформа 1965 г. А. М. Касыгiн. Паскарэнне гаспадарчага росту. Скарачэнне рэформы ў пачатку 1970-х гг.

Крызiс адмiнiстрацыйна-камандных метадаў па кiраўнiцтве народнай гаспадаркай. Адсутнасць стымулаў да якаснай высокапрадукцыйнай працы. Нявыкарыстаныя магчымасцi навукова-тэхнiчнага прагрэсу. Адсутнасць зацiкаўленасцi ў асваеннi новай тэхнiкi.

Аграрная праграма сакавiцкага (1965) Пленума ЦК КПСС. Супярэчнасцi i цяжкасцi ў развiццi сельскай гаспадаркi. Ускладненне харчовай праблемы.

Экстэнсiўны характар развiцця народнай гаспадаркi. Нарастанне застойных з’яў у гаспадарцы. Страта тэмпаў развiцця. Абвастрэнне экалагiчных праблем. Узровень жыцця народа. Адметнасцi палiтычнага i духоўнага жыцця краiны. Канстытуцыя 1977 г. Iдэалагiчнае жыццё. Л. I. Брэжнеў. Прапаганда “развiтога сацыялiзму”. Iдэйная рэабiлiтацыя сталiншчыны. Разбэшчанне часткi партыйна-дзяржаўнага апарату. Супярэчнасцi духоўнага жыцця грамадства. Раздваенне грамадскага сумлення, размыванне iдэалаў i маральных асноў. Супярэчнасцi палiтыкi Ю. У. Андропава. К. У. Чарненка: кансервацыя застою.

Асноўныя напрамкi знешнепалiтычнай дзейнасцi СССР. Праграма мiру: дэкларацыi i рэчаiснасць. Дасягненне ваенна-стратэгiчнага парытэту з ЗША i яго цана. Паляпшэнне савецка-амерыканскiх адносiн. Дагавор ФРГ з СССР, Польшчай, ГДР i Чэхаславакiяй аб асновах узаемаадносiн. Праблемы еўрапейскай бяспекi. Нарада па бяспецы i супрацоўнiцтве ў Еўропе. Разрадка ў палiтычнай сферы мiжнародных адносiн. Гандлёва-эканамiчныя сувязi СССР з капiталiстычнымi краiнамi.

СССР i краiны сацыялiзму. Уварванне ў Чэхаславакiю. Адносiны з Кiтаем. Дзейнасць СЭУ. Комплексная праграма сацыялiстычнай эканамiчнай iнтэграцыi.

Пазiцыя СССР у адносінах да лiквiдацыi ачагоў напружанасцi ў розных рэгiёнах свету (Iндакiтай, Блiзкi Усход, Ангола, Эфiопiя, Самалi, Йемен). Увядзенне войскаў у Афганiстан i яго вынiкi.

Абвастрэнне мiжнароднай напружанасцi ў канцы 70-х — пачатку 80-х гг. Размяшчэнне ракет сярэдняга радыуса дзеяння ў Еўропе. Пралiкi савецкай знешняй палiтыкi.

Асаблівасці і вынікі развіцця эканамічнай і сацыяльнай сфер Украіны.

VІ.9. Культура СССР у 1950—1980-х гг. Культура, навука і адукацыя «пасляваеннага сталiнiзму» (1945 — сярэдзiна 1950-х гг.). Матэрыяльная база сферы культуры. Абавязковая сямiгодка. Атамная праграма. Перспектыўныя навуковыя накiрункi. Сесiя УАСХНIЛ (1948) i яе вынiкi. Узровень развiцця грамадскiх навук.

Здабыткi i праблемы мастацкай культуры. Пастановы ЦК ВКП(б) 1946—1948 гг. па пытаннях лiтаратуры i мастацтва. Творчы лёс А. А. Ахматавай, М. М. Зошчанкi, В. І. Мурадэлi, Д. С. Шастаковiча. Афiцыйнае мастацтва. «Стыль — трыумф» i яго творцы. Пiсьменнiкi — лаўрэаты Сталiнскай прэмii. Жыццёвая драма А. А. Фадзеева.

«Адлiга» ў сферы савецкай культуры. Крытычнае пераасэнсаванне гiсторыi краiны. Творчасць I. Р. Эрэнбурга, В. Ф. Пановай. Рэабiлiтацыя ахвяр сталiнскiх рэпрэсiй. Мiжнародныя культурныя кантакты.

Культура «развiтога сацыялiзму» (1970-я — сярэдзiна 1980-х гг.). Пастановы ЦК КПСС па iдэалогii i культуры.

Мастацкая культура. А. І. Салжанiцын. Ф. А. Абрамаў. В. І. Бялоў. В. П. Астафьеў. Ю. В. Трыфанаў. Ю. П. Любiмаў. М. Л. Растраповiч. У. С. Высоцкi. Б. Ш. Акуджава. Афiцыйная культура i альтэрнатыўнае мастацтва.

Рост палiтычнай апазiцыi. Дысiдэнцкi рух. Праваабаронцы. А. Д. Сахараў. Кнiга А. І. Салжанiцына «Архiпелаг ГУЛАГ».

Перабудова сiстэмы адукацыi. Эксперыментальная педагогiка. Навукова-тэхнiчная палiтыка. Касмiчная праграма. Праблемы савецкай навукi.

Новыя тэатральныя калектывы. Сучасная драматургiя. Традыцыi i навацыi ў выяўленчым мастацтве. Нонканфармізм у жывапiсе. Стан кiнематографа. А. А. Таркоўскі. Новыя творы савецкiх кампазiтараў. Музычны андэграўнд.

Характэрныя рысы культурнага і навуковага жыцця Украіны.

VІ.10. СССР на этапе перабудовы. Палiтычнае жыццё грамадства. Неабходнасць перабудовы. М. С. Гарбачоў. Красавiцкi паварот. Цяжкасцi i праблемы перабудовы. Барацьба з п’янствам i алкагалiзмам. Барацьба з непрацоўнымi прыбыткамi. Галоснасць. Рэабiлiтацыйны працэс.

Лібералізацыя і дэмакратызацыя палітычнага ладу краіны. ХIХ партканферэнцыя, яе рашэннi. З’езды народных дэпутатаў. Увод iнстытута прэзiдэнцтва. Выбары 1990 г.: новы час i новыя людзi. Б. М. Ельцын. Г. Х. Папоў. А. А. Сабчак. Палiтычнае банкруцтва КПСС. Фармiраванне розных грамадска-палiтычных груповак i рухаў у Расii i ў Украiне. Шматпартыйнасць. Абвастрэнне нацыянальных адносін. ХХVIII з’езд КПСС.

Новыя з’явы ў эканамiчным, сацыяльным i духоўным жыццi. Стан гаспадаркi i ўзровень жыцця насельнiцтва. Канцэпцыя паскарэння эканамiчнага развiцця. Глыбокi крызiс у гаспадарцы. Узнiкненне забастовачнага руху. Абвастрэнне харчовай праблемы. Крызiс грамадства i крызic cвядомасцi.

Характэрныя рысы культурнага жыцця. Новае палiтычнае мысленне ў мiжнароднай палiтыцы. Пераход ад стэрэатыпаў мiнулага да сучаснага разумення i вырашэння сучасных праблем. Галоўныя арыенцiры знешняй палiтыкi CCCР. Прызнанне прыярытэту агульначалавечых каштоўнасцей у барацьбе за прадухiленне ядзернай пагрозы. Адносiны СССР да падзей ва Усходняй Еўропе.

Савецка-амерыканскiя адносiны. Праблемы раззбраення. Знiшчэнне ракет сярэдняй i меншай далёкасцi. Савецкая знешнепалiтычная дактрына канца 1980-х гг.

Рэвалюцыя суверэнітэтаў. Становішча ў Расіі і ў Украіне. Жнівеньскія падзеі 1991 г. і канец перабудовы. Спроба заключэння новага Саюзнага дагавора і яе правал. Белавежскія пагадненні і ўтварэнне Садружнасці Незалежных Дзяржаў. Адстаўка М.С. Гарбачова. Спыненне існавання СССР. Асаблівасці эканамічнага і палітычнага жыцця краін СНГ.VІ.11. Расія і Украіна ў 1992—2008 гг. Праграма рэформ і яе рэалізацыя. Урад Я. Ц. Гайдара i пачатак стварэння рынкавай гаспадаркi Расii. Прыватызацыя. Негатыўныя працэсы ў эканоміцы. Рост сацыяльнай і нацыянальнай напружанасці. Падпісанне Федаратыўнага дагавора 1992 г. Абвастрэнне палітычнай барацьбы.

Прэзiдэнт Б. М. Ельцын. Супрацьстаянне заканадаўчай i выканаўчай улад. Прэзiдэнцкi ўказ аб роспуску Вярхоўнага Савета i аб новых выбарах. Кастрычнiцкiя падзеi 1993 г. у Маскве.

Новая расійская Канстытуцыя і канчатковы дэмантаж савецкай грамадска-палітычнай сістэмы. Выбары ў Дзяржаўную Думу i рэферэндум па канстытуцыi 12 снежня 1993 г. Новая расстаноўка палiтычных сiл Расii. Мiжнацыянальныя канфлiкты на тэрыторыi Расiйскай Федэрацыi. Падзеi на Паўночным Каўказе. Прэзiдэнцкiя выбары 1996 г. Знешняя палiтыка Расii — новыя прыярытэты. Культурнае жыццё. Прэзідэнцкія выбары 2000, 2004, 2008 гг. Палітыка прэзідэнтаў Расіі У. У. Пуціна і Д. А. Мядзьведзева.

Набыццё Украінай незалежнасці. Фарміраванне дзяржаўных структур. Міжнароднае прызнанне незалежнасці Украіны. Абвастрэнне эканамiчнай сiтуацыi на Украiне. Прэзiдэнт Л. М. Краўчук. Спробы ўкраiнскага ўрада захаваць дзяржаўнае рэгуляванне эканомiкi. Асаблiвасцi сацыяльна-палiтычнай сiтуацыi ў Заходняй i Усходняй абласцях Украiны. Сiтуацыя ў Крыме.

Пазачарговыя прэзiдэнцкiя выбары. Прэзiдэнт Л. П. Кучма. Курс на правядзенне рынкавых рэформ. Грашовыя рэформы ў Украiне (верасень 1996 г.). Прыняцце парламентам новай Канстытуцыi (жнiвень 1996 г.).

Расiйска-ўкраiнскiя эканамiчныя i палiтычныя супя­рэчнасцi. Праблема ядзернай зброi. Праблема Чарнаморскага флоту. Выбарчыя кампаніі 1994—2007 гг. Пашырэнне мiжнародных сувязей Украiны. Палітычныя партыі. “Аранжавая рэвалюцыя” і яе наступствы. Прэзідэнт В. А. Юшчанка. Расстаноўка палітычных сіл ў Украіне на сучасным этапе. Культурнае жыццё ў Украіне.VІ.12. Культура ва ўмовах сацыяльна-палітычнай трансфармацыі грамадства. Перабудова i культура (1985 — пачатак 1990-х гг.). Рэарганiзацыя сiстэмы кiравання культурай. Новыя саюзы, фонды, асацыяцыi. Культура i рынак. Матэрыяльная база культурнай сферы.

Палiтыка галоснасцi. Крытыка сiстэмы. Публiцыстыка і яе ўплыў на грамадскую думку. Антысацыялiстычная тэма ў лiтаратуры. Часопiсы i газеты дэмакратычнага накiрунку. Рэабiлiтацыя рускага замежжа. Адраджэнне Рускай Праваслаўнай царквы.

Рэфармаванне сiстэмы адукацыi. Альтэрнатыўная школа. Стан навукi. Праблемы фундаментальных навук. Мiжнародныя кантакты i праекты. Эмiграцыя. Культурная палiтыка Расiйскай Федэрацыi. Закон РФ аб культуры (1992). Федэральныя праграмы па ахове i развiцці культуры.

Новыя з’явы ў лiтаратуры i мастацтве. Новыя iмёны i групы ў выяўленчым мастацтве. Уплыў пастмадэрнiзму на творчы працэс. Арт-рынак. Новыя формы тэатральнага мастацтва. Вiкцюк. Тэатр — антрэпрыза. Фестываль «Залатая маска». Новая стратэгiя кiнаiндустрыi. Кiнафестывалi. Мнагастайнасць жанраў i форм музычнага мастацтва.

Роля сродкаў масавай iнфармацыi ў культуры. Электронныя СМI. Iнтэрнет.

4. Крыніцы і Літаратура

Да Раздзела І. Расія і Украіна са старажытных часоў да пачатку XVII ст.

Да Раздзела ІІ. Расія і Украіна ў XVII—XVIII ст.

Асноўная

Крыніцы

Повесть временных лет. Ч. 1. М.; Л., 1950; Ч. 2. М., 1996.

Правда Русская. Т. 1—3. М.; Л., 1940—1963.

Сборник документов по истории СССР. Ч. 1. IX—XIII вв., М., 1970; Ч. 2. XIV—XV вв. М., 1971; Ч. 3. XVI век. М., 1972; Ч. 4. XVII век. М., 1973; Ч. 5. XVIII век. М., 1974.

Соборное уложение 1649 г.: Текст. Комментарии. Л., 1987.

Судебники XV—XVI вв. М.; Л., 1952.

Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до конца XV в. / Под ред. М. Н. Тихомирова. М., 1960.

Хрестоматия по истории СССР. XVI—XVII вв. / Под ред. А. А. Зимина. М., 1962.

Хрестоматия по истории СССР. XVIII век / Под ред. Л. Г. Бескровного, Б. Б. Кафенгауза. М., 1963.

Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі

Всеобщая история России с древнейших времен до конца XVIII в. / Под ред. О. А. Яновского. М., 2008.Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1989; М., 1997.

История России с древнейших времен до конца XVIII века / Под ред. А. Н. Сахарова. М., 2007.

История России с древнейших времен до 1861 г. / Отв. ред. Н. И. Павленко. М., 1996.

Позняк С. В. История Украины (IX — первая половина XVII в.): Курс лекций. Мн., 2002.

Дадатковая

Крыніцы

Воссоединение Украины с Россией: Док. и материалы. Т. 1—3. М., 1953.Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1989.

Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий. Вып. 1. Древнейшие народы и государства на территории СССР. М., 1985; Вып. 2. Русская феодальная деревня XI—XVI вв. М., 1987; Вып. 3. Народные движения XVII в. М., 1989; Вып. 4. Социально-экономическое развитие России в первой половине XVIII в. М., 1988; Вып. 5. Социальный и сословный строй России во второй половине XVIII в. М., 1989.

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979.

Российское законодательство X—XX вв.: В 9 т. Т. 1. Законодательство Древней Руси. М., 1984; Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления Российского централизованного государства. М., 1985; Т. 3. Акты земских соборов. М., 1985; Т. 4. Законодательство периода становления абсолютизма. М., 1986; Т. 5. Законодательство периода расцвета абсолютизма. М., 1987.

Россия XV—XVII вв. глазами иностранцев. Л., 1986.

Россия XVIII в. глазами иностранцев. Л., 1989.

Слово о полку Игореве. М.; Л., 1950.

Даследаванні

Алексеев Ю. Г. Освобождение Руси от ордынского ига. Л., 1989.

Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России. Л., 1988.

Анисимов Е. В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти XVIII в. СПб., 1997.

Баггер Х. Реформы Петра Великого. М., 1985.

Беляева С. А. Южнорусские земли во второй половине XIII—XIV в. Киев, 1982.

Бушуев С. В. История государства Российского: Историко-библиогр. очерки: В 2 кн. Кн. 2. XVII—XVIII вв. М., 1994.

Бушуев С. В., Миронов Г. Е. История государства Российского: Историко-библиогр. очерки: В 2 кн. Кн. 1. IX—XVI вв. М., 1991.

В борьбе за власть: Страницы политической истории России. XVIII в. М., 1988.

Восточная Европа в древности и средневековье. М., 1978.

Голобуцкий В. А. Запорожское казачество. Киев, 1957.

Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1953.

Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа. Киев, 1990.

Гумилев Л. Н. От Руси до России: Очерки этнической истории. М., 1994.

Гуржий А. И. Эволюция феодальных отношений на Левобережной Украине в первой половине XVIII в. Киев, 1986.

Древнерусские княжества X—XIII вв. М., 1975.Дружинина Е. И. Северное Причерноморье в 1775—1800 гг. М., 1959.

Земли Южной Руси в IX—XIV вв. Киев, 1985.Зимин А. А. Витязь на распутье: Феодальная война в России XV в. М., 1991.

История внешней политики России. Конец XV—XVII век (От свержения ордынского ига до Северной войны). М., 1999.Каменский А. Б. Жизнь и судьба императрицы Екатерины Великой. М., 1997.

Кирпичников А. Н. Военное дело на Руси в XIII—XIV вв. Л., 1976.

Кривошеев Ю. В. Русь и монголы: Исследование по истории Северо-Восточной Руси XII—XIV вв. СПб., 1999.

Крикун Н. Административно-территориальное устройство Правобережной Украины в XV—XVIII вв. Киев, 1992.

Ловмяньский Х. Русь и норманны. М., 1985.

Молчанов Н. Н. Дипломатия Петра Великого. М., 1984.

Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России. Л., 1969.

Павленко Н. И. Петр Великий. М., 1998.

Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в России. М., 1988.

Пашуто В. Т., Флоря Б. Н., Хорошкевич А. Л. Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства. М., 1982.

Плохий С. Н. Папство и Украина: Политика римской курии на украинских землях в XVI—XVII вв. Киев, 1989.

Пьянков А. П. Происхождение общественного и государственного строя Древней Руси. Мн., 1980.

Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. М., 1982.

Санин Г. А. Отношения России и Украины с Крымским ханством в середине XVII века. М., 1987.

Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси: IX — первая половина X в. М., 1980.

Свердлов М. Б. Становление феодализма в славянских странах. СПб., 1997.

Скрынников Р. Г. Россия в начале XVII в. «Смута». М., 1988.

Слюсарский А. Г. Социально-экономическое развитие Слобожанщины XVII—XVIII вв. Харьков, 1964.

Софроненко К. А. Малороссийский приказ Русского государства второй половины XVII — начала XVIII ст. М., 1960.

Толочко П. П. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. Киев, 1987.

Толочко П. П. Киев и Киевская земля в эпоху феодальной раздробленности XII—XIII вв. Киев, 1980.

Феннел Дж. Кризис средневековой Руси 1200—1304 гг. М., 1989.

Фроянов И. Я. Мятежный Новгород. Очерки истории государственности, социальной и политической борьбы конца IX — начала XIII столетия. СПб., 1992.

Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI—XVII вв. М., 1978.

Шабульдо Ф. М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. Киев, 1987.

Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. Исследование социально-политической истории времени Ивана Грозного. М., 1996.

Щапов Я. Н. Государство и церковь в Древней Руси X—XIII вв. М., 1989.

Да Раздзела ІІІ. Расія і Украіна ў першай палове ХІХ ст.

Да Раздзела IV. Расія і Украіна ў другой палове ХІХ — пачатку ХХ ст.

Асноўная

Крыніцы

Вдовин В. А. Сборник документов по истории СССР для семинарских и практических занятий: (Период капитализма. Вторая половина XIX в.). М., 1975.

Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий. Освободительное движение и общественная мысль в России XIX в.: Учеб. пособие / Сост. В. А. Федоров, Н. И. Цимбаев; Под ред. В. А. Федорова. М., 1991.

Сборник документов по истории СССР для семинарских и практических занятий (период империализма). М., 1977.

Федоров В. А. Сборник документов по истории СССР для семинарских и практических занятий: (период капитализма). Первая половина XIX в. М., 1974.

Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М., 1999.

Хрестоматия по истории СССР. 1861—1917: Пособие для учителей / Сост. С. С. Дмитриев, Р. Г. Эймонтова. М., 1970.

Хрестоматия по истории СССР. 1900 — конец 1930-х гг.: Пособие для учителя / Сост. С. И. Матруненков; Под ред. Ю. И. Кораблева. М., 1988.

Хрестоматия по отечественной истории (1914—1945): Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. А. Ф. Киселева, Э. М. Щагина. М., 1996.

Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі

Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1989; М., 1997.

История России и Украины XIX – начала XX в. Ч. I. / Под ред. В. В. Сергеенковой, О.А. Яновского. Мн., 2008.

История России XIX — начала ХХ в.: Учеб. для ист. фак. ун-тов / Под ред. В. А. Федорова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2002.

Позняк С. В. История внешней политики России. Мн., 2001.

Сергеенкова В. В. История России (1856—1917 гг.): Учеб.-метод. комплекс. Мн., 2002.

Стариков Н. В. История России: Справ. студента. М., 2000.

Троицкий Н. А. Россия в XIX в. Курс лекций.: Учеб. пособие по спец. «История». М., 1997.

Федоров В. А. История России. 1861—1917: Учеб. для вузов. М., 1998.

1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка