Зацвярджаю першы намеснік Міністра
старонка4/7
Дата канвертавання17.03.2016
Памер1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

ІІ.12. Культура Расіі ў сярэдзіне і другой палове XVІІІ ст. Паглыбленне рацыяналiзму ў накiрунках культуры. Станаўленне расiйскай навуковай школы. Дзейнасць Акадэмii навук. М. Ламаносаў. Прыродазнаўчыя i тэхнiчныя навукi. Гiста­рычная навука (гiсторыкi Г. Мiлер, А. Шлёцар, М. Шчарбатаў, I. Болцiн, I. Голiкаў i iнш.) i гiстарычнае крынiцазнаўства. Вольнае эканамiчнае таварыства. Эканамiсты А. Болатаў, М. Чулкоў.

Экспедыцыi В. Берынга, А. Чырыкава, С. Крашанiннiкава, I. Ляпёхiна, П. Паласа i iх геаграфiчныя адкрыццi.

Стылёвая i жанравая мнагастайнасць лiтаратуры. Творчасць А. Канцямiра, В. Традзіякоўскага, М. Ламаносава, Дз. Фанвiзiна, Р. Дзяржавiна, М. Карамзiна, А. Радзiшчава, I. Крылова.

Асветнiцтва i асветнiкi. Грамадска-палiтычная думка i публiцыстыка. Станаўленне перыядычнага друку. Кнiгавыдавецтва. М. Навiкоў.

Ф. Волкаў i ўзнiкненне прафесiйнага тэатра. Музычнае мастацтва (духоўная i свецкая музыка, яе стваральнiкi).

Дасягненне новага ўзроўню выяўленчага мастацтва. Яго асноўныя стылi i жанры. Мастакi Ф. Рокатаў, Дз. Лявiцкi, У. Баравiкоўскi. Гравюра i графiка. Скульптары Ф. Шубiн, М. Каз­лоўскi. Творчасць архiтэктараў В. Растрэлi, В. Бажэнава, М. Казакова, I. Старова. Заснаванне Акадэмii мастацтваў. Урадавая палiтыка ў галiне культуры. Сiстэма школьнай адукацыi.

Народная творчасць i фальклор. Асаблiвасць побыту i ўкладу жыцця розных груп насельнiцтва.

ІІ.13. Левабярэжная Украіна ў канцы XVІІ — XVІІІ ст. Праблема статуса Гетманшчыны. Органы вышэйшай улады. Ваенна-палiтычнае ўладкаванне. Судовая сiстэма. Расiйская адмiнicтрацыя на Левабярэжжы.

Каламакскія артыкулы. І. Мазепа – палітычны і ваенны дзеяч.

Гетманшчына ў войнах Расii з Турцыяй i Крымам. Пачатак Паўночнай вайны і Левабярэжжа. Змяненне знешнепалiтычнай арыентацыi часткi старшыны. Адкрыты пераход гетмана І. Мазепы на бок шведаў. Наступствы Палтаўскай бiтвы. Старшынская эмiграцыя. П. Орлiк і яго “Канстытуцыя”.

Рэшацiлаўскiя артыкулы. Мiнiстры-рэзiдэнты. Эксплуатацыя матэрыяльных i людскiх рэсурсаў Гетманшчыны. Заснаванне Маларасiйскай калегii. Мiжгетманства. Контррэформы 1725—1727 гг. Д. Апостал. «Рашучыя пункты». Часовая стабiлiзацыя ўнутранага жыцця. Рэвiзiя землеўладанняў. Кадыфiкацыя права. Пачатак узвядзення Украiнскай лiнii ўмацаванняў. Мiнiстэрскае праўленне.

Узнаўленне гетманства. К. Разумоўскi. Судовая рэформа.

Канчатковая лiквiдацыя гетманства. Прэзiдэнт другой Маларасiйскай калегii П. Румянцаў. Скасаванне аўтаномii Левабярэжжа. Кiраванне Украiнай пры Паўле I.

Дэмаграфiчная сiтуацыя на Левабярэжжы ў канцы XVII—XVIII ст. Сацыяльная структура грамадства. Сельская гаспадарка. Фармiраванне феадальна-старшынскага i манастырскага землеўладання. Расiйскiя памешчыкi на Украiне. Рамяство, промыслы, мануфактурная вытворчасць. Гандаль. Канчатковае запрыгоньванне сялян. Антыфеадальныя выступленнi сялян i казакоў.

ІІ.14. Слабадская Украіна ў XVІІ — XVІІІ стст. Каланiзацыя края. Колькасць насельнiцтва, яго этнiчны склад. Сацыяльная структура. Землеўладанне. Гаспадарчае жыццё. Адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльнае дзяленне. Кiраўнiцтва слабадскiмi палкамi. Казацкая служба.

Слабадская Украiна i паўстанне С. Разiна. Дзейнасць атрадаў К. Булавiна на Слабажаншчыне.

Канцылярыя камiсii заснавання слабадскiх палкоў. Палiтыка ўрада Лiзаветы Пятроўны. Канчатковая лiквiдацыя палкавога ўладкавання.

ІІ.15. Запарожская Сеч у другой палове XVІІ — XVІІІ ст. Сеч у палiтычных падзеях на Украiне ў другой палове XVII ст. Авантура П. Петрыка. Запарожска-татарскiя адносiны ў пачатку XVIII ст. Запарожцы i К. Булавiн.

Запарожцы ў расiйска-шведскiм супрацьстаяннi 1709 г. Разбурэнне Сечы. Запарожскiя казакi пад пратэктаратам Крыма.

Вяртанне запарожцаў у расiйскае падданства. Грамадска-палiтычнае ўладкаванне Новай Сечы. Гаспадарчае жыццё. Паў­станнi супраць старшыны.

Наступ расiйскага ўрада на «Вольнасцi Войска Запарожскага». Лiквiдацыя Новай Сечы. Лёс запарожскага казацтва.ІІ.16. Правабярэжная Украіна ў канцы XVІІ — XVІІІ ст. Эпоха запусцення. Руiна. Каронная ўлада i адраджэнне ка­зац­кiх палкоў. Паўстанне 1702—1704 гг.

Правабярэжжа ў мiжнародна-прававых актах 1711—1714 гг. Новая хваля польскай каланiзацыi. Надворныя казакi. Сялянскае пытанне. Распаўсюджванне унii i знiкненне праваслаўнай iерархii. Замойскi сабор.

Узнiкненне гайдамацтва. Паўстанне 1734—1738 гг. Гайдамацкi рух 1750 г. Новае абвастрэнне сацыяльнай напружанасцi. Дысiдэнцкае пытанне. Барская канфедэрацыя. Калiеўшчына. М. Жалязняк і І. Гонта. Уключэнне Правабярэжжа ў склад Расii.

ІІ.17. Заходнеўкраінскія землі ў другой палове XVІІ — XVІІІ ст. Заходнеўкраiнскiя землi ў складзе Польшчы. Змены ў царкоўным жыццi.

Пераход Закарпацця пад уладу Габсбургаў. Украiнцы ў антыгабсбургскiм паўстаннi 1703—1711 гг. Сацыяльна-эканамiчныя працэсы ў Закарпаццi. Мукачаўская грэка-каталiцкая епархiя.

Паўночная Букавiна ў складзе Малдаўскага княства. Захоп Букавiны Аўстрыяй.

Ачагi праваслаўя на заходнеўкраiнскiх землях. Рух апрышкаў. А. Доўбуш.

Каралеўства Галiцыi i Ладамерыi. Рэформы Марыi Тэрэзii i Iосiфа II.

ІІ.18. Культура ўкраінскіх зямель у другой палове XVІІ — XVІІІ ст. Умовы i тэндэнцыi развiцця культуры. Здабыткi грамадска-палiтычнай думкi. Уздым асветнiцтва на Украiне. Дзейнасць Кiева-Магiлянскай акадэмii i iншых асветнiцкiх i адукацыйных устаноў. Працяг кнiгадрукавання.

Навука. Назапашванне гiстарычных ведаў («Сiнопсiс», казацка-старшынскiя летапiсы Самавідца, Грабянкi, Вялiчкi). Лiтаратура i яе жанры. Паэзiя. Фiлосаф i паэт Р. Скаварада.

Узрастанне рэалiстычных накiрункаў у станковым i манументальным жывапiсе. А. Ласенка, У. Баравікоўскі, А. Тарасевіч. Графiка. Скульптура. Фартыфiкацыйнае i культавае будаўнiцтва. Архiтэктары С. Каўнiр, I. Гры­гаровiч-Барскi. Праявы рускага барока на Украiне. Драўлянае дойлiдства. Асаблівасці заходнеўкраінскай архітэктуры.

Лялечны тэатр «вяртэп». Школьны тэатр. Пачатак прафесiйнага тэатра. Народная музыка. Цэхi музыкантаў. Музыкальныя школы. Кампазiтары М. Беразоўскi, Дз. Бартнянскi.

Традыцыi, звычаi, культура паўсядзённага жыцця ўкраiнцаў. Рэгiянальныя асаблiвасцi.

Раздзел ІІІ. расія і украіна


ў першай палове ХІХ ст.


ІІІ.1. Адміністрацыйна-палітычная сістэма і сацыяльна-эканамічнае развіццё Расіі ў першай палове ХІХ ст. Дзяржаўны лад Расiйскай iмперыi. Фармiраванне саслоўна-бюракратычнай сiстэмы. Праваслаўная царква i дзяржаўная ўлада.

Адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльнае дзяленне краiны. Насельнiцтва (колькасць, сацыяльны i этнiчны склад). Грамадскi падзел працы, гаспадарчая спецыялiзацыя рэгiёнаў iмперыi.

Развiццё сельскай гаспадаркi. Памешчыкi i сяляне. Крызiс феадальна-прыгоннiцкай гаспадаркi. Развiццё капiталiстычных адносiн у прамысловасцi. Заняпад прыгоннай мануфактуры. Пачатак прамысловага перавароту i яго асаблiвасцi. Вольнанаёмная праца ў прамысловасцi. Развiццё ўнутранага рынку i знешняга гандлю. Стан транспарту.

ІІІ.2. Унутраная і знешняя палітыка царызму ў 1801—1814 гг. Адлюстраванне ва ўнутранай палiтыцы царызму сацыяльных супярэчнасцей. Пераварот 1801 г. Аляксандр I. Нягласны камiтэт. Палiтыка ўрада па сялянскім пытанні. Указ аб «вольных хлебаробах». Стварэнне мiнiстэрстваў i iх рэфар­мiраванне. Урадавая палiтыка ў галiне асветы. Рэформа Сената. Дзейнасць М. М. Сперанскага i яго план дзяржаўных пераўтварэнняў. Стварэнне Дзяржаўнага савета.

Мiжнароднае становiшча i асноўныя напрамкi знешняй палiтыкi Расii ў пачатку ХIХ ст. Расiя ў антыфранцузскіх каалiцыях. Тыльзiцкi мiр i яго вынiкi. Вайна са Швецыяй. Утварэнне Вялiкага княства Фiнляндскага. Далучэнне Грузii да Расiйскай дзяржавы. Войны з Iранам i Турцыяй. Далучэнне да Расii Бесарабii.

Мiжнародныя адносiны напярэдаднi вайны 1812 г. Пачатак вайны. Адступленне расiйскай армii. Аляксандр I. М. Б. Барклай дэ Толi, П. I. Баграцiён, М. I. Кутузаў. Барадзiнская бiтва. Пакiданне Масквы. Народны характар вайны. Пераход расiйскай армii ў контрнаступленне i разгром напалеонаўскай армii. Бярэзiна.

Ваенная кампанiя 1813—1814 гг. «Бiтва народаў». Уваход ра­сiйскай армii ў Парыж. Венскi кангрэс. Утварэнне «Свяшчэннага Саюза».ІІІ.3. Унутраная палітыка царскага ўрада ў 1815—1855 гг. Унутрыпалiтычнае развіццё ў 1815—1825 гг. Спробы канстытуiравання: Польская канстытуцыя 1815 г., праект М. М. Навасiльцава. Сялянскае пытанне. Аракчэеўшчына. Ваенныя пасяленнi. Урадавая палiтыка ў галiне асветы i культуры.

Самадзяржаўе Мiкалая I. Узмацненне рэпрэсiўных мерапрыемстваў. Цэнзура. Сакрэтны камiтэт 6 снежня 1826 г. Бюракратызацыя кiравання. Уласная яго iмператарскай вялiкасцi канцылярыя. Кадыфiкацыя. Трэцяе аддзяленне. Корпус жандараў.

Захады па ўмацаванні саслоўных пазiцый дваранства. Палітыка ўрада ў сялянскiм пытаннi. Рэформа кiравання дзяржаўнымi сялянамi. П. Дз. Кісялёў.

Правядзенне iнвентарнай рэформы на Правабярэжнай Украiне. Горад i гарадскiя саслоўi ў палiтыцы ўрада. Эканамiчная палiтыка i фiнансавыя перабудовы. Друк i асвета ва ўрадавай палiтыцы.

Маларасiйская ментальнасць. Пытанне нацыянальнага адраджэння. Палiтыка русiфiкацыi на Украiне. Дз. Г. Бiбiкаў.

ІІІ.4. Грамадскі рух у 1815—1855 гг. Становiшча народных мас. Паўстанне сялян на Доне. Хваля­ваннi салдат Сямёнаўскага палка. Выступленнi на Украiне пад кiраўнiцтвам У. Кармалюка. Хваляваннi ў ваенных пасяленнях. «Халерныя бунты». Рух удзельных i дзяржаўных сялян.

Iдэйныя плынi першых пасляваенных гадоў. А. М. Галiцын i Бiблейскае таварыства. Расiйскае масонства. Дваранскае асветнiцтва (А. С. Пушкiн, А. С. Грыбаедаў, П. А. Вяземскi). Дваранскiя рэвалюцыянеры. Эвалюцыя арганiзацыйна-тактычных прынцыпаў i праграмных палажэнняў дзекабрыстаў. Распрацоўка планаў узброенага паўстання. Падзеi 14 снежня 1825 г. Выступленне Чарнiгаўскага палка. Следства i суд над дзекабрыстамi.

Студэнцкiя гурткi канца 1820-х — пачатку 1830-х гг. Паўстанне 1830—1831 гг. i расiйская грамадская думка. Гурток М. У. Станкевiча. П. Я. Чаадаеў i яго «Фiласафiчныя пісьмы».

Фармiраванне асноўных iдэйных напрамкаў у 1830—1840-я гг. С. С. Увараў. «Тэорыя афiцыйнай народнасцi». М. П. Пагодзiн, С. П. Шавыроў. Пытанне аб шляхах гiстарычнага развiцця Расii ў грамадскай думцы. Славянафiлы i заходнiкi. А. С. Хамякоў, І. В. Кірэеўскі, К. С. i I. С. Аксакавы, Ц. М. Граноўскi. Сялянскае пытанне ў грамадска-iдэйнай барацьбе.

Фармiраванне рэвалюцыйна-дэмакратычный iдэалогii. В. Р. Бялiнскi, А. I. Герцэн.

Iдэi утапiчнага сацыялiзму ў Расii. Гурткi петрашэўцаў.

Польскi вызваленчы рух i Правабярэжная Украiна. Дзейнасць «Садружнасцi польскага народа» на Украiне. Ш. Канарскi. Кiрыла-Мяфодзiеўскае таварыства. М. I. Кастамараў, Т. Р. Шаўчэнка, П. А. Кулiш. Расiйскi грамадскi рух i рэвалюцыі 1848—1849 гг.

ІІІ.5. Знешняя палітыка Расіі ў 1815—1856 гг. Расія і дзейнасць «Свяшчэннага Саюза».

Асноўныя напрамкi знешняй палiтыкi Расii ў другой чвэрцi ХIХ ст.

Усходняе пытанне. Расійска-iранская вайна. Далучэнне Усходняй Арменii да Расii. Расійска-турэцкая вайна. Расiя i вызваленне Грэцыi. Ункiяр-Іскелескi дагавор. Лонданскiя канвенцыi.

Каўказская вайна. Супярэчлiвы характар далучэння народаў Каўказа i Закаўказзя да Расii. Русiфiкатарская палiтыка царызму.

Крымская вайна, яе прычыны i характар. Ваенныя дзеяннi на Балканах i ў Закаўказзi. Бiтва пры Сiнопе. П. С. Нахiмаў. Уступленне ў вайну Англii i Францыi. Абарона Севастопаля. Парыжскi мiр.

Буржуазныя рэвалюцыi 1830 i 1848—1849 гг., рэакцыя на iх самадзяржаўя.ІІІ.6. Заходнеўкраінскія землі ў складзе Аўстрыйскай манархіі (першая палова ХІХ ст.). Адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльнае ўладкаванне i насель­нiцтва Галiчыны, Закарпацця i Паўночнай Букавiны. Заходнеўкраiнскае сяло. Прамысловасць i сельскагаспадарчыя промыслы. Гарады i мястэчкi. Гандаль. Аграрнае пытанне ў палiтыцы Вены. Сялянскi рух.

Школа i царква. Заснаванне Галiцкай грэка-каталiцкай мiтраполii. Руценства.

Славянскае адраджэнне ў Аўстрыйскай iмперыi. Культурна-асветнiцкая дзейнасць палякаў ва Усходняй Галiчыне. Польскiя тайныя таварыствы i ўкраiнская iнтэлiгенцыя.

Абуджэнне нацыянальнай свядомасцi ў часткi грэка-каталiцкага духавенства. Клерыкальнае таварыства ў Перамышлi. I. Магiльнiцкi. «Руская тройца». М. Шашкевiч, I. Вагiлевiч, Я. Галавацкi.

Прааўстрыйскi накiрунак грамадска-палiтычнай думкi. Зараджэнне русафiльства. Д. Зубрыцкi. А. Дабранскi.

«Вясна народаў». Скасаванне паншчыны на заходнеўкраiнскiх землях. Узнiкненне ў Львове Цэнтральнай Рады Нарадовай. Галоўная Руская Рада, яе праграма i дзейнасць. Рускi Сабор. Абвастрэнне ўкраiнска-польскага процiстаяння. Удзел галiчан у славянскiм з’ездзе ў Празе. Украiнцы — дэпутаты рэйхстага. Узброенае паўстанне ў Львове. Рэвалюцыйныя падзеi на Букавiне i ў Закарпаццi. Сялянскае паўстанне пад кiраўнiцтвам Л. Кабылiцы. Паражэнне рэвалюцыi 1848—1849 гг. i наступ рэакцыi.раздзел IV. Расія і украіна
ў другой палове ХІХ — пачатку ХХ ст.


IV.1. Адмена прыгоннага права ў Расіі. Унутраная палітыка самадзяржаўя ў 60—70-х гг. ХІХ ст. Паглыбленне крызiсу прыгоннай гаспадаркi напярэдаднi рэформы 1861 г. Сялянскi рух. Лiберальная i радыкальная плынi грамадскай думкi. Крызiс «вярхоў».

Падрыхтоўка адмены прыгоннага права. Я. I. Растоўцаў, В. М. Панiн, М. А. Мiлюцiн, вял. кн. Канстанцiн Мiкалаевiч. Манiфест i «Палажэннi» 19 лютага 1861 г.

Рэалiзацыя рэформы. Прававое становiшча сялян. Сялянскiя ўстановы. Мiравыя пасрэднiкi. Складанне ўстаўных грамат. Заключэнне выкупных здзелак. Адмена прыгоннага права на ўдзельных землях. Законы аб дзяржаўных сялянах.

Значэнне сялянскай рэформы.

Агульная характарыстыка i асноўныя этапы ўнутранай палiтыкi ўрада. «Асветная бюракратыя». Працiўнiкi рэформ. П. П. Гагарын. П. А. Шувалаў. Дз. А. Талстой.

Рэформы ў галiне мясцовага кiравання. Новыя судовыя статуты. Рэформы ў галiне асветы. Цэнзурныя правiлы. Фiнансавыя рэформы. Ваенныя рэформы. Дз. А. Мiлюцiн.

Узмацненне рэакцыйнай палiтыкi самадзяржаўя ў канцы 60-х гг. Жандарская рэформа. Абмежаванне рэформ 60-х гг.

Кампанiя супраць украiнафiлаў у сувязi з паўстаннем у Польшчы. Цыркуляр П. А. Валуева 1863 г. Эмскi акт 1876 г.IV.2. Значэнне эпохі рэформаў. Унутрыпалітычнае развіццё Расіі ў 1881—1894 гг. Крызiс урадавай палiтыкi на мяжы 70—80-х гг. ХІХ ст. М. Т. Ларыс-Мелiкаў i яго праграма. Забойства Аляксандра II.

Аляксандр III. Манiфест аб непахiснасцi самадзяржаўя. К. П. Пабеданосцаў. Мiнiстэрства М. П. Iгнацьева. Перамога кансерватараў. Дзейнасць М. Н. Каткова. Дз. А. Талстой. Курс урада на контррэформы. Палiтыка ў сялянскiм пытаннi. Ахавальныя мерапрыемствы ў галiне асветы i друку. Палажэнне аб земскiх начальнiках. Земская i гарадская контррэформы.IV.3. Грамадска-палітычны рух у 60—90-я гг. ХІХ ст. Кансерватыўная думка i правадыры алiгархiчнага дваранства ў пачатку 60-х гг. Лiберальны рух. Цвярскi адрас 1862 г. Сялянскi i рэвалюцыйна-дэмакратычны рух. «Зямля i воля» 60-х гг. М. Г. Чарнышэўскi. Паўстанне ў Польшчы i Правабярэжная Украiна.

Грамадская думка ў сярэдзiне i другой палове 60-х гг. «Русское слово» i Дз. I. Пiсараў. Рэвалюцыйныя гурткi. М. А. Iшуцiн, Г. А. Лапацiн, С. Г. Нячаеў. Замах Дз. У. Каракозава. Рус­кая секцыя I Iнтэрнацыянала.

Земска-лiберальны рух. М. Ф. Аненскi, I. П. Белаконскi, У. Г. Караленка, I. I. Петрункевiч. Цэнтры прыцягнення апазiцыйнай iнтэлiгенцыi ў Пецярбургу i Маскве. Iмператарскае вольнае эканамiчнае таварыства. Юрыдычнае таварыства. П. А. Гейдэн, С. А. Мурамцаў.

Расійскія часопісы «Современник», «Дело», «Отечественные записки».

Рэвалюцыйнае народнiцтва 70-х гг. П. Л. Лаўроў. М. А. Бакунiн. П. М. Ткачоў. М. К. Мiхайлоўскi. «Чыгiрынская змова». «Кiеўская камуна». Народніцкія гурткі першай паловы 70-х гг. «Хаджэнне ў народ». «Зямля i воля». «Народная воля» i «Чорны перадзел».

Iдэi марксiзму ў Расii. Г. В. Пляханаў. Група «Вызваленне працы». Марксiсцкiя гурткi 80-х — пачатку 90-х гг.

Грамадска-палiтычныя выступленнi расiйскага студэнцтва.

Сялянскi i рабочы рух. «Паўднёварасiйскi саюз рабочых», «Паўночны саюз рускiх рабочых». П. А. Аляксееў, В. П. Абнорскi, С. М. Халтурын. Марозаўская стачка.

Украiнскi нацыянальны рух. Украiнафiлы. Дзейнасць былых кiрыла-мяфодзiеўцаў у Пецярбургу. Часопiс «Основа». «Хлопаманы». У. Б. Антановiч. Кiеўская грамада ў 60—70-я гг. М. П. Драгаманаў. Дзейнасць Паўднёва-Заходняга аддзялення Расiйскага геаграфiчнага таварыства. Часопiс «Киевская старина». «Брацтва тарасаўцаў».

IV.4. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Расіі (другая палова ХІХ — пачатак ХХ ст.). Тэрыторыя Расii ў другой палове ХIХ ст. Усерасiйскi перапiс 1897 г. Сацыяльная i нацыянальная структура насельнiцтва. Каланiяльная сiстэма Расii.

Развiццё капiталiзму ў сельскай гаспадарцы. Буржуазная эвалюцыя памешчыцкай i сялянскай гаспадаркi. Разлажэнне сялянства.

Асноўныя этапы развiцця капiталiзму ў прамысловасцi. Завяршэнне прамысловага перавароту. Развiццё фабрычна-заводскай прамысловасцi. Чыгуначнае будаўнiцтва. Развiццё капiталiзму ўшыр. Стварэнне новых прамысловых цэнтраў. Замежны капiтал. Фармiраванне прамысловага пралетарыяту i бур­жуазii.

Прамысловы ўздым 1890-х гг. Эканамiчны крызiс i дэпрэсiя 1900—1908 гг. Прамысловы ўздым 1909—1913 гг. Эканомiка Расii ў гады Першай сусветнай вайны.

Банкi i iх роля ў эканомiцы Расii. Развiццё ўнутранага і знешняга гандлю.

Расiйскi манапалiстычны капiталiзм i яго асаблiвасцi.IV.5. Знешняя палітыка Расіі ў другой палове ХІХ ст. Мiжнароднае становiшча Расii пасля Крымскай вайны. Барацьба расiйскай дыпламатыi за перагляд Парыжскага мiру. А. М. Гарчакоў. М. П. Iгнацьеў. Адмена нейтралiзацыi Чорнага мора. «Саюз трох iмператараў». Ваенная трывога 1875 г. у Еўропе i пазiцыя Расii.

Эканамiчныя i палiтычныя iнтарэсы Расii на Сярэднiм Усходзе. Далучэнне Сярэдняй Азii i Казахстана да Расii. Каланiяльная палiтыка царызму.

Далёкаўсходняя палiтыка Расii. Узаемаадносiны з Кiтаем i Японiяй. Продаж Аляскi.

Барацьба славянскiх народаў супраць турэцкага ярма i адносiны да яе расiйскага грамадства. Расiйска-турэцкая вайна 1877—1878 гг. Сан-Стэфанскi мiр. Берлiнскi кангрэс.

Англа-расiйскiя супярэчнасцi на Сярэднiм Усходзе. Новая расстаноўка сiл на мiжнароднай арэне. Утварэнне Траiстага саюза. М. К. Гiрс. Заключэнне франка-расiйскага саюза.

IV.6. Расійскае самадзяржаўе ў 1894—1904 гг. Дзяржаўны лад Расii. Мiкалай II. Царская сям’я. Вялiкiя князi. Сацыяльны склад вышэйшай бюракратыi. К. П. Пабеданосцаў. Лiберальны накiрунак бюракратычнай думкi. М. Х. Бунге. Эканамiчная платформа С. Ю. Вiтэ. Аграрная палiтыка ўрада. «Асобая нарада аб патрэбах сельскагаспадарчай прамысловасцi». Манiфест 26 лютага 1903 г. Палiтыка ўрада па рабочым i студэнцкiм пытаннях. «Палiцэйскi сацыялiзм».

Курс В. К. Плеве на ўмацаванне самадзяржаўнага ладу. Пазiцыя рэакцыйнага дваранства. У. П. Мяшчэрскi.

П. Д. Святаполк-Мiрскi. Пераход да палiтыкi лавiравання. Эпоха «давер’я». Указ 12 снежня 1904 г.

IV.7. Грамадска-палітычная барацьба ў Расіі на рубяжы ХІХ — ХХ стст. Стачачны рух 1895—1900 гг. Лiберальнае народнiцтва. «Легальны марксiзм». «Cаюз барацьбы за вызваленне рабочага класа». I з’езд РСДРП. «Эканамiзм». Газета «Искра». II з’езд РСДРП. Г. В. Пляханаў. У. І. Ленін, Л. Мартаў.

Пралетарскi рух у пачатку ХХ ст. Абухаўская абарона. Стачка ў Растове-на-Доне. Усеагульная стачка на Поўднi Расii ў 1903 г. Усеагульная стачка ў Баку ў 1904 г.

Сялянскiя хваляваннi. Паўстаннi сялян у Палтаўскай i Харкаўскай губернях у 1902 г. Рух дэмакратычнай iнтэлiгенцыi i студэнцтва.

Стварэнне партыi эсэраў. В. М. Чарноў. Эсэраўскi тэрор.

Анархiсцкiя групы расiйскай эмiграцыi і iх сувязi з краiнай. П. А. Крапоткiн.

Земска-лiберальны рух. Гурток «Бяседа». Часопiс «Освобождение». П. Б. Струве. «Саюз земцаў-канстытуцыяналiстаў». «Cаюз вызвалення» i афармленне «новага» лiбералiзму. Канферэнцыя ревалюцыйных i апазiцыйных партый у Парыжы ў 1904 г. “Банкетная” кампанiя.

Адносiны розных слаёў грамадства да вайны з Японiяй.

Палiтычныя арганiзацыi i партыi на Украiне. Рэвалюцыйная ўкраiнская партыя. Украiнская народная партыя. М. Мiхноўскi. Украiнская дэмакратычная партыя. А. Латоцкi, Я. Чыкаленка. Украiнская радыкальная партыя. С. Яфрэмаў, Б. Грынчанка. Таварыства украінскіх паступоўцаў (ТУП).IV.8. Знешняя палітыка Расіі ў пачатку ХХ ст. Абвастрэнне мiжнародных супярэчнасцей. Асноўныя накiрункi знешняй палiтыкi Расii. Мiнiстры замежных спраў: У. М. Ламздорф, А. П. Iзвольскi, С. Д. Сазонаў.

Далёкi Усход у планах самадзяржаўя. Пабудова Кiтайска-Усходняй чыгункi i арэнда Порт-Артура. Народныя паўстаннi ў Кiтаi i iнтэрвенцыя вялiкiх дзяржаў. Дыпламатычная iзаляцыя Расii.

Расiйска-японская вайна. Ход ваенных дзеянняў на моры i на сушы. Бiтвы пад Ляаянам i на р. Шахэ. Абарона Порт-Артура. Мукдэнская бiтва. Цусiма. Портсмуцкi мiр.

Мiжнародныя кантакты Расii ў час рэвалюцыi 1905–1907 гг. Пазыка 1906 г.

Абвастрэнне мiжнародных супярэчнасцей. Англа-расiйскае пагадненне i ўтварэнне Антанты. Баснiйскi крызiс. Патсдам­скае спатканне. Расiйска-японскае пагадненне. Расiя i Балкан­скiя войны.

IV.9. Рэвалюцыя 1905—1907 гг. у Расіі. Пачатак рэвалюцыi. Студзеньска-лютаўскiя забастоўкi. Урадавыя камiсii па рабочым пытанні. Рэскрыпт на iмя А. Р. Булыгiна. Буржуазна-апазiцыйны рух.

Процiдзеянне дваранскай рэакцыi палiтыцы ўступак. Утварэнне «Саюза рускiх людзей» i Рускай манархiчнай партыi.

Развiццё рэвалюцыi вясной i летам 1905 г. III з’езд РСДРП i Жэнеўская канферэнцыя меншавiкоў. Усерасiйскi сялянскi саюз. Прафесiянальна-палiтычныя саюзы i Саюз саюзаў.

Усерасiйская Кастрычнiцкая палiтычная стачка. Саветы ра­бочых дэпутатаў. Г. С. Хрусталёў-Носар. Манiфест 17 кастрычнiка. Кабiнет С. Ю. Вiтэ i пытаннi дзяржаўных пераўтварэнняў. Карная палiтыка царызму. Чарнасоценныя пагромы.

Утварэнне новых палiтычных арганiзацый i партый. «Саюз рус­кага народа». А. I. Дубровiн, М. Я. Маркаў, У. М. Пурышкевiч. Канстытуцыйна-дэмакратычная партыя. П. М. Мiлюкоў. «Cаюз 17 кастрычнiка». А. I. Гучкоў.

Уздым сялянскага руху. Рэвалюцыйныя выступленнi ў армii i на флоце. П. П. Шмiт.

Змякчэнне нацыянальнага прыгнёту i ўкраiнскi рух. Агульнарасiйскiя партыi на Украiне. Дзейнасць Украiнскага сацыял-дэмакратычнага саюза («Cпiлкi»), Украiнскай сацыял-дэма­кратычнай рабочай партыi, Украiнскай радыкальна-дэмакратычнай партыi.

Снежаньскае ўзброенае паўстанне ў Маскве. Паўстаннi ў iншых месцах iмперыi.

Адступленне рэвалюцыi. Перагляд палажэння аб выбарах у Дзяржаўную думу. Рэформа Дзяржаўнага савета. Новая рэдакцыя «Асноўных дзяржаўных законаў».

Арганiзацыя з’ездаў аб’яднанага дваранства. А. А. Боб­рынскi.

Першая Дзяржаўная дума, яе склад. С. А. Мурамцаў. Аграрнае пытанне. Дэкларацыя I. Л. Гарамыкiна. Роспуск Думы. «Выбаргскi заклiк».

Лiпеньскi палiтычны крызiс. Кабiнет П. А. Сталыпiна. Указ 9 лiстапада 1906 г. Другая Дзяржаўная дума, яе склад i характарыстыка дзейнасцi. Ф. А. Галавiн. Украiнская грамада ў Дзяржаўных думах.

Дзяржаўны пераварот 3 чэрвеня 1907 г.

IV.10. Унутраная палітыка расійскага ўрада і грамадска-палітычны рух у 1907—1914 гг. Трэцячэрвеньская манархiя. Выбарчы закон 1907 г. Трэцяя Дзяржаўная дума. М. А. Хамякоў, А. I. Гучкоў, М. У. Радзянка. Банапартызм. Карная палiтыка царызму. Вялiкадзяржаўны шавiнiзм i распальванне нацыянальнай варожасцi. Справа Бейлiса.

Сталыпiнская аграрная рэформа. Перасяленчая палiтыка. Рабочае пытанне. Увядзенне земстваў у заходнiх губернях. Забойства П. А. Сталыпiна. Кабiнет У. М. Какоўцава.

Грамадскае жыццё краiны ў 1907—1912 гг. Зборнiк «Вехи». Справа Е. Ф. Азефа. Партыйна-палiтычная барацьба. Партыя прагрэсiстаў. А. I. Канавалаў, В. П. i П. П. Рабушынскiя.

Новы ўздым агульнадэмакратычнага руху. Рэакцыя грамадства на смерць Л. М. Талстога. Усеагульная студэнцкая забастоўка. Ленскі расстрэл. Выбары ў Чацвёртую Дзяржаўную думу, яе дзейнасць. М. У. Радзянка. Рост стачачнай барацьбы. Легальныя рабочыя арганізацыі. Сялянскі рух. Выступленні ў арміі і на флоце.

Нацыянальна-вызваленчы рух. Таварыства ўкраiнскiх паступоўцаў.

Унутрыпалiтычнае становiшча Расii напярэдаднi Першай сусветнай вайны. Кабінет І. Л. Гарамыкіна. «Новы курс» эканамiчнай палiтыкi. Рабочы рух летам 1914 г. Барыкады ў Петраградзе.


1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка