Зацвярджаю першы намеснік Міністра
старонка2/7
Дата канвертавання17.03.2016
Памер1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

У адпаведнасці з патрабаваннямі адукацыйнага стандарта да кампетэнцый выпускніка па дысцыпліне «Гісторыя Расіі і Украіны» выпускнік павінен:

ведаць:


— галоўныя этапы і тэндэнцыі развіцця Расіі і Украіны, асаблівасці фармацыйнага і цывілізацыйнага падыходаў да вывучэння іх гісторыі;

— галоўныя этапы этнічных працэсаў у Расіі і Украіне;

— галоўныя этапы станаўлення і развіцця форм дзяржаўнасці на тэрыторыі Расіі і Украіны;

— галоўныя мадэлі мадэрнізацыйных працэсаў, станаўлення даіндустрыяльнага, індустрыяльнага, постіндустрыяльнага і інфармацыйнага грамадства на тэрыторыі Расіі і Украіны;

— месца і ролю расійскіх і ўкраінскіх зямель у геапалітычных працэсах у розныя гістарычныя перыяды, уклад народаў Расіі і Украіны ў перамогу над фашызмам;

— месца і ролю Расійскай Федэрацыі і Украіны ў сучасным свеце ва ўмовах глабалізацыйных працэсаў;

— галоўныя этапы і дасягненні ў развіцці матэрыяльнай і духоўнай культуры і культурна-гістарычную спадчыну Расіі і Украіны;

умець:

— прымяняць агульнагістарычныя прынцыпы аб’ектыўнасці і гістарызму ў вывучэнні гісторыі, пры характарыстыцы асаблівасцей гістарычнага развіцця Расіі і Украіны;

— выкарыстоўваць фармацыйны і цывілізацыйны падыходы ў вывучэнні гісторыі, пры характарыстыцы асаблівасцей гістарычнага развіцця Расіі і Украіны;

— характарызаваць умовы і этапы этнічных працэсаў у Расіі і Украіне ў розныя гістарычныя перыяды;

— праводзіць параўнаўчы аналіз рэформ і рэвалюцый у працэсе развіцця Расіі і Украіны, ацэньваць іх вынікі;

— ацэньваць галоўныя дасягненні ў развіцці матэрыяльнай і духоўнай культуры Расіі і Украіны, тлумачыць узаемаўплыў розных культурна-цывілізацыйных фактараў;

— аналізаваць працэс станаўлення і развіцця розных форм дзяржаўнасці на тэрыторыі Расіі і Украіны;

— аценьваць ролю і месца Расіі і Украіны ў сусветным гістарычным працэсе.

Для рэалізацыі пазначаных вышэй мэты і задач патрэбна:

— сфарміраваць у студэнтаў уменне аналізаваць заканамернасці і асаблівасці дзяржаўна-палітычнага, сацыяльна-эканамічнага, унутрыпалітыч-нага, канфесійнага, культурнага і духоўнага развіцця Расіі і Украіны з улікам цывілізацыйных характарыстык і выхаванне на гэтай падставе грамадзянскай пазіцыі і агульначалавечых каштоўнасных якасцей;

— спрыяць засваенню студэнтамі сістэмы матэрыяльных, культурных і духоўных каштоўнасцей, створаных у працэсе гістарычнага развіцця Расіі і Украіны, і развіццю на гэтай аснове здольнасці да самарэалізацыі ва ўмовах сучаснай соцыякультурнай сітуацыі;

— спрыяць станаўленню здольнасці выпускніка вышэйшай школы ў сілу сваіх кампетэнцый, сфарміраваных у выніку свядомага засваення і прымянення вучэбнай гістарычнай інфармацыі, садзейнічаць далейшаму развіццю чалавечай супольнасці, міжнацыянальных і міждзяржаўных адносін.


1.3. Структура зместу вучэбнай дысцыпліны
У структуры зместу вучэбнай дысцыпліны вылучаюцца ўзбуйненыя дыдактычныя адзінкі (раздзел). Структура зместу вучэбнай дысцыпліны ўключае:

— Уводзіны;

— Раздзелы;

— Тэмы вучэбных заняткаў.

Па кожнаму вучэбнаму раздзелу (модулю) у адпаведнасці з мэтамі і задачамі па фарміраванню і развіццю ў студэнтаў прафесіянальных кампетэнцый выкладчыкам (кафедрай) праектуюцца і рэалізуюцца пэўныя лекцыйныя і семінарскія (практычныя) заняткі. Змест тыпавой праграмы па гісторыі Расіі і Украіны дазваляе вывучаць дысцыпліну і па праблемнаму, і па храналагічнаму прынцыпах.

Кафедры вышэйшых навучальных устаноў, што курыруюць выкладанне канкрэтнай дысцыпліны, расрацоўваюць рабочыя вучэбныя праграмы з улікам тыпавой праграмы, а таксама ў рамках універсітэцкіх акадэмічных свабодаў. Рабочыя вучэбныя праграмы адлюстроўваюць спецыфіку профілю ВНУ, уласных навукова-метадычных пазіцый і прафесіянальнага вопыту прафесарска-выкладчыцкага калектыву.1.4. Метады (тэхнологіі) навучання

Па кожнаму вучэбнаму раздзелу у адпаведнасці з яго мэтай і задачамі па фарміраванню і развіццю ў студэнтаў прафесіянальных кампетэнцый выкладчыкам (кафедрай) праектуюцца і рэалізуюцца разнастайныя педагагічныя тэхналогіі. У ліку найбольш перспектыўных і эфектыўных сучасных інавацыйных адукацыйных сістэм і тэхналогій, што дазваляюць рэалізаваць сістэмна-дзейсны падыход кампетэнтнасці ў вучэбна-выхаваўчым працэсе, варта вылучыць: вучэбна-метадычныя комплексы; варыятыўныя мадэлі накіроўваемай самастойнай працы студэнтаў; блочна-модульныя, модульна-рэйтынгавыя і крэдытныя сістэмы; інфармацыйныя тэхналогіі; методыкі актыўнага навучання.

У ліку эфектыўных педагагічных методык і тэхналогій, што спрыяюць актывізацыі пазнавальнай творчай дзейнасці студэнтаў, набыццю імі вопыту самастойнага вырашэння разнастайных задач, варта вылучыць:

— тэхналогіі праблемна-модульнага навучання;

— тэхналогіі модульна-рейтынгавага навучання;

— метад праектаў, ці праектныя тэхналогіі;

— техналогіі «Партфель студэнта»;

— тэхналогіі вучэбна-даследчыцкай дзейнасці;

— камунікатыўныя тэхналогіі (калоквіумы, дыскусіі, круглыя сталы, прэс-канферэнцыі, вучэбныя дэбаты і інш.);

— гульнявыя тэхналогіі (арганізацыя і правядзенне дзелавых, ролевых, імітацыйных гульняў і інш.).


1.5. Кіруемая самастойная праца студэнтаў
Кампетэнтнасны падыход дапушчае істотнае ўзмацненне практычнай арыентаванасці адукацыйнага працэсу і ўзрастанне ролі кіруемай самастойнай працы студэнтаў у падрыхтоўцы спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй. Кіруемая самастойная праца студэнтаў арганізуецца рэктаратамі, дэканатамі, кафедрамі, выкладчыкамі ВНУ ў адпаведнасці з Палажэннем аб самастойнай працы студэнтаў, распрацаваным вышэйшай навучальнай установай. Пры гэтым патрэбна кіравацца існуючымі нарматыўнымі дакументамі (Стандарт), а таксама накопленым вопытам Беларускага дзяржаўнага універсітэта і іншых ВНУ Рэспублікі Беларусь (Гл.: Сергеенкова В. В. Управляемая самостоятельная работа студентов. Модульно-рейтинговая и рейтинговая системы. Мн., 2004; Лобанов А. П., Дроздова Н. В. Управляемая самостоятельная работа студентов в контексте инновационных технологий. Мн., 2005; Педагогические основы самостоятельной работы студентов / Под ред. О. Л. Жук. Мн., 2005).

Кіруемая самастойная праца студэнтаў прадугледжвае выкананне тэстаў, здачу прамежкавых залікаў, выкананне кантрольных прац, напісанне рэфератаў, азнаямленне з вучэбнай, вучэбна-метадычнай і навуковай літарату-рай, працу з гістарычнымі крыніцамі, напісанне эсэ па праблемным тэмам, выкананне вучэбна-даследчыцкіх прац, стварэнне «партфоліо», стварэнне прэ-зентацый, электронных вучебна-метадычных матэрыялаў і інш.


1.6. Дыягностыка сфарміраванасці кампетэнцый студэнта
Рэкамендуецца наступная працэдура:

— вызначэнне аб’екта дыагностыкі, якім з’яўляюцца кампетэнцыі выпускніка;

— выяўленне фактычных вучэбных дасягненняў студэнта з дапамогай крытэрыяльна-арыентаваных тэстаў і іншых сродкаў дыагностыкі;

— вымярэнне ступені адпаведнасці вучэбных дасягненняў студэнта патрабаванням навучальнага стандарта;

— ацэнка вынікаў выяўлення і вымярэння адпаведнасці вучэбных дасягненняў студэнта патрабаванням адукацыйнага стандарта (з дапамогай шкалы ацэнак).

Ацэнка вучэбных дасягненняў студэнтаў на экзаменах па дысцыпліне ажыцяўляецца па дзесяцібальнай шкале.

Ацэнка вучэбных дасягненняў студэнтаў, што выконваецца паэтапна па канкрэтным раздзелам (модулям) вучэбнай дысцыпліны, ажыцяўляецца кафедрай у адпаведнасці з выбранай ВНУ шкалой адзнак.

Для ацэнкі вучэбных дасягненняў студэнтаў выкарыстоўваюцца крытэрыі, зацверджанныя Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Пры дыягностыцы сфарміраванасці кампетэнцый выкарыстоўваюцца наступныя галоўныя сродкі: крытэрыяльна-арыентаваныя тэсты, кантрольныя працы (кантрольнае заданне), рэфераты, праекты і інш.

Вывучэнне дысцыпліны “Гісторыя Расіі і Украіны” складае максімальна 616 гадзін, з іх 372 гадзіны аўдыторныя (224 гадзіны – лекцыі, 148 гадзін – семінары). Рэкамендуемыя формы кантролю ведаў студэнтаў – экзамены і залікі.2. прыкладны вучэбна-тэматычны план


п/п

Назва раздзелаў

і тэм

Колькасць аўдыторных гадзін

Усяго

З іх

Лекцыі

Семінары

Раздзел І. Расія і Украіна са старажытных часоў да пачатку XVII ст.

І.1.

Уводзіны.

2

2

-

І.2.

Дадзяржаўны перыяд гісторыі ўсходніх славян.

2

2

-

І.3.

Старажытная Русь (канец ІХ пачатак ХII ст.).

6

4

2

І.4.

Феадальная раздробленнасць Русі.

4

2

2

І.5.

Культура Русі ў ІХ — пачатку ХІІ ст.

4

2

2

І.6.

Барацьба народаў Русі з агрэсіяй крыжакоў і мангола-татар.

6

4

2

І.7.

Паўночна-усходняя Русь у XIV — першай палове XV ст.

6

4

2

І.8.

Ноўгарад і Пскоў у XIV — першай палове XV ст.

4

2

2

І.9.

Культура ўсходнеславянскіх народаў у XIІІ — першай палове XV ст.

4

2

2

І.10.

Утварэнне Расійскай дзяржавы (Расіі) на рубяжы XV — XVІ стст.

4

2

2

І.11.

Украінскія землі ў XIV — першай палове XVІ ст.

4

2

2

І.12.

Расія ў XVІ ст.

4

2

2

І.13.

Культура Расіі ў канцы XV — XVІ ст.

4

2

2

І.14.

Расія ў канцы XVІ — пачатку XVІІ ст.

6

4

2

І.15.

Украіна ў складзе Рэчы Паспалітай (другая палова XVІ — першая палова XVІІ ст.)

4

2

2

І.16.

Нацыянальна-культурны ўздым ва Украіне (другая палова XVІ — першая палова XVІІ ст.).

4

2

2
Усяго

68

40

28

Раздзел ІІ. Расія і Украіна ў XVII—XVIII ст.

ІІ.1.

Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае развіццё Расіі ў XVІІ ст.

2

2

-

ІІ.2.

Міжнароднае становішча і знешняя палітыка Расіі ў XVІІ ст.

2

2

-

ІІ.3.

Вызваленчая вайна ўкраінскага народа. Уключэнне Левабярэжнай Украіны ў склад Расійскай дзяржавы.

2

2

-

ІІ.4.

Культура Расіі ў XVІІ ст.

4

-

4

ІІ.5.

Унутрыпалітычнае становішча Расіі ў канцы XVІІ ст. Рэформы першай чвэрці XVІІІ ст.

4

2

2

ІІ.6.

Знешняя палітыка Расіі (канец XVІІ — першая чвэрць XVІІІ ст.).

2

2

-

ІІ.7.

Культура Расіі на рубяжы XVІІ — XVІІІ стст.

4

-

4

ІІ.8.

Унутраная і знешняя палітыка Расіі пры пераймальніках Пятра І (1725—1762 гг.).

4

2

2

ІІ.9.

Сацыяльна-эканамічнае развіццё Расіі ў другой палове XVІІІ ст.

2

2

-

ІІ.10.

Час Кацярыны ІІ і Паўла І: унутраная палітыка ва ўмовах узмацнення сацыяльнага супрацьстаяння.

4

4

-

ІІ.11.

Знешняя палітыка Расіі ў другой палове XVІІІ ст.

4

2

2

ІІ.12.

Культура Расіі ў сярэдзіне і другой палове XVІІІ ст.

4

-

4

ІІ.13.

Левабярэжная Украіна ў канцы XVІІ — XVІІІ ст.

2

2

-

ІІ.14.

Слабадская Украіна ў XVІІ — XVІІІ стст.

2

2

-

ІІ.15.

Запарожская Сеч у другой палове XVІІ — XVІІІ ст.

2

2

-

ІІ.16.

Правабярэжная Украіна ў канцы XVІІ — XVІІІ ст.

2

2

-

ІІ.17.

Заходнеўкраінскія землі ў другой палове XVІІ — XVІІІ ст.

2

2

-

ІІ.18.

Культура ўкраінскіх зямель у другой палове XVІІ — XVІІІ ст.

2

-

2
Усяго

50

30

20

Раздзел ІІІ. Расія і Украіна ў першай палове ХІХ ст.

ІІІ.1.

Адміністрацыйна-палітычная сістэма і сацыяльна-эканамічнае развіццё Расіі ў першай палове ХІХ ст.

10

6

4

ІІІ.2.

Унутраная і знешняя палітыка царызму ў 1801—1814 гг.

10

6

4

ІІІ.3.

Унутраная палітыка царскага ўрада ў 1815—1855 гг.

14

8

6

ІІІ.4.

Грамадскі рух у 1815—1855 гг.

14

8

6

ІІІ.5.

Знешняя палітыка Расіі ў 1815—1856 гг.

10

6

4

ІІІ.6.

Заходнеўкраінскія землі ў складзе Аўстрыйскай манархіі (першая палова ХІХ ст.).

10

6

4
Усяго

68

40

28

Раздзел IV. Расія і Украіна ў другой палове ХІХ — пачатку ХХ ст.

IV.1.

Адмена прыгоннага права ў Расіі. Унутраная палітыка самадзяржаўя ў 60—70-х гг. ХІХ ст.

6

4

2

IV.2.

Значэнне эпохі рэформаў. Унутрыпалітычнае развіццё Расіі ў 1881—1894 гг.

6

4

2

IV.3.

Грамадска-палітычны рух у 60—90-я гг. ХІХ ст.

6

4

2

IV.4.

Сацыяльна-эканамічнае развіццё Расіі (другая палова ХІХ — пачатак ХХ ст.).

4

4

-

IV.5.

Знешняя палітыка Расіі ў другой палове ХІХ ст.

6

4

2

IV.6.

Расійскае самадзяржаўе ў 1894—1904 гг.

4

2

2

IV.7.

Грамадска-палітычная барацьба ў Расіі на рубяжы ХІХ — ХХ стст.

2

2

-

IV.8.

Знешняя палітыка Расіі ў пачатку ХХ ст.

2

2

-

IV.9.

Рэвалюцыя 1905—1907 гг. у Расіі.

6

4

2

IV.10.

Унутраная палітыка расійскага ўрада і грамадска-палітычны рух у 1907—1914 гг.

4

2

2

IV.11.

Удзел Расіі ў Першай сусветнай вайне.

4

2

2

IV.12.

Унутрыпалітычнае становішча Расіі ў 1914—1917 гг.

4

2

2

IV.13.

Заходнеўкраінскія землі ў другой палове ХІХ — пачатку ХХ ст.

4

4

-

IV.14.

Лютаўская рэвалюцыя 1917 г.

4

2

2

IV.15.

Культура Расіі ў ХІХ — пачатку ХХ ст.

4

-

4

IV.16.

Украінская культура ў ХІХ — пачатку ХХ ст.

2

-

2
Усяго

68

42

26
Раздзел V. Расія і Украіна ў 1917—1939 гг.

V.1.

Расстаноўка сацыяльных і палітычных сіл ва ўмовах мірнага развіцця рэвалюцыі.

4

2

2

V.2.

Агульнанацыянальны крызіс. Кастрычніцкае ўзброенае паўстанне.

4

2

2

V.3.

Першыя сацыялістычныя пераўтварэнні (кастрычнік 1917 г. — 1920 г.).

4

2

2

V.4.

Выхад Расіі з Першай сусветнай вайны. Расія і Украіна ў гады Грамадзянскай вайны і ваеннай інтэрвенцыі (1918—1920 гг.).

4

2

2

V.5.

Палітыка «ваеннага камунізму».

4

2

2

V.6.

Заканчэнне Грамадзянскай вайны. Становішча Савецкіх рэспублік пры пераходзе ад вайны да міру.

2

2

-

V.7.

Пераход да новай эканамічнай палітыкі. Утварэнне СССР. Развіццё СССР у гады нэпа.

2

2

-

V.8.

Узмацненне ўнутрыпартыйнай барацьбы.

4

2

2

V.9.

Выбар стратэгіі фарсіраванай індустрыялізацыі.

4

2

2

V.10.

Суцэльная калектывізацыя.

4

2

2

V.11.

Супярэчлівасць сацыяльна-эканамінага развіцця краіны.

2

2

-

V.12.

Палітычная сістэма грамадства.

4

2

2

V.13.

Знешняя палітыка СССР у 1920-х — 1930-х гг.

4

2

2

V.14.

Культурная рэвалюція як састаўная частка будаўніцтва сацыялізму ў СССР.

2

2

-

V.15.

Заходняя Украіна ў 1920—1930-я гг.

2

2

-
Усяго

50

30

20

Раздзел VІ. Расія і Украіна з 1939 г. да пачатку ХХІ ст.

VІ.1.

Эканамічны і ваенны патэнцыял Савецкага Саюза напярэдадні Другой сусветнай вайны.

4

2

2

VІ.2.

Уступленне СССР у Другую сусветную вайну.

4

2

2

VІ.3.

Пачатак Вялікай Айчыннай вайны.

6

4

2

VІ.4.

Карэнны пералом у ходзе Вялікай Айчыннай вайны.

8

4

4

VІ.5.

Разгром агрэсіўнага блока ў 1944—1945 гг.

6

4

2

VІ.6.

СССР у першым пасляваенным дзесяцігоддзі.

6

4

2

VІ.7.

Савецкае грамадстава ў сярэдзіне 1950-х — пачатку 1960-х гг.

6

4

2

VІ.8.

Савецкі Саюз ў сярэдзіне 1960-х — пачатку 1980-х гг.

6

4

2

VІ.9.

Культура СССР у 1950—1980-х гг.

4

2

2

VІ.10.

СССР на этапе перабудовы.

6

4

2

VІ.11.

Расія і Украіна ў 1992—2008 гг.

6

4

2

VІ.12.

Культура ва ўмовах сацыяльна-палітычнай трансфармацыі грамадства.

6

4

2
Усяго

68

42

26
Усяго па дысцыпліне

372

224

148
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка