Зацвярджаю першы намеснік Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь А. І. Жук
старонка8/8
Дата канвертавання15.03.2016
Памер0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

6.4. Беларусь на сучасным этапе развiцця

Гістарыяграфія. Крыніцы.Абвяшчэнне незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Узмацненне руху за нацыянальнае адраджэнне i суверэнiтэт Беларусi. Дэкларацыя Вярхоўнага Савета БССР ад 27 ліпеня 1990 г. аб дзяржаўным суверэнiтэце рэспублiкi. Правал жнiвеньскага путчу 1991 г. i яго ўздзеянне на грамадска-палiтычнае развiццё ў Беларусi. Прыпыненне дзейнасцi КПСС — КПБ. Наданне Дэкларацыi аб суверэнiтэце статуса канстытуцыйнага закона. Абвяшчэнне Рэспублiкi Беларусь i ўвядзенне новай дзяржаўнай сiмволiкi. Распад СССР, утварэнне Садружнасцi Незалежных Дзяржаў (СНД). Перамены ў сiстэме органаў улады i кiравання ў сувязi з абвяшчэннем незалежнасцi рэспублікі. Законатворчасць Вярхоўнага Савета. Прыняцце новай Канстытуцыi.

Выбары Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь. Рэфармаванне сiстэмы выканаўчай улады. Рэферэндумы 1995 і 1996 гг. Змены ў Канстытуцыi. Змяненнi ў сiстэме заканадаўчай улады. Выбары Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь у вераснi 2001 г. Рэферэндум 2004 г. Выбары Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у 2006 г. Дзяржаўныя інстытуты і ідэалагічныя працэсы ў сучаснай Беларусі. Прыняцце заканадаўчых дакументаў аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях.Сацыяльна-эканамічнае становішча. Цяжкасцi пераходу ад цэнтралiзаванай адмiнiстрацыйна-каманднай сiстэмы да рыначнай эканомiкi. Разрыў ранейшых эканамiчных сувязей. Энергетычная праблема. Скарачэнне маштабаў вытворчасцi. Iнфляцыйныя працэсы. Знiжэнне ўзроўню жыцця насельнiцтва. Наступствы Чарнобыльскай катастрофы. Сацыяльная напружанасць у грамадстве.

Эканамiчныя рэформы. Усталяванне розных форм уласнасцi i гаспадарання. Прыватызацыя i яе супярэчнасцi. Стварэнне камерцыйных структур i сумесных прадпрыемстваў. Знешнеэканамiчныя сувязi. Станаўленне рыначных адносiн у аграрным сектары эканомiкi. Фермерства.

Праграма Прэзiдэнта i Савета Мiнiстраў па выхадзе з крызiсу. Знiжэнне iнфляцыi, ажыўленне вытворчасцi. Курс на сацыяльна арыентаваную рыначную эканомiку. Грашова-фінансавая сістэма. Беларуская мадэль сацыяльна-эканамічнага развіцця.

Знешняя палітыка. Дыпламатычнае прызнанне Рэспублiкi Беларусь. Статус без’ядзернай i нейтральнай дзяржавы. Канцэпцыя нацыянальнай бяспекi краiны. Павышэнне актыўнасцi Рэспублiкi Беларусь у дзейнасцi ААН.

Расiйскi напрамак у знешняй палiтыцы Беларусi. Эканамiчная iнтэграцыя з Расiяй. Стварэнне супольнасцi суверэнных рэспублiк. Цяжкасцi ў пашырэннi iнтэграцыi. Дагавор аб Саюзе Беларусi з Расiяй 1997 г. Дагавор аб стварэнні Саюзнай дзяржавы 1999 г. Супрацоўнiцтва з Расiяй на мiжрэгiянальным узроўнi. Заходнi вектар знешняй палiтыкi. Паглыбленне знешнеэканамiчных сувязей. Узаемаадносіны Беларусі з краінамі Лацінскай Амерыкі, Азіі.Навука і культура. Уплыў дэмакратызацыi грамадска-палiтычнага жыцця на актывiзацыю духоўнага патэнцыялу рэспублiкi. Прыняцце Закона аб адукацыi i Закона аб культуры 1991 г. Наданне беларускай мове статуса дзяржаўнай. Удасканаленне сiстэмы нацыянальнай адукацыi. Рэформа агульнаадукацыйнай школы, змены ў сiстэме падрыхтоўкi спецыялiстаў у ВНУ. Развiццё недзяржаўных навучальных устаноў. Супярэчнасцi i перспектывы развiцця беларускай навукi. Рэформа Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi, iнтэграцыя ў мiжнародную навуковую супольнасць. Развiццё навукi ў вышэйшай школе. БДУ. Новы этап у развiццi лiтаратуры, мастацтва: дасягненнi, цяж­касцi. Зварот пiсьменнiкаў да асэнсавання беларускай гiсторыi. Правядзенне музычных фестываляў: «Славянскi базар» у Вiцебску, «Музычнае Палессе», беларускай песнi i паэзii ў Маладзечне i iнш. Пашырэнне нефармальных тэндэнцый у выяўленчым мастацтве. Праблемы i перспектывы беларускага культурнага адраджэння.

КРЫНІЦЫ І ЛІТАРАТУРА

АСНОЎНАЯ

Крыніцы

Беларускiя летапiсы i хронiкi. Мн., 1997.

Белоруссия в эпоху капитализма: Сб. док. и материалов: В 2 т. Мн., 1983; 1990.

Белоруссия в эпоху феодализма: Сб. док. и материалов: В 4 т. М., 1959—1979.

Беларусiзацыя. 1920-я гады: Дак. i матэрыялы. Мн., 2001.

Белорусские остарбайтеры. Т. 1—5: Док. и материалы. Мн., 1996—1998.

Восстание в Литве и Белоруссии 1863—1864. Док. и материалы. М., 1965.

Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Док. и материалы. Мн., 1973—1988.

Знешняя палiтыка Беларусi. Зб. дак. i матэрыялаў. Т. 1—5. Мн., 1997—2002.

Лукашенко А. Г. Исторический выбор Беларуси: Лекция Президента Республики Беларусь в Белорусском государственном университете. Минск, 14 марта 2003. Мн., 2003.

Полное собрание русских летописей. Т. 32. М., 1975; Т. 35. М., 1980.

Праграмныя дакументы палiтычных партый / Склад. П. I. Бры­гадзiн. Мн., 1994.

Публицистика белорусских народников. Мн., 1993.

Уния в документах: Сб. док. и материалов. Мн., 1997.

Хрестоматия по истории Белоруссии: С древнейших времен до 1917 г. Мн., 1977.

Хрестоматия по истории БССР (1917—1983). Мн., 1984.

Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі

Вялікая Айчынная вайна савецкага народа ў кантэксце Другой су­светнай вайны: Вучэб. дапам. Мн., 2004.

Гiсторыя Беларускай ССР: У 5 т. Мн., 1972—1975.

Гiсторыя Беларусi: Навуч. дапам. / А. Г. Каханоўскi, С. М. Хо­дзiн, А. А. Яноўскi i iнш. Мн., 2001.

Гiсторыя Беларусi: У 6 т. Т. 1. Старажытная Беларусь: ад першапачатковага засялення да сярэдзiны ХIII ст. Мн., 2000.

Гiсторыя Беларусi: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў па люты 1917; Ч. 2. Люты 1917—2004 / Пад рэд. Я. К. Новiка, Г. С. Марцуля. Мн., 2006.

Гiсторыя Беларусi: У 2 ч. Ч. 1. Са старажытных часоў да канца ХVIII ст. Мн., 2000; Ч. 2. ХIХ—ХХ ст.: Курс лекцый. Мн., 2002.

Гiсторыя сялянства Беларусi: У 3 т. Т. 1. Мн., 1997; Т. 2. Мн., 2002.Доўнар-Запольскi М. В. Гiсторыя Беларусi. Мн., 1994.

История политических партий: Материалы для самостоятельной работы студентов / Под общ. ред. В. К. Коршука, И. Ф. Романовского. Мн., 2002.Круталевич В. А. История Беларуси: становление национальной державности (1917—1922). Мн., 1999.

Лыч Л. М., Навiцкi У. Л. Гiсторыя культуры Беларусi. Мн., 1996.

Нарысы гiсторыi Беларусi: У 2 ч. / Рэд. М. П. Касцюк i iнш. Мн., 1994—1995.

Эканамiчная гiсторыя Беларусi. Мн., 1999.

Этнаграфiя беларусаў: гiстарыяграфiя, этнагенез, этнiчная гiсторыя. Мн., 1985.Юхо Я. А. Кароткi нарыс гiсторыi i права Беларусi. Мн., 1992.

Дадатковая

Крыніцы

Архiў унiяцкiх мiтрапалiтаў. Дакументы да гiсторыi царквы ў Беларусi ХV—ХVI ст. Мн., 1999.

Борьба за Советскую власть в Белоруссии 1918—1920: Сб. док. и материалов: В 2 т. Мн., 1968; 1971.

Вiшнеўскi А. Ф., Юхо Я. А. Гiсторыя дзяржавы i права ў Беларусi ў дакументах i матэрыялах. Мн., 1998.

Гiсторыя Беларусi ў дакументах i матэрыялах. Т. 1. Мн., 1936.

Дакументы i матэрыялы па гiсторыi Беларусi (1772—1903 гг.). Т. 2. Мн., 1940.

Документы и материалы по истории Белоруссии (1900—1917). Т. 3. Мн., 1953.

Дэкларацыя Вярхоўнага Савета БССР аб дзяржаўным суверэнiтэце БССР (27 лiпеня 1990 г.). Мн., 1990.

История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Куз­нецов, В. Г. Мазец. Мн., 2000.

Закон Рэспублiкi Беларусь «Аб мовах у Беларускай ССР». Мн., 1990.

Калиновский К. Из печатного и рукописного наследия. Мн., 1988.

Калiноўскi К. На нашу вольнасць: Творы, дакументы. Мн., 1999.

Канстытуцыя Рэспублiкi Беларусь. Мн., 1994, 1996.

Канун и начало войны: Док. и материалы. Л., 1991.

Кооперативно-колхозное строительство в СССР: Док. и материалы. М., 1991.Луцкевiч А. За 25 гадоў (1903—1928). Успамiны аб працы першых беларускiх палiтычных арганiзацый: БРГ, БСГ. Мн., 1991.

Метрыка Вялiкага княства Лiтоўскага: (Копiя канца ХIV ст.). Мн., 2000.

На крутым павароце. Iдэолага-палiтычная барацьба на Беларусi ў 1919—1931 гг. Дакументы, матэрыялы, аналiз. Мн., 1999.

Народное образование в БССР: Сб. док. и материалов: В 2 т. Мн., 1979—1980.

«Нацистское золото» из Беларуси: Док. и материалы. Мн., 1998.

Платонаў Р. П. Беларусь у мiжваенны перыяд. Старонкi палi­тычнай гiсторыi ў святле архiўных крынiц. Мн., 2001.

Платонов Р. П. Белоруссия, 1941-й: известный и неизвестный. По документам Национального архива Республики Беларусь. Мн., 2000.

Польско-советская война 1919—1920: (Ранее не опубликованные документы и материалы). М., 1994. Ч. 1—2.

Революционный подъем в Литве и Белоруссии в 1861—1862 гг.: Сб. док. М., 1964.

Русско-белорусские связи: Сб. док. (1570—1667). Мн., 1963.

Русско-белорусские связи во второй половине ХVII в. (1667—1686): Сб. док. Мн., 1972.

Слова пра паход Iгаравы. Мн., 1985.

Слуцкi збройны чын 1920 г. у дакументах i ўспамiнах. Мн., 2001.

Социально-политическая борьба народных масс Белоруссии: Сб. док. и материалов. Мн., 1988.

Статут ВКЛ. Тэкст. Даведнiк. Каментарыi. Мн., 1989.

Федеративный договор. Документы. М., 1992.Фисенко В. Н. Хартия сотрудничества. Мн., 1993.

Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі

Гісторыя Беларусі: з 1795 г. да вясны 1917 г.: Вучэбны дапаможнік (І. І. Коўкель, І. П. Крэнь, Л. У. Бярэйшык і інш.; Рэд. кал.: І. П. Крэнь, І. І. Коўкель. – Мн.: «Аверсэв», 2001.

Гiсторыя Беларусi: новае ў даследаваннi i выкладаннi. Мн., 1999.

Дзмiтрачкоў П. Ф. Старажытная гiсторыя Беларусi. Магiлёў, 1999.

З гiсторыi палiтычных партый: Вучэб. дапам. Мн., 1993.

История Беларуси: Учеб.-информ. пособие / Под ред. А. Г. Коханов­ского, О. А. Яновского. Мн., 2001.

История Беларуси: Учеб. пособие: В 2 ч. Ч. 2. / Я. И. Трещенок, А. А. Воробьев, Н. М. Пурышева и др. Могилев, 2005.

История политических партий России и Беларуси (конец ХIХ — первая четверть ХХ вв.). Мн., 2001.

Матэрыялы па гiсторыi Беларусi. Мн., 2000.

Октябрь 1917 г. и судьбы политической оппозиции. В 3 ч. Гомель, 1993.

Очерки истории, науки и культуры Беларуси. IХ—ХХ вв. Мн., 1996.Трещенок Я. И. История Беларуси: Учеб. пособие. Ч. 1. Досоветский период. Могилев, 2003.

Цяплова В. А., Каханоўскі А. Г., Грыбко І. Л. Гісторыя Беларусі ХІХ ст. Мн., 2004.

Даследаванні

Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: стан, здабыткі і супярэчнасці, перспектывы развіцця: У 4 частках / Пад рэд. І. П. Крэня, У. І. Навіцкага, І. А. Змітровіча. – Гродна: ГрДУ, 2003Абецедарский Л. С. Белоруссия и Россия ХVI—ХVII вв. Мн., 1978.

Агiевiч У. У. Iмя i справа Скарыны: У чыiх руках спадчына. Мн., 2002.

Адамушка У. I. Палiтычныя рэпрэсii 20—50-х гг. на Беларусi. Мн., 1994.

Актуальные проблемы формирования правового государства в Республике Беларусь. Мн., 1996.Аляксееў В. П., Вiтаў М. У., Цягака Л. У. Расавая геаграфiя беларусаў i праблемы этнагенезу. Мн., 1994.

Анiшчанка Я. К. Беларусь у часы Кацярыны II (1772—1796). Мн., 1998.

Антон Луцкевич: Материалы следственного дела НКВД БССР / Науч. ред. В. Н. Михнюк. Мн., 1997.Арлоў У. А. Таямнiцы полацкай гiсторыi. Мн., 1994.

Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 / А. А. Коваленя, А. М. Литвин, В. И. Кузьменко. Мн., 2005.

Беларусь на мяжы тысячагоддзяў / I. М. Абрамаў, Я. М. Бабосаў, А. У. Верашчагiна i iнш. Мн., 2000.

Беларусь на пути к европейской интеграции: вопросы суверенитета. Мн., 1997.

Беларусь памiж Усходам i Захадам: Праблемы мiжна­цыяналь­нага, мiжрэ­лiгiйнага i мiжкультурнага ўзаемадзеяння, дыялогу i сiнтэзу. Ч. 1, 2. Мн., 1997.

Беларусазнаўства: Навук. дапам. / Пад рэд. П. I. Бры­гадзiна. Мн., 1997.

Белоруссия и Россия: отечества и государства. М., 1997.

Бiч М. Беларускае адраджэнне ў ХIХ — пачатку ХХ ст. Мн., 1993.

Блинова Т. Иезуиты в Белоруссии. Мн., 1990.

Бригадин П. И. Эсеры в Беларуси (конец ХIХ в. — февраль 1917 г.). Мн., 1994.

Брыгадзiн П. I., Мацяс I. Д. Усевалад Iгнатоўскi: Палiтычны дзеяч, вучоны. Мн., 1998.

Бяспалая М. Беларуская вёска ў першыя гады нэпа (1921—1923). М., 1999.

Валаханович И. А. Антисоветское подполье на территории Беларуси в 1944—1953 гг. Мн., 2002.

Варонка Я. Беларускi рух ад 1917 да 1920 г. Кароткi агляд. Мн., 1991.

Волкогонов Д. А. Семь вождей. Галерея лидеров СССР: В 2 кн. Мн., 1995.

Врублевский А. П., Протько Т. С. Из истории репрессий против белорусского крестьянства. 1929—1934 гг. Мн., 1992.

Ганцова С. К., Чамярыцкi В. А., Штыхаў Г. В. Сведкi беларускай мiнуўшчыны (VI—ХV ст.). Мн., 1996.

Гарбачова В. В. Паўстанне 1830—1831 гадоў на Беларусi. Мн., 2001.

Голенченко Г. Я. Идейные и культурные связи восточнославян­ских народов в ХVI — середине ХVII вв. Мн., 1989.

Голубеў В. Ф. Сялянскае землеўладанне i землекарыстанне на Беларусi ХVI—ХVIII ст. Мн., 1992.

Глушаков В. В. Беларусь на пороге тысячелетий. Мн., 1999.

Государственность Беларуси. Проблемы формирования в программах политических партий. Мн., 1999.Грицкевич А. П. Социальная борьба горожан (ХVI—ХVIII вв.). Мн., 1979.

Емельянчык У. Паланез для касiнераў: (З падзей паўстання 1794 г. пад кiраўнiцтвам Т. Касцюшкi на Беларусi). Мн., 1994.

Ермолович В. И., Жумарь С. В. Огнем и мечом: Хроника польского нацио­налистического подполья в Белоруссии (1939—1953 гг.). Мн., 1994.

Забаўскi М. М. Расiйская Дзяржаўная дума ў грамадска-палiтычным жыццi Беларусi (1906—1917 гг.). Мн., 1999.

Загарульскi Э. М. Заходняя Русь у IХ—ХIII ст. Мн., 1998.

Зелинский П. И. Политическая работа КПЗБ в массах. 1928—1939 гг. Мн., 1988.

З гiсторыi унiяцтва ў Беларусi (да 400-годдзя Брэсцкай унii) / Пад рэд. М. В. Бiча, П. А. Лойкi. Мн., 1996.Игнатенко А. П. Борьба белорусского народа за воссоединение с Россией (вторая половина ХVII—ХVIII вв.). Мн., 1974.

Iгнаценка I. М. Кастрычнiцкая рэвалюцыя на Беларусi: Асаблiвасцi i вынiкi. Мн., 1995.

Iгнатоўскi У. М. Кароткi нарыс гiсторыi Беларусi. Мн., 1991.

Иностранная военная интервенция в Белоруссии 1917—1920 гг. Мн., 1990.Каваленя А. А. Прагерманскiя саюзы моладзi на Беларусi. Мн., 1999.

Калечиц Е. Первоначальное заселение территории Белоруссии. Мн., 1984.

Канфесii на Беларусi (канец ХVIII—ХХ ст.). Мн., 1998.Касцюк М. П. Бальшавiцкая сiстэма ўлады на Беларусi. Мн., 2000.

Каханоўскi Г. А. Археалогiя i гiстарычнае краязнаўства Беларусi ў ХVI—ХIХ ст. / Навук. рэд. Л. Д. Побаль. Мн., 1984.

Каханоўскi Г. А., Каханоўскi А. Г. Руплiвец нашай старасветчыны: Яўстах Тышкевiч. Мн., 1991.

Кiсялёў Г. В. На пераломе дзвюх эпох: Паўстанне 1863 г. на Мiн­шчыне. Мн., 1990.

Краўцэвiч А. К. Стварэнне Вялiкага княства Лiтоўскага. Мн., 1998.

Крук У. П. Сялянскi рух на Беларусi. 1864 —1900. Мн., 1993.

Круталевич В. А. На путях национального самоопределения: БНР—БССР—РБ. Мн., 1995.

Культурна-нацыянальныя працэсы на Беларусi ў другой палове ХIХ—ХХ ст.: Зб. навук. прац / Пад агульн. рэд. М. Забаўскага, I. Ка­напацкага. Мн., 1998.Куль-Сяльвёрстава С. Я. Беларусь на мяжы стагоддзяў (другая палова ХVIII — 1820 г.). Мн., 2000.

Лабынцаў Ю. Пачатае Скарынам. Беларуская друкаваная лiтаратура эпохi Рэнесансу. Мн., 1990.

Ладысеў У. Ф., Брыгадзiн П. I. На пераломе эпох: Станаўленне беларускай дзяржаўнасцi (1917—1920 гг.). Мн., 1999.

Ладысев В. Ф. В борьбе за демократические права и свободы: (Из исторического опыта Компартии Западной Белоруссии, 1929—1938 гг.). Мн., 1988.

Лемяшонак У. I. Вызваленне — без грыфа «Сакрэтна». Мн., 1996.

Лiтвiн А. М. Акупацыя Беларусi (1941—1944): Пытаннi супрацiву i калабарацыi. Мн., 2000.

Лойка П. А. Шляхта беларускiх зямель у грамадска-палiтычным жыццi Рэчы Паспалiтай другой паловы ХVI — першай трэцi ХVII ст. Мн., 2002.

Лойка П. А. Прыватнаўласнiцкiя сяляне Беларусi: Эвалюцыя феадальнай рэнты ў 2-й палове ХVII—ХVIII ст. Мн., 1991.

Луговцова С. А. Политика российского самодержавия по отношению к дворянству Белоруссии в конце ХVIII — первой половине ХIХ в. Мн., 1997.

Луцкевiч А. Польская акупацыя ў Беларусi. Мн., 1992.

Марозава С. Унiяцкая царква ў культурна-гiстарычным развiццi Беларусi (1596—1839 гг.). Гродна, 1996.

Мартос А. Беларусь в исторической, государственной и церковной жизни. Мн., 1990.

Мельнiкаў А. А. Кiрыл, епiскап Тураўскi. Мн., 2000.

Михнюк В. Н. Социалистические преобразования в западных областях БССР (сентябрь 1939 — июнь 1941 гг.): Историогр. очерк. Мн., 1979.

Михнюк В. Н. Становление и развитие исторической науки Советской Белоруссии (1919—1941 гг.) / Под ред. П. Т. Петрикова. Мн., 1985.

Мiхнюк У. М. Арыштаваць у высылцы: Дакументальны нарыс пра А. Дудара. Мн., 1996.

Насевiч В. Л. Пачаткi Вялiкага княства Лiтоўскага: Падзеi i асобы. Мн., 1993.

Опыт тысячелетия. Средние века и эпоха Возрождения. М., 1996.Павлов Я. С. Советско-германские договоры 1939—1941 гг.: Трагедия тайных сделок. Мн., 1996.

Падокшын С. А. Унiя. Дзяржаўнасць. Культура (фiласофска-гiстарычны аналiз). Мн., 1998.

Палiтычныя партыi Беларусi: Дапам. для вывучаючых гiсторыю Беларусi. Мн., 1994.

Первая мировая война — пролог ХХ века. М., 1998.

Пiлецкi В. А. Першабытнае грамадства на Беларусi. Мн., 1996.

Пилипенко М. Возникновение Белоруссии. Новая концепция. Мн., 1991.

Платонаў Р. П. Лёсы: Гiсторыка-дакументальныя нарысы аб людзях i малавядомых падзеях духоўнага жыцця ў Беларусi 20—30-х гг. Мн., 1998.

Платонаў Р. П. На крутым павароце: Iдэолага-палiтычная барацьба на Беларусi ў 1929—1931 гг. Мн., 1999.

Праблемы ўз’яднання Заходняй Беларусi з БССР: Гiсторыя i сучаснасць / Адк. рэд. П. I. Брыгадзiн, У. Ф. Ладысеў. Мн., 2000.Рудовiч С. Час выбару: Праблема самавызначэння Беларусi ў 1917 г. Мн., 2001.

Саверчанка I. В. Сымон Будны — гуманiст i рэфарматар. Мн., 1993.

Сагановiч Г. Невядомая вайна 1654—1667 гг. Мн., 1995.

Сарокiн А. М. На ростанях айчыннай гiсторыi. Беларуская вёска (1917—1990 гг.). Мн., 1999.

Сачанка Б. Беларуская эмiграцыя. Мн., 1991.

Седов В. В. Славяне в древности. М., 1994.

Сямашка Я. Армiя Краёва на Беларусi. Мн., 1994.

Скарына i яго эпоха. Мн., 1990.

Славяне и их соседи. М., 1999.

Слобожанин В. П. Земское самоуправление в Беларуси (1905—1917 гг.). Мн., 1994.

Снапкоўскi У. Е. Знешнепалiтычная дзейнасць Беларусi. 1944—1953 гг. Мн., 1997.

Содружество Независимых Государств: портрет на фоне перемен / Авт.-сост. А. Белько и др.; Отв. ред. И. М. Коротченя. Мн., 1996.Сокал С. Ф. Кароткi агляд гiстарычнай, палiтычнай i прававой думкi Беларусi. Магiлёў, 1999.

Соловьев А. К. Белорусская Центральная Рада: создание, деятельность, крах. Мн., 1995.

Сосна У. А. Фармiраванне саслоўна-групавога складу сялянства Бела­русi ў канцы ХVIII — 1-й палове ХIХ ст. Мн., 2000.

Сташкевич Н. С. Приговор революции: Крушение антисоветского движения в Белоруссии, 1917—1925. Мн., 1985.

Страницы истории Компартии Белоруссии: суждения, аргументы, факты / Сост. Ю. П. Смирнов, Н. С. Сташкевич; Под ред. Р. П. Платонова. Мн., 1990.Таляронак С. Грамадска-палiтычны рух на Беларусi (канец ХVIII — 30-я гг. ХIХ ст.). Мн., 1998.

Тарле Е. В. Нашествие Наполеона на Россию. М., 1992.

Тимохович И. В. Битва за Белоруссию. Мн., 1994.

Туронак Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. Мн., 1993.

Турук Ф. Ф. Белорусское движение. Очерк истории национального и революционного движения белорусов / Предисл. А. Кавки. Мн., 1994.

Урбан П. Да пытаньня этнiчнай прыналежнасцi старажытных лiцьвiнаў. Мн., 1994.

Улашчык М. М. Працы па археаграфіі і крыніцазнаўству гісторыі Беларусі: З рукапіснай спадчыны / Уклад.: Я. М. Кісялёва, В. У. Ска­лабан; Рэдкал.: Н. М. Дзятчык і інш. Мн., 1999.

Фiламаты i фiларэты. Мн., 1998.Ходзiн С. М. Крынiцы гiсторыi Беларусi (гiсторыка-генетычнае i кампаратыўнае вывучэнне): Вучэб. дапам. Мн., 1999.

Ходзiн С. М. Гісторыя культуры Беларусі ў 1920—1930-я гг.: Дапам. для студэнтаў. Мн., 2001.

Чаропка В. Уладары Вялiкага княства. Мн., 1996.

Цвикевич А. Краткий очерк возникновения БНР. Мн., 1990.

Цiтоў В. С. Этнаграфiчная спадчына. Беларусь: краiна i людзi. Мн., 2001.

Цьвiкевiч А. «Западно-руссизм». Нарысы з гiсторыi грамадскай мысьлi на Беларусi ў ХIХ i пачатку ХХ в. 2-е выд. Мн., 1993.

Шадурский В. Г. Культурные связи Беларуси со странами Центральной и Западной Европы (1945—1990 гг.). Мн., 2000.

Шалькевич В. Ф. Кастусь Калиновский: Страницы биографии. Мн., 1988.

Швед В. В. Беларускiя старонкi дзекабрыстаў. Мн., 1998.

Швед В. В. Памiж Польшчай i Расiяй: Грамадска-палiтычнае жыццё на землях Беларусi (1772—1863). Гродна, 2001.

Юхо Я. А. За вольнасць нашу i вашу: Тадэвуш Касцюшка. Мн., 1992.

Янушкевiч Я. Неадменны сакратар адраджэння: Вацлаў Ластоўскi. Мн., 1995.

Навукова-даведачныя выданні

Архiтэктура Беларусi: Энцыкл. давед. / Рэдкал.: А. А. Воiнаў i iнш. Мн., 1993.

Асветнiкi зямлi Беларускай: Энцыкл. давед. Мн., 2001.

Беларуская Савецкая Энцыклапедыя: У 12 т. Мн., 1969—1975. Т. 1—2.

Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Мн., 1996—2004. Т. 1—18.

Беларуская ССР: Кароткая энцыкл. Мн., 1976—1981. Т. 1—5.

Беларусь: Энцыкл. давед. Мн., 1995.

Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне (1941—1945): Энцыкл. Мн., 1990.

Бiблiяграфiя па гiсторыi Беларусi: Феадалiзм i капiталiзм. Мн., 1969.

Беларускiя пiсьменнiкi: Бiябiблiягр. давед. Мн., 2000. Т. 1—6.

Iлюстраваная храналогiя гiсторыi Беларусi: Ад старажытнасцi да пачатку ХХ ст. Мн., 1995.

История Беларуси: Сл.-справ. Мн., 2000.

Мыслiцелi i асветнiкi Беларусi: Энцыкл. давед. Мн., 1995.

Памяць Беларусі: Рэспубліканская кніга. Мн., 2005.

Ф. Скарына i яго час: Энцыкл. давед. Мн., 1988.

Храналогiя гiсторыi Беларусi. Мн., 1992.

Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi: У 6 т. Мн., 1993—2001.

Энцыклапедыя лiтаратуры i мастацтва Беларусi: У 5 т. Мн., 1982—1987.Этнаграфiя Беларусi: Энцыкл. Мн., 1983.
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка