Зацвярджаю першы намеснік Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь А. І. Жук
старонка5/8
Дата канвертавання15.03.2016
Памер0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

5. БЕЛАРУСЬ У 1900–1939 ГГ.
5.1. Беларусь у пачатку ХХ ст.

Агляд навуковай і вучэбнай літаратуры, гістарычных крыніц па перыядзе.Беларусь на мяжы ХIХ—ХХ ст. Сацыяльны i нацыянальны склад насельнiцтва Беларусi ў пачатку ХХ ст.; эканамiчная i нацыянальная палiтыка царызму ў Беларусi.

Развiццё капiталiзму ў сельскай гаспадарцы. Структура землеўладання, яе асаблiвасцi ў Беларусi. Спецыялiзацыя сельскагаспадарчай вытворчасцi, агратэхнiка i матэрыяльная база сельскай гаспадаркi. Феадальна-прыгоннiцкiя перажыткi ў беларускай вёсцы, сацыяльная дыферэнцыяцыя сялянства. Аграрная перанаселенасць, мiграцыя вясковага насельнiцтва. Сялянскiя хваляваннi.

Стан i развiццё прамысловасцi, яе структура i спецыялiзацыя. Прамысловы крызiс у Беларусi 1900—1903 гг. Рост акцыянернага капiталу, банкi Беларусi. Пранiкненне замежнага капiталу ў эканомiку Беларусi. Транспарт i гандаль. Рост гарадоў. Павелiчэнне колькасцi рабочага класа, яго нацыянальны i сацыяльны склад. Становiшча рабочага класа.

Грамадска-палiтычнае жыццё Беларусi. Актывiзацыя рабочага руху. З’яўленне палiтычных партый i арганiзацый. Палiцэйскi сацыялiзм. Яўрэйская незалежная рабочая партыя. Сацыял-дэмакратычныя арганiзацыi. Арганiзацыi сацыялiстаў-рэвалюцыянераў, Польскай сацыялiстычнай партыi на Лiтве. Бунд. Сiянiсцкi рух. Польскi i яўрэйскi нацыянальныя рухі. Першыя крокi беларускага нацыянальнага руху. Утварэнне i дзейнасць Беларускай сацыялiстычнай грамады.Рэвалюцыйныя падзеі 1905—1907 гг. у Беларусі. Абвастрэнне сацыяльных i нацыянальных супярэчнасцяў. Пачатак рэвалюцыi. Уздым выступленняў рабочых, сялян i салдат у студзенi — вераснi 1905 г. Кастрычнiцкая палiтычная стачка ў гарадах i мястэчках Беларусi. Манiфест 17 кастрычнiка 1905 г. i рэпрэсii самадзяржаўя. Курлоўскi расстрэл у Мiнску. Снежаньскiя падзеi ў Беларусi. Дыферэнцыяцыя грамадска-палiтычных сiл. Кансерватыўныя партыi i саюзы, лiберальныя партыi, сацыял-дэмакратычныя арганiзацыi ў Беларусi i характар iх дзейнасцi. Адступленне рэвалюцыi.

Выбарчы закон ад 11 снежня 1905 г., адносiны да яго палiтычных партый i арганiзацый у Беларусi. Выбары ў I i II Дзяржаўныя думы Расii, сацыяльны i партыйны склад дэпутатаў ад беларускiх губерняў, iх пазiцыi па пытаннях эканамiчнага i палiтычнага жыцця краiны. Прычыны роспуску I i II Дзяржаўных дум i адносiны да яго палiтычных партый i арганiзацый. Уздым рабочага, сялянскага i салдацкага рухаў вясной — летам 1906 г., змены ў іх дынамiцы i характары. Рэвалюцыйныя хваляваннi ў Беларусi вясною 1907 г. Трэцячэрвеньскi дзяржаўны пераварот 1907 г. Прычыны паражэння першай расiйскай рэвалюцыi i яе значэнне для Беларусi.

Беларускi нацыянальны рух у перыяд рэвалюцыi 1905—1907 гг., роля БСГ. Праграмныя ўстаноўкi БСГ, яе адносiны да I i II расiйскiх Дум. II з’езд БСГ. Рашэннi чэрвеньскай (1906) канферэнцыi БСГ. Газеты «Наша доля» i «Наша нiва», iх роля ў развiццi нацыянальна-вызваленчага руху i абуджэннi нацыянальнай самасвядомасцi. Указ 17 красавіка 1905 г. аб свабодзе веравызнання і змены ў канфесійным жыцці.

Сталыпінскія рэформы. Прычыны правядзення аграрнай рэформы, яе мэты i задачы. Асаблiвасцi рэалiзацыi ў Беларусi. Скасаванне сельскай абшчыны. Насаджэнне хутароў i атрубоў. Перасяленне сялян у азiяцкую частку Расii. Далейшая спецыялiзацыя сельскай гаспадаркi i рост вытворчасцi. Узмацненне сацыяльнай дыферэнцыяцыi беларускай вёскi. Вынiкi сталыпiнскай аграрнай рэформы для Беларусi. Пралiкi i памылкi ў яе правядзеннi.

Прычыны i мэты правядзення земскай рэформы ў беларускiх губернях, яе асаблiвасцi. «Палажэнне аб земскiх установах» ад 27 сакавiка 1911 г. Губернскiя i павятовыя земскiя ўправы i iх роля ў арганiзацыi мясцовага кiравання i гаспадарчага жыцця. Значэнне ўвядзення земстваў у Вiцебскай, Магiлёўскай i Мiнскай губернях.Эканамічнае развіццё і грамадска-палітычнае жыццё Беларусі ў 1907—1914 гг. Уздым прамысловасцi. Рост канцэнтрацыi вытворчасцi. Становiшча рабочага класа. Сельская гаспадарка. Сацыяльныя зрухi ў вёсцы. Падаткi i павiннасцi сялян.

Сутнасць выбарчага закона ад 3 чэрвеня 1907 г. i асаблiвасцi яго ажыццяўлення ў Беларусi. Палiтычныя пазiцыi ўрадавых партый i арганiзацый, лiберальны рух, аслабленне рэвалюцыйных партый i арганiзацый. Дынамiка i характар рабочага i сялянскага рухаў. Грамадска-палiтычны рух у Беларусi ў час выбараў у III i IV Дзяржаўныя думы. Дэпутаты ад беларускiх губерняў у III i IV Думах i iх пазiцыi па пытаннях палiтычнага i эканамiчнага жыцця краiны.

Беларускi нацыянальна-вызваленчы рух. Барацьба самадзяржаўя з беларускiм нацыянальна-адраджэнскiм рухам. «Наша нiва».

Культура Беларусі. Умовы i асаблiвасцi культурнага развiцця Беларусі. Палiтыка царызму ў Беларусi ў галiне культуры. Iдэалогiя i практыка «заходнерусiзму».

Перыядычны друк i выдавецкая справа. Школа, асвета i адукацыя, навука i навуковыя даследаваннi. Развiццё беларусазнаўства. Я. Карскi, М. Доўнар-Запольскi, В. Ластоўскi i iнш. Тэхнiчная iнтэлiгенцыя. М. Р. Стульбiнскi, К. М. Паўлоўскi i iнш. Раз­вiццё лiтаратуры i мастацтва. М. Багдановiч, Я. Купала, Я. Колас i iнш. Выяўленчае мастацтва. Ф. Рушчыц, В. Бялынiцкi-Бiруля. Архiтэктура. Беларускi тэатр i музыка. I. Буйнiцкi.5.2. Беларусь у гады першай сусветнай вайны.

Станаўленне беларускай дзяржаўнасцi (1914—1920)

Агляд навуковай і вучэбнай літаратуры, гістарычных крыніц па асноўных аспектах праблемы.Беларусь у гады Першай сусветнай вайны. Прычыны i пачатак вайны. Увядзенне ваеннага становiшча ў Беларусi. Адносiны да вайны розных груп насельнiцтва, палiтычных пар­тый i грамадскіх арганiзацый. Ваенныя дзеяннi на германска-расiйскiм (Усходнiм) фронце ў 1914—1915 гг. Свянцянскi прарыў. Стабiлiзацыя фронту ў кастрычнiку 1915 г. Захоп Заходняй Беларусi войскамi кайзераўскай Германii. Беларускiя тэрыторыi ў складзе Обер-Оста, устанаўленне акупацыйнага рэжыму на захопленай тэрыторыi. Ваенныя дзеяннi на тэрыторыi Беларусi ў 1916 г. Нарачанская i Баранавiцкая ваенныя аперацыi. Колькасць, асноўныя месцы рассялення бежанцаў з Беларусi ў расiйскiх губернях. Стварэнне i дзейнасць грамадскiх арганiзацый бежанцаў i камiтэтаў дапамогi ахвярам вайны.

Становiшча на неакупiраванай тэрыторыi Беларусi: прамысловасць, сельская гаспадарка, мiлiтарызацыя эканомiкi, размяшчэнне расiйскiх войскаў. Ваенныя павiннасцi. Харчовы крызiс. Рабочы i сялянскi рух у прыфрантавых раёнах, салдацкiя выступленнi. Рост антываенных i антыўрадавых настрояў. Пачатак разлажэння ў войсках. Рост дэзерцiрства.Палітыка нямецкай акупацыйнай адміністрацыі. Беларускi нацыянальны рух у гады вайны. Дзейнасць беларускiх палiтычных арганiзацый на акупiраванай тэрыторыi. Школа i культурна-асветнiцкая справа ва ўмовах нямецкай акупацыi ў 1915—1916 гг. Беларускi народны камiтэт i Цэнтральны саюз беларускiх нацыянальных грамадскiх арганiзацый. Стварэнне Беларускай сацыял-дэмакратычнай групы. Канфедэрацыя Вялiкага княства Лiтоўскага.

Беларусь у час Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. Перамога рэвалюцыi ў Петраградзе. Падзеі Лютаўскай рэвалюцыі ў Беларусi i на Заходнiм фронце. Звяржэнне самадзяржаўя. Стварэнне органаў Часовага ўрада, Саветаў, салдацкіх камітэтаў у Беларусi i на Заходнiм фронце i iх дзейнасць. Асаблiвасцi палiтычнага становiшча ў Беларусi. Палiтычная дыферэнцыяцыя грамадства. Пазiцыi беларускiх i агульнарасiйскiх партый па галоўных пытаннях палiтычнага i сацыяльна-эканамiчнага жыцця краiны. Рабочы рух, арганiзацыя прафесiйных саюзаў рабочых i служачых. Дзейнасць фабрычна-заводскiх камiтэтаў. Дэмакратызацыя армii на Заходнiм фронце. I з’езд ваенных i рабочых дэпутатаў армii i тылу Заходняга фронту. Абуджэнне вёскi. З’езды сялянскiх дэпутатаў. Наступленне на франтах i яго вынiкi. Лiпеньскiя падзеi. Канец двоеўладдзя.

Беларускі нацыянальны рух у перыяд ад лютага да кастрычніка 1917 г. Аднаўленне дзейнасцi БСГ у гарадах Беларусi i Расii, у армii i на флоце, яе праграмныя ўстаноўкi. Канферэнцыя БСГ у чэрвені 1917 г. Утварэнне беларускiх нацыянальных партый i арганiзацый: Беларускі саюз зямельных уласнікаў, Беларускі народны саюз, Беларуская хрысцiянская дэмакратыя, Беларуская партыя народных сацыялiстаў, Беларускi саюз праваслаўнага духавенства, Беларуская партыя аўтанамістаў i iнш. З’езд беларускiх нацыянальных арганiзацый 25—27 сакавiка 1917 г., рашэннi па пытанні аўтаномii Беларусi. Стварэнне Беларускага нацыянальнага камiтэта (БНК). Яго склад i дзейнасць. Адносiны Часовага ўрада да iдэi нацыянальна-дзяржаўнага вызначэння Беларусi. II з’езд беларускiх нацыянальных арганiзацый i партый 8—10 лiпеня 1917 г. i яго асноўныя рашэннi. Раскол у БНК. Стварэнне Цэнтральнай рады беларускiх арганiзацый (ЦРБА), яе дзейнасць. Размежаванне ў беларускiм нацыянальным руху. Стварэнне Беларускай сацыял-дэмакратычнай рабочай партыi. III з’езд БСГ. Прыняцце новай праграмы партыi. Рэарганiзацыя ЦРБА i ўтварэнне Вялiкай Беларускай Рады (ВБР). Пашырэнне беларускага нацыянальнага руху ў войску i заснаванне Цэнтральнай беларускай вайсковай рады (ЦБВР). Першыя спробы арганiзацыi беларускiх вайсковых фармiраванняў. Беларускi абласны камiтэт пры Усерасiйскiм Савеце сялянскiх дэпутатаў (БАК), яго склад i iнiцыятывы.

Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя і ўсталяванне савецкай улады ў Беларусі і на Заходнім фронце. Абвастрэнне палiтычнай сiтуацыi. Барацьба супраць Карнiлаўскага мяцяжу. Бальшавiзацыя Саветаў. Афармленне Паўночна-Заходняй абласной i франтавой арганiзацый РСДРП(б). Грамадска-палiтычнае становiшча ў Беларусi ў кастрычнiку 1917 г. Узброенае паўстанне ў Петраградзе. Пераход улады да Саветаў i ваенкомаў у Беларусi i на Заходнiм фронце. Стварэнне Ваенна-рэвалюцыйнага камiтэта (ВРК) Заходняй вобласцi i фронту, яго склад i дзейнасць. Усталяванне савецкай улады ў Мiнску. «Камiтэт выратавання рэвалюцыi», барацьба за ўладу. Усталяванне савецкай улады ў Вiцебску, Гомелi, Магiлёве, Оршы i iншых гарадах Беларусi, лiквiдацыя органаў Часовага ўрада i Стаўкi Вярхоўнага Галоўнакамандуючага ў Магiлёве.

З’езд Саветаў рабочых i салдацкiх дэпутатаў Заходняга фронту, ІІІ з’езд Саветаў сялянскіх дэпутатаў Мiнскай i Вiленскай губерняў, II з’езд армiй Заходняга фронту i iх рашэннi. Утварэнне i дзейнасць Абласнога Выканаўчага камiтэта Савета рабочых, салдацкiх i сялянскiх дэпутатаў Заходняй вобласцi i фронту (Аблвыканкамзах) i СНК Заходняй вобласцi. Дзейнасць Паўночна-Заходняга камiтэта бальшавiцкай партыi, яго адносiны i пазiцыя органаў савецкай улады да беларускага нацыянальнага пытання. Першыя сацыяльна-эканамiчныя пераўтварэннi. Палiтыка ў галiне адукацыi i культуры. Ажыццяўленне Дэкрэта аб мiры на Заходнiм фронце i «Асноўнага закона аб сацыялiзацыi зямлi» ў Беларусi.

Стаўленне беларускiх нацыянальных партый да савецкай улады. Два напрамкi ў беларускiм нацыянальным руху. «Грамата да беларускага народа» Вялiкай Беларускай Рады. Падрыхтоўка i склiканне I Усебеларускага кангрэса ў снежнi 1917 г. Рашэннi I Усебеларускага кангрэса i разгон яго па пастанове СНК Заходняй вобласцi. Утварэнне Выканкома Савета Усебеларускага кангрэса.

Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі. Мяцеж польскага корпуса Доўбар-Муснiцкага. Наступленне войскаў кайзераўскай Германii ў лютым 1918 г. i захоп новых тэрыторый Беларусi. Падпiсанне Брэсцкага мiрнага дагавора 3 сакавiка 1918 г. i яго наступствы для Беларусi. Нямецкi акупацыйны рэжым на захопленай тэрыторыi Беларусi. Падпольная i партызанская барацьба супраць нямецкiх акупантаў. Беларускi нацыянальны рух пасля разгону I Усебеларускага кангрэса. Спробы стварэння беларускай дзяржаўнасцi ва ўмовах нямецкай акупацыi. Першая i другая Устаўныя граматы. Стварэнне Народнага сакратарыята. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублiкi. Стварэнне Рады БНР i яе склад. Прыняцце трэцяй Устаўной граматы, абвясцiўшай незалежнасць БНР.

Узаемаадносiны Рады i ўрада БНР з германскiмi акупацыйнымi ўладамi. Палiтычны крызiс Народнага сакратарыята і Рады БНР вясной — летам 1918 г. Раскол БСГ. Дабавачны дагавор 27 жнiўня 1918 г. Заканчэнне Першай сусветнай вайны i анулiраванне Брэсцкага дагавора. Адыход нямецкiх акупацыйных войскаў і ўступленне Чырвонай Армii на тэрыторыю Беларусi. Аднаўленне савецкай улады.

Барацьба Рады i ўрада БНР за мiжнароднае прызнанне. Беларускае пытанне на Парыжскай мiрнай канферэнцыi. Месца БНР у гiсторыi нацыянальна-дзяржаўнага будаўнiцтва беларускага народа.

Утварэнне БССР і Літоўска-Беларускай ССР. Беларускi нацыянальны камiсарыят (Белнацкам) пры Наркамаце па справах нацыянальнасцей РСФСР i беларускiя секцыi РКП(б), iх намаганнi i роля ў абвяшчэннi Беларускай рэспублікі. Адносiны Паўночна-Заходняга камiтэта РКП(б) i Аблвыканкамзаха да праблемы стварэння беларускай нацыянальнай дзяржаўнасцi. Барацьба па пытанні аб беларускай савецкай дзяржаўнасцi.

Прыняцце цэнтральнымi партыйнымi органамi рашэння аб утварэннi БССР. VI Паўночна-Заходняя канферэнцыя РКП(б). Фармiраванне Часовага рабоча-сялянскага ўрада Беларускай ССР, яе тэрыторыя. Манiфест аб абвяшчэннi Беларускай ССР.

Пастанова ЦК РКП(б) ад 16 студзеня 1919 г. аб вылучэннi са складу БССР Вiцебскай, Магiлёўскай i Смаленскай губерняў. I з’езд Саветаў БССР i яго рашэннi. Першая Канстытуцыя Савецкай Беларусi. Сумеснае пасяджэнне ЦВК БССР i ЦВК ЛiтССР 27 лютага 1919 г., абранне ЦВК i СНК Лiтоўска-Беларускай ССР (Лiтбел), iх дзейнасць па арганiзацыi абароны рэспублiкi i ажыццяўленні мерапрыемстваў у сферы палiтычнага, сацыяльна-эканамiчнага i культурнага жыцця. Лiквiдацыя Лiтбела i яе прычыны.

Беларусь у час польска-савецкай вайны. Прычыны польска-савецкай вайны. Палітыка польскіх улад у адносінах да Беларускага пытання і Рады БНР. Федэралiсцкая канцэпцыя Ю. Пiлсудскага i канцэпцыя iнкарпарацыi польскiх нацыянал-дэмакратаў. Віленская адозва Ю. Пілсудскага. Наступленне польскiх войскаў i ваенныя дзеяннi на польска-савецкiм фронце, захоп беларускай тэрыторыi. Дэкрэт УЦВК «Аб аб’яднаннi Савецкiх Сацыялiстычных Рэспублiк: Расii, Украiны, Латвii, Лiтвы, Беларусi для барацьбы з сусветным iмперыялiзмам» ад 1 чэрвеня 1919 г. Выхад польскiх легiёнаў да Бярэзiны i Заходняй Дзвiны. Усталяванне польскага акупацыйнага рэжыму. Падпольны i партызанскi рух супраць польскiх акупантаў. Пазiцыя партыi беларускiх эсэраў. Курс на супрацоўнiцтва з падпольнымi камунiстычнымi структурамi. Iдэя «трэцяга шляху» ў рэвалюцыi. Стварэнне арганiзацыi «Маладая Беларусь» i Беларускай камунiстычнай арганiзацыi. У. Iгнатоўскi.

Раскол у беларускім грамадска-палітычным руху. Сесія Рады БНР у снежні 1919 г. Утварэнне Найвышэйшай Рады БНР. Наступленне Чырвонай Армii летам 1920 г. Аднаўленне савецкай улады на вызваленай ад польскай акупацыі тэрыторыi. Дагавор РСФСР i Лiтвы 12 лiпеня 1920 г. i яго наступствы для Беларусi. Палiтычная барацьба па пытаннях адраджэння бела­рускай нацыянальнай дзяржавы на савецкай аснове. Другое абвяшчэнне БССР. Паражэнне Чырвонай Армii пад Варшавай. Перагаворы памiж РСФСР i Польшчай аб перамiр’i. Пытанне аб удзеле ў iх прадстаўнiкоў Беларусi. Заканчэнне польска-савецкай вайны. Падпiсанне прэлiмiнарнага мiрнага дагавора Польшчы з РСФСР i Украiнай. Стварэнне на польскай тэрыто­рыi антысавецкiх узброеных фармiраванняў. Разгром атрадаў С. Булак-Балаховiча, iншых антысавецкiх выступленняў. Слуцкі збройны чын у лістападзе — снежні 1920 г. II Усебеларускi з’езд Саветаў. Падпiсанне Рыжскага мiрнага дагавора, яго вынiкi i наступствы для Беларусi i Польшчы.5.3. Беларуская ССР у 20—30-я гг. ХХ ст.

Агляд літаратуры і гістарычных крыніц.Грамадска-палітычнае жыццё і нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва Беларусі ў 20-я гг. ХХ ст. Палiтычнае, тэрытарыяльна-адмiнiстрацыйнае i эканамiчнае становiшча БССР пасля Рыжскага мiру. Адмоўны ўплыў на эканомiку краiны палiтыкi «ваеннага камунiзму». Абвастрэнне сацыяльнай напружанасцi. Актывiзацыя ўзброенай антысавецкай барацьбы ў пачатку 20-х гадоў. Стварэнне надзвычайных органаў i ўзмацненне барацьбы з тэрарызмам i бандытызмам. Стварэнне Беларускай праваслаўнай мітраполіі.

Палiтычная амнiстыя 1923 г. у БССР i яе ўплыў на рост даверу да савецкай улады. Вяртанне ў БССР з эмiграцыi дзеячаў БНР.

Нацыянальна-дзяржаўнае будаўнiцтва ў БССР у 1921—1927 гг. Пагадненнi БССР з РСФСР i iншымi савецкiмi рэспублiкамi. Роля БССР у стварэннi Саюза ССР. IV з’езд Саветаў Беларусi i яго рашэннi. I Усесаюзны з’езд Саветаў 30 снежня 1922 г. Дэкларацыя i дагавор аб утварэннi Саюза ССР, iх змест. Статус Беларускай ССР у складзе СССР. Канстытуцыя Саюза ССР 1924 г.

Нацыянальная палiтыка РКП(б) i КП(б) Беларусi. Рашэннi Х i ХII з’ездаў РКП(б) аб нацыянальнай палiтыцы. Палiтыка беларусiзацыi, яе прычыны, сутнасць, умовы i характар ажыццяўлення. Станоўчыя i адмоўныя вынiкi беларусiзацыi. Прычыны яе згортвання.

Адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльная рэформа ў БССР. Вяртанне Беларускай ССР этнiчных беларускiх тэрыторый са складу РСФСР у 1924 i 1926 гг. Складанасць вырашэння гэтага пытання. VII Надзвычайны з’езд Саветаў Беларусi. Становiшча нацыянальных меншасцей у БССР, iх грамадска-палiтычнае i культурнае жыццё. Нацыянальныя раёны i Саветы ў Беларусi.

Актывiзацыя дзейнасцi Саветаў. Усталяванне аднапартыйнай сiстэмы. Самароспуск партыi беларускiх эсэраў. Прыняцце Канстытуцыi БССР 1927 г. Грамадскiя арганiзацыi. Прафсаюзы. Дзейнасць Рабоча-Сялянскай Iнспекцыi.Пераход да новай эканамічнай палітыкі (нэпа). Сельская гаспадарка. Становiшча беларускай вёскi i сельскай гаспадаркi ў пачатку 20-х гг. Аграрная палiтыка Камунiстычнай партыi, яе сутнасць i накiрункi. Х з’езд РКП(б). Пераход да нэпа на вёсцы. Замена харчразвёрсткi харчовым падаткам. Дэкрэт ЦВК БССР «Аб свабодным выбары форм землекарыстання» (студзень 1922 г.). Землеўпарадкаванне, яго асаблівасці ў Беларусі. Рост хутарской сiстэмы гаспадарання. Змены ў сацыяльнай структуры беларускай вёскi. Працэс драблення сялянскiх гаспадарак.

Кааператыўны рух у беларускай вёсцы, яго формы i дынамiка. Калектыўныя гаспадаркi i саўгаснае будаўнiцтва. Вынiкi сацыяльна-эканамiчнага развiцця сельскай гаспадаркi Беларусi ў канцы 20-х гг. Беларуская вёска напярэдаднi «вялiкага пералому».Прамысловае развіццё Беларусі ў 20-я гг. Прамысловасць Беларусi ва ўмовах пераходу да мiрных умоў развiцця. Ажыццяўленне мерапрыемстваў новай эканамiчнай палiтыкi ў прамысловасцi: развiццё рыначных адносiн, увядзенне гаспадарчага разлiку, рэарганiзацыя кiравання народнай гаспадаркай, змена адносiн да прыватнага капiталу. Грашовая рэформа i яе вынiкi. Развiццё крэдыту. Галоўныя вынiкi аднаўленчага перыяду ў прамысловасцi. Рост прадукцыйнасцi працы. Паляпшэнне сацыяльных умоў жыцця рабочых.

Згортванне дзейнасцi прыватных прамысловых i гандлёвых прадпрыемстваў. Крызiс збыту, таварны голад. Паступовае згортванне нэпу i пераход да адмiнiстрацыйна-камандных метадаў кiравання эканомiкай.Станаўленне беларускай савецкай культуры (20-я гг.). Палiтыка па пытаннях развiцця нацыянальных культур. Асноўныя напрамкi, супярэчнасцi i здабыткi. Развiццё беларускай культуры. Узмацненне iдэалагiчнага ўцiску ў культурным жыццi.

Фармiраванне савецкай сiстэмы адукацыi. Барацьба з непiсьменнасцю. Станаўленне агульнаадукацыйнай, спецыяльнай i вышэйшай школ. БДУ. Навуковыя ўстановы. Дзейнасць Iнстытута беларускай культуры. Стварэнне Акадэмii навук Беларусi. Матэрыяльна-тэхнiчная база i кадравае забеспячэнне школы i навукi. Культурна-асветніцкая работа ў рэспублiцы.

Развiццё мастацкай лiтаратуры, тэатра ва ўмовах савецкай улады. Узнiкненне розных лiтаратурных плыняў i напрамкаў, iдэйная барацьба ў творчай дзейнасцi. Стварэнне i дзейнасць лiтаб’яднанняў «Маладняк», «Узвышша», «Полымя», Беларускай асацыяцыi пралетарскiх пiсьменнiкаў (БелАПП). Музычнае i выяўленчае мастацтва.

Беларуская эміграцыя ў 20-я гг. Палiтычныя i эканамiчныя прычыны эмiграцыi з Беларусi, яе плынi i мэты. Цэнтры беларускiх палiтычных партый i арганiзацый у эмiграцыi. Дзейнасць Рады i ўрада БНР. Палiтычныя канферэнцыi ў Рызе i Празе. Адносiны лiдэраў беларускай палiтычнай эмiграцыi да Рыжскага мiрнага дагавора, да савецкай улады i БССР. Рост прасавецкiх настрояў у палiтэмiграцыi. Раскол беларускай эмiграцыi. Канферэнцыя ў Берлiне ў кастрычнiку 1925 г. Вяртанне палiтычных эмiгрантаў у БССР i ўдзел iх у грамадскiм жыццi.

Iндустрыялізацыя ў Беларускай ССР. Пераход да фарсiраванай iндустрыялiзацыi краiны, яе прычыны i ўмовы, мэты i задачы. Унутрыпартыйная барацьба аб шляхах i метадах пабудовы сацыялiзму. Першы пяцiгадовы план развiцця эканомiкi i культуры: яго асноўныя паказчыкi i асаблiвасцi ў прамысловасцi Беларусi. Рэсурсы i сродкi развiцця для iндустрыялiзацыi рэспублiкi. Стварэнне новых галiн прамысловасцi. Новабудоўлi фабрык i заводаў, тэхнiчная рэканструкцыя прадпрыемстваў у гарадах рэспублiкi ў гады першай пяцiгодкi. Узмацненне камандна-адмiнiстрацыйных метадаў кiравання прамысловасцю i выкананне планавых заданняў пяцiгодкi. Рэальныя вынiкi першага пяцiгадовага плана ў прамысловасцi БССР.

Развiццё прамысловасцi рэспублiкi ў гады другой пяцiгодкi. Планавыя паказчыкi i iх выкананне. Рост колькасцi рабочага класа. Падрыхтоўка кадраў iнжынерна-тэхнiчных работнiкаў i квалiфiкаваных рабочых. Разгортванне працоўнага «сацыялiстычнага спаборнiцтва». Стаханаўскi рух у Беларусi. Метады дасягнення планавых паказчыкаў.

Вынiкi iндустрыялiзацыi ў БССР.

Калектывізацыя сельскай гаспадаркі рэспублікі. Курс на сацыялiстычную перабудову вёскi. Яго мэты i задачы. Унутрыпартыйная барацьба па пытаннях аб шляхах развiцця сельскай гаспадаркi. Крызiс хлебанарыхтовак. Забарона гандлю сельскагаспадарчымi прадуктамi.

Пераход да масавай калектывiзацыi, тэрмiны яе правядзення. Гвалтоўныя метады стварэння калектыўных гаспадарак. Ажыццяўленне «палітыкі раскулачвання». Выхад сялянскіх гаспадарак з калгасаў вясной 1930 г. Новы этап калектывізацыі восенню 1930 г. Рабочыя-дваццацiпяцiтысячнiкi. Арганiзацыя МТС, палiтаддзелаў пры iх. Арганiзацыйна-гаспадарчае ўмацаванне калгасаў i iх матэрыяльна-тэхнiчнай базы. Саўгасы i iх гаспадарчая дзейнасць. Голад 1932—1933 гг. у Беларусi. Завяршэнне калектывiзацыi беларускай вёскi, яе палiтычныя, сацыяльныя i эканамiчныя вынiкi.Грамадска-палітычнае і культурнае жыццё Беларускай ССР у 30-я гг. Карэнны паварот у грамадска-палiтычным i культурным жыццi ў пачатку 30-х гг. Разгортванне iдэйна-палiтычнай барацьбы з беларускiм «нацыянал-дэмакратызмам».

Палiтыка «культурнай рэвалюцыi». Развiццё савецкай сiстэмы адукацыi ў рэспублiцы. Барацьба за лiквiдацыю непiсьменнасцi. Пераход да сямiгадовага абавязковага навучання. Стварэнне сiстэмы агульнаадукацыйнай, спецыяльнай i вышэйшай школ. Стварэнне сiстэмы навуковых устаноў. АН БССР. У. Iгнатоўскi. Асноўныя накiрункi развiцця беларускай навукi i дасягненнi беларускiх вучоных у 1930-я гг.

Развiццё беларускай савецкай лiтаратуры. Асноўныя творы вядучых пiсьменнiкаў, паэтаў, драматургаў, крытыкаў i iх тэматыка. Абвастрэнне iдэйна-палiтычнай барацьбы сярод беларускiх лiтаратараў. Перабудова пiсьменнiцкiх арганiзацый. Стварэнне Саюза савецкiх пiсьменнiкаў.

Тэатральнае, музычнае, выяўленчае i iншыя формы мастацтва i асноўныя накiрункi iх развiцця ў рэспублiцы. Архiтэктура Беларусi. Укараненне ў грамадстве «пралетарскай па змесце i сацыялiстычнай па форме» культуры. Асноўныя рысы i характар грамадства, сфармiраванага ў Савецкiм Саюзе ў канцы 30-х гг.: палiтычны, эканамiчны, сацыяльны i духоўна-культурны аспекты.Палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі ў 30-я гг. Аб’ектыўныя i суб’ектыўныя прычыны палiтычных рэпрэсiй. Разгортванне хвалi палiтычных рэпрэсiй у Беларусi ў пачатку 30-х гг. Фабрыкацыя ДПУ БССР «контррэвалюцыйных» спраў Саюза вызвалення Беларусi (СВБ), Працоўнай сялянскай партыi (ПСП), Прамысловай партыi (Прампартыя), Саюзнага бюро РСДРП меншавiкоў. Лiквiдацыя «шкоднiцтва» ў Наркамземе i Трактарацэнтры, жывёлагадоўлi, лясной i папяровай прамысловасцi. Справы Беларускага нацыянальнага цэнтра (БНЦ), Польскай арганiзацыi вайсковай (ПАВ), Беларускай народнай Грамады (БНГ) i iнш. Палітыка ўлад у дачыненні да праваслаўнага і каталіцкага духавенства. Рэпрэсii 1937—1938 гг. супраць iнтэлiгенцыi, партыйнага i дзяржаўнага кiраўнiцтва, ваенных i супрацоўнiкаў НКУС БССР. Вынiкi палiтычных рэпрэсiй.
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка