Зацвярджаю дэкан юрыдычнага факультэта С. А. Балашэнкa «29» июня 2012 г. Регістрацыйны № уд – 11-77 / р. Гісторыя палітычных І прававых вучэнняў
старонка10/13
Дата канвертавання17.03.2016
Памер0.97 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Тэма 23. Палітычныя і прававыя вучэнні ў Еўропе ў пер. пал. ХХ ст.


Л.Дзюгі. Ідэя сындыкалісцкай (карпаратыўнай) дзяржавы. Рэжым каардынацыі і іерархіі класаў. Крытыка дзяржаўнага сацыялізму і катэгорыі "суб'ектыўных правоў". Змест тэрміну "сацыяльная норма". Салідарызуючая функцыя дзяржавы і права. Сындыкалісцкі федэралізм як палітычны ідэал. Дагаварныя адносіны паміж класамі.

Інстытуцыяналізм. М.Орыу. О. Рэнар. "Інстытуцыі" як працягла існуючыя сацыяльныя аб'яднанні. Інстытут як ідэя, ідэал, прынцып. Грамадства як сукупнасць інстытутаў. Карпаратыўныя (гандлёвыя таварыствы, асацыяцыі, дзяржава) і рэчавыя (права) інстытуты. Уяўленні пра мэты прававога парадку.

М. Вебэр. Канцэпцыя ідэальных тыпаў улады. Патрыярхальная, харызматычная і рацыянальна-легісцкая ўлада. Адбор палітычных лідэраў і кантроль над адміністрацыйнай бюракратыяй як спосаб кіравання. Роля людзей ведаў у справах уладарання і кіравання. Бюракратыя і рацыянальныя правілы закону. Характарыстыка ўлады бюракратыі.

Канцэпцыя "вольнага права" Е.Эрліха. Роля свабоды і судзейскага меркавання. Зыходныя пачаткі права. Права і развіццё грамадства. "Жывое права" і нормы права.

Г.Гурвіч. "Сацыяльнае права" і сацыяльнае заканадаўства. Параметры права і непасрэдны юрыдычны вопыт. Вызначэнне калектыўных "актаў прызнання".

Палітыка-прававая ідэалогія нацыянал-сацыялізму (фашызму). Ідэйныя папярэднікі фашызму. Сутнасць фашысцкай канцэпцыі таталітарнай улады. Расава-саслоўная структура. Катэгорыя "нацыі", яе якасці. Супрацьпастаўленне "матэрыяльнай прававой дзяржавы" "фармальнай" дзяржаве ліберальных дэмакратый. Антыліберальнае праваразуменне.

Дзяржава ў трактоўцы О.Шпенглера. Эвалюцыя феадальнага саюзу да саслоўнай дзяржавы. Праблема саслоўяў. Права і ўлада. Сэнс і значэнне канстытуцыі. Ідэя ўласнасці. Самазнішчэнне дэмакратыі. Трактоўка права. Залежнасць зместу, сэнсу і напоўненасці права ад культуры. Юрыдычная "статыка" антычнасці і "воля і дзеянне" заходняга права. Юрыдычная схаластыка, грамадскі і эканамічны лад.
самастойная работа, экзаменТэма 24. Палітычныя і прававыя вучэнні Расіі ў ХХ в.


С. Н. Булгакаў. Узаемаадносіны Царквы і дзяржавы як ”аддзяленне без адчужэння”. Ідэал дзяржавы і патрабаванні маральнай свядомасці. Асоба, свабода і роўнасць як аксіёмы натуральнага права. Натуральнае права як ідэальная норма для ацэнкі пазітыўнага права. Права як сінтэз свабоды і роўнасці.

Н.А.Бярдзяеў. Улада і апраўданне дзяржавы. Ідэі хрысціянскай дзяржавы. Ацэнка марксізму, рускага камунізму, анархізму. Праблемы гісторыясофскага і эсхаталагічнага характару. Непарушныя (вечныя) сацыяльныя каштоўнасці: царква, дзяржава, права і закон.

Псіхалагічнае вучэнне аб праве Л.І.Петражыцкага. Маральныя і правыя эмоцыі. Інтуітыўнае і афіцыйнае права. “Імператыўнасць”, “мараль”, “атрыбутыўнасць” права як зыходныя прычыны адрозненняў паміж сістэмамі права. “Размеркавальныя” і “арганізацыйныя” функцыі права. Класіфікацыя станоўчага права.

Г.Ф.Шаршаневіч. Паняцце і элементы дзяржавы. Дзяржаўная ўлада і яе аснова. Узнікненне дзяржавы. Прыкметы права. Права і мараль. Крытыка дагматызму ў праве.

Канстытуцыйныя ліберальныя палітычныя дактрыны (П.Н.Мілюкоў, Д.Н.Шыпаў). Ідэі аб стварэнні дэмакратычнай манархіі, прававой дзяржавы і грамадзянскай супольнасці. Канстытуцыйная манархія з размеркаваннем паўнамоцтваў паміж уладамі як ідэал (П.Н.Мілюкоў). Паходжанне і сутнасць дзяржавы. Геаграфічны фактар у рускай дзяржаўнасці. Тры ступені грамадскага развіцця. Пераўтварэнне Расійскай дзяржавы ў “прамыслова-прававую” (Д.Н.Шыпаў). Ідэі канстытуцыйнага манархізму з народным прадстаўніцтвам. Шляхі трансфармацыі самадзяржаўнага ладу Расійскай дзяржавы ў “прававы”.

Палітыка-прававая ідэалогія бальшавізму (В.І.Ленін, Н.І.Бухарын, І.В.Сталін). Дзяржава і права ў тэорыі бальшавізму. Ідэя “дыктатуры пралетарыяту”. Задача “пралетарскай рэвалюцыі”. Дыктатура пралетарыяту як пераходная форма дзяржавы. Стаўленне да дэмакратыі, падзелу ўладаў, выбарнага права і парламентарызму. Матывацыя адзінаасобнай дыктатарскай улады. Ідэя сусветнай рэвалюцыі. Суадносіны законнасці і мэтазгоднасці. Бальшавісцкая мадэль развіцця права. Пераход ад “буржуазнага права” да арганізацыйных і тэхнічных нормаў рэгулявання. Права і правасвядомасць рэвалюцыйных мас, іх крытыка.

Псіхалагічная тэорыя М.А.Рэйснера. Інтуітыйнае права сацыяльнага класа. Кангламерат правасвядомасцяў розных класаў і кодэксы. Суадносіны прававых і тэхнічных нормаў П.Стучкі. Тэхнічныя нормы як ступень развіцця прававой формы. Сацыялагічная школа права Е.Б.Пашуканіса. Права як асаблівая сістэма адносін, заснаваных на ўмовах вытворчасці. Умовы адмірання прававой формы.

І.А.Ільін. Прырода і агульнае прызначэнне ўлады ў сацыяльным, псіхалагічным і духоўна-рэлігійным аспектах. Патрабаванні (аксіёмы) да належнай арганізацыі ўлады ў дзяржаве. Духоўныя ўстаноўкі дзяржаўнай улады. Манархія і рэспубліка. Манархія як ідэальная форма праўлення для Расіі. Крытыка рэспубліканскага і федэратыўнага ладу ў Расіі. Духоўная справядлівасць ў Расіі. Духоўная справядлівасць як падстава для пазітыўнага права. Натуральнае права і ўласная маёмасць.

Г. П. Фядотаў. Расія як імперыя. Стаўленне да ліберальнай і рэвалюцыйнай інтэлігенцыі. Бальшавізм і савецкая Расія. Руская культура і хрысціянства.

І.Л.Саланевіч. Самадзяржаўе як натуральная форма Рускай дзяржаўнасці. Народнасць і саслоўнасць самадзяржаўя. Народная манархія як палітычная арганізацыя і духоўная супольнасць. Праваслаўе як непісаная канстытуцыя Расіі. Права, фармальны закон і Праваслаўе. Крытыка лібералізму, камунізму і фашызму. Стаўленне да інтэлегенцыі і да правячай эліты Расійскай імперыі. Руская літаратура і рэальная Расія. Бюракратыя і народнае самакіраванне.

Рух еўразійцаў. Самадастатковасць культурнага прастору “Расія- Еўразія”. Фактары, якія вызначаюць утварэнні еўразійскай дзяржавы. Суадносіны культурна-матэрыяльнага і нацыянальнага дзяржаўнага ладу. Грамадска-культурныя цыклы зараджэння, развіцця, росквіту і распаду дзяржаў. Эвалюцыя і рэвалюцыя ў свеце права. Размежаванне сфер царквы і дзяржавы ва еўразійскім праекце. Праваслаўе як асобая частка хрысціянскай культуры. Дэмакратычная канцэпцыя дзяржавы. Самабытнасць і самадастатковасць нацыянальнай культуры і ідэакратычная сістэма ўлады (“ідэя-кіраўніца”, “ідэалакіраўніцтвава еўразійскім праекце. Прынцып адбору кіруючага слоя ў ідэакратыі.

Н. Н. Аляксееў. Хрысціянства і ідэя манархіі. Рускі народ і дзяржава. Стаўленне да ўласнасці і яе віды. Дзяржава і яго элементы. Гарантыйная дзяржава. Носьбіты ўлады, вядучы слой і кіруючы адбор. Прававая дзяржава і дзяржава праўды. Культурная і нацыянальная глеба і парламент.

С. Л. Франк. Права і мараль. Мараль як абсалютная каштоўнасць. Містычны вопыт і філасофія права. Суадносіны грамадства і дзяржавы. Дзяржава як адзінства грамадскай волі.

Тэорыя пасіянарнасці Л.Н.Гумілёва. Этнас і этнагенэз: гісторыя паходжання і знікнення этнасаў. Фазы этнагенезу ў паралелі з сацыяльнай гісторыяй. Стварэнне этнасу і ўтварэнне дзяржавы. Развіццё любога сацыяльнага інстытута і папярэднія этнічныя працэсы. Дзяржава, улада, кіраванне і права ў розных фазах этнагенезу. Факты, якія ўплываюць на стварэнне, станаўленне, расшырэнне і падзенне этнасу і яго сацыяльнай формы (дзяржавы). Росквіт права ў пэўнай фазе цывілізацыі.

Ідэі нацыянальнага адраджэння Беларусі. Асаблівасці ўяленняў аб дзяржаве і праве ў нацыянальнай публіцыстыцы. Кансерватыўнае, ліберальнае, сацыял-дэмакратычнае і камуністычнае крыло. Ідэі адраджэння Беларуска-Літоўскай дзяржаўнасці. Асэнсаванне месца Беларусі ў Расійскай дзяржаве.

Палітыка-прававыя ідэі Устаўных грамат Беларускай Народнай Рэспублікі.

Ідэі нацынальнага будаўніцтва ў Канстытуцыі БССР 1919 г., дакументах Абласнога Выканаўчага камітэта Заходняга фронту.
самастойная работа, экзамен1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка