Зацвярджаю дэкан юрыдычнага факультэта С. А. Балашэнкa «29» июня 2012 г. Регістрацыйны № уд – 11-77 / р. Гісторыя палітычных І прававых вучэнняў
старонка1/13
Дата канвертавання17.03.2016
Памер0.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ


ЗАЦВЯРДЖАЮ
Дэкан юрыдычнага факультэта

___________________ С.А. Балашэнкa

« 29 » июня 2012 г.

Регістрацыйны № УД – 11-77 / р.ГІСТОРЫЯ ПАЛІТЫЧНЫХ І ПРАВАВЫХ ВУЧЭННЯЎ

Вучэбная праграма для спецыяльнасці

1 – 24 01 02 “ПРАВАЗНАЎСТВА”

(рабочы варыянт)


Факультэт юрыдычны

Кафедра тэорыi i гiсторыi дзяржавы i права

Курс (курсы) 4 - 5

Семестр 8 - 9
Лекцыі ____16_______

(колькасць гадзін)
Экзамен ___9_____

(семестр)Практычныя (семінарскія)

заняткі____8_______

(колькасць гадзін)

Залік _______

(семестр)


Лабараторныя

заняткі (КСР) ____________

(колькасць гадзін)

Усяго аудыторных

гадзін па дысцыпліне ___24_______

(колькасць гадзін)


Форма атрымання

вышэйшай адукацыі __завочная__
Усяго

гадзін па дысцыпліне ___168_______

(колькасць гадзін)
Складальнікі: дацэнт Калінін С.А., дацэнт Матарас В.Н.

2012


Вучэбная праграма складзена на аснове тыпавой праграмы “Гісторыя палітычных і прававых вучэнняў”, зацверджанай Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 08.01.2011 г. (Рэг. № ТД-Е. 286/тып.).
Разгледжана і рэкамендавана да зацверджання на пасяджэннi кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права

« 22 » чэрвеня 2012 г., пратакол №_9__

(дата, нумар пратакола)

Загадчык кафедры

________________ С. А. Калінін

(подпіс)

Адобрана і рэкамендавана да зацвярджэння Вучэбна-метадычнай камісіяй юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта
« 29 » чэрвеня 20 12  г., пратакол №_7__

(дата, нумар пратакола)

Старшыня

________________

(подпіс) В. І. Чупрыс


ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Вучэбная дысцыпліна “Гісторыя палітычных і прававых вучэнняў” засноўваецца на аднайменнай навуцы і з’яўляецца юрыдычнай навукай. Адначасова яна мае агульнатэарэтычны профіль, бо вывучае гісторыю тэорый аб дзяржаве і праве. Аб’ектыўна абумоўленая сувязь дзяржавы з правам перадвызначаюць непарыўнасць пазнавання гісторыі палітычных вучэнняў з прававымі. Тэорыі аб дзяржаве і праве фарміруюцца працай многіх даследчыкаў эвалюцыйна, пачынаючы з канцэптуальных ідэй і скончваючы грунтоўнымі вучэннямі пад уздзеяннем шматлікіх фактараў.

Гісторыя палітычных і прававых вучэнняў адлюстроўвае працэс іх станаўлення і развіцця з усімі “зігзагамі” гісторыі палітыка-прававой думкі з уключэннем у структуру курса як ісцінных тэорый аб дзяржаве і праве, так і адхіляючыхся ад іх незалежна ад таго ці з’яўляецца гэта вынікам памылковасці даследчыка або яго гістарычнай парадыгмай.

Уздзеянне на гісторыю палітыка-прававых ідэй не толькі працэсаў развіцця дзяржавы і права, але і іншых сацыяльных абставін, цесна звязаных паміж сабой у каштоўнасным рэчышчы, якія абумоўліваюць неабходнасць выкладання гэтых вучэнняў у ўзаемасувязі з філасофскімі і этычнымі поглядамі адпаведных аўтараў.

Пазнанне гісторыі палітычных і прававых вучэнняў дае магчымасць узбагаціцца палітычнымі і прававымі ведамі, якія былі здабытыя на працягу ўсёй гісторыі цывілізацыі, максімальна садзейнічае павышэнню палітычнай і праваой культуры асобы, а гэта значыць грамадства ў цэлым.

У працэсе вывучэння курса “Гісторыя палітычных і прававых вучэнняў” студэнты павінныведаць:

 • станаўленне і развіццё дакладных і сапраўдных вучэнняў аб дзяржаве і праве па меры руха грамадства па шляху сацыяльнага прагрэсу;

 • прычыны ўзнікнення і развіцця адпаведных тэорый аб дзяржаве і праве, фактары, якія абумоўліваюць гэты працэс;

 • галоўнае ў палітычных і прававых тэрыях;

 • вучэнне аб сутнасці дзяржавы і яго формах;

 • асноўныя этапы ў развіцці палітыка-прававой думкі;

 • сучасныя тэорыі аб дзяржаве і праве;

умець характырызаваць:

 • сапраўдны змест палітычных і прававых тэорый адпаведных вучоных, іх аргументацыю;

 • прычыны, якія вызвалі з’яўленне тых або іншых вучэнняў аб дзяржаве і праве;

 • практычныю значнасць тэорый ў перыяд іх з’яўлення і ў сучаснасці;

умець аналізаваць:

 • гісторыю палітычных і прававых вучэнняў як адлюстраванне рэальных сацыяльных фактараў і інтэлектуальных патэнцыялаў адпаведных вучоных ў кантэксце патрэб грамадства, якое развіваецца;

 • змест тэорый аб дзяржаве і праве ў іх гісторыка-храналагічным супастаўленні на глабальным і лакальным узроўнях;

 • логіку выкладання палітычнага і прававога вучэння таго або іншага мысліцеля, яго доказы і метадалогію пазнання;

набываць ўменні і якасці:

 • находзіць у палітычных і палітычных тэорыях навуковых, сапраўдных, прагрэсіўных палажэнняў і поглядаў, а таксама сцвярджэнняў, якія не адпавядаюць ісціне, квазінавуковых, ілжэнавуковых, рэакцыйных;

 • карыстацца ў пазнавальным працэсе і практычнай дзейнасці навуковымі дасягненнямі вучошых мінуўшчыны і сучаснасці;

 • валодаць назапашанай шматлікімі мысліцелямі метадалогіяй ў распрацоўцы палітычных і прававых вучэнняў.

Вывучэнне курсу “Гісторыя палітычных і прававых вучэнняў” ажыццяўляецца на працягу аднаго семестра (агульная колькасць гадзін - 52) і сканчаецца іспытам. Асноўнай формай падрыхтоўкі з'яўляецца самастойная праца. У адпаведнасці з вучэбным планам чытаюцца лекцыі, праводзяцца семінарскія заняткі, калоквіўмы, выконваюцца кантрольныя заданні, рэфераты, курсавыя і дыпломныя працы, ажыццяўляецца тэставы кантроль засвоеных ведаў.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка