Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko adiunkta
Дата канвертавання22.04.2016
Памер13.69 Kb.


Załącznik nr 1 d do Zarządzenia Dyrektora IETU nr 1/2016

z dnia 2 lutego 2016r.
Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta

w polu badawczym przekształcenia środowiska zurbanizowanego (1 etat)

w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

 1. Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko adiunkta:

 1. dyplom ukończenia studiów z szeroko pojętego zakresu przekształceń środowiska zurbanizowanego tj. np. gospodarki przestrzennej /geografii/urbanistyki z oceną przynajmniej dobrą,

 2. posiadanie tytułu doktora lub doktora nauk technicznych w przedmiotowym zakresie,

 3. znajomość zagadnień przekształceń środowiska zurbanizowanego- np. zagospodarowania przestrzennego, powiązań środowiskowo-przestrzennych w tym zagadnień zmian klimatu,

 4. doświadczenie zawodowe w pracy naukowej w przedmiotowym zakresie,

 5. doświadczenie w pisaniu i realizowaniu projektów naukowo-badawczych, krajowych i międzynarodowych,

 6. umiejętność współpracy z partnerami np. współpraca B+R i/lub samorządowymi,

 7. znajomość obsługi programów i narzędzi informatycznych, w tym umiejętność pracy w środowisku GIS,

 8. doświadczenie w zakresie analiz przestrzennych, lub innych powiązanych z zakresem,

 9. umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym oraz komunikatywność, w tym w języku angielskim w mowie i piśmie,

 10. posiadanie dorobku naukowego (autorstwo lub współautorstwo w publikacjach naukowych i doniesieniach konferencyjnych).


II . Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. podanie;

 2. życiorys;

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierający dane kontaktowe (w tym adres mailowy oraz nr telefonu);

 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

 5. odpis dyplomu doktorskiego;

 6. wykaz dorobku naukowego, zawodowego;

 7. kopia dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej wraz z aktualną opinią lub listem rekomendacyjnym (co najmniej jeden) napisanym przez osobę posiadającą stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy;

 8. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;

 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;

 10. oświadczenie o niekaralności;

 11. kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

 12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 13. oświadczenie o zgodności z oryginałem przedstawionych kopii dokumentów.
   1. Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta w IETU (urban)” w sekretariacie Instytutu, pok. 134 lub przesłać listem poleconym na adres: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 6.

   2. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 19 lutego 2016r. W przypadku zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu do Instytutu.

   3. Konkurs jest dwuetapowy. Kandydaci dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną powiadomieni mailowo o miejscu i czasie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

   4. Zatrudnienie kandydata poprzedzone jest badaniami lekarskimi potwierdzającymi dopuszczenie pracownika do pracy na danym stanowisku.

   5. Wyniki konkursu Dyrektor poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytutu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Instytutu w terminie 7 dni od dnia zakończenia II etapu konkursu.

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка