Wykaz opublikowanych prac naukowych Książki
Дата канвертавання15.03.2016
Памер46.32 Kb.

Wykaz opublikowanych prac naukowych

Książki:

1. Białoruskie formacje wojskowe 1917-1923, Białystok 1995, ss. 273.


 1. Historia Białorusi od połowy XVIII do końca XX wieku, Białystok [2002], ss. 330, (wraz z Eugeniuszem Mironowiczem).

 2. Od Rusinów Białych do Białorusinów. U źródeł białoruskiej idei narodowej, Białystok 2006, ss. 388.

 3. Жаўнеры БНР, Беласток-Вільня 2009, ss. 366; wydanie drugie, poprawione 2010, ss. 373.

 4. Нацыянальнасьць – Беларус, Беласток-Вільня 2009, ss. 558.

 5. Гісторыя Беларусі ад сярэдзіны ХУІІІ ст. да пачатку ХХІ ст., Беласток-Вільня 2010, ss.368, (wraz z Eugeniuszem Mironowiczem).

 6. Беласток-Полацак, Беласток-Вільня 2010, ss. 230.


Artykuły:


 1. Ruch białoruski w poszukiwaniu wyznania narodowego, Sprawozdania z Posiedzeń KN PAN Oddział w Krakowie, T. XXXI/2, lipiec-grudzień 1987 r., s. 39.

 2. Radziwiłłowa z Zawiszów 1. v. Krasińska Maria Magdalena, Polski Słownik Biograficzny, T. XXX (1987, s. 398-399 (wraz z Andrzejem A. Ziębą).

 3. Problematyka społeczno-demograficzna ziem białoruskich od połowy XIX w. do 1939 r. w świetle literatury z lat 60-tych – 80-tych, Studia Historyczne, R. 31, 1988, z. 4, s. 613-624.

 4. Generał Bułak-Bałachowicz – od armii carskiej do armii narodowej, Dyskusja, Nr 2-3 (23), 1990, s. 32-38; jednocześnie pod tytułem: Generał Bułak-Bałachowicz w wojnie 1920 r., Sybirak, Nr 2 (5), 1990, s. 7-12.

 5. The Byelorussian ethnic press in North and South America, Znanstvena Revija (humanistika), № 2, vol. 3, 1991, s. 429-433.

 6. Народзіны беларускай нацыянальнай ідэі, Спадчына, №1, 1992, с. 9-14.

 7. Spod czerwonej gwiazdy pod biały krzyż, Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku, Z. 6, 1992, s. 118-121.

 8. Dwa plakaty z lat 1917-1919 w zbiorach Muzeum Wojska w Białymstoku, Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku, Z. 6, 1992, s. 144-146.

 9. Дакументы, Запісы, № 20, 1992, с. 118-121.

 10. Станіслаў Булак-Балаховіч, Берасцейшчына. Помнікі гісторыі і культуры Брэстчыны: праблемы вывучэння, аховы і выкарыстання. Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, Брэст 1993, с. 75-81.

 11. Беларуская нацыянальная ідэя, Свіцязь, № 2, 1994, с. 30-37.

 12. Białoruski ośrodek narodowy w Grodnie wobec niepodległego państwa polskiego, Białostocczyzna, Nr 1, 1994, s. 68-73.

 13. Mundury i odznaki białoruskich formacji wojskowych 1918-1923, Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku, Z. 8, 1994, s. 31-36.

 14. Радзіна Булак-Балаховічаў на Браслаўшчыне і Дзісненшчыне да І сусветнай вайны, Браслаўскія чытанні. Матэрыялы ІІІ-й навукова-краязнаўчай канферэнцыі прысвечаннай 200 угодкам паўстання 1794 года. 21-22 красавіка 1994 г. Браслаў 1994.

 15. Białoruskie Oświecenie, Białoruskie Zeszyty Historyczne, Z. 2, 1994, s. 35-47.

 16. Unia a białoruski ruch narodowy od połowy XVIII do połowy XIX wieku, [w:] Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały pod redakcją Andrzeja A. Zięby, Kraków 1994, s. 75-89.

 17. Mikołaj Demidow (1918-1967), Białoruskie Zeszyty Historyczne, Z. 1(3), 1995, s. 174-180.

 18. Białoruski ruch narodowy a protestantyzm w II Rzeczypospolitej, [w:] Społeczeństwo białoruskie, litewskie i polskie na ziemiach północno-wschodnich IIRzeczypospolitej (Białoruś Zachodnia i Litwa Wschodnia) w latach 1939-1941. Pod redakcją Małgorzaty Giżejewskiej i Tomasza Strzembosza, Warszawa 1995, s. 33-40.

 19. Students from Grand Duchy of Lithuania befor Rectorial Court of Cracow University in the years 1469-1536, Occasional Papers in Belarusian Studies, № 1, 1995, s. 43-50; w j. Białoruskim: Студэнты зь Вялікага Княства Літоўскага перад рэктарскім судам Кракаўскага ўнівэрсытэту ў 1469-1536 гг., ARCHE Пачатак , № 6, 2007.

 20. Życiorys generała Stanisława Bułak Bałachowicza złożony w Wojskowym Biurze Historycznym w Warszawie 1 grudnia 1929 r., 2(4), 1995, s. 160-169 (wraz ze Zbigniewem Karpusem).

 21. Białoruskie formacje wojskowe w armii litewskiej 1918-1923, [w:] Lietuvos karybos istorijos klausimaj /2/. /Tezes ir pranesimaj/, Kaunas 1994 (1996), s. 83-84.

 22. Działalność białoruskich wojskowych na terytorium Ukrainy w latach 1919-1920, Białoruskie Zeszyty Historyczne, Z. 1(5), 1996, s. 113-117.

 23. Rozmowy Józefa Piłsudskiego z Antonim Łuckiewiczem. Przyczynek do dziejów stosunków polsko-białoruskich, [w:] Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność. Studia i materiały ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Alexandrowiczowi w 65 rocznicę urodzin, Redakcja naukowa Zbigniew Karpus, Tomasz Kempa, Dorota Michaluk, Toruń 1996, s. 447-453.

 24. Stan i perspektywy rozwoju historii wojskowej wśród Białorusinów mieszkających w Polsce, [w:] III Forum Historyków Wojskowych, 5-6 grudnia 1996, Pod redakcją Waldemara Rezmera i Zbigniewa Karpusa, Toruń 1997, s. 197-200.

 25. Wątek ukraiński w działalności gen. S. Bułak-Bałachowicza, [w:] Polska a Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego następstwa, Redakcja naukowa Zbigniew Karpus, Waldemar Rezmer, Emilian Wiszka, Toruń 1997, s. 261-271.

 26. Białoruskie elity polityczne wobec traktatu ryskiego, [w:] Traktat ryski 1921 roku po 75 latach. Studia pod redakcją Mieczysława Wojciechowskiego, Toruń 1998, s. 289-293.

 27. Krajowość i „Zapadno-rusizm”. Tutejszość zideologizowana, [w:] Krajowość – tradycje zgody narodów w dobie nacjonalizmu, Poznań 1999, s. 35-39.

 28. Tradycja współistnienia narodów w jednym państwie i jej konsekwencje z punktu widzenia narodu białoruskiego, [w:] Rzeczpospolita wielu narodów i jej tradycje. Materiały z konferencji „Trzysta lat od początku unii polsko-saskiej. Rzeczpospolita wielu narodów i jej tradycje”, Kraków 15-17 IX 1997 r., pod redakcją Andrzeja K. Link-Lenczowskiego i Mariusza Markiewicza, Kraków 1999, s. 207-216.

 29. Białorusini a państwowość polska 1918-1921, [w:] Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Wrocław 15-18 września 1999 roku. Pamiętnik, T. II, cz. 2, Toruń 2000, s. 157-171.

 30. Сибир в воспоминаниях беженцев периода первой мировой войны из Белостокщины, w: Сибирско-польская история и современность: актуальные вопросы. Сборник международной научной конференции (Иркутск, 11-15 сентября 2000 г.), Иркутск 2001, с. 99-100.

 31. Да перыядызацыі гісторыі Беларусі ў эпоху мадэрнізацыі, Гістарычны альманах, т. 4, 2001, с. 109-126.

 32. Belarusian Nationalism and the Clash of Civilizations, International Journal of Sociology, Fall 2001, Vol. 31, No. 3, p. 62-77; w j. Białoruskim: Беларускі нацыяналізм і сутыкненьне цывілізацыяў, ARCHE Пачатак, № 7-8, 2007.

 33. Дзяржаўныя карані Рэспублікі Беларусь, Гістарычны альманах, т. 7, 2002, с. 60-62.

 34. Іпаліт Краскоўскі – “западно-русский” пісменнік з Беласточчыны, [w:] Культура Гродзенскага рэгіёну: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа, Гродна 2003, с. 99-100.

 35. Narodowość Macieja Buraczka, [w:] Pogranicza języków. Pogranicza Kultur. Studia ofiarowane Elżbiecie Smułkowej, pod redakcją Anny Engelking i Romualda Huszczy, Warszawa 2003, s. 349-352.

 36. Беларускія палітыкі і пратэстанты. Ад “Гомана” да Грамады, Спадчына, 1, 2003, с. 69-71.

 37. Albi Rutheni – Biełorussacy – белорусцы, Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich, T. IX Literatura i język na styku kultur, Białystok 2003, s. 155-160.

 38. Гантынгтан правераны часам, ARCHE, 6, 2003, с. 8-15.

 39. From White Russia to Belarus, Annus Albaruthenicus, T. 5, 2004, s. 13-47.

 40. Pierwsze wzmianki o „Białej Rusi” i „Białych Rusinach”, Białoruskie Zeszyty Historyczne, Z. 21, 2004, s. 5-26.

 41. Гутарка “царкоўнага старасты Янкі” з “Яськам гаспадаром з-пад Вільні”, Дзеяслоў, № 9(2), сакавік-красавік 2004, с. 196-202.

 42. Terra Alborum Ruthenorum і Галіцкая зямля ў ХІІІ-ХІV стст., [w:] Беларусь – Украіна. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, Miнск 18-19 сакавіка 2003 г., Мінск 2004, s. 89-94.

 43. On the Scandinavian origin of Rahvalod, Annus Albaruthenicus, T. 6, 2005, s. 49-64 (wraz z Aliesiem Biełym).

 44. Навуковыя крыніцы самаакрэслення Саламона Рысінскага як беларуса, Рэфармацыя і грамадства: XVI стагоддзе. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі. Мінск, 29 лістапада 2003 г., Мінск 2005, с. 126-131.

 45. Штурм Рэчыцы войскамі генерала Станіслава Булак-Балаховіча ў лістападзе 1920 года, Пятыя міжнародныя Доўнараўскія чытанні. Рэчыца, 22-23 чэрвеня 2005 г., Гомель 2005, с. 306-319. Przedruk: Дзеяслоў, № 4(23), ліпень-жнівень 2006, с. 293-301.

 46. Magyar-fehérorosz kapcsolatok a középkorban és az újkor kezdetén, Annus Albaruthenicus, t. 7, 2006, s. 77-92 (wraz z Aliesiem Biełym).W przekładzie na j. niemiecki: Ungarisch-weissrussische Beziehungen im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit, Studia Slavica Hungarica, 51/1-2, 2006, p. 15-29; w j.białoruskim: Венгерска-беларускія дачыненні сярэдневякоўя і ранняга новага часу, Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова, 2-3 (27)б 2007, 8-13.

 47. Палямон. Коды легенды, Наша Ніва, № 1, 2006.

 48. Polityczne aspekty przedstawienia średniowiecznych dziejów ziem białoruskich w historiografii Wielkiego Księstwa Litewskiego XV-XVI w., Białoruskie Zeszyty Historyczne, 2006, z. 25, s. 5-44.

 49. Od historie Velkoknížectví litevského k dĕjinam Bĕloruska, [w:] Cesty k národnímu obrození: bĕloruský a český model. Sborník příspĕvků z konference konané 4. - 6. 7. 2006 v Praze, Praha 2006, s. 150-172.

 50. Mój ranking narodów europejskich na początku XX wieku, w: Geopolityczne miejsce Białorusi w Europie i świecie, pod red. V. Bulhakau, Warszawa 2006, s. 165-171; w jęz. ang.: My Ranking of European Nations in the Early 21st Century, w: The Geopolitical Place of Belarus in Europe and the World, Warsaw 2006, p. 165-171; w jęz. białorus.: Мой рэйтынг эўрапэйскіх нацыяў на пачатку стагодзьдзя, w: Геапалітычнае месца Беларусі ў Эўропе і свеце, Варшава 2006, с. 165-171, także: ARCHE Пачатак, № 5, 2007.

 51. «Белая Русь» у “Polonii” Шымона Старавольскага, Acta Albaruthenica: Literatura, język, kultura, Nr 7, 2007, s. 331-334.

 52. Крэва – Верх – Белая Русь, ARCHE Пачатак, № 11, 2007.

 53. Symbolika państwowa Białoruskiej Republiki Ludowej, w: Białoruś w XX stuleciu. W kręgu kultury i polityki, red. D. Michaluk, Toruń 2007, s. 215-221.

 54. Беласточчына і беластачане ў перыяд змагання за незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі, Ніва, № 13, 2008, с. І-II.

 55. Literatura białoruska epoki Oświecenia: odrodzenie czy upadek?, w: Z polskich Studiów Slawistycznych, Seria XI. Literaturoznawstwo. Kulturologia. Folklorystyka, Warszawa 2008, s. 61-66.

 56. Цімафей Хведашчэня. Атаман і настаўнік, Ніва, № 48, 2008, с. І-IІI.

 57. Беларуская кавалерыя ў ІІІ Шлёнскім паўстанні, Ніва, № 48, 2008, с. ІV.

 58. Białoruś czyli ojczyzna Salomona Rysińskiego, w: Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej od nowożytności do współczesności, red. A. Nowak i A. A. Zięba, Kraków 2009, s. 27-36.

 59. Białorusini, w: Pod wspólnym niebem. Narody dawnej Rzeczypospolitej, pod red. M. Kopczyńskiego i W. Tygielskiego, Warszawa 2010, s. 39-54.

 60. Trudni sojusznicy Polski w 1920 roku. Posłowie, w: K. Kurko, Cud nad Wisłą. Wspomnienia fińskiego uczestnika wojny polsko-rosyjskiej w roku 1920, Warszawa 2010, s. 151-165.

 61. Joachim z Fiore, Gog z Magog i Biała Ruś, Annus Albaruthenicus, T. 12, 2011, s. 7-27; w jęz. białorus.: Яахім Флёрскі, Гог зь зямлі Магог і Белая Русь, ARCHE Пачатак, № 5, 2011, с. 62-83.

 62. Святы БНР, ARCHE Пачатак, № 6, 2011, с..


Recenzje


 1. Liczba i rozmieszczenie Polaków w świecie, cz. II [red.;] W. Wrzesiński, Wrocław 1985, rec. Przegląd Polonijny, R. 13, 1987, z. 3, s. 121-124 (wraz z Janem Lencznarowiczem).

 2. Polonia na tle innych grup etnicznych w Kanadzie”, sprawozd., Kwartalnik Historyczny, R. XCIV, Nr 4, 1987, s. 230-231.

 3. Odpowiedź Panu Anatolowi Wiercińskiemu, Przegląd Polonijny, R. XV, 1989, z. 3, s. 158-159.

 4. Vitaut Kipel, Byelorussian Americans and their communities of Cleveland, Cleveland 1982, rec., Przegląd Polonijny, R. XVI, 1990, z. 4., s. 142-143.

 5. Paul R. Magocsi, The Russian Americans, New York-Philadelphia 1989, rec., Przegląd Polonijny, R. XVII, 1991, z. 3, s. 149-150.

 6. Marek Cabanowski, Zapomniany bohater. Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz, Warszawa 1993, rec., Białoruskie Zeszyty Historyczne, Z. 1, 1994, s. 173-174.

 7. Eugeniusz Mironowicz, Białorusini w Polsce 1944-1949, Warszawa 1993, rec., Białoruskie Zeszyty Historyczne, Z. 1, 1994, s. 186-190.

 8. Jerzy Turonek, Wacław Iwanowski i odrodzenie Białorusi, Warszawa 1992, rec., Białoruskie Zeszyty Historyczne, Z. 2(6), 1996, s. 168-172.

 9. Jan Zaprudnik, Belarus: At a Crossroads in History, Boulder-San Francisco-Oxford 1993, rec., Białoruskie Zeszyty Historyczne, Z. 2(6), 1996, s. 173-174.

 10. Герман Брэгер, Хацюхова. Гісторыя невялікага паселішча, Мінск 2001, rec., Białoruskie Zeszyty Historyczne, Z. 19, 2003, s. 287-288.

 11. Марныя высілкі акадэмічных гісторыкаў (rec.: Wielki historyczny atlas Białorusi, T. 1), ARCHE. Пачатак, № 6, 2010, с. 298-322 (wraz z H. Siemianczukiem).

 12. Iben Fonnensberg-Schmidt, Papieże i krucjaty bałtyckie 1147-1254, Warszawa b.r.w., rec., Białoruskie Zeszyty Historyczne, z. 33, 2010, s. 177-178.Sprawozdania i inne 1. Letnia Szkoła Białorutenistyki”, Gdańsk, 23 IX 1997, sprawozd., Białoruskie Zeszyty Historyczne, Z. 9, 1998, s. 184-185.

 2. Historia Białorusi i dzieje Białorusinów jako zajęcia uzupełniające w szkołach podstawowych i średnich”, Hajnówka, 13 IX 1997 r., sprawozd., Białoruskie Zeszyty Historyczne, Z. 9, 1998, s. 184-185.

 3. In memoriam: Marek Cabanowski (25.03.1935-19.01.2006), Białoruskie Zeszyty Historyczne, 2007, z. 27, s. 301.


Wybór tekstów:
1. Пратэстанцкая царква і беларускі нацыянальны рух на пачатку ХХ стагоддзя, укл. А. Латышонак і С. Акінчыц, рэд. З. Шыбека, Мінск 2006.

Redakcja książek:
1. I. Matus, Wieś Strzelce-Dawidowicze w tradycji historycznej, Białystok 1994.

2. H. Głogowska, Białoruś 1914-1929. Kultura pod presją polityki, Białystok 1996.3. Наш Радавод, кн. 8: «Беларусы і палякі: дыялог народаў і культур. Х-ХХ ст.» Матэрыялы міжнароднага круглага стала (Гродна, 28-30 верасня 1999 г.), Гродна 1999 (2000), (wraz z D. Karewem).

4. W. Stachviuk, Siva zozula, Białystok 2006.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка