WybóR ŹRÓDŁa I. Źródła niedrukowane Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie


Zestawili i opracowali: J. Dobosz, K. Kaczmarek, A.M. Wyrwa przy współpracy M. Daroszewskiego, K. Ratajczaka, M. Zwierzykowskiegoстаронка26/26
Дата22.04.2016
Памер1.88 Mb.
#19377
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Zestawili i opracowali: J. Dobosz, K. Kaczmarek, A.M. Wyrwa przy współpracy M. Daroszewskiego, K. Ratajczaka, M. Zwierzykowskiego

Nowości i uzupełnienia

Wybór (po 1998 roku)
Źródło: Twelfth-Century Statutem from the Cistercian General Charter. Latin text with English Notes and Commentary, edited by Chrysogonus Waddeli, Citeaux: Commentarii cistercienses. Studia et Documenta, volume XII, 2002 (tu w komentarzach odnoszących się do Polski błędy)

Literatura:
Babicz M., Stare drudki biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 80(2003), s. 17-27
Bartkowiak Z., Cysterski szlak czy dynastyczne związki? Nowy typ monety znalezionej w Łeknie, Studia i materiały do dziejów Pałuk, red. A.M.Wyrwa, Warszawa 2007, t. VI , s. 249-256
Borkowska M., Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. I. Polska Zachodnia i Północna, Warszawa 2004
Borkowska M., Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. II. Polska Centralna i Południowa, Warszawa 2005
Borkowska M.,  Białe i bure. Historia życia monastycznego w dużym skrócie, Kraków 2005 [cystersi, s. 110-120]
Brzustowicz G.J., Cystersi z Lasu Świętej Marii i domena Państwowa w Bierzwniku (1286-1945), Choszczno 2004
Brzustowicz G.J., Pełczyce - Bernstein. Z dziejów ziemi pełczyckiej, Choszczno 2004
Chojnacki M, Il Battesimo e l’Eucaristia Fonti Rituali della vita cristiana secondo S. Bernardo di Chiaravalle, Roma 2002
Chojnicki M. P., Kościół jako widzialny znak miłości Boga Ojca do ludzi. Refleksja na podstawie pism św. Bernarda z Clairvaux, w: "Kiedy się zgromadzi cały Kościół", Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków 2005, s. 13-25
Citeaux 1098- 1998. Reinische Zisterzienser im Spiegel der Buchkunst, Wiesbaden 1998
Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Śodkowej, red. A.M. Wyrwa, A. Kiełbasa, J. Swastek, Poznań 2004
Cystersi w Szczyrzycu. Historia i kultura. Katalog wystawy w galerii „Dawna Synagoga”, Nowy Sącz 2000
Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej. Materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze oo. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów, red. A.M. Wyrwa, J. Dobosz, Poznań 2000
Cystersi łekneńscy w krajobrazie kulturowym ziem polskich w 850 lecie fundacji opactwa cysterskiego w Łeknie 1153-2003, Łekno - Wagrowiec-Poznań 2004
Dobosz J., Fundacja opactwa cysterek w Owińskach w świetle najstarszych źródeł, w: Cognitioni Gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, red. D.A. Sikorski, A.M. Wyrwa, Poznań-Warszawa 2006, s. 311-318
Dokument fundacyjny klasztoru cysterskiego w Łeknie z roku 1153, wstęp, omówienie komentarz A.M. Wyrwa, tłumaczenie A. Strzelecka, Poznań 2003
Droździk P., Wcześny M., Opactwo cystersów w Szczyrzycu, Nowy Sącz 2004
Galar A., Podróże opatów z ziem polskich na Kapitułę Generalną do Citeaux do końca XIII wieku, w: Historia Monastica I. Colloquia mediaevalia Pragensia 3, Praha 2005, s. 239-254
Geißenörfer P., Hirschler H., Die Gemeinschaft Evang. Zisterzienserr-Erben in Deutschland. Ihr Werden, ihre teologische und kirliche Prägung, Heilsbornn 2003
Gerlic H., Konwent cysterski w Jemielnicy w latach 1580-1810 (1850), w: Zeszyty Gliwickie 31(2003), s. 69-160
Grabowska B., Barokowy ołtarz główny w kościele pocysterskim w Gościkowie – Paradyżu, Biuletyn Historii Sztuki, t. 54(1994), nr 4, s. 381-391
Gralak K., Monastyczna kultura piśmienna. Polski krąg cysterski, w; Przegląd Humanistyczny Nr 1(382), t. XLVIII, Warszawa 2004, s. 57-73
Homoncik I., Żbik M. (red.), Bardzo Śląskie. Przewodnik, Wrocław 2000
Homoncik I., Mazur I., Bardo. Szlak cysterski na Dolnym Śląsku. Przewodnik – informator, Wrocław 2006
Jak budowano klasztory we wczesnym średniowieczu na przykładzie zakonu cystersów. Materiały z sesji naukowej w Poznaniu, 28 marca 2003 roku, w: Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 7(2005), s. 9-124
Jasiński T., Księga turniejowa ze zbiorów klasztoru cysterskiego w Bledzewie, Roczniki Historyczne, t. LXX: 2004, s. 197-204
Jurek T., Dokumenty fundacyjne opactwa w Lądzie, Roczniki Historyczne, Poznań 2000, t.

LXVI, s. 7-53


Jurkiewicz J.L, Pomorski szlak cystersów. Ilustrowany przewodnik po 20 obiektach pocysterskich na Pomorzu, Kujawach i ziemi chełmińskiej, Gdynia -Pelplin 2006
Kaczmarek K., Studia uniwersyteckie cystersów z ziem polskich w okresie średniowiecza, Poznań 2002
Kaczmarek K., O teorii i praktyce szkolnej w zakonie cystersów i jego polskich klasztorach na marginesie artykułu M. Kusznierewicz „Studia cystersów mogilskich na Uniwersytecie Krakowskim w XV w.”, Studia Historyczne 44(2001), z. 3 (174), s. 493-505
Kadziszewska M., Pieczęć Adama Rzewuskiego, kanclerza lwowskiego i opata wągrowieckiego, Studia i materiały do dziejów Pałuk, red. A.M.Wyrwa, Warszawa 2007, t. VI , s. 257-260
Kadziszewska M., Śremska płyta epitafijna przeora wągrowieckiego Pawła Betnerowicza (Komunikat), Studia i materiały do dziejów Pałuk, red. A.M.Wyrwa, Warszawa 2007, t. VI , s. 267-269
Kalita Skwirzyńska K., Kochanowska J., Słonimski M, Marianowo, Szczecin 1998
Kasprowicz T., Warsztat ludwisarski w Łeknie, Studia i materiały do dziejów Pałuk, red. A.M.Wyrwa, Warszawa 2007, t. VI , s. 187-200
Klimek S., Trzebnica. Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej, tekst Antoni Kiełbasa, Wrocław 2002
Kolasa K., Mikołaj Antoni Łukomski, opat klasztoru cysterskiego w Lądzie, Kronika Wielkopolski, Nr 3 (119): Poznań 2006, s.. 22-33
Kostrzyński H., Moje wspomnienia, Willow Springs, Illinois, USA 2001
Kozłowski R., Kobus M., Kamieniec Ząbkowicki. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba ST., Wrocław 2005
Kusznierewicz – Mikś M., Studia cystersów mogilskich na Uniwersytecie Krakowskim w XV w., Studia Historyczne 43(200), z. 4 (171), s. 551-568
Lufa A., Cysterska droga, Skoczów 2000
Łużyniecka E., Architektura klasztorów cysterskich na Śląsku, Poznań 1998
Łużyniecka E., Architektura klasztorów cysterskich. Filie lubiąskie i inne cenobia śląskie, Wrocław 2002
Łużyniecka E., Marszalska J.M., Szczyrzyc. Dzieje budowy opactwa cysterskiego, Wrocław 2005
Marszalska J. M., Katalog inkunabułów biblioteki opactwa OO. Cystersów w Szczyrzycu, Kraków 2002
Marszalska J.M., Najważniejsze źródła rękopiśmienne do dziejów klasztoru oo. cystersów w Szczyrzycu, Nasza Przeszłość 104(2005), s. 37-70
Marszalska J.M., Graczyk W., Opaci i przeorzy klasztoru oo cystersów w Szczyrzycu od XIII do XX wieku, Kraków 2006
Marszalska J.M., Biblioteka opactwa Cystersów w Szczyrzycu do końca XIX wieku, Tarnów 2007
Merton T., Ostatni z Ojców. Św. Bernard z Clairvaux. Encyklika Doctor Mellifluus, przekład M. Sabinowicz, wstęp M. Zioło, red. Bernard A. Grenz, Skoczów 2004
Merton T., O świętym Bernardzie, przekład Ewa Dąbrowska, Kraków 2005
Militzer K., “Könische” Zisterzienserklöster in Polen, Geschichte in Köln, Nr 52, Dezember

2005, s. 270-280


Morejko, Charyzmat zakonu cystersów. Studium historyczno-prawne, Kraków 2006

Starzyński M., Herby średniowiecznych opatów mogilskich, Kraków 2005


Myk G., Koronowo przewodnik po „Szczęśliwej Dolinie”, Koronowo 2003
Obra. Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (1926-2001), Wrocław 2001
Oliński P., Cysterskie nekrologi na Pomorzu Gdańskim od XIII do XVII wieku, Toruń 1997
Opactwo cysterskie w Rudach na Górnym Śląsku w świetle badań terenowych w latach 1992-1995, red. Leszek Kajzer, Katowice 2001
Opactwo cysterskie w Paradyżu. Jego rola w dziejach i kulturze pogranicza, red. J. Karczewska, Zielona Góra 2004 (opracowanie zbiorowe)
Opactwo cysterskie w Henrykowie, Henryków 2005
Paczos A., Noniatowicz J., Henryków. Przewodnik, Jelenia Góra 2001
Paradyż dawne opactwo cysterskie. Zielonogórsko-gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne, Ząbki 2001
Paszek S., Chmielewski M. T., Pocysterski klasztor w Lądzie nad Wartą, Konin 2003
Paszek S., Pocysterski Klasztor w Lądzie nad Wartą, Konin 2003
Pelplin – 725 rocznica powstania opactwa cysterskiego. Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu. Materiały z sesji zorganizowanej w Pelplinie w dniach 21-23 września 2001, red. D.A. Dekarski, B.A. Grenz, A. Słyszewska, A.M. Wyrwa, Pelplin-Tczew 2002
Popielas – Szultka B., Klasztory cysterek na Pomorzu Zachodnim w średniowieczu, Słupsk 2006
Popielas – Szultka B., , Jeszcze o dziejach opactwa cystersów w Bukowie. Na marginesie nowych badań, w: Komturze, rajcy, żupani. Studia z dziejów średniowiecza nr 11, red. B. Śliwiński, Malbork 2005, s. 201-210
Rutkowska E, Zasiedlenie wzgórza klasztornego w Bierzwniku, woj.zachodniopomorskie przed przybyciem Cystersów, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne nr 7 (2005) s.71-79
Słyszewska A., Dekański D., Szlak cysterski Pomorze Wschodnie. Żarnowiec, Gdańsk – Oliwa, Pelplin, Byszewo, Koronowo, Pelplin [2005]
Stelmach R., Początki prepozytury cystersów krzeszowskich w Cieplicach, Rocznik Jeleniogórski 34(2002), s. 75-82
Stolpiak B,Warsztaty rzemieślnicze średniowiecznego placu budowy na przykładzie opactwa cysterskiego w Bierzwniku, woj.zachodniopomorskie, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne nr 7 (2005) s.95-104
Stoś. J., Starodruki Paradyża. Katalog starodruków seminaryjnej biblioteki w Paradyżu, Warszawa 2001
Stróżyk P., Pieczęcie cysterskie z opactwa w Łeknie -Wągrowcu (cz. II), Studia i materiały do dziejów Pałuk, red. A.M.Wyrwa, Warszawa 2007, t. VI, s. 139-153
Stróżyk P, Uzupełnienie do heraldyki opactwa cysterskiego w Łeknie-Wągrowcu, Studia i materiały do dziejów Pałuk, red. A.M.Wyrwa, Warszawa 2007, t. VI , s. 261-265
Świtała B., Dekański, D.A., Słyszewska A., Cystersi na Pomorzu wschodnim. Wśród ciszy, modlitwy i przestrzeni sztuki, Ząbki 2005
Świercz T., Wzgórze klasztorne w Bierzwniku. Ścieżka edukacyjna historyczno- przyrodnicza, Bierzwnik 2005
Świercz T., Problemy budowlane wynikające z ukształtowania terenu i sposoby ich rozwiązywania na przykładzie opactwa cysterskiego w Bierzwniku, woj. zachodniopomorskie, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne nr 7 (2005) s.81-93
Tabor D., Iluminacje cysterskich kodeksów śląskich XIII wieku, Kraków 2004
Weiss A., Dokument lokacyjny króla Jana III Sobieskiego dla Obry – Bernardowa, w: Historia świadectwem czasów, red. W. Bielak, S. Tylus, Lublin 2006, s. 493-516
Winiarczyk K., Kalendarium Wąchockie, Wąchock 2002
Wolnik F., Liturgia śląskich cystersów w średniowieczu, Opole 2002
Wpływy opactwa cystersów na rozwój Kamieńca Ząbkowickiego, Re. L. Wiśniewska [oprac. zbiorowe, Kamieniec Ząbkowicki 2006
Wyrwa A.M., Opactwa cysterskie na Pomorzu, Poznań 1999
Wyrwa A.M., W kuchni i przy stole „szarych mnichów”, czyli o wyżywieniu cystersów w świetle źródeł normatywnych zakonu oraz wybranych źródeł pisanych, archeologicznych i przyrodniczych, Archaeologia Historica Polona, t. 14: 2004, s. 51-113
Wyrwa A.M., Różalska E., Tarnowo Pałuckie. Drewniany kościół pw. św. Mikołaja, Tarnowo – Pałuckie Poznań 2003
Wyrwa A.M., Zakon cystersów i jego Klasztor w Lądzie. Wybrane problemy z dziejów, w: Ląd nad Wartą. Dziedzictwo kultury słowiańskiej i cysterskiej, Poznań-Ląd 2005, s. 61-99
Wyrwa A.M., Tożsamość kulturowa Europy w świetle organizacji wewnętrznej i powiązań filiacyjnych w zakonie cystersów w średniowieczu, Nasza Przeszłość 103(2005), s. 225-246
Wyrwa A. M., Reliquien der Gesellschaft der Heiligen Ursula aus der Zisterzienserabtei in Łekno – Wągrowiec, Altenberger Blätter, 32 (2005) (Juli 2005), s. 44-62
Wyrwa A.M., Kto i jak długo budował klasztory w średniowieczu? Od mitu do rzeczywistości w świetle działalności budowlanej cystersów, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom. 7, Poznań 2005, s. 105-124
Wyrwa A.M., Pietas Ecclesiae et fides plebis. Szkice z dziejów religijności i wierzeń na ziemi łekneńskiej od średniowiecza do czasów nowożytnych, Poznań 2006, ss. 165
Wyrwa A.M., W poszukiwaniu dat wydarzeń z przeszłości. Datowanie zapraw budowlanych metodą 14C AMS, w: Wspólnota pamięci. Studia z dziejów kultury ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. Gwioździk, J. Malicki, Katowice 2005, s. 49-64

    Wyrwa A.M., Średniowieczny ośrodek grodowy i sakralny w Łeknie, Archeologia Żywa Nr 3(33) 2005, s. 20-26


Wyrwa A.M., O potrzebie dalszych kompleksowych badań archeologiczno – architektonicznych i historycznych klasztorów cysterskich w Polsce, Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, Poznań 2006, t. III, cz. 1, s. 70-95


Wyrwa A.M., Wczesnośredniowieczne i średniowieczne dziedzictwo archeologiczno-osadnicze Łekna, w: Początki państwa i chrześcijaństwa wejściem Polski do Europy. Przewodnik po miejscach obchodów Europejskich dni dziedzictwa archeologicznego w Wielkopolsce, red. A. Krzyżaniak, Poznań 2006, s. 35-39
Wyrwa A.M., W kraju wzdłuż morza, w: Miejsca Święte (Szlak cysterski na Pomorzu Zachodnim) nr 9(117) 2006, s. 7-11
Wyrwa A.M., Pętla pomorska (Szlak cysterski na Pomorzu Zachodnim), w: Miejsca Święte nr 9(117) 2006, s. 12.
Wyrwa A.M., Miłosz E., Pochówek w prezbiterium kościoła cysterskiego w Łeknie (grób Ł3/30/86). Grób opata?, Studia i materiały do dziejów Pałuk, t. 6, Warszawa 2006, s. 207- 225
Wyrwa A.M., Alberyk z Trois – Fontaines i jego średniowieczna Kronika Świata, w: Cognitioni Gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, red. D.A. Sikorski, A.M. Wyrwa, Poznań-Warszawa 2006, s. 319-344
Wyrwa A.M., Studia i materiały do dziejów Pałuk, Warszawa 2007, t. VI
Wyrwa A.M., Miłosz E., Pochówek w prezbiterium kościoła cysterskiego w Łeknie (grób Ł3/30/86). Grób opata?, Studia i materiały do dziejów Pałuk, red. A.M.Wyrwa, Warszawa 2007, t. VI , s. 207-225
Ważny T., Wyrwa A.M., Kościół pw. Św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim i jego chronologia w świetle badań historycznych i dendrochronologicznych. Komunikat, Studia i materiały do dziejów Pałuk, t. 6, Warszawa 2006, s. 127- 247
Ważny T., Wyrwa A.M., Kościół pw. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim i jego chronologia w świetle badań historycznych i dendrochronologicznych. Komunikat, Studia i materiały do dziejów Pałuk, red. A.M.Wyrwa, Warszawa 2007, t. VI , s. 227-247
Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, 1926-2001, Wrocław 2001
Zakon krzyżacki a cystersi z Oliwy i Pelplina. Niepublikowane źródła z pierwszej połowy XV w. (korespondencja), Warszawa 1999 [Nowe Miscellanea Historyczne, t. 4, Seria Pomorze, z. 1]
Zespół klasztorny w Lądzie nad Wartą , Piła 2003
Zisterzienser in Brandenburg, Hg. Oliver H. Schmidt, Dirk Schumann, Berlin 1996
Zisterzienser. Norm, Kultur, Reform – 9000 Jahre Zisterzienser, Hrsg. Ulrich Knefelkamp, Berlin- Heidelberg 2001 (praca zbiorowa)
Die Zisterzienser. Geschichte und Architektur, text von Jean – Francis Leroux-Dhys, Fotos von Henri Gaud, Köln 1998 (inne wydania w j. francuskim i angielskim),
Zisterziensisches Klosterwirtschaft zwischen Ostesee und Erzgebirge. Studien zu Klöstern in Vorpommern, zu Himmelpfort in Brandenburg und Grünhain in Sachsen, Hg. Wienfried Schich, Berlin 2004 (Studien zur Geschichte, Kunst und Kultur der Zisterzienser, Band 19)

Serie wydawnicze i czasopisma naukowe, w których materiały o cystersach:
Studia i materiały do dziejów Pałuk, red. A.M. Wyrwa, Poznań 1998-2003, t. 1-5
Studia i materiały do dziejów Pałuk, red. A. M. Wyrwa, Poznań 2006, t. VI
Zeszyty Bierzwnickie, Poznań – Bierzwnik 1994 – 2002, t. 1-4
Miejsca Święte, Warszawa, Nr 8(92)2004; Nr 11(95)2004; Nr 9(117)2006
Opracowanie uzupełnień: A.M. Wyrwa
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка