WybóR ŹRÓDŁa I. Źródła niedrukowane Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnieстаронка14/26
Дата22.04.2016
Памер1.88 Mb.
#19377
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26Krzyżaniakowa J.

1981


Studia nad kulturą i oświatą w Wielkopolsce wschodniej w XV wieku, Rocznik Koniński, t. 9, s. 9-40.Krzyżaniakowa J.

1994


Władysław Jagiełło wobec klasztorów cysterskich w Królestwie Polskim, Dzieje i kultura artystyczna i umysłowa polskich cystersów od średniowiecza do końca do końca XVIII wieku, Nasza Przeszłość, t. 83, s. 93-124.Krzyżanowski L.

1976


Problemy konserwatorskie rzeźby kamiennej w Polsce, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Seria B, t. 19, s. 9-21.Krzyżanowski S.

1890


Dyplomy i kancelarya Przemysława II. Studium z dziejów dyplomatyki polskiej XIII wieku, Pamiętnik Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny, t. 8.Krzyżanowski S.

1892


Początki dyplomatyki polskiej, Kwartalnik Historyczny, t. 6, s. 781-820.Krzyżanowski S.

1904


Przywileje szczyrzyckie, Kwartalnik Historyczny, t. 18, s. 192-209.Księga Pamiątkowa 25-lecia Towarzystwa Samodzielnych Kupców w Wągrowcu, oprac. T.

1936 Nożyński, Wągrowiec.

Kubajak A.

1997


Przewodnik po najsławniejszych sanktuariach maryjnych w Polsce, Kraków.Kubala L.

1913


Wojna szwedzka w roku 1655-1656, Lwów.Kubicka E.

1996


Katalog zabytków wczesnośredniowiecznej architektury monumentalnej Małopolski, Rusi Halickiej i Wołynia, Materiały i Sprawozdania rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 17, Rzeszów, s. 131-189.Kubicki P.

1933


Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861-1915, t. III, Sandomierz.Kudera D.

1995


Krzeszów, pod red. M. Malanek, Wydawnictwo Laumann – Polska.Kujot S.

1875


Opactwo Pelplińskie, Pelplin.Kujot S.

1876


Kronika Pelplińska. Szkic bibliograficzny, Poznań [odbitka z „Warty”].Kujot S.

1887


Obrazy w krużgankach pocysterskich w Pelplinie. Dla zwiedzających opisane, Pelplin.Kujot S.

1903


Kto założył parafie w dzisiejszej dyecezyi chełmińskiej?, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t. 10, s. 150-152.Kujot S.

1911


Czy w Pelplinie już przed Cystersami (1274, 1276) był kościół parafialny św. Stanisława?, Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t. 2, nr 4, s. 53-55.Kujot S.

1913-1924Dzieje Prus Królewskich, Cz.1-2, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 20, 25, 29, 31.Kultura Polski średniowiecznej X-XIII w., pod red. J. Dowiata, Warszawa.

1985
Kumor B.

1974 a


Episkopat i duchowieństwo, w: Historia Kościoła w Polsce, t. 1 do roku 1764, cz. 1 do roku 1506, pod red. B. Kumora, Z. Obertyńskiego, Poznań-Warszawa, s. 24-29.Kumor B.

1974 b


Zbiór dokumentów zamojskich, Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, t. 29.Kunkel R.

1994


Pars pro toto, czyli wschodnie skrzydła klasztorów małopolskich jako samodzielne budowle, w: Dzieje i kultura artystyczna i umysłowa polskich cystersów od średniowiecza do końca do końca XVIII wieku, Nasza Przeszłość, t. 83, s. 393-410.Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Regierungsbezirks Posen, bearb. von J. Kothe (Verzeihnis

1896 der Kunstdenkmäler der Provinz Posen, Bd.3), Berlin.

Die Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg. Bd. VII, 3 Die Kunstdenkmäler des Stadt- und

1937 Landkreises Landsberg (Warthe). bearb. v. K.Reissmann, Berlin.

Kunstschätze des Kloster Paradies. Die Besiedlung des Obralandes durch den Mönchsorden, Die

1936 Grenzwacht, Schneidemühl 25 07. 1936.

Kuraś S.

1966


Regestrum Ecclesiae Cracoviensis. Studia nad powstaniem tzw. Liber Beneficiorum Jana Długosza, Warszawa.Kurczewski J.

1912


Biskupstwo wileńskie, Wilno.Kurdybacha Ł.

1936


Polonica w Gdańsku, Kwartalnik Historyczny, t., s. 696-711.Kurnatowska Z.

1987


Gród na Ostrowie Lednickim na tle sieci osadniczej państwa pierwszych Piastów, w: Gniezno. Studia i Materiały historyczne, t. 2, Warszawa-Poznań, s. 263-275.Kurnatowska Z.

1991


Z badań nad przemianami organizacji terytorialnej w państwie pierwszych Piastów, Studia Lednickie, t. II, Poznań-Lednica, s. 11-22.Kurnatowska Z.

1995


Rola klasztoru benedyktynów w Lubiniu w organizacji osadnictwa Wielkopolski wczesnośredniowiecznej, w: Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski, pod red. M. Derwicha i A. Pobóg-Lenartowicz, Opole, s. 41-46.Kusztelski A.

1981


Twórczość Pompeo Ferrariego. Rewizja stanu badań i nowe ustalenia, w: Sztuka I poł. XVIII wieku. Materiały z sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Rzeszów, listopad 1978, Warszawa, s. 137-150.Kuthan J.

1983


Počátky a rozmach gotické architektury w Čechách. K problematice cisterciácké starebui tvorby, Praha.Kuthan J.

1994


Česká architektura v dobĕ posledních Přemslovců. Mĕsto. Hrady. Kláštery. Kostely, TINA Vimperh.Kutzner M.

1957


Średniowieczne opactwo cysterskie w Lądzie nad Wartą, Biuletyn Historii Sztuki, t. 19, z. 3, s. 281-283.Kutzner M.

1969


Cysterska architektura na Śląsku w latach 1200-1300, Toruń.Kutzner M.

1974


Społeczne uwarunkowania rozwoju śląskiej architektury w latach 1200-1330, w: Sztuka i ideologia XIII wieku, pod red. P. Skubiszewskiego, Wrocław.Kutzner M.

1986 a


Sztuka a kolonizacja niemiecka na wschód od Odry, w: Niemcy-Polska w średniowieczu, pod red. J. Strzelczyka, Poznań, s. 337-353.Kutzner M.

1987


Czy cystersi spełniali w Europie Środkowej rolę pionierów sztuki gotyckiej? w: Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki, pod red. J. Strzelczyka, Poznań, s. 387-412.Kutzner M.

1994


Cysterska architektura na Śląsku w latach 1200-1330, w: Dzieje i kultura artystyczna i umysłowa polskich cystersów od średniowiecza do końca do końca XVIII wieku, Nasza Przeszłość, t. 83, s. 315-339.Kutzner M.,

Zlat M.


1995 a

Śląsk, w: Architektura gotycka w Polsce, pod red. T. Mroczko i M. Arszyńskiego, t. 2, Warszawa, s. 125-155.Kutzner M.

1995 b


Wielkopolska, Kujawy, Ziemia łęczycka i sieradzko-wieluńska, w: Architektura gotycka w Polsce, pod red. T. Mroczko i M. Arszyńskiego, t. 2, Warszawa.Kutzner M.

1995 c


„Na drodze ku chwale” – ideowe programy fundacji artystycznych księcia śląskiego Henryka Brodatego, w: Księga Jadwiżańska, pod red. M. Kaczmarka i M. L. Wójcika, Wrocław, s. 135-150.Kutzner M.

1997


Średniowieczna architektura klasztoru cysterskiego w Krzeszowie, w: Krzeszów uświęcony łaską, pod red. H. Dziurli i K. Bobowskiego, Wrocław, s. 132-140.Küch F.

1983


Eine Abteichronik von Altenberg, Zeitschrift des Belgischen Geschichtsvereins, t. 29 (NF 19), s. 171-191.Kühn A.

1998


Kloster Neuzelle, w: Klöster und Landschaften Zisterzienser Westlich und Östlich der Order, hrsg. von U. Knefelkamp, W. F. Reddig, unter Mitarbeit von J. Bremer, M. Kilian, Ch. Krauskopf, Frankfurt (Oder), s. 122-131.Kürbis B.

1965


Z dziejów kultury i polityki w państwie krzyżackim. Losy przywileju uniwersyteckiego dla Chełmna, w: Munera Posnaniensia, s. 9-57.Kürbis B.

1971


O źródłoznawczej interpretacji kodeksu średniowiecznego, w: Materiały biblioteczne z konferencji organizowanych w latach 1963-1968 przez Biuro Wydawnictw i Bibliotek PAN, Wrocław, s. 233-244.Kürbis B.

1987


Cystersi w kulturze polskiego średniowiecza. Trzy świadectwa z XII w., w: Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki, pod red. J. Strzelczyka, Poznań, s. 321-342; reedycja tegoż artykułu, w: B. Kürbis, Na progach historii. Prace wybrane, Poznań 1990, s. 327-343.Kürbis B.

1989


O życiu religijnym w Polsce X-XII wieku, w: Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza, pod red. T. Michałowskiej, Wrocław, s. 7-55.Kwiatkowska-Kopka B.,

Gliński W.,

Firlet J.

1996


Najnowsze badania archeologiczne w obrębie opactwa ojców cystersów w Jędrzejowie, w: Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym, pod red. M. Derwicha i A. Pobóg-Lenartowicz, Opole-Wrocław, s. 539-545.Kwiatkowska-Kopka B.

1997


Wstępne wyniki badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych w klasztorze oo. cystersów w Jędrzejowie w 1996 roku, Kraków (m-pis w PZSz na Wawelu).Kwiatkowska-Kopka B.

1998


Jędrzejów. Klasztor oo. cystersów – badania archeologiczno-architektoniczne w roku 1997 (wstępne sprawozdanie), Kraków (m-pis w PZSz na Wawelu).Kwiatkowski S.

1980


Powstanie i kształtowanie się chrześcijańskiej mentalności religijnej w Polsce XII wieku, Warszawa-Poznań-Toruń.Kwiatkowski S.

1983


Moralne i społeczne innowacje etosu mendykanckiego w trzynastowiecznej Polsce. Etos cystersów a etos mendykancki, w: Zakony franciszkańskie w Polsce, t. 1, cz. 1, Lublin, s. 185-194.L’espace cistercien, sous la direction de Léon Pressouyre, Paris.

1994
La Charte de Charité cistercienne et son évolution, Revue d’Historie Ecclesiastique, t. 49, nr 2-3, s.

1954 391-437.

Labuda G.

1937


Polska i krzyżacka misja w Prusach do połowy XIII w., Annales Missiologicae, t. 9, Poznań, s. 1-236.Labuda G.

1953


Ze studiów nad najstarszymi dokumentami Pomorza Gdańskiego, Zapiski Historyczne, t. 18, s. 105-156.Labuda G.

1955


Zapiska o zaburzeniach chłopskich w dobrach klasztoru przemęckiego w roku 1309, Roczniki Historyczne, t. 20, s. 121-138.Labuda G.

1959


Wojna z Tatarami w 1241 roku, Przegląd Historyczny, t. 50, s. 189-224.Labuda G.

1972


O nadaniu biskupa Chrystiana dla Dobrzyńców z roku 1228, Roczniki Humanistyczne, t. 20, z. 2, s. 43-50.Labuda G.

1978


Początki klasztoru w świetle źródeł pisanych, w: Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Seria B, t. 3, z. 1, Warszawa, s. 21-59.Labuda G.

1980


O opacie Stanisławie autorze Kroniki Oliwskiej z połowy XIV wieku, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 1, s. 5-16.Labuda G.

1981 a


Stanisław (ur. około 1300 r., zm. około 1356 r.), opat oliwski w latach 1350-1356 (7 X), w: Ludzie pomorskiego średniowiecza. Szkice biograficzne, t. 1, Gdańsk, s. 130-134.Labuda G.

1981 b


Z badań nad genealogią książąt Pomorza Gdańskiego w XII i XIII wieku, Rocznik Gdański, t. 41, nr 1, s. 5-35.Labuda G.

1982


Załamanie pryncypatu i zwycięstwo decentralizacji (1206-1250), w: Historia dyplomacji polskiej, t. 1: Połowa X w. – 1572 r., pod red. M. Biskupa i G. Labudy, Warszawa, s. 152-184.Labuda G.

1983 a


Zaginiona kronika z pierwszej połowy XIII wieku w Rocznikach Królestwa Polskiego Jana Długosza. Próba rekonstrukcji, Poznań.Labuda G.

1983 b


W sprawie osoby fundatora i daty powstania najstarszych budowli sakralno-pałacowych w Wąchocku, Biuletyn Historii Sztuki, t. 45, nr 3-4, s. 251-255.Labuda G.

1998


Co się wydarzyło w cysterskich Mochach w 1309 roku, Roczniki Historyczne 64(w druku).Lang P. H.

1941


Music in Western Civilisation, New York.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка