Вучэбная праграма для паступаючых у магістратуру па спецыяльнасці
старонка4/4
Дата канвертавання22.04.2016
Памер0.66 Mb.
1   2   3   4

Грамадска-палітычнае жыццё. Асноўныя тэндэнцыі развіцця савецкага грамадства. Надзеі на дэмакратызацыю грамадскага жыцця. Умацаванне адміністрацыйна-каманднай сістэмы. Формы і метады дзейнасці партыйных, савецкіх, камсамольскіх, прафсаюзных і грамадскіх арганізацый, іх роля ў жыцці рэспублікі. П. К. Панамарэнка. М. I. Гусараў. М. С. Патолічаў. Гра-мадска-палітычная праца ў заходніх абласцях рэспублікі. Стварэнне і дзейнасць палітаддзелаў у заходніх абласцях.

Выхад Беларусі на міжнародную арэну. Утварэнне Міністэрства замежных спраў Беларусі. Беларусь — адна з краін-заснавальніц ААН. К. Кісялёў. Удзел у працы спецыялізаваных органаў ААН. Рашэнне Крымскай (Ялцінскай) канферэнцыі кіраўнікоў вялікіх дзяржаў па пытаннях савецка-польскай мяжы. Дагавор паміж Савецкім Саюзам і Полынчай аб граніцы ад 16 жніўня 1945 г. Устанаўленне беларуска-польскай граніцы. Палітыка па нацыянальным пытанні, перасяленні.

Падпольныя антысавецкія арганізацыі моладзі ў Слоніме, Баранавічах, Брэсцкім чугуначным вузле, Жыровічах, Ганцавічах, Цэнтр беларускага вызваленчага руху (ЦБВР), «Свабодная Беларусь» і іх разгром. Новая хваля рэпрэсій. Справа П. Саевіча. Барацьба з «касмапалітызмам». Рэпрэсіі ў дачыненні пісьменнікаў і вучоных. А. Жэбрак і інш. Тэрор банд Арміі Краё-вай і АУН—УПП у заходніх абласцях БССР і іх ліквідацыя. Адносіны ўлад да царквы і яе святароў.
6.3. Беларусь у перыяд спроб рэформаў і крызісу адміністрацыйна-каманднай сістэмы (сярэдзіна 50-х 80-я гг. XX ст.)

Агляд айчыннай і замежнай гістарыяграфіі. Характарыстыка асноўных груп гістарычных крыніц па названым перыядзе.Грамадска-палітычнае жыццё. Адносная дэмакратызацыя грамадства. «Хрушчоўская адліга». XX з'езд КПСС і выкрыццё культу асобы Сталіна. Пачатак рэабілітацыі ахвяр сталінскага рэжыму і яго супярэчнасці. Спробы абнаўлення адміністрацыйна-каманднай сістэмы. Пашырэнне правоў саюзных рэспублік. К. Т. Мазураў. Перабудова партыйных, савецкіх і грамадскіх арганізацый паводле вытворчага прынцыпу (прамысловыя і сельскія). Скара-чэнне сельскіх раёнаў. Канцэпцыя пабудовы камунізму і развітога сацыялістычнага грамадства. Узмацненне ў 60-я гг. XX ст. негатыўных з'яў у кіраванні гаспадарчым і грамадска-палітычным жыццём у рэспубліцы. Дзей-насць партыйных, савецкіх, камсамольскіх і прафсаюзных арганізацый. П. М. Машэраў, С. В. Прытыцкі. Накіраванасць прапаганды і агітацыі. Рух за камуністычныя адносіны да працы. Дысідэнцтва. Узмацненне рэпрэсіўных мер супраць праваслаўнай і каталіцкай царквы. Умацаванне пазіцый пратэстантызму.

Далейшае развіццё прамысловасці і транспарту. Будаўніцтва новых і мадэрнізацыя дзеючых прадпрыемстваў і транспарту ва ўмовах навукова-тэхнічнай рэвалюцыі. З'яўленне новых галін вытворчасці. Асаблівасці НТР у Беларусі. Прычыны перабудовы кіравання прамысловасці па тэрытарыяльным прынцыпе. Утварэнне саўнаргасаў. Рэформа 1965 г. і яе ажыццяўленне ў Беларусі. Пераход ад тэрытарыяльнай да галіновай формы кіравання прамы-словасцю і транспартам. Поспехі і недахопы ў развіцці прамысловасці. Прычыны згортвання рэформы. Стварэнне буйных вытворчых комплексаў і аб'яднанняў. Уплыў ваенна-прамысловага комплексу на тэхнічны прагрэс. Праблема ўкаранення ў вытворчасць дасягненняў навукі і тэхнікі. Здабыткі і праблемы ў развіцці эканомікі ў 1970—1980 гг. Прамысловае будаўніцтва. Спробы інтэнсіфікацыі вытворчасці.

Развіццё сельскай гаспадаркі. Пошукі шляхоў пераадолення складанасцяў у развіцці вёскі. Рэарганізацыя МТС. Удзел працоўных Беларусі ў асваенні цалінных і залежных зямель. Спробы рэформ у сельскай гаспадарцы, іх сутнасць і вынікі. Паглыбленне спецыялізацыі і канцэнтрацыі вытворчасці. Умацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы. Падрыхтоўка кадраў спецыялістаў. Паглыбленне спецыялізацыі і канцэнтрацыі сельскагаспадарчай вытворчасці. «Неперспектыўныя» вёскі, іх лёс. Меліярацыя, хімізацыя сельскагаспадарчых угоддзяў і іх вынікі. Харчовая праграма 1982 г. Стварэнне аграпрамысловых комплексаў. Рост стратных гаспадарак. Міграцыя з вёскі ў горад.

Матэрыяльны дабрабыт насельніцтва. Культура і навука. Шляхі па-ляпшэння дабрабыту насельніцтва. Спыненне падпіскі на дзяржаўныя пазыкі. Павышэнне памераў пенсій і ўвядзенне пенсій для калгаснікаў. Скарачэнне рабочага дня і працоўнага тыдня. Вызваленне сялянскіх гаспадарак ад абавязковых паставак дзяржаве сельскагаспадарчай прадукцыі. Рост грамадскіх фондаў спажывання. Жыллёвае будаўніцтва. Пашырэнне сферы бытавых паслуг. Аперажаючы рост даходаў над павелічэннем тавараў і паслуг. З'яўленне дэфіцыту тавараў. Медыцынскае абслугоўванне. Урбанізацыя. Змены ў сацыяльнай структуры грамадства.

Змены ў сістэме народнай адукацыі. Пераход да абавязковай 8-гадовай і сярэдняй адукацыі. Політэхнічнае навучанне. Пашырэнне сеткі вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў і прафесійна-тэхнічных вучылішчаў. Навукова-даследчыя ўстановы і іх дзейнасць. Дасягненні бела-рускай навукі. БДУ. А. Сеўчанка. АН БССР. В. Купрэвіч, М. Барысевіч. Асноўная тэматыка навуковых даследаванняў.

Творчасць I. Мележа, М. Танка, I. Шамякіна, К. Крапівы і інш. Крытычнае пераасэнсаванне гісторыі і сучаснасці маладым пакаленнем пісьменнікаў. А. Адамовіч, В. Быкаў, А. Вярцінскі, У. Караткевіч, I. Навуменка, I. Чыгрынаў і інш. Дасягненні ў тэатральным, музычным, выяўленчым і манументальным мастацтве. М. Савіцкі. Архітэктура і горадабудаўніцтва. Развіццё і дзейнасць культурна-асветных устаноў.

Беларусь на міжнароднай арэне. Дзейнасць дэлегацыі Беларусі ў ААН. Членства Беларусі ў міжнародных арганізацыях: ЮНЕСКА, Міжнароднай арганізацыі працы, Сусветнай арганізацыі здароў'я і інш. Эканамічнае і ганд-лёвае супрацоўніцтва з замежнымі краінамі. Культурныя, навуковыя, спартыўныя і турысцкія сувязі БССР.

Палітыка «перабудовы». Канцэпцыя паскарэння сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны. Курс на ўдасканаленне сацыялізму. Дэмакратызацыя грамадства. Рэфармаванне палітычнай сістэмы. Галоснасць. Ажыўленне царкоўнага жыцця. Узнікненне нефармальных аб'яднанняў «Талака», «Паходня», «Узгор'е» і інш. Новы этап рэабілітацыі ахвяр палітычных рэпрэсій. I з'езд народных дэпутатаў СССР. Дэмакратызацыя выбарчай сістэмы. Выбары ў Вярхоўны Савет БССР (1990). Рашэнні Вярхоўнага Савета БССР аб уласнасці і пераходзе да рынку. Узнікненне палітычных партый і грамадскіх рухаў. Аслабленне пазіцый КПБ у палітычным жыцці рэспублікі. Палітычны крызіс у СССР, асаблівасці яго праяўлення ў Беларусі. Спробы рэфармавання СССР. Прычыны крызісу перабудовы.
6.4. Беларусь на сучасным этапе развіцця

Пстарыяграфія. Крыніцы.Абвяшчэнне незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Узмацненне руху за нацыянальнае адраджэнне і суверэнітэт Беларусі. Дэкларацыя Вярхоўнага Савета БССР ад 27 ліпеня 1990 г. аб дзяржаўным суверэнітэце рэспублікі. Правал жнівеньскага путчу 1991 г. і яго ўздзеянне на грамадска-палітычнае развіццё ў Беларусі. Прыпыненне дзейнасці КПСС — КПБ. Наданне Дэкларацыі аб суверэнітэце статуса канстытуцыйнага закона. Абвяшчэнне Рэспублікі Беларусь і ўвядзенне новай дзяржаўнай сімволікі. Распад СССР, утварэнне Садружнасці Незалежных Дзяржаў (СНД). Перамены ў сістэме органаў улады і кіравання ў сувязі з абвяшчэннем незалежнасці рэспублікі. Законатворчасць Вярхоўнага Савета. Прыняцце новай Канстытуцыі.

Выбары Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Рэфармаванне сістэмы выканаўчай улады. Рэферэндумы 1995 і 1996 гг. Змены ў Канстытуцыі. Змяненні ў сістэме заканадаўчай улады. Выбары Прэзідэнта Рэспублікі Бела-русь у верасні 2001 г. Рэферэндум 2004 г. Выбары Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у 2006 г. Дзяржаўныя інстытуты і ідэалагічныя працэсы ў сучаснай Беларусі. Прыняцце заканадаўчых дакументаў аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях.Сацыяльна-эканамічнае становішча. Цяжкасці пераходу ад цэнтралізаванай адміністрацыйна-каманднай сістэмы да рыначнай эканомікі. Разрыў ранейшых эканамічных сувязей. Энергетычная праблема. Скарачэнне маштабаў вытворчасці. Інфляцыйныя працэсы. Зніжэнне ўзроўню жыцця насельніцтва. Наступствы Чарнобыльскай катастрофы. Сацыяльная напружанасць у грамадстве.

Эканамічныя рэформы. Усталяванне розных форм уласнасці і гаспадарання. Прыватызацыя і яе супярэчнасці. Стварэнне камерцыйных структур і су-месных прадпрыемстваў. Знешнеэканамічныя сувязі. Станаўленне рыначных адносін у аграрным сектары эканомікі. Фермерства.

Праграма Прэзідэнта і Савета Міністраў па выхадзе з крызісу. Зніжэнне інфляцыі, ажыўленне вытворчасці. Курс на сацыяльна арыентаваную рынач-ную эканоміку. Грашова-фінансавая сістэма. Беларуская мадэль сацыяльна-эканамічнага развіцця.

Знешняя палітыка. Дыпламатычнае прызнанне Рэспублікі Беларусь. Статус без'ядзернай і нейтральнай дзяржавы. Канцэпцыя нацыянальнай бяспекі краіны. Павышэнне актыўнасці Рэспублікі Беларусь у дзейнасці ААН.

Расійскі напрамак у знешняй палітыцы Беларусі. Эканамічная інтэграцыя з Расіяй. Стварэнне супольнасці суверэнных рэспублік. Цяжкасці ў пашырэнні інтэграцыі. Дагавор аб Саюзе Беларусі з Расіяй 1997 г. Дагавор аб стварэнні Саюзнай дзяржавы 1999 г. Супрацоўніцтва з Расіяй на міжрэгіянальным узроўні. Заходні вектар знешняй палітыкі. Паглыбленне знешнеэканамічных сувязей. Узаемаадносіны Беларусі з краінамі Лацінскай Амерыкі, Азіі.Навука і культура. Уплыў дэмакратызацыі грамадска-палітычнага жыцця на актывізацыю духоўнага патэнцыялу рэспублікі. Прыняцце Закона аб адукацыі і Закона аб культуры 1991 г. Наданне беларускай мове статуса дзяржаўнай. Удасканаленне сістэмы нацыянальнай адукацыі. Рэформа агульнаадукацыйнай школы, змены ў сістэме падрыхтоўкі спецыялістаў у ВНУ.

Развіццё недзяржаўных навучальных устаноў. Супярэчнасці і перспектывы развіцця беларускай навукі. Рэформа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, інтэграцыя ў міжнародную навуковую супольнасць. Развіццё навукі ў вышэйшай школе. БДУ. Новы этап у развіцці літаратуры, мастацтва: дасягненні, цяжкасці. Зварот пісьменнікаў да асэнсавання беларускай гісторыі. Правядзенне музычных фестываляў: «Славянскі базар» у Віцебску, «Музычнае Палессе», беларускай песні і паэзіі ў Маладзечне і інш. Пашырэнне нефармальных тэндэнцый у выяўленчым мастацтве. Праблемы і перспектывы беларускага культурнага адраджэння.
КРЫНІЦЫ I ЛІТАРАТУРА

АСНОЎНАЯ
Крыніцы

Беларускія летапісы і хронікі. Мн., 1997.

Белоруссия в эпоху капитализма: Сб. док. и материалов: В 2 т. Мн., 1983; 1990.

Белоруссия в эпоху феодализма: Сб. док. и материалов: В 4 т. М., 1959— 1979.

Беларусізацыя. 1920-я гады: Дак. і матэрыялы. Мн., 2001.

Белорусские остарбайтеры. Т. 1—5: Док. и материалы. Мн., 1996—1998.

Восстание в Литве и Белоруссии 1863—1864. Док. и материалы. М., 1965.

Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отече­ственной войны. Док. и материалы. Мн., 1973—1988.

Знешняя палітыка Беларусь 36. дак. і матэрыялаў. Т. 1—5. Мн., 1997— 2002.

Лукашенко А. Г. Исторический выбор Беларуси: Лекция Президента Рес­публики Беларусь в Белорусском государственном университете. Минск, 14 марта 2003. Мн., 2003.

Полное собрание русских летописей. Т. 32. М., 1975; Т. 35. М., 1980.

Праграмныя дакументы палітычных партый / Склад. П. I. Брыгадзін. Мн., 1994.

Публицистика белорусских народников. Мн., 1993.

Уния в документах: Сб. док. и материалов. Мн., 1997.

Хрестоматия по истории Белоруссии: С древнейших времен до 1917 г. Мн., 1977.

Хрестоматия по истории БССР (1917—1983). Мн., 1984.


Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі

Вялікая Айчынная вайна савецкага народа ў кантэксце Другой сусветнай вайны: Вучэб. дапам. Мн., 2004.

Гісторыя Беларускай ССР: У 5 т. Мн, 1972—1975.

Гісторыя Беларусі: Навуч. дапам. / А. Г. Каханоўскі, С. М. Ходзін, А. А. Яноўскі і інш. Мн, 2001.

Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 1. Старажытная Беларусь: ад першапачатковага засялення да сярэдзіны XIII ст. Мн, 2000.

Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў па люты 1917; Ч. 2. Люты 1917—2004 / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. Мн, 2006.

Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Са старажытных часоў да канца XVIII ст. Мн, 2000; Ч. 2. XIX—XX ст.: Курс лекцый. Мн, 2002.

Гісторыя сялянства Беларусі: У 3 т. Т. 1. Мн, 1997; Т. 2. Мн, 2002.Доўнар-Запольскі М. В. Гісторыя Беларусі. Мн, 1994.

История политических партий: Материалы для самостоятельной работы студентов / Под общ. ред. В. К. Коршука, И. Ф. Романовского. Мн, 2002.Круталевич В. А. История Беларуси: становление национальной держав-ности (1917—1922). Мн., 1999.

Лыч Л. М., Навіцкі У. Л. Гісторыя культуры Беларусь Мн., 1996.

Нарысы гісторыі Беларусі У 2 ч. / Рэд. М. П. Касцюк і інш. Мн., 1994— 1995.

Эканамічная гісторыя Беларусі. Мн., 1999.

Этнаграфія беларусаў: гістарыяграфія, этнагенез, этнічная гісторыя. Мн., 1985.Юхо Я. А. Кароткі нарыс гісторыі і права Беларусі. Мн., 1992.
ДАДАТКОВАЯ
Крыніцы

Архіў уніяцкіх мітрапалітаў. Дакументы да гісторыі царквы ў Беларусі XV—XVI ст. Мн., 1999.

Борьба за Советскую власть в Белоруссии 1918—1920: Сб. док. и материа­лов: В 2 т. Мн., 1968; 1971.

Вішнеўскі А. Ф., Юхо Я. А. Гісторыя дзяржавы і права ў Беларусі ў даку-ментах і матэрыялах. Мн., 1998.

Гісторыя Беларусі ў дакументах і матэрыялах. Т. 1. Мн., 1936.

Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі (1772—1903 гг.). Т. 2. Мн., 1940.

Документы и материалы по истории Белоруссии (1900—1917). Т. 3. Мн., 1953.

Дэкларацыя Вярхоўнага Савета БССР аб дзяржаўным суверэнітэце БССР (27 ліпеня 1990 г.). Мн., 1990.

История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. Мн., 2000.

Закон Рэспублікі Беларусь «Аб мовах у Беларускай ССР». Мн., 1990.

Калиновский К. Из печатного и рукописного наследия. Мн., 1988.

Каліноўскі К. На нашу вольнасць: Творы, дакументы. Мн., 1999.

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь. Мн., 1994, 1996.

Канун и начало войны: Док. и материалы. Л., 1991.

Кооперативно-колхозное строительство в СССР: Док. и материалы. М., 1991.Луцкевіч А. За 25 гадоў (1903—1928). Успаміны аб працы першых беларускіх палітычных арганізацый: БРГ, БСГ. Мн., 1991.

Метрыка Вялікага княства Літоўскага: (Копія канца XIV ст.). Мн., 2000..

На крутым павароце. Ідэолага-палітычная барацьба на Беларусі ў 1919— 1931 гг. Дакументы, матэрыялы, аналіз. Мн., 1999.

Народное образование в БССР: Сб. док. и материалов: В 2 т. Мн., 1979— 1980.

«Нацистское золото» из Беларуси: Док. и материалы. Мн., 1998.

Платонаў Р. П. Беларусь у міжваенны перыяд. Старонкі палітычнай гісторыі ў святле архіўных крыніц. Мн., 2001.

Платонов Р. П. Белоруссия, 1941-й: известный и неизвестный. По доку­ментам Национального архива Республики Беларусь. Мн., 2000.

Польско-советская война 1919—1920: (Ранее не опубликованные докумен­ты и материалы). М., 1994. Ч. 1—2.

Революционный подъем в Литве и Белоруссии в 1861—1862 гг.: Сб. док. М, 1964.

Русско-белорусские связи: Сб. док. (1570—1667). Мн., 1963.

Русско-белорусские связи во второй половине XVII в. (1667—1686): Сб. док. Мн., 1972.

Слова пра паход Ігаравы. Мн., 1985.

Слуцкі збройны чын 1920 г. у дакументах і ўспамінах. Мн., 2001.

Социально-политическая борьба народных масс Белоруссии: Сб. док. и ма­териалов. Мн., 1988.

Статут ВКЛ. Тэкст. Даведнік. Каментарыі. Мн., 1989.

Федеративный договор. Документы. М., 1992.Фисенко В. Н. Хартия сотрудничества. Мн., 1993.
Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі

Гісторыя Беларусі: з 1795 г. да вясны 1917 г.: Вучэбны дапаможнік (I. I. Коўкель, I. П. Крэнь, Л. У. Бярэйшык і інш.; Рэд. кал.: I. П. Крэнь, I. I. Коўкель. -Мн.: «Аверсэв», 2001.

Гісторыя Беларусі: новае ў даследаванні і выкладанні. Мн., 1999.

Дзмітрачкоў П. Ф. Старажытная гісторыя Беларусі. Магілёў, 1999.

3 гісторыі палітычных партый: Вучэб. дапам. Мн., 1993.

История Беларуси: Учеб.-информ. пособие / Под ред. А. Г. Кохановского, О.А. Яновского. Мн., 2001.

История Беларуси: Учеб. пособие: В 2 ч. Ч. 2. / Я. И. Трещенок, А. А. Воробьев, Н. М. Пурышева и др. Могилев, 2005.

История политических партий России и Беларуси (конец XIX — первая четверть XX вв.). Мн., 2001.

Матэрыялы па гісторыі Беларусі. Мн., 2000.

Октябрь 1917 г. и судьбы политической оппозиции. В 3 ч. Гомель, 1993.

Очерки истории, науки и культуры Беларуси. IX—XX вв. Мн., 1996.Трещенок Я. И. История Беларуси: Учеб. пособие. Ч. 1. Досоветский период. Могилев, 2003.

Цяплова В. А., Каханоўскі А. Г., Грыбко I. Л. Гісторыя Беларусі XIX ст. Мн., 2004.
Даследаванні

Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: стан, здабыткі і супярэчнасці, перспектывы развіцця: У 4 частках / Пад рэд. I. П. Крэня, У. I. Навіцкага,

І. А. Змітровіча. - Гродна: ГрДУ, 2003

Абецедарский Л. С. Белоруссия и Россия XVI—XVII вв. Мн., 1978.

Агіевіч У. У. Імя і справа Скарыны: У чьих руках спадчына. Мн., 2002.

Адамушка У. I. Палітычныя рэпрэсіі 20—50-х гг. на Беларусі. Мн, 1994.

Актуальные проблемы формирования правового государства в Респуб­лике Беларусь. Мн., 1996.Аляксееў В. П., Вітаў М, У., Цягака Л. У. Расавая геаграфія беларусаў і праблемы этнагенезу. Мн., 1994.

Анішчанка Я. К. Беларусь у часы Кацярыны II (1772—1796). Мн., 1998.

Антон Луцкевич: Материалы следственного дела НКВД БССР / Науч. ред. В. Н. Михнюк. Мн., 1997.Арлоў У. А. Таямніцы полацкай гісторыі. Мн., 1994.

Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 / А. А. Кова-леня, А. М. Литвин, В. И. Кузьменко. Мн., 2005.

Беларусь на мяжы тысячагоддзяў / I. М. Абрамаў, Я. М. Бабосаў, А. У. Верашчагіна і інш. Мн., 2000.

Беларусь на пути к европейской интеграции: вопросы суверенитета. Мн., 1997.

Беларусь паміж Усходам і Захадам: Праблемы міжнацыянальнага, міжрэлігійнага і міжкультурнага ўзаемадзеяння, дыялогу і сінтэзу. Ч. 1,2. Мн., 1997.

Беларусазнаўства: Навук. дапам. / Пад рэд. П. I. Брыгадзіна. Мн., 1997.

Белоруссия и Россия: отечества и государства. М., 1997.

Біч М. Беларускае адраджэнне ў XIX — пачатку XX ст. Мн., 1993.

Блинова Т. Иезуиты в Белоруссии. Мн., 1990.

Бригадин П. И. Эсеры в Беларуси (конец XIX в. — февраль 1917 г.). Мн., 1994.

Брыгадзін П.І., Мацяс I. Д. Усевалад Ігнатоўскі: Палітычны дзеяч, вучоны. Мн., 1998.

Бяспалая М. Беларуская веска ў першыя гады нэпа (1921—1923). М., 1999.

Валаханович И. А. Антисоветское подполье на территории Беларуси в 1944— 1953 гг. Мн„ 2002.

Варонка Я. Беларускі рух ад 1917 да 1920 г. Кароткі агляд. Мн., 1991.

Волкогонов Д: А. Семь вождей. Галерея лидеров СССР: В 2 кн. Мн., 1995.

Врублевский А. П., Протько Т. С. Из истории репрессий против белорус­ского крестьянства. 1929—1934 гг. Мн., 1992.

Ганцова С. К, Чамярыцкі В. А., Штыхаў Г. В. Сведкі беларускай мінуўшчыны (VI—XV ст.). Мн., 1996.

Гарбачова В. В. Паўстанне 1830—1831 гадоў на Беларусь Мн., 2001.

Голенченко Г. Я. Идейные и культурные связи восточнославянских наро­дов в XVI — середине XVII вв. Мн., 1989.

Голубеў В. Ф. Сялянскае землеўладанне і землекарыстанне на Беларусі XVI—XVIII ст. Мн., 1992.

Глушаков В. В. Беларусь на пороге тысячелетий. Мн., 1999.

Государственность Беларуси. Проблемы формирования в программах по­литических партий. Мн., 1999.Грщкевич А. П. Социальная борьба горожан (XVI—XVIII вв.). Мн., 1979.

Емельянчык У. Паланез для касінераў: (3 падзей паўстання 1794 г. пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі на Беларусі). Мн., 1994.

Ермолович В. К, Жумарь С. В. Огнем и мечом: Хроника польского нацио­налистического подполья в Белоруссии (1939—1953 гг.). Мн., 1994.

Забаўскі М. М. Расійская Дзяржаўная дума ў грамадска-палітычным жыцці Беларусі (1906—1917 гг.). Мн., 1999.

Загарульскі Э. М. Заходняя Русь у IX—XIII ст. Мн., 1998.

Зелинский П. И. Политическая работа КПЗБ в массах. 1928—1939 гг. Мн., 1988.

3 гісторыі уніяцтва ў Беларусі (да 400-годдзя Брэсцкай уніі) / Пад рэд. М. В. Біча, П. А. Лойкі. Мн., 1996.Игнатенко А. П. Борьба белорусского народа за воссоединение с Россией (вторая половина XVII—XVIII вв.). Мн., 1974.

Ігнаценка I. М. Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі: Асаблівасці і вынікі. Мн., 1995.

Ігнатоўскі У. М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. Мн., 1991.

Иностранная военная интервенция в Белоруссии 1917—1920 гг. Мн., 1990.Каваленя А. А. Прагерманскія саюзы моладзі на Беларусь Мн., 1999.

Калечнц Е. Первоначальное заселение территории Белоруссии. Мн., 1984.

Канфесіі на Беларусі (канец XVIII—XX ст.). Мн., 1998.Касцюк М. П. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. Мн., 2000.

Каханоўскі Г. А. Археалогія і гістарычнае краязнаўства Беларусі ў XVI—

XIX ст. / Навук. рэд. Л. Д. Побаль. Мн., 1984.Каханоўскі Г. А., Каханоўскі А. Г. Руплівец нашай старасветчыны: Яўстах Тышкевіч. Мн., 1991.

Кісялёў Г. В. На пераломе дзвюх эпох: Паўстанне 1863 г. на Міншчыне. Мн., 1990.

Краўцэвіч А. К. Стварэнне Вялікага княства Літоўскага. Мн., 1998.

Крук У. П. Сялянскі рух на Беларусь 1864 —1900. Мн., 1993.

Круталевич В. А. На путях национального самоопределения: БНР— БССР—РБ. Мн., 1995.

Культурна-нацыянальныя працэсы на Беларусі ў другой палове XIX—

XX ст.: 36. навук. прац / Пад агульн. рэд. М. Забаўскага, I. Канапацкага. Мн.,
1998.

Кулъ-Сялъвёрстава С. Я. Беларусь на мяжы стагоддзяў (другая палова XVIII—1820 г.). Мн., 2000.

Лабынцаў Ю. Пачатае Скарынам. Беларуская друкаваная літаратура эпохі Рэнесансу. Мн., 1990.

Ладысеў У. Ф., Брыгадзін П. I. На пераломе эпох: Станаўленне беларускай дзяржаўнасці (1917—1920 гг.). Мн., 1999.

Ладысев В. Ф. В борьбе за демократические права и свободы: (Из исторического опыта Компартии Западной Белоруссии, 1929—1938 гг.). Мн., 1988.

Лемяшонак У. I. Вызваленне — без грыфа «Сакрэтна». Мн., 1996.

Літвін А. М. Акупацыя Беларусі (1941—1944): Пытанні супраціву і калабарацыі. Мн., 2000.

Лойка П. А. Шляхта беларускіх зямель у грамадска-палітычным жыцці Рэ-чы Паспалітай другой паловы XVI — першай трэці XVII ст. Мн., 2002.

Лойка П. А. Прыватнаўласніцкія сяляне Беларусі: Эвалюцыя феадальнай рэнты ў 2-й палове XVII—XVIII ст. Мн., 1991.

Луговцова С. А. Политика российского самодержавия по отношению к дворянству Белоруссии в конце XVIII — первой половине XIX в. Мн., 1997.

Луцкевіч А. Польская акупацыя ў Беларусь Мн., 1992.

Марозава С. Уніяцкая царква ў культурна-гістарычным развіцці Беларусі (1596—1839 гг.). Гродна, 1996.

Мартос А. Беларусь в исторической, государственной и церковной жизни. Мн., 1990.

Мельнікаў А. А. Кірыл, епіскап Тураўскі. Мн., 2000.

Михнюк В. Н. Социалистические преобразования в западных областях БССР (сентябрь 1939 — июнь 1941 гг.): Историогр. очерк. Мн., 1979.

Михнюк В. Н. Становление и развитие исторической науки Советской Бе­лоруссии (1919—1941 гг.) / Под ред. П. Т. Петрикова. Мн., 1985.

Міхнюк У. М. Арыштаваць у высылцы: Дакументальны нарыс пра А. Дудара. Мн, 1996.

Насевіч В. Л. Пачаткі Вялікага княства Літоўскага: Падзеі і асобы. Мн., 1993.

Опыт тысячелетия. Средние века и эпоха Возрождения. М, 1996. Павлов Я. С. Советско-германские договоры 1939—1941 гг.: Трагедия тай­ных сделок. Мн, 1996.Падокшын С. А. Унія. Дзяржаўнасць. Культура (філасофска-гістарычны аналіз). Мн, 1998.

Палітычныя партыі Беларусі: Дапам. для вывучаючых гісторыю Беларусі. Мн, 1994.

Первая мировая война — пролог XX века. М, 1998. Пілецкі В. А. Першабытнае грамадства на Беларусь Мн, 1996. Пилипенко М. Возникновение Белоруссии. Новая концепция. Мн, 1991. Платонаў Р. П. Лесы: Гісторыка-дакументальныя нарысы аб людзях і малавядомых падзеях духоўнага жыцця ў Беларусі 20—30-х гг. Мн, 1998.

Платонаў Р. П. На крутым павароце: Ідэолага-палітычная барацьба на Беларусі ў 1929—1931 гг. Мн, 1999.

Праблемы ўз'яднання Заходняй Беларусі з БССР: Гісторыя і сучаснасць / Адк. рэд. П. I. Брыгадзін, У. Ф. Ладысеў. Мн, 2000.Рудовіч С. Час выбару: Праблема самавызначэння Беларусі ў 1917 г. Мн, 2001.

Саверчанка I. В. Сымон Будны — гуманіст і рэфарматар. Мн, 1993.

Сагановіч Г. Невядомая вайна 1654—1667 гг. Мн, 1995.

Сарокін А. М. На ростанях айчыннай гісторыі. Беларуская веска (1917— 1990 гг.). Мн, 1999.

Сачанка Б. Беларуская эміграцыя. Мн, 1991.

Седов В. В. Славяне в древности. М, 1994.

Сямашка Я. Армія Краёва на Беларусь Мн, 1994. Скарына і яго эпоха. Мн, 1990. Славяне и их соседи. М, 1999.

Слобожанин В. П. Земское самоуправление в Беларуси (1905—1917 гг.). Мн., 1994.

Снапкоўскі У. Е. Знешнепалітычная дзейнасць Беларусі. 1944—1953 гг. Мн., 1997.

Содружество Независимых Государств: портрет на фоне перемен / Авт.-сост. А. Белько и др.; Отв. ред. И. М. Коротченя. Мн., 1996.Сокал С. Ф. Кароткі агляд гістарычнай, палітычнай і прававой думкі Беларусь Магілёў, 1999.

Соловьев А. К. Белорусская Центральная Рада: создание, деятельность, крах. Мн., 1995.

Сосна У. А. Фарміраванне саслоўна-групавога складу сялянства Беларусі ў канцы XVIII — 1-й палове XIX ст. Мн., 2000.

Сташкевич Н. С. Приговор революции: Крушение антисоветского движе­ния в Белоруссии, 1917—1925. Мн., 1985.

Страницы истории Компартии Белоруссии: суждения, аргументы, факты / Сост. Ю. П. Смирнов, Н. С. Сташкевич; Под ред. Р. П. Платонова. Мн., 1990.Таляронак С. Грамадска-палітычны рух на Беларусі (канец XVIII — 30-я гг. XIX ст.). Мн, 1998.

Тарле Е. В. Нашествие Наполеона на Россию. М., 1992.

Тимохович И. В. Битва за Белоруссию. Мн, 1994.

ТуронакЮ. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. Мн, 1993.

Турук Ф. Ф. Белорусское движение. Очерк истории национального и рево­люционного движения белорусов / Предисл. А. Кавки. Мн, 1994.

Урбан П. Да пытаньня этнічнай прыналежнасці старажытных ліцьвінаў. Мн, 1994.

Улашчык М. М. Працы па археаграфіі і крыніцазнаўству гісторыі Беларусі: 3 рукапіснай спадчыны / Уклад.: Я. М. Кісялёва, В. У. Скалабан; Рэдкал.: Н. М. Дзятчык і інш. Мн, 1999.

Філаматы і філарэты. Мн, 1998.Ходзін С. М. Крыніцы гісторыі Беларусі (гісторыка-генетычнае і кампаратыўнае вывучэнне): Вучэб. дапам. Мн, 1999.

Ходзін С. М, Псторыя культуры Беларусі ў 1920—1930-я гг.: Дапам. для студэнтаў. Мн, 2001.

Чаропка В. Уладары Вялікага княства. Мн, 1996.

Цвикевич А. Краткий очерк возникновения БНР. Мн, 1990.

Цітоў В. С. Этнаграфічная спадчына. Беларусь: краіна і людзі. Мн, 2001.

Цьвікевіч А. «Западно-руссизм». Нарысы з гісторыі грамадскай мысьлі на Беларусі ў XIX і пачатку XX в. 2-е выд. Мн, 1993.

Шадурский В. Г. Культурные связи Беларуси со странами Центральной и Западной Европы (1945—1990 гг.). Мн, 2000.

Шалькевич В. Ф. Кастусь Калиновский: Страницы биографии. Мн, 1988.

Швед В. В. Беларускія старонкі дзекабрыстаў. Мн, 1998.

Швед В. В. Паміж Польшчай і Расіяй: Грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772—1863). Гродна, 2001.

Юхо Я. А. За вольнасць нашу і вашу: Тадэвуш Касцюшка. Мн, 1992.

Янушкевіч Я. Неадменны сакратар адраджэння: Вацлаў Ластоўскі. Мн., 1995.
Навукова-даведачныя выданні

Архітэктура Беларусі: Энцыкл. давед. / Рэдкал.: А. А. Воінаў і інш. Мн., 1993.

Асветнікі зямлі Беларускай: Энцыкл. давед. Мн., 2001.

Беларуская Савецкая Энцыклапедыя: У 12 т. Мн., 1969—1975. Т. 1—2.

Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Мн., 1996—2004. Т. 1—18.

Беларуская ССР: Кароткая энцыкл. Мн., 1976—1981. Т. 1—5.

Беларусь: Энцыкл. давед. Мн., 1995.

Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне (1941—1945): Энцыкл. Мн., 1990.

Бібліяграфія па гісторыі Беларусі: Феадалізм і капіталізм. Мн., 1969.

Беларускія пісьменнікі: Біябібліягр. давед. Мн., 2000. Т. 1—6.

Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. – Мінск: БелЭн, 2006 – 2007.

Ілюстраваная храналогія гісторыі Беларусі: Ад старажытнасці да пачатку ХХст. Мн., 1995.

История Беларуси: Сл.-справ. Мн., 2000.

Мысліцелі і асветнікі Беларусі: Энцыкл. давед. Мн., 1995.

Памяць Беларусі: Рэспубліканская кніга. Мн., 2005.

Ф. Скарына і яго час: Энцыкл. давед. Мн., 1988.

Храналогія гісторыі Беларусі. Мн., 1992.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Мн., 1993—2001.

Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: У 5 т. Мн., 1982—1987.

Этнаграфія Беларусі: Энцыкл. Мн., 1983.
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка