Вопросы к экзамену по курсу «история государства и права беларуси» для студентов «Правоведение» специализации «Хозяйственное право»
Дата канвертавання17.03.2016
Памер97.07 Kb.
УТВЕРЖДАЮ

_______________зав. кафедрой

теории права и гражданско-правовых дисциплин

О.Н. Людвикевич

______________________2015г.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ


ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА БЕЛАРУСИ»

для студентов «Правоведение» специализации «Хозяйственное право»

 1. Прадмет і задачы Гісторыі дзяржавы і права Беларусі і яго асаблівасці. Аб паходжанні назвы Беларусь.

 2. Канцэпцыі паходжання дзяржаўнасці ўсходніх славян.

 3. Асноўныя рысы і асаблівасці грамадскага і палітычнага ладу Полацкай зямлі.

 4. Старажытнае права на беларускіх землях (IX-XIII ст.).

 5. Асноўныя канцэпцыі паходжання Вялікага княства Літоўскага. Адміністраыйна-тэрытарыяльны падзел і статус земляў “прыслухоўваючыхся” ў XIV-XVI ст.

 6. Грамадскі лад Вялікага княства Літоўскага ў XIII-XVI ст. Прававы статус розных саслоўяў. Працэс запрыгоньвання сялян.

 7. Сістэма вышэйшых органаў дзяржаўнай улады ВКЛ.

 8. Мясцовыя органы дзяржаўнай улады ВКЛ.

 9. Кіраванне ў беларускіх гарадах. Магдэбургскае права.

 10. Знешнепалітычнае становішча Вялікага княства Літоўскага. Уніі з Польшчай.

 11. Судовая сістэма Вялікага княства Літоўскага: агульная характарыстыка. Агульнасаслоўныя суды. Саслоўныя суды. Царкоўныя суды.Судаводства.

 12. Вышэйшыя суды ВКЛ у XIV-XVI ст.: разнавіднасці, склад, кампетэнцыі, падсуднассць, парадак дзейнасці.

 13. Мясцовыя суды ў ВКЛ у XVI ст.: разнавіднасці, склад, кампетэнцыі, падсуднассць, парадак дзейнасці.

 14. Прававая сістэма Вялікага княства Літоўскага: агульная характарыстыка, асноўныя этапы развіцця, крыніцы права ў ВКЛ.

 15. Граматы (прывілеі), іх разнавіднасці, агульная характарыстыка.

 16. Судзебнік Казіміра 1468 г.: прычыны прыняцця, гісторыя распрацоўкі, крыніцы, структура помніка, навэллы, значэнне помніка.

 17. Статут 1529 г.: прычыны прыняцця, гісторыя распрацоўкі, крыніцы, структура помніка, навэллы, значэнне помніка.

 18. Статут1566 г.: прычыны прыняцця, гісторыя распрацоўкі, крыніцы, структура помніка, навэллы, значэнне помніка.

 19. Статут 1588 г.: прычыны прыняцця, гісторыя распрацоўкі, крыніцы, структура помніка, навэллы, значэнне помніка.

 20. Станаўленне канстытуцыйнага заканадаўства ў ВКЛ ў XVI ст.

 21. Развіццё асноўных інстытутаў грамадзянскага права ў ВКЛ у XV- XVI ст.

 22. Змены у крымінальным і крымінальна-працэсуальным праве ў XV - XVI ст.

 23. Грамадска-палітычны лад і права Беларусі ў складзе Рэчы Паспалітай абодвух народаў (XVII - XVIII ст.)

 24. Падзелы Рэчы Паспалітай. Заканадаўчая дзейнасць Чатырохгадовага сойма Рэчы Паспалітай. Канстытуцыя 3 мая 1791 г.

 25. Грамадска-палітычны лад і права на Беларусі ў складзе Расійскай імперыі ў 1 палове XIX ст.

 26. Асаблівасці дзеяння крыніцаў права на Беларусі ў пачатку ХІХ ст., прычыны скасавання заканадаўства ВКЛ. Судовая сістэма ў 1 палове XIX ст.

 27. Асаблівасці буржуазных рэформаў 2 паловы XIX ст. на Беларусі.

 28. Органы ўлады і кіравання на Беларусі падчас Лютаўскай і Кастрычніцкай рэвалюцый 1917 г., іх адносіны да нацыянальнага руху.

 29. Усебеларускі з’езд у Мінску ў снежні 1917 г. Абвяшчэнне БНР, змест устаўных грамат ад 21 лютага, 9 і 25 сакавіка.

 30. Абвяшчэнне ССРБ. Першы з’езд КПБ(б). Першы з’езд Саветаў Беларусі, яго рашэнні.

 31. Утварэнне Літоўска-Беларускай савецкай рэспублікі: прычыны стварэння і скасавання. Органы ўлады, узаемаадносіны з РСФСР.

 32. Аднаўленне БССР у 1920 г., змест і значэнне Дэкларацыі 31 ліпеня 1920 г. II з’езд Саветаў, яго рашэнні. Рыжскі мірны дагавор 1921 г.

 33. Узаемаадносіны БССР з РСФСР Саюзны дагавор 1922 г. Канстытуцыя СССР 1924 г.

 34. Прававы аспект станаўлення і развіцця беларускай савецкай дзяржаўнасці: Маніфест Часовага рабоча-сялянскага ўраду Беларусі, Канстытуцыя ССРБ 1919 г., Дэкларацыя аб абвяшчэнні незалежнасці ССРБ, Дапаўненні да Канстытуцыі, Саюзныя дагаворы з РСФСР.

 35. Фарміраванне тэррыторыі БССР. Узбуйненні 1924-1926 гг. Адміністрацыйна-тэрытарыяльнае ўладкаванне БССР у 20-30 гг.

 36. Станаўленне сістэмы савецкіх органаў улады ў Беларускай ССР Дзейнасць вышэйшых і мясцовых органаў савецкай улады БССР у 20 гг.

 37. Палітыка нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва ў БССР, яе асноўныя накірункі вынікі.

 38. Канстытуцыя БССР 1927 г.: гісторыя прыняцця, асноўныя крыніцы, структура, агульныя палажэнні, значэнне.

 39. Канстытуцыя БССР 1927 г. і Канстытуцыя БССР 1937 г.: сістэма органаў улады (вышэйшых і мясцовых), выбарчая сістэма, права і абавязкі грамадзян.

 40. Тэндэцыі і асаблівасці ў развіцці заканадаўства Беларускай ССР у 20- я гг. Кадыфікаыя ў 20-х гг.

 41. Судовая сістэма БССР у 20-30 гг. Фарміраванне рэпрэсіўнага дзяржаўнага апарата ў СССР. Па-за судовыя органы.

 42. Парушэнне законнасці і палітычныя рэпрэсіі на Беларусі. Негатыўныя тэндэнцыі у развіцці савецкага права ў 30 гг.

 43. Канстытуцыя БССР 1937 г.: гісторыя прыняцця, асноўныя крыніцы, структура, агульныя палажэнні, значэнне.

 44. Прававы статус Зах. Беларусі ў складзе ІІ Рэчы Паспалітай. Нацыянальна-вызваленчая барацьба. Уз'яднанне Заходняй Беларусі з Беларускай ССР .

 45. Акупацыйны рэжым на Беларусі: адміністрацыйны падзел, нямецкія акупацыйныя органы ўлады і органы калабарантаў. Партызанскія і партыйныя органы.

 46. Аднаўленне органаў дзяржаўнай улады. Іх дзейнасць у першыя пасляваенныя гады. Адбудова народнай гаспадаркі БССР.

 47. Утварэнне ААН. Удзел БССР. Пашырэнне міжнародных сувязяў Беларускай ССР у 50-80 гг.

 48. Праваахоўныя органы 1953 – пачатак 1960 х гг.: дэмакратызацыя карнай сістэмы.

 49. Змены у структуры і кампетэнцыі вышэйшых і мясцовых органаў дзяржаўнай улады і кіравання БССР у 50-80 я гг.

 50. Асноўныя накірункі развіцця грамадзянскага і грамадзянска-працэсуальнага права 50-80  гг.

 51. Асноўныя накірункі развіцця крымінальнага і крымінальна-працэсуальнага права 50-80  гг.

 52. Асноўныя накірункі развіцця шлюбна-сямейнага, працоўнага, зямельнага права і іншых сфер заканадаўства ў БССР у 50-80 гг.

 53. Канстытуцыя БССР 1978 г.: гісторыя прыняцця, асноўныя крыніцы, структура, агульныя палажэнні, вышэйшыя органы ўлады.

 54. Пачатак рэфармавання і дэмакратызацыі грамадскіх адносін у БССР у канцы 80-90 х гг. Змены ў Канстытуцыі БССР 1978 г.

 55. Абвяшчэнне незалежнасці Беларускай ССР. Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР 1990 г. і яе значэнне. Утварэнне Садружнасці Незалежных Дзяржаў.

 56. Станаўленне сістэмы органаў дзяржаўнай улады і кіравання ў незалежнай Рэспубліцы Беларусь. Замацаванне рэальнага дзяржаўнага суверэнітэта РБ.

 57. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 года.: гісторыя прыняцця, агульная характактарыстыка, сістэма органаў улады, падзел кампетэнцый.

 58. Рэспубліканскія рэферэндумы. Змяненні і дапаўненні ў Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь ад 1996 г. Судовая сістэма Рэспублікі Беларусь.

 59. Асноўныя тэндэнцыі ў развіцці права ў незалежнай Рэспубліцы Беларусь. Кадыфікацыя заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

 60. Незалежная Рэспубліка Беларусь на міжнароднай арэне. Этапы будаўніцтва саюзнай дзяржавы.

 61. Першы з’езд Саветаў Беларусі: калі адбыўся, дзе, яго дзяржаўна-прававыя рашэнні.

 62. Другі з’езд Саветаў Беларусі: калі адбыўся, дзе, яго дзяржаўна-прававыя рашэнні.

 63. Першы Усебеларускі з’езд (кангрэс): калі адбыўся, дзе, яго значэнне.

 64. Народны (Нацыянальны) сход Заходняй Беларусі: калі і дзе адбыўся, якія дзяржаўна-прававыя акты ен прыняў.

 65. Першы з’езд КП(б)Б, яго дзяржаўна-прававыя рашэнні.

 66. Рыжскі мірны дагавор, яго яго гісторыка-прававая ацэнка.

 67. Брэсцкі мірны дагавор, яго гісторыка-прававая ацэнка.

 68. Пералічыце асноўныя прававыя акты па нацыянальнай палітыцы ў БССР у 20- я гг., іх змест.

 69. XX з'езд КПСС 1956 г., яго рашэнні і значэння для Беларусі.

 70. Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце БССР ад 27 ліпеня 1990г., яе значэнне. Якія дакументы замацоўвалі суверэнітэт Рэспублікі Беларусь?

 71. Чатырохгадовы сойм, яго дзяржаўна-прававыя рашэнні.

 72. Генрыхавы артыкулы, Пакта канвента: асноўны змест дакументаў, іх значэнне.

 73. Канстытуцыя 3 мая 1791г., яе значэнне.

 74. Крэўская унія: яе змест і значэнне.

 75. Агульназемскія прывілеі 1387, 1432, 1434, 1447 гг., : змест і значэнне.

 76. Люблінская унія 1569 г., яе змест і значэнне.

 77. Берасцейская унія 1596 г., яе змест і значэнне.

 78. Гарадскія граматы: характарыстыка і значэнне.

 79. Абласныя і валасныя прывілеі: іх змест і зачэнне.

 80.  Устаўныя граматы: асноўныя змест, значэнне.

 81. Агульназемскія прывілеі 1492 , 1506 гг.: асноўныя змест, значэнне.

 82. Дагавор Смаленскага, Віцебскага і Полацкага княства з Рыгай … 1229 г.: змест і значэнне.

 83. Галоўны трыбунал ВКЛ: склад, кампетэнцыі, значэнне.

 84. Маніфест 19 лютага 1861 г.: змест, значэнне.

 85. Маніфест Часовага рабоча-сялянскага ўраду Беларусі: калі прыняты, змест, значэнне.

 86. Статуты ВКЛ: калі прынты, іх значэнне.

 87. Змест і значэнне Судзебніка 1468 г.

 88. Юрыдычныя акты аб стварэнні СССР, іх змест.

 89. Пакт Рыбентропа-Молатава аб ненападзе ад 23 жніўня 1939 г., яго значэнне для леса Беларусі.

 90. Дзяржаўна-прававыя сувязі Рэспублікі Беларусь з Расіяй: асноўныя дакументы.


1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


 1. Вішнеўскі, А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: вучэбны дапаможнік для студэгтаў ВНУ / А.Ф. Вішнеўскі. –Мінск: Экаперспектыва, 2000. – 314 с.

 2. Вішнеўскі, А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: некаторыя пытанні і адказы / А.Ф. Вішнеўскі, І.А. Саракавік. – Мінск: ЗА «Веды», 1997. - 108 с.

 3. Вучэбна-метадычныя матэрыялы для студэнтаў завочнай формы навучання па прадмету “Гісторыя дзяржавы і права Беларусі” / сат. Т.В. Дзердбіна. – Мінск, 1998. – 52 с.

 4. Довнар-Запольский, М. В. История Белоруссии [Текст] / М. В. Довнар-Запольский. - 2-е изд. - Минск : Беларусь, 2005. - 679 с.

 5. Доўнар, Т.І. Развіццё асноўных інстытутаў грамадскага і крымінальнага права Беларусі ў XV-XVI ст. / Т.І. Доўнар. – Мінск: Прапілей, 2000. – 222 с.

 6. Доўнар Т.І Гісторыі дзяржавы і права Беларусі: вучэбна-метадычны дапаможнік. – Мінск: ЕГУ, 2003. – 78 с.

 7. Довнар, Т. И. Краткий очерк истории государства и права Республики Беларусь (послеоктябрьский период) [Текст] : учебное пособие / Т. И. Довнар. - Минск : [Институт современных знаний], 1997. - 128 с.

 8. История Беларуси [Текст] : полный курс : пособие для старшеклассников и поступающих в вузы / [В. П. Емельянчик [и др.] ; под ред.: О. А. Янковского, А. Г. Кохановского. - Минск : ЧУП Изд-во Юнипресс, 2005. - 415 с.

 9. История Беларуси: словарь-справочник / под ред. С. Ф. Дубенецкого. - Минск : Экономпресс, 2000. - 320 с.

 10. История Беларуси: учебное пособие. В 2 ч. Ч. 2 / под ред. Я. И. Трещенка. - Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. - 310 с. :

 11. История восточных славян (с древнейших времён до конца XVII века) [Текст] : методические рекомендации к семинарским занятиям / сост. В. Н. Афанасьев. - Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. - 44 с.

 12. История восточных славян (1861-1917 гг.) [Текст] : методические рекомендации / Министерство образования Республики Беларусь (Минск), Могилёвский государственный университет имени А. А. Кулешова (Могилев) ; авт.-сост. Д. С. Лавринович . - Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. - 60 с.

 13. История государства и права Беларуси [Текст] : учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-24 01 02 01 "Организация и деятельность государственных органов" / сост. и общ. ред. И. Б. Буракова. - Новополоцк : [ПГУ], 2005. - 131 с.

 14. История государства и права славянских народов [Текст] : учебное пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 2-е изд. - Москва : Новое знание, 2005. – 586 с.

 15. Котов, А. И. История Беларуси мировая цивилизация [Текст] : учебное пособие / А. И. Котов. - Минск : БГУ, 2004. - 188 с.

 16. Ковкель, И. И. История Беларуси : с древнейших времён до нашего времени [Текст] / И. И. Ковкель, Э. С. Ярмусик. - 5-е изд. - Минск : Аверсэв, 2005. - 605 с.

 17. Криштапович, Л. Е. Беларусь и Россия: историософское и цивилизованное единство [Текст] : [монография] / Л. Е. Криштапович ; Академия управления при Президенте Республики Беларусь. - Минск : [Академия управления при Президенте Республики Беларусь], 2006. - 94 с.

 18. Кузнецов, И.Н. История государства и права Беларуси / И.Н Кузнецов, Шелкопляс В.А. – Минск: Дикта, 1999. – 272 с.

 19. Мазарчук, Д. В. История государства и права Беларуси [Текст] : учебно-методический комплекс для студентов юридических специальностей / Д. В. Мазарчук. - Минск : МИУ, 2007. - с. 103-105.

 20. Малиновский, В. И. История белорусской государственности [Текст]: учебное пособие / В. И. Малиновский. - Минск : Беларусь, 2003. - 199 с.

 21. Правоведение : справочник по курсу высшей школы [Текст]. В 2 ч. Ч. 1 / под общ. ред. И. И. Басецкого. - Минск : Бестпринт, 2000. - 345 с.

 22. Сарокін, А.М. Старонкі з гісторыі дзяржавы і права Беларусі: вучэбна-метадычны дапаможнік. – Мінск: БІП – С, 2004. – 93 с.

 23. Трещенок, Я. И. История Беларуси [Текст] : учебное пособие. В 2 ч. Ч. 1. Досоветский период / Я. И. Трещенок. - Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. - 176 с.

 24. Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси [Текст] : учебное пособие / П. Г. Чигринов. - 2-е изд. перераб. и доп. - Минск : Вышэйшая школа, 2004. – 463 с.

 25. Юхо, І.А. Гісторыі дзяржавы і права Беларусі: вучэбны дапаможнік Ч. 1 / І.А. Юхо. – Мінск: РІВШ БДУ, 2000. – 352 с.

 26. Юхо, І.А. Гісторыі дзяржавы і права Беларусі: вучэбны дапаможнік Ч. 2 / І.А. Юхо. – Мінск: РІВШ БДУ, 2003. – 275 с.

 27. Юхо, І.А. Вучэбны дапаможнік па гісторыі дзяржавы і права РБ ч. 3 / І.А. Юхо. – Мінск: БНІП, 1998. – 101 с.

 28. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6 / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. Рэд.) і інш. – Мінск: БелЭн, 1993 - 2003.


2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


 1. Белоруссия в эпоху капитализма [Текст] : сборник документов и материалов. Т. 2. Развитие капитализма в промышленности, положение промышленных рабочих и рабочее движение в Белоруссии 1861 - 1900. - Минск : Навука i тэхнiка, 1990. - 336 с.

 2. Даследванні і матэрыялы Метрыкі ВКЛ: Т.2 – Мінск: Athenauem, аддзел спецыяльных гістарычных навук НАНБ, 2003. – 236 с

 3. История Беларуси в документах и материалах / сост. И. Н. Кузнецов и В. Г. Мазец. - Минск : Амалфея, 2000. - 672 с.

 4. История государства и права зарубежных стран: хрестоматия / автор состав. Н.Н Ягур. – Минск: Тесей, 2004. – 432 с.

 5. История государства и права России в документах и материалах с древнейших времен по 1930 г. / авт. сост И.Н Кузнецов. – Минск: Амалфея, 2000. – 640 с.

 6. История государства и права России в документах и материалах 1930 г. – 1990 / авт. сост И.Н Кузнецов. – Минск: Амалфея, 2000. – 624 с.
 7. http://starbel.narod.ru/ Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


 8. Вішнеўскі, А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах / пад агульнай рэд. Праф. А.Ф. Вішнеўскага. – 2-е выд., дап. – Мінск: Акадэмія МУС Рэспублікі Беларусь, 2003. – 320 с.

 9. Отечественное законодательство XI- XX веков. [Текст] : пособие для семинаров. . Ч. 2. ХХ век / под ред. О. И. Чистякова. - Москва : Юристъ, 2000. - 352 с. -

 10. Помнікі гісторыі права Беларусі : тэматычны банк даных прававой інфарма-цыі / Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь. - Мінск : Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь, [2009?]. – 1 эл. опт. диск.


Составил к.и.н., доц. Черняк Ю.В.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка