Вывучэнне рамана І. Шамякіна “сэрца на далоні”Дата01.05.2016
Памер54.45 Kb.
#46455
ВЫВУЧЭННЕ РАМАНА І.ШАМЯКІНА “СЭРЦА НА ДАЛОНІ”

(тэставае заданне, XI класс)

Вызначце адзін ці некалькі правільных

адказаў

1.“Сэрца на далоні”-гэта раман:

1)сацыяльна-бытавы; 4)дэтэктыуны;

2)філасофскі; 5)навукова-папулярны.

3)гістарычны;2.Над раманам аўтар працаваў у:

1)1982-1986 гг.; 4)1960-1963 гг.;

2)1958-1961 гг.; 5)1976-1979 гг.

3)1987-1990 гг.;3.Структура твор сладаецца з наступнай колькасці раздзелау:

1)26; 4)40;

2)30; 5)43.

3)37;


4.Дзеянне у пачатку рамана адбываецца:

1)ля Гомеля у лясным масіве, дзе у час

Вайны знаходзіуся партызанскі атрад;

2)ля адной з вескай бліз Мінска;

3)у леснічоуцы пад Пясочнай Будай

Церахоускага раёна;

4)у вёсцы Карма Добрушскага раёна;

5)у Дзятлаускім лясніцтве на супольна

пабудаванай дачы.

5.”Сэрца на далоні”-гэта твор пра (аб);

1)партызанскай барацьбе у ваколіцах Мінска;

2)жыцці вёскі у пасляваенны час;

3)Мінскае падполле;

4)узаемаадносіны чалавека і прыроды;

5)барацьбу прадстаунікоу творчай іетэлігенцыі

з захопнікамі у гады вайны.

6.У цэнтры падзей рамана знаходзяцца героі:

1)Кірыла Шыковіч; 4)Зося Савіч;

2)Антон Яраш; 5)доктар Савіч.

3)Сямён Гукан;7.Сюжэтным центрам твора, вакол якога

аб’яднауваюцца ўсе падзеі, з’яуляецца (з’яўляюцца):

1)дзейнасць супрацоуніка абласной газеты КірылыШыковіча;

2)гісторыя хваробы Зосі Савіч;

3)XX з’езд КПСС;

4)справа доктара Савіча;

5)мінулае Гукана.

8.Сажань-гэта мянушка:

1)Клаудзіі Сухадол; 4)Яраша;

2)Шыковіча; 5)Гукана.

3)Савіча;9.Аднадумцамі Гукана з’яуляюцца:

1)Сазоненка; 4)Рагойша;

2)Гамбіцкі; 5)Швагераў.

3)Тукала;10.Гукан у час вайны быў:

1)журналістам; 4)падпольшчыкам;

2)разведчыкам; 5)санітарам.

3)сувязным;11.Сіла Гукана у тым, што ён:

1)вельмі начытаны чалавек;

2)валодае адміністрацыйнай уладай;

3)мае сувязі з прадстунікамі вышэйшых органаў улады;

4)мае слаўнае партызанскае мінулае;

5)з’яуляецца дэпутатам і мае недатыкальнасць.12.Гукан на Зосю узводзіць паклёп, бо:

1)пабаяуся, што яго абвінавацяць у сувязях са “здраднікам” Савічам;

2)тая адмовілася стаць яго жонкай;

3)яна стаяла на шляху павышэння па службовай лесвіцы;

4)яе бацька перад авйной адмовіуся рабіць Гукану аперацыю на сэрца;

5)яна не выканала ні аднаго яго даручэння ў час падпольнай барацьбы і ў пасляваенны час.13.Гукан у рамане:

1)бессардэчны кіраунік, подлы чалавек, бюракрат,

2) крыху сентыметальны, прыпісвае сабе заслугі Савіча і збірау на гэтым службовую кар’еру;

3)кар’ерыст, валюнтарыст, нягоднік; старшыня гарвыканкама, фальсіфікатор падпольнай барацьбы у горадзе у час вайны;

4)увасабляе сістэму чыноуніцкай усёдазволенасці;двурушнік, нахабны; пастрыяу таму, што Зося была быслана у Сібір;

5)увасабляе кансерватызм; прыстасаванец, дэмагог, нахрапісты;

6)”з худым аскетычным творам,глыбокімі вачамі і густымі сівымі брывамі ён нагадвау у профіль ястраба”; не умее спачуваць іншым.

14.Больш поўнаму раскрыццю гуканаушчыны ў творы спрыяюць:

1)Тарасаў; 4)Тукала;

2)Сазоненка; 5)Тужыкаў.

3)Рагойша;15.Лёс Зосі пасля вайны вызначныў (вызначыла):

1)сяброуская дапамога Шыковіча;

2)сустрэча з Ярашам;

3)заява Гукана у органы дзяржбяспекі;

4)мемуары Гукана;

5)значодка архіўных дакументау пра яе бацьку.16.Дата 16.10.1945 г. для Зосі Савіч стала лёсавызначальнай, таму што у гэты дзень:

1)ёй была зроблена Ярашам аперацыя на сэрца;

2)яна вярнулася у горад з Германіі, дзе прабыла каля двух год;

3)Гукан на яе напісаў данос;

4)рэабілітавалі яе бацьку і ў горадзе паставілі яму бюст;

5)яна назаўжды пакідае горад, каб уратаваць сям’ю Яраша, якога пакахала.17.Запіскі (мемуары)Гукана пра падполле літаратурна апрацавау:

1)Яраш; 4)Сербаноўскі,

2)Шыковіч; 5)Красоўскі.

3)Сыракваш;18.Шыковіч па прафесіі:

1)Журналіст; 4)доктар;

2)пісьменнік; 5)дзяржаўны служачы.

3)настаўнік;19.Кірыла Шыковіч у рамане:

1)дзейсны і актыуны чалавек; чулы да людскога гора;настойлівы ў пошуках праўды,справядлівасці;

2)мае дапытлівы розум,вострую назіральнасць; таварыскі; па няведанні дапамагаў Гукану пісаць”мемуары”;

3)сучасны Дон Кіхот, таленавіты журналіст; не пазбаўлены недахопаў;

4)актыўна выступае за справядлівасць, дабіваючыся прауды;спагадлівы;

5)выявіў сябе даследчыкам старажынай гісторыі.20.”... У інфекцыйнай бальніцы актыўна дзейнічала падпольная група… Кіравау ёю доктар Савіч, які меў сувязь з камандзірам партызанскага атрада…”Такі вывад зрабіць Шыковічу дазволілі;

1)дапамога загадчыка партархіва Сыракваша;

2)сустрэчы з маёрам дзяржбяспекі Сербаноускім;

3)размовы з былой медсястрой Клаудзіяй Сухадол;

4)факты і дакументы;

5)гутаркі з сакратаром гаркома Тарасавым.21.Антон Яраш у творы:

1)шчыры,сумленны чалавек, захоўвае і цэніць законы продкаў;

2)інтэлегентная асоба;былы ўладзельнік падполля;

Самаадданы працаўнік; анархіст па ацэнцы Гукана;

3)ведае замежныя мовы;патрыёт; дэпутат гарсавета, высокамаральны чалавек;

4)хірург-індэаліст,вучоны, гуманіст; летуценнік, “ніколі не гуляе з жыццём”;

5)прафесіянал-хірург,

дысцыплінаваны;высокі, стройны, прыгожы.22.Тарас-гэта прыёмны сын:

1)Савіча; 4)Яраша;

2)Гукана; 5)Кушнера.

3)Шыковіча;23.Тарас у творы:

1)сын павешанага фашыстамі аднаго з кіраўнікоу падполля;

2)прыёмны сын Шыковіча;

3)брыгадзір заводскай брыгады кампартыі;

4)сакратар заводскай ячэйкі.

25.Словы “уся бяда у тым, што я нічога не хачу” належаць:

1)Зосі; 4)Тарасу;

2)Ніне; 5)Славіку.

3)Машы;


26.Варушыць мінулае, “варушыць мёртвых”

Яраша прымусіла(прымусілі):

1)артыкул Шыковіча;

2)сведачанні Дымара і Швагерава;

3)сустрэча са сваёй выратавальніцай Зосяй Савіч;

4)дзеянні і Гукана; яго адносіны да тых,х кім працуе;

5)Галіна Адамауна і Валянціна Андрэеуна.

27.Сцяпан Савіч у час фашысцкай акупацыі быу:

1)галоуным урачом бальніцы;

2)адным з кіраўнікоу падполля;

3)сувязным партызанскага атрада;

4)паліцаем-здраднікам;

5)палявым санітарам.28.У рамане аўтар стварае любоўны трыкутнік:

1)Шыковіч-Яраш-Гаецкая;

2)Валянціна Андрэеуна-Яраш-Гаецкая;

3)Славік-Тарас-Маша;

4)Яраш-Зося-Шыковіч;

5)Зося-Шыковіч-Гукан.29.”Флюгерам”, па вызначэнні Кірылы Шыковіча, з’яуляецца:

1)Славік Шыковіч; 4)Васіль Грыбок;

2)Тамара Гаецкая; 5)Тарас Ганчарык.

3)Клаудзія Сухадол;30.У творы аўтар стварыу вобразы кіраўнікоў, якія выклікаюць павагу. Да іх адносяцца:

1)сакратар гаркома партыі Тарасаў;

2)сакратар райкома партыі Красоўскі;

3)старшыня гарсавета Кушнер;

4)рэдактар газеты Жывіцкі;

5)сакратар гаркома камсамола Грыбок.31.У рамане ўздамаюцца праблемы:

1)служэння людзям; выхавання дзяцей;рэабілітацыі рэпрэсіраваных;

2)удзячнасці і чалавечнасці; праўды пра мінулае;

3)бацькоў і дзяцей; адказнасці за будучыню нацыі;

4)вернасці сваёй сям’і, сяброўству;

5)адказнасці чалавека за сябе і свае учынкі; станаўлення чалавека як асобы.32.Раман “Сэрца на далоні” быў адзначаны:

1)прэміяй Ленінскага камсамола у 1975 г.;

2)Дзяржаунай прэміяй Рэспублікі Беларусь у 1998 г;

3)Літаратурнай прэміяй імя І.Мележа у 1986 г.;

4)Ленінскай прэміяй у 1981 г.;

5)Дзяржаунай прэміяй БССР імя Якуба Коласа у 1967 г.
Каталог: files
files -> Конкурс журналісцкіх матэрыялаў "твой стыль"
files -> Кроніка грамадскага жыцця Гарадзеншчыны ад грамадскага аб’яднання “Цэнтр “Трэці сектар”
files -> Інфармацыйная карта праекта «застылая ў прыродзе гісторыя»
files -> 18 кастрычніка 2012 г. 1522 Аб узнагароджанні Ганаровай
files -> Клубы і аматарскія аб’яднанні Назва бібліятэкі
files -> Клубы і аматарскія аб’яднанні сеткі публічных бібліятэк Стаўбцоўскага раёна
files -> -
files -> Кроніка грамадзкага жыцьця Гарадзеншчыны ад грамадзкага аб’яднаньня
files -> Прэс-канферэнцыя з замежнымі гасцямі


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка