В.І. Варанец беларуская мова медыцынская лексікастаронка16/19
Дата15.03.2016
Памер1.92 Mb.
#605
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Р


Радужка – раё/к (м.р)

Разветвление – разгалінава/нне (н.р)

Развитие – развіццё/ (н.р)

Раздвоение – раздвае/нне (н.р), двая/містасць (ж.р)

Рак – рак (м.р), карбу/нка (ж.р)

Раковина –ра/каўка (ж.р)

Расстройство (желудка) – расстро/йства (н.р.), паво/льнасць (ж.р)

Рахит – рахі/т (м.р), анге/лька (ж.р)

Рахитизм – рахіты/зм (м.р), анге/лькасць (ж.р)

Рвота – вані/ты (мн.л)

Рвотное – вані/тнае (н.р)

Ребро – рабро/ (н.р)

Ревматизм – рамату/с (м.р)

Репица – ма/каўка (ж.р)

Ресница – ве/йка (н.р)

Рефлекс – рэфле/кс (м.р), адсве/т (м.р)

Рецидив – рэцыды/ў (м.р), адры/г (м.р)

Речь – мо/ва (ж.р)

Ржаной – жы/тні

Резина – гу/ма (ж.р)

Роговица – рагаві/ца (ж.р), празаро/ка (ж.р)

Родимка – радзі/мка (ж.р)

Родничок – це/мечка (н.р)

Родственник – свая/к (м.р)

Рожать – нараджа/ць

Роженица – парадзі/ха (ж.р)

Ромашка – рамо/нак (м.р)

Рубашка – кашу/ля (ж.р)

Рубец – рубе/ц (м.р), шнар (м.р)

Румянец – ірдзе/нь (ж.р) ?С


Сальник – са/льнік (м.р), чапе/ц (м.р)

Самка – са/мка (ж.р.), са/міца (ж.р)

Самоубийство – самазабо/йства (н.р), самагу/бства (н.р)

Самочувствие – са/маадчува/нне (н.р)

Сахар – цу/кар (м.р)

Сверление – свідрава/нне (н.р)

Свёртывание – згуса/нне (н.р)

Свинка – за/ўшніца (ж.р)

Свод – звод (м.р)

Связка – звя/зка (ж.р.), вяз (м.р)

Седалищная кость – сяда/лішчная косць (ж.р.), , сяда/льніца (ж.р)

Седой – сі/вы

Селезёнка – селязё/нка (ж.р.), каса/ (ж.р)

Семенная железа – семянна/я зало/за (ж.р.), ядро/ (н.р)

Сера (ушная) – се/рка (ж.р)

Сердцебиение – сэ/рцабіццё/ (н.р)

Сетчатка (retina) – сятча/тка (ж.р.), сеткаві/ца (ж.р)

Сифилис – пра/нцы (мн.л)

Скальпель – ска/льпаль (м.р)

Скарлатина – шкарляты/на (ж.р)

Скат – схіл (м.р)

Скелет – шкіле/т (м.р)

Склера – скле/ра (ж.р.), цвердаві/ца (ж.р)

Скольжение – слі/зганне (н.р)

Слабоумие – прыдуркава/тасць (ж.р.), недаўсці/п (м.р)

Слизистая оболочка – слі/зістая абало/нка (ж.р.), слі/зніца (ж.р)

Слизь – склізь (ж.р)

Сложный – склада/ны

Слой – пласт (м.р)

Слух – слых (м.р)

Слюна – слі/на (ж.р)

Смета – каштары/с (м.р)

Смещение – со/ступ (м.р)

Снотворное – снатво/рнае (н.р.), дры/ма (ж.р)

Собирательный – збіра/льны

Совместимость – сумяшча/льнасць (ж.р)

Сонливость – санлі/васць, аспа/ласць (ж.р)

Соринка – парушы/нка (ж.р)

Сосание – смакта/нне (н.р.), сса/нне (н.р)

Сосок – сасо/к (м.р.), музо/к (м.р)

Состав – склад (м.р), зме/сціва (н.р)

Сострадание – спага/да (ж.р)

Сосуд – сасу/д (м.р), су/дзіна (ж.р)

Сошник – со/шнік (м.р.), ляме/шніца (ж.р)

Спазмы – спа/змы (мн.л), су/таргі (мн.л)

Спайка – спа/йка (ж.р.),звя/зак (м.р)

Спасать – ратава/ць

Сперма – спе/рма (ж.р), кнура/ (ж.р)

СПИД – СНІД (м.р)

Спинной мозг – спі/нны мозг (м.р), млеч (ж.р)

Среда – асяро/ддзе (н.р)

Средний палец – сярэ/дні па/лец (м.р), сярэ/днік (м.р)

Средостение – міжсце/нне (н.р)

Срочно – тэрміно/ва

Ссадина – сіня/к (м.р), ра/нка (ж.р)

Статья – арты/кул (м.р)

Ствол – ствол (м.р), галаме/нь (м.р)

Створка – ство/рка (ж.р.), счын (м.р)

Стекло – шкло/ (н.р)

Столбняк – слупня/к (м.р)

Стон – енк (м.р), стогн (м.р)

Стопа – ступня/ (ж.р)

Строение – будо/ва (ж.р)

Стошнить – званітава/ць, зну/дзіць

Стул (жидкий) – стул (м.р), прысе/дак (м.р)

Судорога – су/тарга (ж.р)

Сукровица – су/краіца (ж.р.), мусы/ка (ж.р)

Сумасшедший – вар’я/т (м.р)

Сумасшествие – вар’я/цтва (н.р)

Сутулый – суту/лы, нахі/лы

Сухожилие – сухажы/лле (н.р), шча/па (ж.р)

Сыворотка – сыро/ватка (ж.р)

Сыпь – сып (м.р)

Съедобный – ядо/мы, е/жавыТ


Табак – ты/тунь (м.р)

Таз – таз (м.р), лагво/ (н.р)

Тазобедренный – тазасцегнавы/, лагво/сцегнавы/

Тазовая кость – та/завая косць (ж.р), клуб (м.р)

Тарелка – тале/рка (ж.р)

Тиф – тыф (м.р.), гару/чка (ж.р)

Ткань – тка/нка (ж.р)

Тошнить – ванітава/ць, ну/дзіць

Тошнота – вані/ты (мн.л.), нудзь (ж.р)

Тощая кишка – паро/жняя кішка/ (ж.р)

Трахея – трахе/я (ж.р.), ды/рха (ж.р)

Трудоспособность – працаздо/льнасць (ж.р)

Тряпка – ану/ча (ж.р)

Туберкулёз – сухо/ты (мн.л)

Туловище – ту/лава (н.р)

Тусклость – цьмя/насць (ж.р)У


Увечье – кале/цтва (н.р)

Угар – чад (м.р)

Уголь – ву/галь (м.р)

Удаление – выдале/нне (н.р)

Уздечка – вуздэ/чка (ж.р.), абро/цька (ж.р)

Указательный палец – указа/льны па/лец (м.р), пака/знік (м.р)

Укол – уко/л (м.р), за/шчык (м.р)

Укроп – укроп (м.р)

Уксус – во/цат (м.р)

Уплотнение – ушчыльне/нне (н.р)

Уретра – цэ/ўка (ж.р)

Урод – вычва/ра (ж.р)

Успокаивающее – заспакая/льнае (н.р)

Утопленник – тапе/лец (м.р)

Утроба (матери) – уло/нне (н.р)

Уход – до/гляд (м.р)

Учёт – улі/к (м.р)

Ушиб – уда/р (м.р.), садно/ (н.р)Ф


Фасция – фа/сцыя (ж.р.), пялё/нніца (ж.р)

Фекалии – фека/ліі (мн.л.), спражне/нні (мн.л)

Фельдшер – фе/льчар (м.р)

Фильтр – фі/льтр (м.р.), цэ/даль (м.р)

Фистула – свішч (м.р)

Флюс – флюс (м.р.), смярза/ (ж.р)

Фурункулёз – фурункулё/з (м.р.), карбу/ніц (м.р)

Х


Хвоя – іглі/ца (ж.р)

Хилый – слабы/, кво/лы

Хлорная известь – хло/рная ва/пна (ж.р)

Храп – хроп (м.р)

Хрипота – хры/пка (ж.р)

Хромать – кульга/ць

Хрусталик – крышта/лік (м.р)

Хрящ – храсто/к (м.р)

Хрящеватый – храсткава/тыКаталог: file -> kafedry -> russ
file -> Кроніка грамадзкага жыцьця Гарадзеншчыны ад грамадзкага аб’яднаньня
russ -> Беларускай мове
kafedry -> Пытанні да заліку па спецкурсу "вялікая айчыная вайна савецкага народу"
kafedry -> Старажытныя цывілізацыі І беларусь
kafedry -> Лекцыя №1 распрацаваў кандыдат гістарычных навук, выкладчык кафедры
kafedry -> Тэматыка семінарскіх заняткаў для 2 курса
kafedry -> Тэматыка семінарскіх заняткаў для 1 курса
kafedry -> Тэматыка семінарскіх заняткаў


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка