В.І. Варанец беларуская мова медыцынская лексікастаронка15/19
Дата15.03.2016
Памер1.92 Mb.
#605
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Л


Ладонь – дало/нь (ж.р)

Лакуна – лаку/на (ж.р.), зато/ка (ж.р)

Латеральный – літэра/льны, бакавы/

Лезвие – лязо/ (н.р)

Лекарство – ле/кі (мн.л)

Лента – сту/жка (ж.р)

Летаргия – летаргі/я (ж.р.), апо/мерць (ж.р)

Лимфа – лі/мфа (ж.р.), па/сака (ж.р)

Лихорадка – ліхама/нка (ж.р)

Лицо – твар (м.р)

Лишай – кругі/ (мн.л), па/рхі (мн.л.), шалуды/ (мн.л.)

л. сухой – кругі/ (мн.л)

л. мокрый и гнойный – па/рхі (мн.л)

л. зудящий – шалуды/ (мн.л)

Лодыжка – шчы/калатка (ж.р)

Локтевая кость – ло/кцевая косць (ж.р.), жбі/ца (ж.р)

Лоханка – мі/сачка (ж.р)

Лук – цыбу/ля (ж.р)

Луковица – цыбу/ліна (ж.р)

Луч – праме/нь (м.р)

Лучевая кость – прамянё/вая косць (ж.р)

М


Мазок – зма/зак (м.р)

Малоберцовый – ма/лагалё/нкавы

Малокровие – недакро/ўнасць (ж.р)

Малютка – малю/та (ж.р)

Марля – ма/рля (ж.р.), ні/тніца (ж.р)

Маслянистость – але/істасць (ж.р)

Матка – ма/тка (ж.р.), ма/ціца (ж.р)

Маточная труба – ма/ткавая труба/ (ж.р.), ма/цічная труба/ (ж.р)

Межрёберный – міжрэ/бравы

Межуточный – праме/жкавы

Мел – крэ/йда (ж.р)

Мениск – мені/ск (м.р.), сярпо/к суста/ўны (м.р.)

Менструация – менструа/цыя (ж.р.), апла/вы (мн.л)

Мертвец – мярцвя/к (м.р)

Метаталамус – метатала/мус (м.р.), зазро/чча (н.р)

Мешочек – мяшэ/чак (м.р)

Мизинец – ме/зенец (м.р.)

Милосердие – літасці/васць (ж.р)

Миндалина – мігда/ліна (ж.р)

Мнительность – падазро/насць (ж.р)

Мозги – мо/згі (мн.л.), глу/зды (мн.л)

Мозжечок – мазжачо/к (м.р.), мо/зачак (м.р)

Мозоль – мазо/ля (ж.р.), муля/к (м.р)

Мокрота – макро/та (ж.р.), харко/ціна (ж.р)

Молочная железа – мало/чная зало/за (ж.р.), грудзіна/ (ж.р)

Моргать – мірга/ць

Морщина – маршчы/на (ж.р.), зму/рачка (ж.р)

Мочевой пузырь – мачавы/ пузы/р (м.р.), мачаві/к (м.р)

Мочеиспускательный канал – мо/часпуска/льны кана/л (м.р.),                                                                           мачаспу/ск (м.р)

Мочеистощение – мо/чазнясі/ленне (н.р)

Мочеточник – мачаце/чнік (м.р)

Мочка – мо/чка (ж.р.), бліно/к (м.р)

Мошкара – машкара/ (ж.р.), за/едзь (ж.р)

Мошонка – машо/нка (ж.р.), машня/ (ж.р)

Мускульный – му/скульны, цяглі/чны

Муть – каламу/та (ж.р)

Мыс – мыс (м.р.), сузо/к (м.р)

Мышца – мы/шца (ж.р.), цяглі/ца (ж.р)

Мыщелок – мы/шчалка (ж.р.), узгу/з (м.р)

Мягчитель – змякча/льнік (м.р)Н


Надгортанник – надгарта/ннік (м.р.), надго/рлік (м.р)

Надкожица – надску/рка (ж.р)

Надмыщелок – надмы/шчалка (ж.р.), надузгу/з (м.р)

Надхрящница – надхрасто/чніца (ж.р)

Накал – напа/л (м.р)

Наркотик – нарко/тык (м.р.), зёл (м.р)

Наружный – во/нкавы

Нарушение – парушэ/нне (н.р)

Нарыв (гнойный) – нары/ў (м.р.), валасе/нь (м.р)

Наследственность – спа/дчыннасць (ж.р)

Насморк – на/смарк (м.р.), на/спель (м.р)

Натощак – на/шча

Нашатырь – нашаты/р (м.р.), сальмя/к (м.р)

Невесомость – бязва/жкасць (ж.р)

Невосприимчивость – неўспрыма/льнасць (ж.р)

Неделя – ты/дзень (м.р)

Недомогание – недамага/нне (н.р.), хі/ра (ж.р)

Недомогающий – яко/му нездаро/віцца, хі/ры

Немой – нямы/, нямко/ (м.р)

Несварение – нястра/ўнасць (ж.р)

Нёбо – паднябе/нне (н.р)

Нить – ні/тка (ж.р)

Ноготь – пазно/гаць (м.р)

Новорожденный – наваро/дны (м.р), наро/дзінец (м.р)


О


Обитаемость – засе/ленасць (ж.р)

Облучение – апраме/ньванне (н.р)

Обморок – непрыто/мнасць (ж.р.)

Обморочное состояние – стан непрыто/мнасці

Ободочная кишка – абадо/чная кі/шка (ж.р.), абво/дніца (ж.р)

Оболочка – абало/нка (ж.р)

Обоняние – нюх (м.р)

Оборудование – абсталява/нне (н.р)

Обработка – апрацо/ўка (ж.р)

Образование – утварэ/нне (н.р)

Обратимый – абарача/льны

Общеукрепляющие средства – агу/льнаўмацава/льныя сро/дкі (мн.л)

Объяснение – тлумачэ/нне (н.р)

Ограда – агаро/джа (ж.р)

Одурманенный – адурма/нены, азяле/лы

Одышка – уду/шша (н.р)

Ожирение – затлусце/нне (н.р)

Ожог – апё/к (м.р)

Озноб – дры/жыкі (мн.л)

Окись – во/кіс (ж.р)

Омертветь – змярцве/ць

Онанизм – анані/зм (м.р.) збруд (м.р)

Оплодотворение – запладне/нне (н.р)

Опрелость – прэ/ласць (ж.р)

Опрос – апыта/нне (н.р)

Осанка – аса/нка (ж.р.), паста/ва (ж.р)

Освещённость – асве/тленасць (ж.р)

Осиплый – сіпа/ты

Оскал – вы/скал (м.р)

Осколок – аско/лак (м.р.), аске/пак (м.р)

Оскомина – аско/ма (ж.р)

Осложнение – ускладне/нне (н.р)

Осмотр – агля/д (м.р)

Ость – асцю/к (м.р)

Осязание – до/тык (м.р)

Отверстие (слепое) – атво/рына (ж.р)

Отец – ба/цька (м.р)

Отекать – ацяка/ць, зы/злуць

Отёчность – аце/чнасць (ж.р.), азы/зласць (ж.р)

Отклонение – адхіле/нне (н.р)

Отложение – адкла/ды (мн.л)

Отравление – атручэ/нне (н.р)

Отрицательный – адмо/ўны

Отросток – адро/стак (м.р.), ато/жылак (м.р)

Отрыжка – адры/жка (ж.р.), адбі/ця (ж.р)

Отток – адцё/к (м.р)

Оцарапать – абдра/паць

Очки – акуля/ры (мн.л)

Ощупать – абма/цаць

Ощущать – адчува/цьП


Пазуха – па/зуха (ж.р.), суло/нь (ж.р)

Паралич – паралю/ш (м.р)

Паренхима – парэнхі/ма (ж.р.), мя/зга (ж.р)

Пароксизм – параксі/зм (м.р.), спо/хват (м.р)

Парус (задний мозговой) – па/рус (задні мазгавы), засло/на (ж.р)

Пах – па/хвіна (ж.р)

Пациент – пацые/нт (м.р.), спале/чнік (м.р)

Переносица – перано/ссе (н.р)

Перепонка – перапо/нка (ж.р.), бало/нка (ж.р)

Перешеек – перашы/ек (м.р.), пярэ/смык (м.р)

Перхоть – пе/рхаць (ж.р.), кашу/та (ж.р)

Печень – пе/чань (ж.р)

Питание – харчава/нне (н.р)

Питательный – пажы/ўны

Питьевой – пі/тны

Пища – е/жа (ж.р)

Пищеварение – стравава/нне (н.р)

Пищевод – страваво/д (м.р)

Платок – ху/стка (ж.р)

Плацента – плацэ/нта (ж.р.), апо/ня (ж.р)

Плева – плява/ (ж.р.), бало/на (ж.р)

Плесень – цвіль (ж.р)

Плечевая кость – плечава/я косць (ж.р.), рамё/нак (м.р)

Плешь – лы/сіна (ж.р)

Плодоизгоняющий – пло/давыганя/льны

Повреждение – пашко/джанне (н.р)

Повязка – павя/зка (ж.р.), по/вязь (ж.р)

Поглощённая доза – увабра/ная до/за (ж.р)

Подбородок – падбаро/дак (м.р.), падгардзё/лак (м.р)

Подбрюшный – падбрухаві/нны, падчарэ/ўны

Поджелудочная железа – падстра/ўнікавая зало/за (ж.р.), падстра/ўніца                                                         (ж.р)

Подложечковая часть груди – падлы/жачная ча/стка грудзе/й (ж.р.),                                                                    падузду/хі (мн.л)

Подмышечный – падпахо/вы

Подмышки – падпа/ха (ж.р)

Подошва – падэ/шва (ж.р)

Подсолнечник – слане/чнік (м.р)

Позвонок – пазвано/к (м.р.), хрыбе/тка (ж.р)

Позвонок шейный (первый) – пазвано/к шы/йны (м.р.), га/йдук (м.р)

Позвоночник – пазвано/чнік (м.р.), хрыбе/тніца (ж.р)

Пол – пол (м.р.), плоць (ж.р)

Полип – палі/п (м.р.), склі/зень (м.р)

Половой – палавы/, пло/цевы

Полость рта – по/ласць ро/та (ж.р.), падзь (ж.р)

Полость таза – по/ласць та/за (ж.р.), ло/гвішча (н.р)

Полотенце – ручні/к (м.р)

Полуобморок – паўнепрыто/мнасць (ж.р)

Полушарие (мозга) – паўшар’е (н.р.), паўку/ля (ж.р)

Понос – пано/с (м.р.), ля/кса (ж.р)

Порок – паро/к (м.р.), ган (м.р)

Почка – ны/рка (ж.р)

Преддверие – пераддзвер’е (н.р.), прысе/нак (м.р)

Предплечье – прадпле/чча (н.р.), ло/квіца (ж.р)

Предсердие – перадсэ/рдзе (н.р.), прысэ/рцак (м.р)

Предстательная железа – праста/та (ж.р.), чаля/сніца (ж.р)

Прививка – прышчэ/пка (ж.р)

Придаток – прыда/так (м.р.), прыве/сак (м.р)

Признак – прыме/та (ж.р)

Приобретённый – набы/ты

Припадок – прыпа/дак (м.р.), абмо/р (м.р)

Прободающая – праніка/льная

Проказа – прака/за (ж.р.), стру/пля (ж.р)

Промежность – праме/жжа (н.р)

Простуда – прасту/да (ж.р.), празя/ба (ж.р)

Противогнилостный – супрацьгні/льны

Прыщ – прышч (м.р.), бо/лька (ж.р)

Прямая кишка – прама/я кі/шка (ж.р.), ку/тніца (ж.р)

Психически больной – псіхі/чна хво/ры (м.р.), спахало/вы (м.р)

Пудендальный – пудзенда/льны, сарама/тны

Пузырёк (стеклянная бутылочка) – бутэ/лечка (ж.р.), ду/тка (ж.р)

Пуп – пуп (м.р.), жаро/нак (м.р)

Пупочный – пупо/чны, жаро/нкавы

Путь – тракт (м.р)

Пятно – пля/ма (ж.р)


Каталог: file -> kafedry -> russ
file -> Кроніка грамадзкага жыцьця Гарадзеншчыны ад грамадзкага аб’яднаньня
russ -> Беларускай мове
kafedry -> Пытанні да заліку па спецкурсу "вялікая айчыная вайна савецкага народу"
kafedry -> Старажытныя цывілізацыі І беларусь
kafedry -> Лекцыя №1 распрацаваў кандыдат гістарычных навук, выкладчык кафедры
kafedry -> Тэматыка семінарскіх заняткаў для 2 курса
kafedry -> Тэматыка семінарскіх заняткаў для 1 курса
kafedry -> Тэматыка семінарскіх заняткаў


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка