В.І. Варанец беларуская мова медыцынская лексіка
старонка14/19
Дата канвертавання15.03.2016
Памер1.92 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Г


Габитус – га/бітус (м.р.), аблі/чча (н.р)

Галлюцинация – галюцына/цыя (ж.р.), амаро/ка (ж.р)

Гамма-излучение – га/ма-выпраме/ньванне (н.р)

Гангрена – гангрэ/на (ж.р.), агняві/ца (ж.р)

Гастрит – гастры/т (м.р.), раза/чка (ж.р)

Геморрой – гемаро/й (м.р.), лясты/р (м.р)

Гермафродит – гермафрады/т (м.р.), абаму/д (м.р)

Герпес – ге/рпес (м.р.), во/гнiк (м.р)

Глаз – во/ка (н.р)

Глазная впадина – во/чная я/мiна (ж.р)

Глазница – вачнi/ца (ж.р)

Глазной – во/чны

Гланды – гла/нды (мн.л.), зава/лкi (мн.л)

Глоток – глыто/к (м.р)

Глухой – глухі/, глушэ/ц (м.р)

Гнить – гні/сці

Гнусавый – гамза/ты

Годовалый – аднагадо/вы

Голень – галё/нка (ж.р)

Головка (члена) – гало/ўка (чэляза) (ж.р.), жо/луд (м.р)

Головокружение – заваро/т галавы/

Гонорея – ву/рзпель (м.р)

Горечь – гарко/та (ж.р)

Гортань – гарта/нь (ж.р.), дыхнi/ца (ж.р)

Госпиталь – шпіта/ль (м.р)

Градусник – гра/дуснік (м.р.), ме/рнiк (м.р)

Гроб – труна/ (ж.р)

Груди (женские) – гру/дзі (жаночыя) (мн.л.), пе/лькi (мн.л)

Грудь – гру/дзi (мн.л)

Грыжа – кiла/ (ж.р)

Губа – ву/сна (ж.р)

Губы – ву/сны (мн.л)Д


Давление – цiск (м.р)

Дальнозоркий – дальназо/ркі, далёказро/чны

Дальнозоркость – дальназо/ркасць (ж.р.), далёказро/чнасць (ж.р)

Дантист – данты/ст (м.р.), зубаса/д (м.р)

Датчик – да/тчык (м.р.), чу/йнiк (м.р)

Двенадцатиперстная – дванаццаціпе/рсная, двана/стка (ж.р)

Двигательный – ру/хальны

Двойня – двайня/ты (мн.р)

Двоюродный – стрые/чны

Девственная плева – дзяво/цкая плява/ (ж.р.), дзяво/цкая бало/на (ж.р)

Девственница – няві/нніца (ж.р.), дзе/вая (ж.р)

Девственность – дзяво/цкасць (ж.р)

Десмология – дэсмало/гія (ж.р.), жылаве/данне (н.р)

Детский – дзіця/чы

Диарея – дыярэ/я (ж.р.), ля/ксы (мн.л)

Диафрагма – дыяфра/гма (ж.р.), запо/на (ж.р)

Дивертикул – дыве/ртыкул (м.р.), вы/вараць (ж.р)

Дизентерия – дызентэры/я (ж.р.), крыва/ўка (ж.р)

Дифтерия – дыфцяры/к (м.р)

Доза – до/за (ж.р.), ме/рка (ж.р)

Дозревать – даспява/ць

Дрожь – дры/жыкi (мн.л)

Дряхлеть – друзле/ць

Дряхлый – дру/злы

Душевнобольной – псiхічнахво/ры (ж.р)

Дыхательное горло – ды/хальнае го/рла (н.р.), дыхнi/ца (ж.р)

Дышать – ды/хаць

Е


Еда – е/жа (ж.р)

Единица – адзi/нка (ж.р)

Ежевика – жаві/на (ж.р)

Ежедневный – штодзё/нны

Естественные условия – натура/льныя ўмо/вы (мн.л)

Ж


Жажда – сма/га (ж.р)

Жар – гара/чка (ж.р)

Жгут – жгут (м.р.), пы/лка (ж.р)

Железа – зало/за (ж.р)

Желвак – жаўла/к (м.р)

Желтуха – жаўта/чка (ж.р)

Желудок – стра/ўнік (м.р)

Желудочек – жалу/дачак (м.р.), шлу/начак (м.р)

Желчнокаменная болезнь – жо/ўцекамянё/вая хваро/ба (ж.р)

Желчный пузырь – жо/ўцевы пузы/р (м.р.), жаўця/к (м.р)

Желчь – жо/ўць (ж.р)

Жидкий – ва/дкі

Жидкость – ва/дкасць (ж.р)

Жир – тлу/шч (м.р)

Жировик – тлушча/к (м.р)

З


Завтрак – сне/данне (н.р)

Заживить – загаі/ць

Зажим – заціска/ч (м.р.), сціска/ч (м.р)

Закаливание – загарто/ўванне (н.р)

Закупорка – заку/парка (ж.р.), захло/п (м.р)

Замечание – заўва/га (ж.р)

Занавес – за/навес (м.р.), жа/гель (м.р)

Занемогать – заняду/жваць

Заноза – застро/мка (ж.р)

Занозить – застрамі/ць

Запор – запо/р (м.р.), за/цвердзь (ж.р)

Запрещённый – забаро/нены

Запястье – запя/сце (н.р.), прыдало/нне (н.р)

Зародыш – заро/дак (м.р)

Затылок – паты/ліца (ж.р)

Заусеница (на пальце) – жыві/ца (ж.р.)

Зачатие – зача/так (м.р.), засні/так (м.р)

Зачать – зача/ць, засніта/ць

Зашеек – ка/рак (м.р)

Зверобой – святая/ннік (м.р)

Звук – гук (м.р)

Зевать – пазяха/ць

Земляника – суні/цы (мн.л)

Зловонный – смуро/дны

Знобить – зя/біць

Зоб – валля/к (м.р)

Золотуха – залату/ха (ж.р.), шкро/фул (м.р)

Зонд – зо/нд (м.р.), шчу/пень (м.р)

Зондировать –зандзі/раваць, шчупе/ніць

Зрачок – зрэ/нка (ж.р)

Зрение – зрок (м.р)

Зрячий – віду/шчы (м.р)

Зуд – сверб (м.р)

И


Игла – іго/лка (ж.р)

Извилина – зві/ліна (ж.р.), лукаві/на (ж.р)

Изгиб – вы/гіб (м.р)

Изжога – пяко/тка (ж.р)

Изнасилование – згвалтава/нне (н.р.)

Изнасиловать – згва/лціць

Икота – і/каўка (ж.р)

Икра – лы/тка (ж.р)

Икроножный – лы/ткавы

Инфекция – інфе/кцыя (ж.р.), ліпля/ (ж.р)

Инфляция – запале/нне (н.р)

Искусственный – шту/чны

Испражнения – кал (м.р.), пахно/ (н.р)

Испуг – спалох (м.р.), зляка/нне (н.р)

Йод – ёд (м.р)

К


Кадык – кады/к (м.р.), ко/ўцік (м.р)

Камера – ка/мера (ж.р.), камо/ра (ж.р)

Камфора – камфара/ (ж.р.),кампо/ра (ж.р)

Канал – кана/л (м.р.), право/д (м.р)

Канатик (спинного мозга) – кана/цік (м.р.), кно/цік (м.р)

Капельница – кро/пельніца (ж.р)

Капля – кро/пля (ж.р)

Кастрат –кастра/т (м.р.), лягча/нец (м.р)

Кашель – ка/шаль (м.р)

Кисть руки – кісць (ж.р.), ручы/ца (ж.р)

Кишки – кі/шкі (мн.л.), чаро/вы (мн.л)

Клапан – кела/пан (м.р.), за/тамка (ж.р)

Клетка – кле/тка (ж.р.), камо/рка (ж.р)

Климакс – клі/макс (м.р.), запо/рышча (н.р)

Клитор – клі/тар (м.р.), ласкаце/нь (м.р)

Клык – іко/л (м.р)

Клюква – жураві/ны (мн.л)

Ключица – ключы/ца (ж.р.), раме/нніца (ж.р)

Кожа – ску/ра (ж.р)

Кожный – ску/рны

Коитус – ко/ітус (м.р.), сукупле/нне (н.р)

Койка – ло/жак (м.р)

Коклюш – ко/хлік (м.р)

Колено – кале/нка (н.р)

Колика – ко/ліка (ж.р.), ко/лька (ж.р)

Конвульсия – канву/льсія (ж.р.), су/тарга (ж.р)

Конгестия – кангесты/я (м.р.), за/хлань (ж.р)

Кондрашка – паляру/ш (м.р)

Конечность – кане/чнасць (ж.р.), канцаві/на (ж.р)

Конус – ко/нус (м.р.), стажо/к (м.р)

Конъюнктива – кан’юкты/ва (ж.р.), злуча/льніца (ж.р)

Копчик – хвасце/ц (м.р)

Кора – кара/ (ж.р.), шкару/па (ж.р)

Корешковый – карэ/ньчыкавы

Корневище – карэ/нішча (н.р)

Корсет – гарсэ/т (м.р)

Корь – адзё/р (м.р)

Косоглазый – касаву/ры, касаво/кі

Костномозговая полость – ко/сцевамазгава/я по/ласць(ж.р.), шпікаві/шча           (н.р)

Костный – касцявы/

Костыль – мы/ліца (ж.р)

Кофе – ка/ва (ж.р)

Крайняя плоть – скураві/нка (ж.р)

Крапива – крапіва/ (ж.р.), жыгу/чка (ж.р)

Краснота – чы/рвань (ж.р)

Краснуха – чырво/нка (ж.р)

Крахмал – крухма/л (м.р)

Крестец – крыж (м.р)

Кровеносный – крывяно/сны

Кроветворение – крывятво/р (м.р)

Кровообращение – кро/вазваро/т (м.р)

Кровопотеря – стра/та крыві/

Кровотечение – крывацё/к (м.р)

Кровоизлияние – кро/вазліццё/ (н.р)

Круг – ко/ла (н.р)

Крыжовник – агрэ/ст (м.р)

Крючок – кручо/к (м.р.), чачо/к (м.р)

Культя – ку/кса (ж.р)

Кумуляция – камуля/цыя (ж.р.), накапле/нне (н.р)

Кушать – е/сці
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка