В.І. Варанец беларуская мова медыцынская лексіка
старонка13/19
Дата канвертавання15.03.2016
Памер1.92 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19

РУСКА-БЕЛАРУСКI,

БЕЛАРУСКА-РУСКI

МЕДЫЦЫНСКІ СЛОЎНIКСлоўнік змяшчае ўласнабеларускія медыцынскія тэрміны і іх пераклад на рускую мову. Акрамя чыста медыцынскай лексікі, у слоўніку падаюцца і некаторыя іншыя словы, якія часта выкарыстоўваюцца ў медыцыне.

Усе словы ў слоўніку размешчаны ў алфавітным парадку. У беларускім варыянце падаецца націск ( / ) і род, за выключэннем слоў, якія ўжываюцца толькі ў множным ліку.

Скарачэнні

м.р. – мужчынскі род

н.р. – ніякі род

ж.р. – жаночы род

мн.л. – множны лік

РУСКА-БЕЛАРУСКI МЕДЫЦЫНСКІ СЛОЎНIК

А


Абдоминальный – абдаміна/льны, чэ/раўны

Аборт – або/рт (м.р.), спаро/н (м.р)

Абсорбация – абсарба/цыя (ж.р.), усмо/ктванне (н.р)

Автоматизм – аўтаматы/зм (м.р.), самачы/ннасць (ж.р.)

Автономный – аўтано/мны, са/масны

Агглютинация – аглюцына/цыя (ж.р.), зліпа/нне (н.р.)

Агония – аго/нія (ж.р.), кана/нне (н.р)

Агрессивный – агрэсі/ўны, зачэ/пны

Адамово яблоко – ко/ўцік (м.р)

Адаптация – адапта/цыя (ж.р.), прыстасава/нне (н.р)

Адгезия – адгезі/я (ж.р.), прымацава/нне (н.р.)

Адекватный – адэква/тны, адпаве/дны

Адинамия – адынамі/я (ж.р.), не/марач (ж.р.)

Адоптивный – адапты/ўны, прыстасо/ўны

Адсорбция – адсо/рбцыя (ж.р.), паглына/нне (н.р)

Акапния – акапні/я (ж.р.), няча/днасць (ж.р.)

Аккомодация – акамада/цыя (ж.р.), дапасава/нне (н.р.)

Акромион – акраміё/н (м.р.), надпле/чнік (м.р)

Активность – акты/ўнасць, дзе/йнасць (ж.р.)

Акцептор – акцэ/птар, прыйма/ч (м.р.)

Аллерген – алерге/н (м.р.), іншачы/ннік (м.р.)

Аллергия – алергі/я (ж.р.), іншачы/ннасць (ж.р.)

Алоэ – алья/с (м.р)

Альвеола – пухi/рык (м.р), мi/сачка (ж.р), альвэ/ля (ж.р)

а. гроздевидных желез – альвэля

а. зуба – мiсачка зуба

а. лёгкого – пухiрык лёгкага

Альтерация – альтэра/цыя (ж.р.), няве/чанне (н.р.)

Алый – пунсо/вы

Амнезия – амнезі/я (ж.р.), бяспа/мяцце (н.р)

Ампула – а/мпула (ж.р.), ду/цік (м.р)

Ампутация – ампута/цыя (ж.р.), адня/цце (н.р)

Аналгезия – аналгезі/я (ж.р.), бязбо/льнасць (ж.р.)

Анастомоз – анастамо/з (м.р.), злучэ/нне (н.р)

Ангина – ангі/на (ж.р.), зава/лкi (мн.л)

Аневризма – анеўры/зма (ж.р.), пашырэ/нне (н.р)

Анемия – анемі/я (ж.р.), недакро/вiца (ж.р)

Анестезия – анестэзі/я (ж.р.), нячу/йнасць (ж.р.)

Антидот – антыдо/т (м.р.), адатру/та (ж.р)

Антропология – антрапало/гія (ж.р.), чалавекаве/данне (н.р)

Аорта – ао/рта (ж.р.), ту/тнiца (ж.р)

Апатия – апа/тыя (ж.р.), агурэ/нь (м.р)

Апноэ – апо/э (н.р.), не/дых (м.р)

Апоневроз – апанеўро/з (м.р.), сухажы/льнае распласта/нне (н.р)

Апоплексия – апапле/ксія (ж.р.), паляру/ш (м.р)

Аппендицит – апендыцы/т (м.р.), кабыля/нец (м.р)

Артерия – артэ/рыя (ж.р.), лу/тніца (ж.р)

Артефакт – артэфа/кт (м.р.), штучначы/н (м.р.)

Ассимиляция – асіміля/цыя(ж.р.), засвае/нне(н.р.), прыпадабле/нне (н.р.)

Астигматизм – астыгматы/зм (м.р.), непункто/ўнасць (ж.р.)

Астма – а/стма (ж.р.), ды/хавiца (ж.р)

Атлант – атла/нт (м.р.), пе/ршахрыбе/тка (ж.р)

Атония – атані/я (ж.р.), бяссі/лле (н.р)

Ацидоз – ацыдо/з (м.р.), перакiсле/нне (н.р)Б


Багровый – барво/вы

Банка – ба/нька (ж.р)

Барабанная перепонка – бубе/нная бало/нка (ж.р)

Бахрома – махо/р (м.р)

Бедренная кость – сцягнi/ца (ж.р)

Бедро – сцягно/ (н.р)

Безумие – шал (м.р)

Безымянный (палец) – безыме/нны, пярсце/нец (м.р)

Бельё – бялі/зна (ж.р)

Беспамятство – затлуме/нне (н.р)

Беспокойный – турбо/тны

Бессонница – бяссо/нніца (ж.р.), бе/ссань (ж.р)

Беременность – цяжа/рнасць (ж.р)

Билиарный – білія/рны, жо/ўцевы

Бифуркация – біфурка/цыя (ж.р.), раздво/й (м.р)

Близнец – блізне/ц (м.р.), блiзню/к (м.р)

Близорукость – блізару/касць (ж.р.), панi/клiвасць (ж.р)

Блок – блок (м.р.), шпу/льга (ж.р)

Блуждающий (нерв) – блука/льны

Бляшки – бля/шкі (мн.л.), ву/злiкi (мн.л)

Болезнь – хваро/ба (ж.р)

Болезнетворность – хваро/батво/рнасць (ж.р)

Больно – балю/ча

Большеберцовый – вялi/кагалё/нкавы

Большой палец – вялі/кі па/лец (м.р.), адзiне/ц (м.р)

Болячка – бо/лька (ж.р)

Бородавка – баро/даўка (ж.р)

Боязнь – бо/язь (ж.р)

Боярышник – глог (м.р)

Бред – тры/зна (ж.р)

Бредить – тры/знiць

Бровь – брыво/ (н.р)

Бронхи – бро/нхі (мн.л.), дыхнiкi/ (мн.л)

Бронхиолы – бранхіё/лы (мн.л.), дыхнiчкi/ (мн.л)

Брыжейка – брыжэ/йка (ж.р.), ато/чына (ж.р)

Брызгать – пы/рскаць

Брызги – пы/рскi (мн.л)

Брюхо – бру/ха (н.р.), ланту/х (м.р)

Брюшина – брухавi/на (ж.р)

Бугорок – бугаро/к (м.р.), вала/к (м.р)

Бугорчатка – сухо/ты (мн.л)

Бурав – све/рдзел (м.р)В

Валериана лекарственная – аўрыя/н (м.р)

Вата – ва/та (ж.р.), ба/ўна (ж.р)

Вдоль – уздо/ўж

Вдох – уды/х (м.р)

Веко – паве/ка (н.р)

Вена – ве/на (ж.р.), жы/ла (ж.р)

Венула – вену/ла (ж.р.), жы/лка (ж.р)

Веретено (мышечное) – верацяно/ (мышачнае) (н.р.), пачы/нак (м.р)

Вертел – ве/рцел (м.р.), круця/к (м.р)

Вертлужный – вятлу/жны, ку/бкавы

Вестибулярный – вестыбуля/рны, прысе/начны

Вес – вага/ (ж.р)

Весить – ва/жыць

Веснушки – баця/нькi (мн.л), рабаці/нне (н.р)

Ветвь – галі/на (ж.р)

Ветряная оспа – ветрана/я во/спа (ж.р.), ахва/т (м.р)

Вещество – рэ/чыва (н.р)

Взаимодействие – узаемадзе/янне (н.р)

Взгляд – по/зiрк (м.р)

Взрослый – даро/слы, ста/лы

Визус – ві/зус (м.р.), зрок (м.р)

Висок – скронь (ж.р)

Висцеральный – вісцэра/льны, нутравы/

Виттова пляска – вi/тавы ско/кi (мн.л)

Вкус – смак (м.р)

Влага – вi/льгаць (ж.р)

Влагалище – по/хва (ж.р)

Влажный – вiльго/тны

Внезапно – ра/птам

Внутрикостный – унутрыко/сцевы, наздравi/чны

Внутренности – нутро/ (н.р)

Вовремя – сво/ечасо/ва

Возбудимость – узбуджа/льнасць (ж.р)

Возбудитель – узбуджа/льнiк (м.р)

Возбуждение – узбуджэ/нне (н.р)

Возвышение – узвы/шша (н.р)

Воздух – паве/тра (н.р)

Возраст – узро/ст (м.р)

Волдырь – вады/р (м.р), пухi/р (м.р)

Волнение – хвалява/нне (н.р)

Вонь – смуро/д (м.р)

Вопль – ля/мант (м.р)

Воронка – суле/йка (ж.р)

Ворсинка – по/ўсцінка (ж.р)

Воспаление – запале/нне (н.р)

Восстановление – аднаўле/нне (н.р)

Впадина – я/міна (ж.р)

Вред – шко/да (ж.р)

Всасывание – усмо/ктванне (н.р)

Вскрытие (трупа) – ускрыццё/ (н.р.), ро/спалаць (ж.р)

Вспомогательный – дапамо/жны

Вспыльчивость – запа/льчывасць (ж.р.)

Вторичный – дру/гасны

Вывих – вы/крут (м.р)

Вывихнуть – вы/круцiць

Выдох – вы/дых (м.р)

Выздоравливать – ачу/ньваць

Вызов – вы/клік (м.р)

Выйный – вы/йны, ка/ркавы

Выкидыш – вы/кідыш (м.р.), спаро/н (м.р)

Выпуклость – вы/пукліна (ж.р)

Выпячивание – выпукле/нне (н.р)

Выскабливание – выскраба/нне (н.р)

Вязкость – гру/зкасць (ж.р)


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка