Velkommen til Lepus  avdelingen for kos og klem!Дата22.04.2016
Памер53.07 Kb.
#20308

Årsplan for Lepus

2010 - 2011

Tillegg til Årsplan for

Eiksmarka BarnehageVelkommen til Lepus 

- avdelingen for kos og klem!
Lepus er et stjernebilde som symboliserer haren. Mottoet vårt er: ”Du skal gjøre mot andre, som du vil at andre skal gjøre mot deg.”
Personalet på Lepus består av 4 voksne i alderen 23 til 67 år. En pedagogisk leder og tre assistenter. Vi har det veldig koselig sammen, og gleder oss over hver ny dag på jobb. Dette året har vi også et samarbeid med den videregående skolen. En jente på 19 skal være lærling hos oss, noe vi syns er spennende.
Barnegruppen består av 13 barn, 6 gutter og 7 jenter i alderen 1-3 år.

Foreldre samarbeid

Vi har daglig kontakt med foreldrene og en god og åpen dialog. Oppdragelsen til barna skal skje i nært samarbeid med barnas hjem, så dette er noe vi ser på som veldig viktig for et godt og utviklende samarbeid.

Hver måned får foreldrene månedsbrev der vi forteller litt om det vi har gjort av aktiviteter og hva neste måned vil bringe. Sammen med brevene sendes det ut tilbakemeldings skjemaer. Dette gir oss et godt utgangspunkt for vårt videre arbeid.

2 ganger i året har vi foreldre møte og foreldre samtaler.
Mål for Lepus

Vi på Lepus ønsker å gi barna sosial kompetanse. Sosial kompetanse handler om å kunne ta kontakt med, kommunisere og samhandle med andre på en positiv måte.

Sosial kompetanse er grunnleggende for å kunne fungere i et samfunn.

Kari Lamer har delt sosial kompetanse opp i 6 områder, empati, selvkontroll, prososial atferd, selvhevdelse, problemløsnings ferdigheter og evnen til å føle glede og humor.
Område og mål

Metode

Empati

Barna skal øve opp evnen til å sette seg inn i andres situasjon og vise gjensidig respekt
 Sette ord på når barna er sinte, glade, lei seg osv

 Være der barna leker slik at vi ser om alle er inkludert

 Oppfordre til å dele –og lytte til andres meninger

 Gi positiv oppmerksomhet til positiv atferd

 Være modell for barnaSelvkontroll

Barna skal øve opp evnen til kontroll over egne følelser og atferd Lære barna at ting må gå på omgang

 Hjelpe barna å forstå at det er flere alternative løsninger på en konflikt

 Hjelpe barna til å huske hvordan det er å være sint

 Få frem at alle blir sinte og at dette er greit i seg selv bare vi ikke slår andre
Prososial atferd

Barna skal vise omtenksomhet overfor hverandre Gi oppmerksomhet til den som er spontant oppmerksom mot en annen.

 Være der barna leker slik at en ser om alle barna er integrert i leken

 Understreke viktigheten av å kunne gi bort ting, og dele med andre.

 Gi barna oppmuntring når de trenger det.

 Oppmuntre til å hjelpe hverandre.


Selvhevdelse

Barna skal bli trygge på seg selv og få et positivt selvbilde Vi må ta barna på alvor og anerkjenne dem

 Gi positive tilbakemeldinger

 Oppmuntre til selvstendighet og det å si fra når en trenger hjelp


Problem-løsnings ferdigheter

Barna skal kunne løse konflikter på en fornuftig måte Lære barna å kompromisse.

 Hjelpe dem til å se og forstå de andres behov
Glede og humor

Barna skal føle glede, ha det moro og være spontane i samspill med andre Være gode voksenmodeller

 Voksne og barn som har det moro sammen
Rutinesituasjoner:

Levering/Henting:

Vi setter stor pris på om barnet lærer seg å si ”Hei” og ”Ha det.” Å vise respekt for hverandre er noe vi jobber mye med.


Ved levering ønsker vi å ha fokus på barnet som tilhører avdelingen. De små har også behov for å bli sett og få oppmerksomhet. Derfor ønsker vi at storesøsken enten blir levert ”ferdig” (sagt ha det til foreldre og søsken) på sin avdeling. Eller hvis de ønsker å bli med inn på småbarnsavdelingen, så ville det vært stas for den minste å få åpne døren og komme inn og si ”Hei” først. I den sammenheng minner vi også på om at ingen av avdelingene ønsker gjennomgang ved levering og henting. Levér og hent barnet der det tilhører!

Læring ved hente– og leveringssituasjoner: Hilse, si ”ha det”, rydde etter seg før de går og passe på sine egne ting.Samling:

Samlingsstund har vi etter at vi har vært ute. Dette er en av dagens viktigste aktiviteter. Barna elsker å synge, og bli sunget for! Vi har ulike temaer hver måned som vi tar utgangspunkt i, og vi synger sanger og samtaler etter hva slags årstid det er.

Barna får ofte tilbud om å stå foran gruppen å synge, det er en fin øvelse i å tørre og stå foran en forsamling.

Mye av det vi øver på i samlingen viser vi frem på fellessamlingen som er annenhver fredag i oddetallsuker. Avdelingene har ansvar hver sin gang. Den er fra kl. 09.00 til 09.30. Har du ikke kommet innen 09.00 så vær så snill og vis hensyn og gjør entréen stille og rolig.


Spising:

Vi spiser frukt før vi går ut kl.: 9.00.

Før vi går til lunsjbordet, vasker vi hendene. Deretter går vi inn og finner plassene våre, tar på smekke og lar hendene hvile under bordet. Bordverset vårt lyder: ”Alle små, sitter nå, for nå er det mat å få. Vær så god.”

Alle har med én matpakke pr. dag som vi spiser 14.30.

Tirsdager har vi varm mat, det varieres med kjøtt, fisk og grønnsaker.

Læring ved måltidssituasjoner: Benevning, Vente på tur, sitte pent ved bordet, sitte til alle er ferdige, velge pålegg, spise skorper og takke for maten.


Hviling:

Søvn og hvile er veldig viktig for små barn. På avdelingen er det vanlig at alle sover/ hviler en liten stund hver dag. Fra ca kl. 12.30 – 14.00 er det hviletid. Da legger vi barna utendørs i egen vogn, og de står under tilsyn foran vinduet på avdelingen. De som ikke sover, får tilbud om hvile på madrass inne, eller å bli lest for, pusle, tegne eller andre rolige aktiviteter.KONKRETISERING AV BARNEHAGENS ARBEID.

Omsorg

Å arbeide med barn er en kontinuerlig omsorg. Vi skal ha daglig kontakt med foreldre, hvor vi åpent deler erfaringer og kunnskaper om barnet. Gode relasjoner mellom barn, foreldre og ansatte betyr mye for at barnet skal få så god omsorg som det fortjener og har krav på.


På Lepus ønsker vi å ha mye nærhet og gode venner. Vi vil gjøre vårt beste for at barna skal få varierte aktiviteter og ulike utfordringer. Miljøet vårt skal være fylt med latter, humor, glede, ro og gode samtaler. Vi ønsker også å gi barna muligheter for å lære omsorg for hverandre, ved at vi voksne opptrer som gode forbilder.
Oppdragelse

Oppdragelsen vår går mye på å gi og ta omsorg, høflighetsreplikker som hei, ha det og takk. Hva som er rett og galt, enkle regler og rutiner. Vi samtaler mye rundt situasjoner hvor barna ødelegger for hverandre, tar leker, dytter, biter, slår, ikke svarer på tiltale. Vi ønsker også at barna skal utvikle selvstendighet og trygghet.

Dersom barnet gjør ting som vi mener er helt uakseptabelt, velger vi å ta barnet vekk fra situasjonen på en hensynsfull måte.

Voksenrollen vår går ut på at vi er bevisste på hvilke holdninger og verdier hver enkelt av oss har, og hva vi ønsker å videreføre til barnegruppen. Det vi vektlegger som viktige egenskaper hos voksne er åpenhet, ærlighet, mot til å si i fra, indre glede over samvær med barna, humor, selvironi og godt humør.


Lek/læring

Barn lærer gjennom alt de erfarer og opplever. Vi må legge til rette for ulike læringssituasjoner, og barnet må gå inn i nye utfordringer ut fra egne forutsetninger.


Barnehagen skal styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner. De formelle situasjonene er planlagt og ledet av voksne.. Vi har blant annet ulike aktiviteter som følger årstidene. Samlingsstunden, fellessamlinger og rutinesituasjoner er også formelle aktiviteter.

Uformelle læringssituasjoner er knyttet til hverdagslige aktiviteter og her- og- nå situasjoner, barnas lek og annen samhandling. Det er her barna har den indre motivasjonen for læring, og gjør de beste erfaringene.


Vi gir barna mye tid til frilek. 2 åringene er i full gang med rolleleken. Guttene og jentene leker ganske likt. Det er i første rekke hverdagslivet de fremstiller, men de leker også gjerne ville dyr, monstre og andre skremmende ting. Hos 1- åringene foregår parallell leken, hvilket betyr at de leker side om side, men ikke med hverandre.

Vi er opptatt av å leke med de små, involvere oss i leken og å være tilstede.

Det er like viktig at barna lærer seg å leke som at de lærer seg å spise selv.
Barns medvirkning

Vi som jobber på avdelingen tar barna på alvor. Vi møter dem med respekt og anerkjennelse. Vi inviterer barna til innspill og medbestemmelse i egen hverdag. De er for eksempel med på å velge sanger i samlingstunden, bøker de vil lese, aktiviteter, eller hvis det er noe de vil hjelpe til med, som å være med på dagligdagse gjøremål. Vi voksne er tilstede, aksepterende og gode forbilder for barna.

På Lepus har vi flere 1 åringer. Noen av dem har enda ikke språk, de bruker kroppsspråket til å kommunisere med omverdenen. For at de skal ha medvirkning i egen hverdag er det viktig at vi voksne er tilstede, og oppmerksomme på blikkene og de tegnene hvert enkelt barn gir.

Fagområdene


Kommunikasjon, språk og tekst.
Mål:

Vi skal være aktive lyttende voksne. Ta oss tid til å samtale med hvert enkelt barn.


Arbeidsmetoder:

1) De voksne skal selv ta ansvar for at de får daglig kommuniserende kontakt med hvert enkelt barn.

2) Vi skal vise barna at fanget vårt er tilgjengelig for alle. Gi øyekontakt for å vise at de er sett.

3) Være åpne for barnets uttalelser og fortellinger. Lytte, og gi tilbakemeldinger som bekreftelse.


Mål:

Vi skal være gode forbilder for barna, få øyekontakt og snakke et tydelig og godt verbalt språk.


Arbeidsmetoder:

1) Vi skal lese litteratur med tydelig uttale, leve oss inn i handlingen med ulike tonefall.

2) Vi skal være oss bevisste på eget språkbruk.

3) Vi skal leke med rim og regler.


Kropp, bevegelse og helse.
Mål:

Barna skal bli bevisste på sine sanser. (høre, se, smake,føle,lukte)


Arbeidsmetoder:

1) Barna skal få utforske sin verden ved å gjøre seg kjent med den, med aktiv bruk av sansene sine.

2) Barna skal få muligheten til å gjøre seg kjent med ulike materialer ved at vi oppfordrer dem til å ta og føle på.

3) Vi skal legge til rette for ulike sanseinntrykk og bevegelser slik at barna skaffer seg kunnskaper og ferdigheter på mange områder.


Mål:

Barna skal få videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet.


Arbeidsmetoder:

1) Barna skal få gode erfaringer med musikk og dans, og få høre på ulike typer musikk.

2) Barna skal få utvikle glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer.


Kunst, kultur og kreativitet.
Mål:

Barna skal få muligheter til å oppleve kunst og kultur, og å utvikle sin egen estetiske sans.


Arbeidsmetoder:

1) Vi skal sørge for at barna har daglig tilgang til bøker, bilder og varierte materialer for skapende virksomhet.

2) Vi skal motivere barna til å uttrykke seg og gi dem mulighet for å finne sine egne uttrykksformer.

3) Vi skal ha et bevisst forhold til samspillet mellom kunst, kultur og barnas lek.


Mål:

Vi skal bidra til at barna utvikler ulike uttrykksformer for språk, musikk, sang, dans og drama.


Arbeidsmetoder:

1) Vi skal motivere barna til å uttrykke seg og gi dem mulighet for å finne sine egne uttrykksformer.

2)Under samlingsstund og fellessamlinger får barna mulighet til å stå foran forsamlingen å synge en sang.

3)Vi legger til rette for allsidige musikkerfaringer, med innslag av dans og ulike bevegelsesformer.


Natur, miljø og teknikk.
Mål:

Barna skal få en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling.


Arbeidsmetoder:

1) Vi skal legge til rette for gode erfaringer og positive opplevelser, slik at barna utvikler kjærlighet til naturen.

2) Vi skal ta utgangspunkt i det barna finner interesse av, slik at veien blir målet og kunnskaper dannes.

3) Vi må vise barna at vi respekterer og har forståelse for dyrenes liv og utvikling.


Mål:

Barna skal få utvikle sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende aktiviteter.


Arbeidsmetoder:

1) Barna skal få tid til å undre seg for å sette ord på tanker og følelser rundt sine erfaringer.

2) Barna skal få muligheter til bearbeide inntrykk ved f.eks maling, tegning, fortelling, dramatisering, dans.

3) Vi skal legge til rette for naturforming, plukke med oss materialer fra naturen og deretter skape et uttrykk.


Etikk, religion og filosofi
Mål:

Vi skal gi barna verdier og tradisjoner fra den kristne kulturarven.


Arbeidsmetoder:

1. Barna skal få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner.

2. Vi skal være åpne for og sette av tid til barnas tro, spørsmål og undring. Samtidlig er det viktig at vi viser dem respekt og forståelse.

3. Barna skal utvikle toleranse og respekt for hverandre.

4. Barna skal lære å vise omsorg og å hjelpe hverandre.

5. Barna skal lære å verdsette det de har rundt seg og å ta vare på hverandre.


Nærmiljø og samfunn.
Mål:

Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn.


Arbeidsmetoder:

1) Barna skal få kjennskap til det norske samfunnet ved å tilpasse seg barnehagens verdier, normer og regler.

2) Alle barna skal utvikle trygghet og forståelse for hverandre, samt at de skal bli sett og hørt.

3) Barna skal få ta del i og ha medvirkning til barnegruppens indre liv.


Mål:

Vi skal bidra til at barna utvikler tillitt til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet.


Arbeidsmetoder:

1) Vi skal erfare at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til gruppens fellesskap.

2) Vi skal arbeide for at alle barn får erfare at de er verdifulle og viktige for fellesskapet.

3) Vi skal sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og andre.


Antall, rom og form.
Mål:

Barna skal gjennom sin lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikle sin matematiske kompetanse.


Arbeidsmetoder:

1) Barna skal oppleve glede over å utforske og leke med tall og

former.

2) Barna skal få muligheter til å gjøre ulike erfaringer med former og mønster.3) Barna skal få erfare at aktiviteter som klipping, maling, telling har viktig grunnleggende matematisk kompetanse.
Mål:

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper.


Arbeidsmetoder:

1) Vi skal gi barna impulser og erfaringer ved å utforske, oppdage og skape ulike former og mønster.

2) Vi skal støtte barnets matematiske utvikling med utgangspunkt i barnets interesser og utrykksformer.

3) Vi skal være bevisste egen begrepsbruk om matematiske begreper.
Dokumentasjon.
- foto- plakat med bilder av ulike aktiviteter vi har gjort henges opp

- utstillinger etter årstider

- FN dagen markeres med salg av egen produserte ting, badesalt, rognebær armebånd og håndavtrykk av hvert enkelt barn.

- påskefrokost med foreldre og barn

- sommerfest med foreldre og barn
Vurdering.

- Evalueringsskjema til foreldrene.

- samtaler med barna

- observasjon av barna

- daglig åpen dialog med foreldrene ved henting og bringing

- foreldremøter- individuelle foreldresamtaler
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка