Вечарына, прысвечаная жыццю I творчасці янкі купалы зоя Міхайлаўна Шчупля
Дата канвертавання30.04.2016
Памер179.15 Kb.
"Я АДПЛАЦІЎ НАРОДУ, ЧЫМ МОЦ МАЯ МАГЛА..."

ВЕЧАРЫНА, ПРЫСВЕЧАНАЯ ЖЫЦЦЮ I ТВОРЧАСЦІ ЯНКІ КУПАЛЫЗоя Міхайлаўна Шчуплякова — настаўніца беларускай мо вы і літаратуры СШ № 1 п. Дружны Пухавіцкага раёна. Роднае слова 7. 2007

Мэ ты: 1. Нагадаць вучням галоўныя факты з жыц-цёвага і творчага шляху Янкі Купалы.

 1. Паказаць багацце жанраў творчасці паэта.

 2. Абудзіць цікавасць вучняў да жыццёвага шляху
  славутага песняра.

 3. Навучыць школьнікаў аргументавана выказваць
  свае думкі.

Афармленне залы: насценгазета, прысвечаная жыццёваму і творчаму шляху Янкі Купалы; выстава ілюстрацый на тэму "I не замоўкнуць ніколі ў свеце Купалавы словы" (С. Грахоўскі); выстава літаратуры; партрэт Янкі Купалы, пад якім запісаны словы:

Дык жа знайце, чаго б я хацеў, Аб чым думачкі толькі мае: Каб мой люд маю песню запеў I пазнаў, аб чым песня пяе!Я. Купала. Чаго б я хацеў.

На сцэне - два столікі, засланыя нацыянальным абрусам, кветкі, плакаты з выказваннямі:

Народу аддаў ён свой велізарны паэтычны дар і свае вялікае, чулае сэрца.

Я. Колас.

Усё, чым жыла і жыве Беларусь, увасоблена ў вер­шах Я. Купалы з незвычайнай паэтычнай сілай.А. Пракоф'еў. Ён мовы беларускае алмаз Граніў замілавана і рупліва, Братам-народам паказаўшы дзіва, Як паказаў калісь Шаўчэнка ў нас.

М. Рыльскі.

Мы з імі выходзілі заўжды ў дарогу, А як акрыляла нас іхняе слова, Што сказана простаю матчынай мовай! Мы з імі адолелі буры і хвалі. Купала і Колас, вы нас гадавалі! Вы звалі на волю 3 цямноты, з прымусу, Каб горда насілі імя беларуса...П. Броўка.

Плакаты можна ўпрыгожыць беларускім арна-ментам. Эмблема вечарыны - лісток папараці з чыр-вонай кветкай.

Матэрыялы для ілюстрацыйнай выставы можна ўзяць з альбома-выставы "Жыццё і творчасць Янкі Купалы" і размясцінь іх пад такімі назвамі: 1. "Мой родны кут".

 2. "3 цэлым народам..."

 3. Вільня — Пецярбург — Вільня.
  4.Ляўкоўскі цыкл вершаў.
 1. "Мне сняцца сны аб Беларусі".

 2. Увекавечанне памяці Янкі Купалы.

ХОД ВЕЧАРЫНЫ

Карэспандэнт. Добры дзень, паважаныя тэлегле-дачы. У эфіры беларускае тэлебачанне. Я знаходжу-ся... (называецца школа і месца яе знаходжання), дзе адбываецца свята, прысвечанае жыццёваму і творчаму шляху Янкі Купалы. Глядзіце жывую трансляцыю.

Гучыць мелодыя песні "Спадчына" (словы Янкі Купалы, музыка Ігара Лучанка). На яе фоне адбыва­ецца інсцэнізацыя казкі "Ноч, калі папараць цвіце" Якуба Коласа.1-ы вядучы. У тую самую ноч, калі зацвітае папа­раць, пазбіраліся на сходку чараўнікі розных гатункаў. Яны вялі гаворку пра Юнака. Усім спадабалася тое, што Юнак даў сабе імя ночы, калі зацвітае папараць і калі фантастычныя істоты праводзяць свае сходы. I цяпер яны думалі, які падарунак зрабіць Юнаку.

2-і вядучы. Русалкі сказалі: «Мы навучым яго спя-ваць прыгожыя песні, бо песні ва ўсіх выпадках жьшдя патрэбны чалавеку. Ён створыць "Адвечную песню"».

3-і вядучы. «Я падарую яму "Жалейку", - азваўся Дамавік, - і навучу Юнака граць так, каб тутэйдіыя лю-дзі зачароўваліся ігрою і прыходзілі да свядомасці, чаму так сталася, што яны не гаспадары ў сваей хаце».

4-ы вядучы. "А я дам яму гуслі, - сказаў Вадзянік. -Няхай апявае былую славу свайго народа і закідае ў сэрца яго імкненне заняць пачэснае месца між сла-вянамі".

2-і вядучы. Месячык сказаў: «А я пайду з ім "Шляхам жыцця" і буду асвятляць дарогу, каб хут-чэй і лягчэй яму прабіцца. Ён убачыць "Раскіданае гняздо" свае айчыны і раскажа пра яго людзям. Калі ён прыстане ў дарозе, я пакладу яго спаць на высо-кім кургане і навею яму чароўны "Сон на кургане". У дарозе ён спаткаецца з мілаю "Паўлінкаю" і расказам пра яе людзей павесяліць».

3-і вядучы. Выступіў і пануры Ваўкалак: "Я за-нясу на край свету яго песні і думкі. Я дам яму сло-

вы гневу і абурэння, каб молатам білі яны па струнах сэрца таго, хто прадае сваю айчыну".

4-ы вядучы. «А я што дам яму? - узяў слова сам старшыня. - Я авею яго песні шумам бароў. Я дам яму гарт і цвёрдасць граба, каб да канца Юнак быў верным свайму народу. I ён пакіне вялікую "Спадчы-ну". Давайце ж панясём яму свае падарункі».

1-ы вядучы. Усе падняліся, пайшлі да Юнака і пазносілі яму шчодрыя дары.

4-ы вядучы (звяртаецца да залы). Скажыце, калі ласка, назвы якіх твораў і зборнікаў Янкі Купалы сустрэліся ў алегарычнай казцы "Ноч, калі папараць цвіце" Якуба Коласа?

Удзельнікі вечарыны называюць зборнікі і творы Янкі Купалы.

2-і вядучы. Ян! Сын Дамініка!.. Унук Ануфрыя!

3-і вядучы. Прапраўнук Яна! Нашчадак...

4-ы вядучы. Ты чуеш нас?! Уставай! Адгукніся!

На фоне мелодыі песні "Явар і каліна" (словы Янкі Купалы, музыка Юрыя Семянякі) ідзе інсцэнізацыя ўрыўка з п'есы "Шчасце паэта" Васіля Віткі.

Вогнішча. Сядзяць Дамінік Луцэвіч і падлетак Ян. Бацька расказвае казку. Сын прагна слухае. Пес­ня заціхае.

Луцэвіч. А путча і кажа - ідзі, знойдзеш кветку -тваё шчасце. I чалавек стаў шукаць. Шукаў, дзеткі, шукаў... і ў цёмнай пушчы...Янка. Загінуў?

Луцэвіч. О, ты, дзетка, не знаеш пушчы. Яна на-гоніць на чалавека такія страхоцці, што калі хто і знойдзе, дык пакіне і ўцячэ.Янка. А калі не ўцячэ, не пабаіцца?

Луцэвіч. Што ты - не пабаіцца? Не адно сэрца скаланецца і сёння. Гэта ж толькі раз на год такая ноч бывае.Янка. А якім цветам яна расцвітае, тата?

Луцэвіч. Каб жа я знаў, дзетка. Хто кажа, як мак, а хто кажа - блішчыць, як малюсенькі вугельчык.Янка. А хто будзе шчаслівы - толькі той, хто зной­дзе, ці ўсе людзі?

Луцэвіч. Ат, Яначка, - шчаслівы не хоча думаць пра няшчасных. Гэта калі б хто з простых, з бедных людзей знайшоў, можа, ён і пра нас не забыўся б.Янка. Тату, а ты сам верыш, што ёсць шчасце?

Луцэвіч. Без веры, сынку, нельга жыць.Янка. А ты шукаў яго, тата?

Луцэвіч. Я ўсё жыццё шукаю...

Песня ўзмацняецца. Янка падымаецца, напружа-на ўглядаецца ў цемру і імкнецца ўперад.

Луцэвіч. Куцы ты, Яначка? Янка. Шукаць шчасця... 1-ы чытальнік.

...Ты тая калыска, што нас калыхала, Ты тая крыніца, што сіл прыбаўляла, Шчырая песня Купалы. Да светлых вышыняў ты нас заклікала, Змагацца за шчасце ты нас узнімала,

Мужная песня Купалы.

Ты з намі сягоння на новай будоўлі,

Мірная песня Купалы.

А. Пысін. Песня Купалы.

Вядучыя звяртаюцца да ілюстрацыйнай выставы, прысвечанай жыццёваму шляху Янкі Купалы.

1-ы вядучы. Вязынка... Радзіма паэта. Высокія дрэвы шумяць каля звычайнай сялянскай хаты. Не­далёка працякае рачулка, над якой хіліцца лаза. У гэтай хаце і нарадзіўся ў 1882 г. Янка Купала.

2-і вядучы. Ясь марыў пра навучанне, але замест гэтага рана пачаў "чытаць сумную кнігу памешчыц-кай раллі і пісаць журботную аповесць свайго гора сахой ды касою".

3-і вядучы. Толькі ў 15 гадоў змог закончыць за адну зіму, бо ведаў значна больш, чым патрабавалася, Бяларуцкае народнае вучылішча.

1-ы вядучы. Вось як пісаў Янка Купала ў вершы "Мая навука".

2-і чытальнік.

Мне мудрасці кніжнай не даў Бог пазнаці,

Мой бацька не мог даць раскошаў такіх -

Наўчыўся я слоў беларускіх ад маці

I дум беларускіх без школы і кніг.

Ад самай красы маіх дзён невясёлых

Настаўнікам быў беларускі абшар;

Усходы палеткаў і гоманы ў сёлах

Навуку сваю мне прыносілі ў дар.

4-ы вядучы. Янка Купала пачаў пісаць вершы, падобныя да народных песняў.

2-і вядучы. Запаветная мара паэта—каб яго творы сталі блізкімі працоўнаму народу...

3-і вядучы.

Дык жа знайце, чаго б я хацеў,

Аб чым думачкі толькі мае:

Каб мой люд маю песню запеў

I пазнаў, аб чым песня пяе!

4-ы вядучы. Надзеі паэта збыліся. Яго творы вя-домыя сярод народа. Верш "А хто там ідзе?" рускі пісьменнік Максім Горкі назваў "суровай і красамоў-най песняй, гімнам беларусаў".

Інсцэнізацыя верша "А хто там ідзе?". Беларусы ідуць з глыбіні залы, з кожным адказам набліжаючыся да сцэны.

Чытальнік.

А хто там ідзе, а хто там ідзе

У агромністай такой грамадзе?

Беларусы.

Беларусы.

Чытальнік.

А што яны нясуць на худых плячах,

На руках ў крыві, на нагах у лапцях?

Беларусы.

Сваю крыўду.

Чытальнік.

А куцы ж нясуць тэту крыўду ўсю,

А куцы ж нясуць на паказ сваю?

Беларусы.

На свет цэлы.

Чытальнік.

А хто гэта іх, не адзін мільён,

Крыўду несць наўчыў, разбудзіў іх сон?

Беларусь!.

Бяда, гора.

Чытальнік.

А чаго ж, чаго захацелась ім,

Пагарджаным век, ім, сляпым, глухім?

Беларуси.

Людзьмі звацца.

Карэспандэнт. Паважаныя гледачы, я на некалькі хвілін перапыняю жывую трансляцыю і хачу паведа-міць, што ў гасцях у школьнікаў знаходзіцца і сам па-эт-Янка Купала {ягоролю выконвае адзін з вучняў). Якія ж пытанні цікавяць удзельнікаў вечарыны?


 • Іван Дамінікавіч, чаму ў 1927 г. па дарозе ў Чэха-
  славакію вы не спыніліся ў сваей роднай вёсцы Вя-
  зынка?

 • Іван Дамінікавіч, што Вы можаце сказаць пра
  жыццё у 2-й палове 1920-х - 1930-я гг.?

 • Раскажыце, калі ласка, пра Вашу першую су-
  стрэчу з Якубам Коласам.

 • Як Вы ўспрынялі Кастрычніцкую рэвалюцыю?

 • Раскажыце, калі ласка, пра найбольш плённы
  перыяд у Вашым жыцці. {Пытанні залежаць ад пад-
  рыхтаванасці вучняў.)

Карэспандэнт. Наша свята працягваецца.

1-ы вядучы. У эфіры гульня "Слабае звяно". За-кончыўся раунд. Вас засталося толькі чацвёра. Хто ж здолее выйграць галоўны прыз? Пачынаем наступны раунд з самага моцнага звяна (пытанні тут і далей прыблізныя). 1. У якім годзе будзе адзначацца 130-годдзе з дня
  нараджэння Янкі Купалы? (У 2012 г.)

 2. Назавіце месца нараджэння паэта. (Вязынка.)

 3. На старонках якой газеты быў надрукаваны пер-
  шы верш паэта? ("Северо-Западный край ".)

 4. Хто з дзейных асобаў камедыі "Паўлінка" пры-
  вёз вестку, што "Француз... ідзе на Барысава па шапку
  і рукавіцы"? (Пранцісь Пустарэвіч.)

 5. Якому тэатру ў Беларусі прысвоена імя Янкі Ку­
  палы? (Першаму беларускаму дзяржаўнаму тэатру ў
  Мінску. Цяпер — Нацыянальны акадэмічны тэатр.)

 6. Якое сапраўднае імя Янкі Купалы? (Іван Да­
  мінікавіч Луцэвіч.)

1-ы вядучы. Тэты раунд будзе яшчэ карацейшы. Вас засталося толькі 3 чалавекі. Пачынаем з моцнага звяна.

 1. У якіх вершах Янка Купала апісвае свае бязрадас-
  нае дзяцінства і юнацтва? ( "Сонцу ", "Мая навука ".)

 2. Хто аўтар помніка, які пастаўлены Я. Купалу ў
  гарадскім парку ў Мінску? (Анатоль Анікейчык, Леў
  Гумілеўскі, Андрэй Заспіцкі.)

 3. Калі і дзе сустрэліся ўпершыню Янка Купала і
  Якуб Колас? (У 1912 г. нахутары Смольня.)

 4. Успомніце зборнік Янкі Купалы, які двойчы
  канфіскоўвалі царскія ўлады. ("Жалейка".)

 5. Хто з вядомых рускіх пісьменнікаў высока аца-
  ніў творчасць Янкі Купалы? (Максім Горкі.)

 6. Успомніце назву трэцяга зборніка Янкі Купалы.
  ("Шляхам жыцця ".)

1-ы вядучы. Прыйшоў час вызначыць слабае звяно.

Рэклама на канале Беларускага тэлебачання. Вядучыя зноў звяртаюцца да ілюсграцыйнай вы-ставы.

1-ы вядучы. Пецярбургскі перыяд жыцця Янкі Купалы.

2-і вядучы. Перанясёмся на гранітную набярэж-ную Нявы.

3-і вядучы. Тут любіў бываць у вольную часіну Янка Купала - слухач агульнаадукацыйных курсаў А. Чарняева.

4-ы вядучы. Пецярбургскі перыяд быў для Я. Ку­палы вельмі цікавы і плённы. Выйшлі зборнікі "Гус­ляр", "Шляхам жыцця", паэмы "Курган", "Магіла льва", "Бандароўна", камедыя "Паўлінка", драма "Рас-кіданае гняздо".

3-і чытальнік.

Ён мовы беларускае алмаз

Граніў замілавана і рупліва,

Братам-народам паказаўшы дзіва,

Як паказаў калісь Шаўчэнка ў нас.

Ён навучыў нас шанаваць глыбока

Святыню працавітае рукі, -

I увайшоў наш Янка у вякі,

Як вобраз Беларусі яснавокай.

М. Рыльскі.

Інсцэнізацыя камедыі "Паўлінка" (можна ўзяць любую з'яву).

1-ы вядучы. Пачынаем з самага моцнага звяна.

1. 3 якога твора радкі?
Ой ты, мае сонца,

Як жа свеціш ясна. ( "Сонцу ".)2. Пра каго ідзе гаворка?
Рост высокі, стан павабны,

Уся, як цень, павеўна. (Бандароўна.) 1. Калі была напісана камедыя "Паўлінка"?
  1912 г.)


 2. Хто ўпершыню выканаў ролю Паўлінкі? (Паў-
  ліна Мядзёлка.)

 3. Якую паэму Янкі Купалы высока цаніў Максім
  Горкі і рэкамендаваў перакласці на рускую мову?
  ( "Адвечная песня ".)

 4. Якую паэму Янка Купала прысвяціў Тарасу Шаў-
  чэнку? ("Тарасова доля".)

1-ы вядучы. Удзельнікі гульні павінны адказаць на 5 пар пытанняў. Хто дасць больш правільных ад-казаў, той і будзе пераможцам.

1. А) Які калектыў ўпершыню паставіў п'есу "Паў­


лінка" на сцэне? (Гурток беларускіх студэнтаў у
Пецярбургу.)

Б) Якую навучальную установу закончыў Янка Купала? (Бяларуцкае народное вучылішча.)2. А) Якое сапраўднае прозвішча паэта? (Іван Да­
мінікавіч Луцэвіч.)

Б) Што сказаў пра верш "А хто там ідзе?" Максім Горкі? (Назваў верш "красамоўнай і суровой песняй, гімнам беларусаў".)

3. А) Успомніце паэму Я. Купалы, у якой Беларусь
увасоблена ў вобразе шчаслівай нявесты - "вясель-
ніцы". ("Безназоўнае".)

Б) Які перыяд у творчай біяграфіі паэта называ-юць "ляўкоўскім"? (Лета 1935 г., калі жыў на дачы ў Ляўках.)

4. А) Якім пісьменнікам прысвяціў вершы Янка
Купала? (Тарасу Шаўчэнку, Якубу Коласу, Эдуарду
Самуйлёнку, Максіму Горкому.)

Б) Янка Купала вядомы як перакладчык з розных моў на беларускую мову. Назавіце некалькі твораў у перакладзе Я. Купалы. ( "Медны коннік " А. Пушкі-на, "Слова аб палку Ігаравым ", вершы Т. Шаўчэнкі, творы А. Міцкевіча, М. Канапніцкай, "Інтэрнацыя-нал".)

5. А) Які беларускі паэт параўнаў паэзію Янкі Ку­
палы з квітнеючым садам, у якім "сабраны самыя да-
рагія каштоўнасці мастацкага слова"? (Якуб Колас.)

Б) 3 якой паэмы радкі? Пакінем спадчыну мы для патомкаў Інакшую ад той,

Што ўзялі мы ад продкаў на абломках Гісторыі сваей. ("Безназоўнае".) Карэспандэнт. Паважаныя гледачы. У гэты час настаў самы ўрачысты момант. (Вучні чытаюць вер­шы беларускіх паэтаў, прысвечаныяЯнку Куполу.) 4-ы чытальнік.

Узышоў юнак

калісьці

На пагорак роднай вёскі. Калыхаўся сум

у лісці, Млелі песень

адгалоскі. А ў разлогах далеч

сініх Летуцення ніклі

межы. Слаўся смутак

па даліне Ды туманам лес

мярэжыў. Крыж пануры,

знак пакуты, Вартаваў дарогі,

гоні, А мужык, худы,

разуты, Рукі з гора клаў

на скроні. Убіраў юнак

у сэрца З'яў тых сумныя

акорды, Каб у вочы

крыважэрцам Кінуць слова гневу

цвёрда, Клікаў ён народ

свой к волі Сеяў зерні поўнай

жменяй, Каб дабра яму

даць болей, А каб крыўды

стала меней.

I складаў ён

песні-бьші Для раздум'я

і для ўцехі Тым, каго здавён

тулілі У хібарках цёмных

стрэхі.

Я. Колас. Янку Купалу. 3-і чытальнік.0 не, ты не памёр!

Не мог бы з гэткай сілай

Твой голас хваляваць, бо ўсё ж маўчаць магілы...

А песні гук тваёй, што навакол плыве,

Нам кажа: з намі ты, ты тут, між нас жывеш!

Ты не памёр, о не! Мы помнім, як бывала

Твая жалейка нам змагання марш іграла,

1 мы змагаліся, каб надышоў той дзень,


Калі не быць ні ўціску, ні бядзе.

I мы прыйшлі да яснай мэты гэтай.

Усю сілу звонкую Народнага паэта

Аддаў ад сэрца ты радзімае зямлі.

О не, ты не памрэш,

Не змоўкнеш ты, Купала,

Радзіма узняла цябе, ушанавала, —

Жыві, паэзіі вясновы крыгаход!

Ты ад народа, і ты сам - народ!

К. Буйло. Ты не памрэш.Карэспандэнт. У заключэнні вучням прапаноў-ваецца конкурс па групах на найлепшае веданне твор-часці Янкі Купалы.

1-я трупа павінна разгадаць крыжаванку, прысве-чаную жыццёваму і творчаму шляху паэта (гл. да-датак 1).

2-я група выконвае тэставыя заданні па тэме: "Ян­ка Купала. Жыццё і творчасць" (гл. дадатак 2).

3-я група адказвае на пытанні віктарыны.

Віктарына

• 3 якіх твораў узятыя радкі?

1. Кожны край мае тых, што апяваюць,
Чым ёсць для народа ўпадак і хвала,

А беларусы нікога ж не маюць, Няхай жа хоць будзе Янка Купала.

Я не паэт.

2. Чытаць, пісаць я не умею,


Не ходзіць гладка мой язык,
Бо толькі вечна ару, сею, -
Бо я мужык, дурны мужык.

Мужык.


3. Хараства такога ў свеце
Не было, не будзе;

Аб ей людзі гаварылі, Як аб нейкім цудзе.

Бандароўна.

4. Невыдумная світка - убор на плячах,


Барада, як снег белы - такая,
Незвычайны агонь у задумных вачах,
На каленях ляглі гуслі-баі.

Курган.


• Пазнайце героя.

1. Зневажаў, катаваў ён з дружынай сваей; Стражы Князевы - ў полі і дома... (Князь.)

2. Вось настроіў, навёў тон у струнах як след,

Не зірнуўшы на гулі ні разу,

I сядзіць гэты сумны, як лунь, белы дзед

I чакае ад князя прыказу. (Гусляр.)

• Назавіце дзейную асобу з камедыі "Паўлінка".

1. "Хораша так аб усім расказваў... Як трэба жыць,


як людзей трэба ўсіх любіць". (Якім Сарока.)

2. Выхваляецца сваей гаспадаркай, мужыцкіх тан-
цаў не танцуе, мужыцкіх песень не пяе. (Адольф Бы-
коўскі.)

3. Гаворыць: "А няхай сабе будзе, што мае быць, -


я свайго-такі даб'юся або згіну, каб і следу не заста-
лося". (Паўлінка.)

Карэспандэнт. Вось і закончылася свята. Усяго вам добрага, мае сябры. Да хуткай сустрэчы. 3 вамі быў / бы­ла (называецца прозвішча і імя вучня або вучаніцы).

2-і чытальнік.

Ён не паспеў аб нашым слаўным часе

Ўсяго сказаць, усіх паэм злажыць.

Пайшоў пясняр, а песня засталася,

Памёр паэт, а песня будзе жыць!

С. Грахоўскі.

Словы гучаць на фоне мелодыі песні "Спадчы-на".

Дадатак 1

Калі вы правільна разгадаеце крыжаванку, то прачытаеце, колькі гадоў споўнілася б Янку Купалу ў 2002 г.

1. Другі зборнікЯнкі Купалы. 2. П'еса, якая амаль 60 гадоў не перавыдавалася і не ставілася на сцэне.

3. Паэма, у якой Я. Купала раскрывав свае спадзя-
ванні на адраджэнне беларускасці. 4. Зборнік вер-
шаў, першы сярод выдадзеных у паслякастрычніцкі
час. 5. Месца, дзе нарадзіўся Янка Купала. 6. Паэма,
у якой раскрываецца вобраз мужнай, свабодалюб-
най, непадкупнай дзяўчыны. 7. Горад, у якім Я. Ку­
пала вучыўся на курсах А. Чарняева. 8. Народнае
вучылішча, якое закончыў Я. Купала. 9. П'еса, якой
звычайна пачынае тэатральны сезон Тэатр імя Ян-
кі Купалы. 10. Сапраўднае прозвішча Янкі Купалы.
11. Горад, у якім Я. Купала працаваў рэдактарам га­
зеты "Наша Ніва".

Адказы. 1. "Гусляр". 2. "Тутэйшыя". 3. "Безназоўнае".

4. "Спадчына". 5. Вязынка, 6. "Бандароўна". 7. Пецярбург. 8. Бя-
ларуцкае. 9. "Паўлінка". 10. Луцэвіч. 11. Вільня.

Дадатак 2 Тэст "Янка Купала. Жыццё і творчасць".

1. Якія сапраўдныя імя і прозвішча Янкі Ку­
палы:

а) Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч;

б) Яўген Іванавіч Скурко;

в) Іван Дамінікавіч Луцэвіч?*

2. Назавіце гады жыцця паэта:

а) 1882-1956;б) 1882 -1942;

в) 1905-1990.

3. У якой сям'і нарадзіўся паэт:

а) у сям Ч арандатара;

б) у сям'і настаўніка;

в) у сям'і агранома?

4. Дзе нарадзіўся Янка Купала:

а) фальварак Вязынка;

б) засценак Акінчыцы;

в) веска Пількаўшчына?

5. У якім вершы паэт расказваў пра свае бязра-
даснае маленства:


а) "Мая навука";

б) "Сонцу";

в) "Спадчына"?

6. 3 якога верша ўзяты радкі

Мне мудрасці кніжнай не даў Бог пазнаці, Мой бацька не мог даць раскошаў такіх -Наўчыўся я слоў беларускіх ад маці I дум беларускіх без школы і кніг:

а) "Спадчына";б) "Мая навука";

в) "За ўсё"?7. Які беларускі паэт параўнаў паэзію Янкі Ку­
палы з квітнеючым садам, у якім сабраны самыя
дарагія каштоўнасці мастацкага слова:


а) Якуб Колас;

б) Максім Танк;

в) Пімен Панчанка?

8. Якую навучальную ўстанову закончыў бу-
дучы паэт:

а) Нясвіжскую настаўніцкую семінарыю;

б) Радашковіцкую беларускую гімназію;

в) Бяларуцкае народнае вучылішча?9. Як называецца першы надрукаваны верш
паэта:


а) "Мужык";

б) "Час!";

в) мужык-беларус!"?

10. Калі і дзе быў надрукаваны першы верш
паэта:

а) 1905 г., газета "Северо-Западный край";

б) 1906 г., газета "Наша Доля";

в) 1930 г., газета "Савецкая Беларусь"?11. Якую паэму Янкі Купалы высока цаніў Мак­
сім Горкі і рэкамендаваў перакласці на рускую мову:


а) "Адвечная песня";

б) "Безназоўнае";

в) "Тарасова доля"?

12. Як называецца першы зборнік паэмы, на­
друкаваны ў савецкі час:

* Тут і далей паўтлустым курсіўным шрифтам пазна-чаныя правільвыя адказы. - Заўвага рэд.а) "Безназоўнае";

б) "Ад сэрца";в) "Спадчына"!

13. Калі Янку Купалу прысвоена звание народ-
нага паэта Беларусі:

а) 1926;


б) 1925;

в) 1960?


14. У якім творы паэт сцвярджаў, што мастац-
тва непадкупнае:

а) "Курган";

б) "Бандароўна";

в) "Яна і я"?15. 3 якой паэмы радкі
Пакінем спадчыну мы для патомкаў
Інакшую ад той,

Што ўзялі мы ад продкаў на абломках Гісторыі сваей'.

а) "Тарасова доля";

б) "Над ракой Арэсай";

в) "Безназоўнае"!

16. Якія са зборнікаў належаць паэту:

а) "Гусляр";

б) "Шляхам жыцця";

в) "След бліскавіцы"?17. Якія творы пераклаў Я. Купала на бела-
рускую мову:


а) "Слова аб палку Ігаравым";

б) "Яўгеній Анегін";в) "Інтэрнацыянал"!

18.3 кім сябраваў Янка Купала:

а)_Якуб Колас;

б) Кузьма Чорны;

в) Максім Танк?

19. 3 якой газетай супрацоўнічаў паэт у гады
Вялікай Айчыннай вайны:

а) "Наша Доля";

б) "Знамя советов";

в) "Савецкая Беларусь"!

20. Якім вершам Янкі Купалы захапляўся Мак­
сім Горкі:

а) "Алеся";б) "Лён";

в) "Хлопчык і лётчык"?21. Якую паэму Янка Купала прысвяціу Тара­
су Шаўчэнку:

а) "Зімою";

б) "Безназоўнае";

в) "Тарасова доля"!

22.3 якога твора Я. Купалы ўзяты наступныя радкі

Я адплаціў народу, Чым моц мая магла: Зваў з путаў на свободу Зваў з цемры да святла:

а) "Заўсё";

б) "Спадчына";

в) "Час"?

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка