Вайна з саламандрамі
Дата канвертавання27.03.2016
Памер89.81 Kb.
Н. Б. Рашэтнікава

(Мінск)
СВОЕАСАБЛІВАСЦЬ МАСТАЦКАЙ СІСТЭМЫ К. ЧАПЕКА

Ў РАМАНЕ “ВАЙНА З САЛАМАНДРАМІ”
Імя Карла Чапека (1890-1938), выдатнага чэшскага празаіка, драматурга і журналіста можна сустрэць у адным шэрагу з імёнамі класікаў сусветнай літаратуры. Раман пісьменніка “Вайна з саламандрамі” (“Valka s Mloky”), бясспрэчна, з’яўляецца вяршыняй творчасці К. Чапека.

Гэты твор у шматлікіх адносінах з тых, што здзіўляюць. Даследчыкі творчасці К. Чапека і сёння дыскутуюць пры вызначэнні жанравай адметнасці кнігі. Так, сцверджанне, што “Вайна з саламандрамі” – гэта раман-утопія, выклікала незадаволенасць нават у самога аўтара твора, які падкрэсліў, што яго раман – твор рэалістычны, які адлюстроўвае хуткаплынную сучаснасць, што гэта не ўяўнае бачанне будучыні, а люстэрка сучаснасці [1, 256].

Не ўкладваюцца ў традыцыйную схему і асноўныя кампаненты твора. Як сведчыць даследчык творчасці К. Чапека С. Нікольскі, кожны раздзел рамана мае сваю стылёвую адметнасць у залежнасці ад таго, на што сфакусаваны погляд [1, 256]. Цэласная карціна свету ў творы складваецца са сведчанняў розных персанажаў, у якіх сваё бачанне рэчаіснасці. Такая сістэма пабудовы твора найбольш поўна адлюстроўвае аўтарскую канцэпцыю свету і чалавека. Карэл Чапек прыгадваў, што ў той час, калі ў эканоміцы было надзвычай дрэнна, а ў палітыцы яшчэ горш, ён прыйшоў да высновы: “Нельга думаць, што развіццё, якое дало магчымасць узнікнуць нашаму жыццю, было адзіна магчымым на нашай планеце”. Услед за гэтаю думкаю ў творцы ўзнікла іншая: “Калі б на планеце не людзі, а іншы тып істот дасягнуў узроўню сучаснай цывілізацыі, ці рабіў бы ён такія бессэнсоўныя рэчы, як чалавек? Ці развязваў падобныя войны? Ці наладжваў бы падобныя катастрофы” [1, 256]. Адказы на гэтыя і іншыя пытанні чытач і знаходзіць у рамане “Вайна з саламандрамі”, дзе пісьменнік рэканструіруе “другую магчымасць”, прычым ён не столькі фантазіруе, колькі ўзнаўляе гісторыю чалавецтва з іншымі персанажамі. Карэл Чапек не хацеў, каб яго твор успрымаўся як навукова-фантастычны. “Гэта не той выпадак,” – сцвярджаў празаік, зноў і зноў вяртаючыся да спецыфікі твора. Мадыфікацыя свету ад раздзела да раздзела ў кнізе заснавана на выдатным веданні і разуменні К. Чапекам канкрэтнай рэчаіснасці з усімі яе складанасцямі і праблемамі.

Свет, створаны пісьменнікам на старонках кнігі, чаруе чытача і ў той жа час здзіўляе, бо чалавек бачыць перад сабою карту свету, чкую ніколі не ведаў. Уражваюць чытача і энцыклапедычныя веды аўтара твора і веданне ім “рэалій” у самых разнастайных кутках планеты. Пісьменнік актыўна выкарыстоўвае ў творы дакументы, прычым падкрэслівае ў іх канкрэтныя дэталі. Што гэта? Містыфікацыя? Аўтарская іронія, з якой Карэл Чапек узнаўляе чалавечую цывілізацыю?

Магчыма, і тое і іншае, але ў асноўным гэта клопат пра чалавека, які робіць спробу зразумець свет і падзеі ў свеце.

Звернемся да канцэпцыі чалавека ў творы. Ці ёсць у рамане галоўны герой? На нашу думку, так. Гэта пан Павондра, жыццё і дзейнасць якога праходзіць праз тры часткі рамана “Вайна з саламандрамі”.

Пан Павондра ў творы – швейцар, які сцеражэ спакой пана Бондзі, банкіра. Яго сустрэча з капітанам ван Тахам павінна быць адной з ключавых у рамане, калі паслухаць прызнанне пана Павондры ў фінале твора, аднак гэта не так. У гэтым мы бачым таксама стылёвую асаблівасць рамана “Вайна з саламандрамі”, дзе шмат эпізадычных персанажаў, а цэнтральных амаль няма, як мы адзначалі вышэй. Прыгадаем абодва эпізоды з панам Павондрам. У першай частцы твора пан Павондра сустракаецца з капітанам ван Тохам: “У дзвярах узнік швейцар Павондра, які вымераў вачыма тоўстага пана ад ботаў да залатога галуна на фуражцы і стрымана сказаў:

– Да вашых паслуг?

– Тут, хлопча, – прагрукатаў пан, – жыве нейкі пан Бондзі?

– Што патрэбна? – спытаў халодна пан Павондра.

Скажыце яму, што з ім хоча пагаварыць Captain van Tochze Surabaja. Ja, – успомніў ён, – вось мая картка. І ён падаў пану Павондры картку, на якой быў намаляваны якар і надрукавана імя.

Пан Павондра нахіліў галаву і вагаўся. Ці не сказаць яму, што пана Бондзі няма дома? Альбо: шкада, але пан Бондзі знаходзіцца на вельмі важным паседжанні? Ёсць візіты, якія трэба агучыць, а з іншымі тут разумны швейцар вырашае сам. Пан Павондра адчуваў інстынктыўна няёмкасць, звычайна ў падобных выпадках ён даваў сабе рады, але гэты тоўсты пан неяк не ўваходзіў у звычайную катэгорыю неаб’яўленых візітаў, ён не быў падобны ні на коміваяжора, ні на прадстаўніка дабрачыннага таварыства. А капітан ван Тох у гэты час пыхкаў і выціраў насоўкай лысіну, пры гэтым так бясхітрасна мігаў светла-блакітнымі вачыма... Пан Павондра раптам вырашыў, што за гэты візіт ён цалкам ускладае на сябе адказнасць.

– Праходзьце далей, – сказаў ён, – я паведамлю пану саветніку пра вас” [2, 155-156].

У трэцяй – Павондра на пенсіі прыгадвае гэты эпізод, як самы драматычны ў сваім жыцці. Героя твора ўвесь час праследуе думка, што была зроблена непапраўная памылка, пра што ён кажа свайму ўжо даросламу сыну.

У сюжэтна-кампазіцыйнай пабудове рамана – гэта парныя эпізоды, сэнс якіх можна глыбей асэнсаваць, калі прыгадаць словы аўтара пра задуму твора: “У гэтым і справа: я пісаў сваіх “Саламандраў”, таму што думаў пра людзей” [3, 271]. Для пана Павондры сустрэча з капітанам ван Тахам і звесткі пра саламандраў – асноўнае, што напаўняла яго беднае на падзеі жыццё. Адсюль і цяжар, які герой не можа адолець: яго таямніца ўжо не таямніца, яго ўдзел у міжнародных падзеях і роля, якую ён адыграў у гэтых падзеях, нікім не заўважана і не ацэнена. Вось ён, маленькі чалавек, пясчынка ў вялікім свеце, з яго марамі, імкненнямі і спадзяваннямі. Іронія, з якой К. Чапек апісвае падзеі, звязаныя з панам Павондрам, тут саступае месца аб’ектывізаванай прозе. Пан Павондра не зусім камічны персанаж, хаця шмат чаго ў жыцці героя падаецца ў творы камічна. Напрыклад, яго роля бацькі дарослага сына, якая яму ніяк не ўдаецца, бо Францік жыве сваім жыццём, і клопаты пана Павонды здаюцца яму дзівацтвамі старога чалавека.

Згодна аўтарскай канцэпцыі чалавека, свет людзей у творы ўмоўна падзяляецца на тых, хто “працуе” з млокамі (саламандрамі), і людзей звычайных, якія нават не сочаць за падзеямі ў свеце. Спецыфіка сістэмы вобразаў-персанажаў у кнізе К. Чапека заключаецца ў тым, што большасць герояў твора (людзей) эпізадычныя. Так эпізадычнымі з’яўляюцца капітан ван Тох і пан Бондзі ў першай кнізе твора. Іншая справа, млокі, або саламандры, якія адлюстраваны ў рамане спачатку праз успрыманне людзей, а потым, як персанажы, якія маюць тыя самыя станоўчыя і адмоўныя бакі, як і людзі.

У рамане К. Чапек у асноўным выкарыстоўвае слова “млокі” для назвы новых насельнікаў планеты, але ў асобных выпадках падкрэсліваецца слова “саламандра”. Адным з першых вядомых млокаў на старонках кнігі К. Чапека з’ўляецца Andrias Scheuchzezi.

Іронія пісьменніка, з якой ён малюе невядомых раней насельнікаў планеты, безумоўна, тычыцца чалавека з яго пыхаю і нежаданнем падумаць нават пра ўласную будучыню. З якой фанабэрыяй разважаюць шматлікія навукоўцы пра млокаў, што жывуць у моры. “Млок, якога знайшлі на востраве Тангачэва найбольш набліжаны да млокаў з вялікай галавою і схаванымі жабрамі, шмат у чым, акрамя сваёй велічыні, ён нагадвае японскага велізарнага млока (Megalobatruclus Siebolclii) або амерыканскага гелібендра, якога клічуць “балотны чорт”, які адрозніваецца ад іх добра развітымі органамі пачуццяў і доўгімі моцнымі канечнасцямі, якія яму дазваляюць рухацца дастаткова хутка ў вадзе і на сушы (Далей ідуць падрабязнасці з галіны параўнальнай анатоміі)” [3, 75]. Іх доследы па гісторыі чалавецтва выглядаюць карыкатурна і псеўданавукова, іх спроба апісаць млокаў, выкарыстоўваючы агульнавядомыя штампы, хутчэй аўтарскі сарказм, чым разважанні К. Чапека над станам сучаснай яму навукі.

Знойдзены акамянелы шкілет прамлока, якога назвалі Andrias Scheuchzezi, становіцца для некаторых навуковым адкрыццём. Як тут не прыгадаць п’есу беларускага драматурга К. Крапівы “Хто смяецца апошнім” (1939), дзе герой твора Гарлахвацкі імкнецца абараніць псеўдапрацу пра ніколі не існаваўшую на планеце жывёлу. “Таемны праяшчур, як яго называлі ў газетах, з’яўляецца нічым іншым, як акамянелым Млокам са схаванымі жабрамі Andrias Scheuchzezi, або калі спатрэбіцца новая назва Cryptobrauchus Tincheri erectus або вялізарны млок палінезійскі ” [3, 75-76]. Гэтая цытата з навуковай працы прыведзена ў рамане К. Чапека з той жа мэтаю, як і нічым не прыкрыты сарказм К. Крапівы ў яго знакамітай камедыі: развянчаць невука. Своеасаблівасць кнігі чэшскага пісьменніка і ў тым, што іроніяй і сарказмам, што становяцца гратэскам, афарбаваны ў асноўным тэкст. Чалавек у рамане К. Чапека не ўражвае ні ведамі, ні мараллю, затое вылучаецца прамасцю, абмежаванасцю і фанабэрыяй. Адсюль фантасмагарычна выглядаюць некаторыя эпізоды твора, дзе, напрыклад, згодна сюжэту, сустракаюцца чалавек і млок. Так, “Томас Грэгс, вартаўнік у лонданскім заалагічным садзе, надзвычай здзівіўся, калі раптам пачуў за сваёю спінаю скрыпучы голас:

– Глядзі, мама.

Пан Томас Грэгс азірнуўся, але нікога там не было; толькі гелбендр шчоўкнуў языком у сваёй багне і гэты вялікі чорны млок, гэты Andrias, абапіраўся пярэднімі лапамі аб край басейна і круціў тулавам. “Нешта яму здалося”, – падумаў пан Грэгс і працягваў падмятаць падлогу так, ажно пыл стаяў слупом.

– Глядзі, млок, – прагучала за ім.

Пан Грэгс хутка павярнуўся; той чорны млок, той самы Andrias, глядзеў на яго, міргаючы ніжнімі павекамі.

– Брр, які агідны, – сказаў раптам млок. – Ідзі адсюль, мілы.

Пан Грэгс ад здзіўлення разявіў рот: “Што?”

– Не кусаецца? – праскрыпеў млок.

– Ты... ты ўмееш размаўляць? – заікаўся пан Грэгс, не верачы сваім вушам.

– Я яго баюся, – выявіў сябе млок. – Матуля, што ён есць?

– Скажы “добры дзень”, – сказаў уражаны пан Грэгс.

Млок закруціўся ўсім целам.

Добры дзень, – заскрыгатаў ён. – Добры дзень. Добры дзень. Ці магу я яму даць булку?

Пан Грэгс разгублена палез у кішэню і выцягнуў адтуль кавалак булкі.

– На, трымай.

Млок узяў булку ў лапу і пачаў адкусваць.

– Глядзі, млок, – прахрукаў задаволена ён. – Тата, чаму ён такі чорны?

Раптам ён нырнуў у ваду, высунуўшы на паверхню толькі галаву.

– Чаму ён у вадзе? Чаму? Ну, гэты агідны!

Пан Томас Грэгс пачасаў здзіўлена патыліцу. “Ага, ён паўтарае тое, што тут чуе ад людзей”.

– Скажы “Грэгс”, – паспрабаваў ён.

– Скажы “Грэгс”, – паўтарыў млок.

– Пан Томас Грэгс.

– Пан Томас Грэгс.

– Добры дзень, пан.

– Добры дзень, пан. Добры дзень. Добры дзень, пан.

Здалося, што млок не можа нагаварыцца; але Грэгс ужо не ведаў, што яму сказаць; пан Томас Грэгс не быў мужчынам надзвычай красамоўным.

– Трымай язык за зубамі, – сказаў ён, – і калі я скончу працу, то буду вучыць цябе гаварыць.

– Трымай язык за зубамі, – буркаў млок. – Добры дзень, пан. Глядзі, млок. Буду цябе вучыць гаварыць” [3, 78-79].

Супастаўленне ў эпізодзе чалавека з млокам, як бачым, не на карысць чалавеку. І калі вартаўнік заалагічнага сада паказаны ў творы з гумарам, то кансіліўм, дзе бяруць удзел славутыя навукоўцы, намаляваны іншымі фарбамі, з іроніяй і сарказмам, змест так званых навуковых пытанняў дае магчымасць выкрыць невука і прайдзісвета, навуковыя доследы і разважанні ёсць сведчанне яго абмежаванасці і фанабэрыі. “Навукоўцы, гэта былі сэр Бертрам Д. М., прафесар Эбігхэм, сэр Олівер Додж, Джуліла Фокслі і іншыя, цытуем частку пратакола іх эксперыменту з Andrias Scheuchzezi.

– Як вас клічуць?

Адказ: Эндру Шэйхцэр.

– У якім вы ўзросце?

Адказ: Не ведаю. Ці хочаце выглядаць маладым? Насіце карсет “Лібела”.

– Каторы сёння дзень?

Адказ: Панядзелак. Цудоўнае надвор’е, пан. У гэтую суботу набяжыць у Эпсому Гібралтар.

– Колькі будзе тройчы пяць?

Адказ: Навошта?

– Ці ўмееце лічыць?

Адказ: Так, пан. Колькі будзе сямнаццаць на дваццаць дзевяць?

– Дайце нам магчымасць апытваць вас, Эндзі. Назавіце нам англійскія рэкі.

Адказ: Цемза...

– А далей?

Адказ: Цемза.

– Іншых не ведаеце, ці не так? Хто кіруе ў Англіі?

Адказ: Кароль Георг. God bless hir1

– Добра, Эндзі. Хто з’яўляецца самым славутым англійскім пісьменнікам?

Адказ: Кіплінг.

– Вельмі добра. Ці чыталі вы яго творы?

Адказ: Не. Як вам падабаецца Mae West?

– Лепей будзе, калі мы будзем апытваць вас...

І гэтак далей. Пратакол размовы з Andrias Scheuchzezi змяшчае шаснаццаць поўных старонак і быў надрукаваны ў “The Natural Scince” [3, 82-84].

Мастацкая сістэма К. Чапека, адлюстраваная ў рамане “Вайна з саламандрамі”, склалася не адразу. Як сведчыў аўтар твора, кніга пра пагібель чалавечай цывілізацыі ўзнікла не адразу, пісьменнік збіраўся пісаць раман пра добрага, прыстойнага чалавека “ў той час, як увесь свет казаў пра эканамічны крызіс, нацыянальныя экспансіі і будучую вайну” [3, 270]. Так узнікла не ўяўная карціна нейкай аддаленай будучыні, а адлюстраванне таго, што ёсць сёння. “Тут справа не ў маім імкненні фантазіраваць – фантазіі я гатовы сачыняць дарам, ды і з паходам і калі хочаш, – калі некаму патрэбна. Тут мне важна было паказаць рэальную рэчаіснасць” [3, 271]. К. Чапек назваў свой твор алегорыяй, бо, як сцвярджаў пісьменнік, шкілет іспалінскай саламандры мог быць прыняты за “шкілет нашага чалавечага продка”.

У сусветнай літаратуры цяжка назваць іншы твор, дзе прынцып іранічнай і саркастычнай алегорыі быў бы выкарыстаны ў якасці прынцыпа літаратурнай мастацкай пабудовы, быў рэалізаваны на розных узроўнях мастацкай структуры і стаў важнейшым прынцыпам паэтыкі аповеду.


Літаратура:


  1. Никольский С. В. Некоторые новаторские черты художественной системы К. Чапека (к 100-летию со дня рождения Чапека) // Славянские литературы ІХ Международный съезд славистов. Киев, сентябрь 1983. – М., 1983.

  2. Рашэтнікава Н. Б. Ад падання да рамана. Выбраныя творы чэшскай прозы ХІХ – першай паловы ХХ стагоддзя. – Мінск, 2010.

  3. Karel Čapek. Valka s mloky. – Praha, 1976.

1 Хай беражэ яго бог (англ.)


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка