В. У. Праскаловіч В. В. Кушнярэвіч
Дата канвертавання15.05.2016
Памер194.71 Kb.

powerpluswatermarkobject3


Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь

Нацыянальны інстытут адукацыіВ. У. Праскаловіч

В. В. Кушнярэвіч

ВЫКАЖЫСЯ, КАБ Я ЦЯБЕ ЎБАЧЫЎ!Мастацтва вусных выказванняў

Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў

для ІX класа агульнаадукацыйных устаноў

з беларускай і рускай мовамі навучання

Мінск 2010

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

У адпаведнасці з сучаснай адукацыйнай парадыгмай пераасэнсоўваецца погляд настаўніка на ролю вучня ў працэсе літаратурнай адукацыі: з аб’екта навучання, калі тэма, праблема, ідэя, аўтарская пазіцыя разглядаліся на ўроках як нешта знешняе, адасобленае ад рэцыпіента (успрымальніка), школьнік ператварыўся ў суб’ект, калі істотнымі, дамінантнымі становяцца яго асобасныя ўяўленні і веды: “я і мае адносіны да героя”, “мой погляд на праблему”, “маё разуменне ідэі”, “мая пазіцыя і пазіцыя аўтара” і інш. Пры такім падыходзе адбываецца актыўнае ўключэнне вучняў у працэс мастацкай камунікацыі. На аснове мастацкай камунікацыі ўзнікае рэальнае ўздзеянне літаратурнага твора на асобу рэцыпіента, на яго густы і ідэалы, а праз іх – на яго паводзіны і дзейнасць.

Актуальнай у сувязі з гэтым з’яўляецца рэалізацыя ў межах выкладання факультатыўнага курса “Выкажыся, каб я цябе ўбачыў!: Мастацтва вусных выказванняў” дзейнаснага падыходу да навучання, што праяўляецца, па-першае, у адборы дзейнасна арыентаванага зместу матэрыялу; па-другое, у выкарыстанні актыўных формаў і метадаў навучання – навучанне спосабам дзейнасці праз саму дзейнасць.

Такім чынам, перш за ўсё прапанаваны факультатыўны курс арыентаваны на выпрацоўку спосабаў дзейнасці і фарміраванне вопыту творчай працы і мае на мэце развіццё пазнавальных інтарэсаў, індывідуальных маўленчых і інтэлектуальных здольнасцей вучняў на аснове выкарыстання дзейсных формаў авалодання майстэрствам вусных выказванняў.

Вуснае выказванне вучняў павінна адпавядаць наступным камунікатыўным якасцям маўлення: правільнасць, чысціня, фактычная і тэрміналагічная дакладнасць, лагічнасць, яснасць, дарэчнасць, выразнасць і эмацыянальнасць. У працэсе публічнага выступлення асаблівую значнасць набывае індывідуальнасць прамоўцы – яго выканальніцкія здольнасці, валоданне нормамі літаратурнага вымаўлення, багацце слоўнікавага запасу, а таксама змястоўнасць выказвання. Слухач жа авалодвае асноўнымі спосабамі слухання (рэфлексійнае – нерэфлексійнае – эмпатыйнае), уменнем асэнсоўваць і ацэньваць пачутае, удзельнічаць у абмеркаваннях і дыскусіях.

Навучанне мастацтву вуснага выказвання павінна быць планамерным, сістэмным, узыходзіць па ступенях цяжкасці ад элементарнага, простага да больш складанага. “Практыкаванні, прапануемыя для развіцця маўленчых здольнасцей, павінны быць не механічным аб’яднаннем, а дынамічнай сістэмай варыятыўных задач, створанай па канвеерным тыпе (ад простага да складанага, ад часткова прадуктыўнага да прадуктыўнага, ад аналітычнага да эўрыстычнага і г. д.), якія забяспечваюць індывідуальны кампанент зместу адукацыі, права выбару і тым самым – актыўнае індывідуальнае развіццё асобы вучня” (М. Г. Яленскі).

Прапанаваная вучэбная праграма факультатыўнага курса для ІX класа распрацавана ў адпаведнасці з актуальнымі задачамі ўдасканалення літаратурнай адукацыі, канцэпцыяй моўнага і літаратурнага навучання ў агульнаадукацыйных установах, адукацыйным стандартам вучэбнага прадмета “Беларуская літаратура” і суадносіцца з вучэбнай праграмай па беларускай літаратуры.

Акрамя таго, дадзены факультатыўны курс забяспечвае поліаспектнае вывучэнне камунікатыўных працэсаў на аснове шэрага сумежных дысцыплін і акумулюе веды з такіх галін філалогіі, як стылістыка, культура маўлення, тэорыя літаратуры, гісторыя літаратуры, а таксама элементы курса акцёрскага і аратарскага майстэрства, што прадухіляе перагружанасць вучняў і рацыяналізуе вучэбны час.

Сучасныя праграмы па літаратуры на ІІ ступені навучання прадугледжваюць набыццё вучнямі пэўных тэарэтычных ведаў і выпрацоўку практычных уменняў, разлічаных на павышэнне чытацкай і маўленчай культуры школьнікаў. Асобныя тэарэтычныя звесткі па авалоданні майстэрствам вусных выказванняў вучні набываюць на ўроках беларускай і рускай моў, аднак гэтага відавочна недастаткова. Праграма факультатыўных заняткаў “Выкажыся, каб я цябе ўбачыў!: Мастацтва вусных выказванняў” якраз прапануе комплекс спецыяльных заняткаў па авалоданні вучнямі такімі спосабамі навучальнай дзейнасці, як выразнае чытанне мастацкіх твораў розных жанраў, вуснае звязнае маналагічнае і дыялагічнае маўленне, аргументацыя, майстэрства палемікі, мастацтва вусных публічных выступленняў.

Мэта факультатыўных заняткаў “Выкажыся, каб я цябе ўбачыў!: Мастацтва вусных выказванняў”: садзейнічаць фарміраванню літаратурнай і камунікатыўнай кампетэнцыі вучняў, удасканальваць уменні тактыка-стратэгічнага праектавання камунікацыі і рэалізацыі камунікатыўных планаў у розных відах маналога, дыялога, палілога і прэзентацыі ўласных тэкстаў выказванняў у вусных і пісьмовых формах маўлення.

Дасягненне акрэсленай мэты прадугледжвае вырашэнне наступных задач: • павысіць тэрміналагічную культуру вучняў і ўзровень арганізацыі дзейнасці школьнікаў па стварэнні ўласных выказванняў;

 • садзейнічаць пашырэнню ў вучняў сферы псіхалагічных і этычных уменняў, неабходных для эфектыўнай камунікацыі;

 • удасканаліць валоданне асобнымі камунікатыўнымі тэхнікамі (эфектыўнага чытання, слухання, аргументацыі, рэфлексіі і г. д.) і ўніверсальнымі мадэлямі апрацоўкі і падачы інфармацыі;

 • выпрацоўваць уменні і навыкі вуснага і пісьмовага маўлення, лагічнага і выразнага выказвання думак, дастатковы запас маўленчых сродкаў (вербальных, паралінгвістычных, кінесічных);

 • развіваць маўленчую культуру вучняў, іх творчыя здольнасці і майстэрства публічных выступленняў;

 • удасканальваць вопыт аналізу мастацкага тэксту;

 • пашыраць чытацкую культуру вучняў, а таксама ўсебакова падтрымліваць і развіваць цікавасць дзевяцікласнікаў да іншых відаў мастацтва (жывапіс, тэатр, музыка і інш.);

 • спрыяць фарміраванню грамадзянскай, маральна-этычнай пазіцыі вучняў.

Праграма факультатыўных заняткаў часткова заснавана на выкарыстанні раней атрыманых на ўроках беларускай і рускай моў ведаў пра тэкст, тыпы і стылі мовы, іх асаблівасці, а таксама прадугледжвае актуалізацыю ведаў, атрыманых падчас вывучэння прадметаў “Руская літаратура”, “Сусветная гісторыя. Гісторыя Беларусі”, “Грамадазнаўства”, “Музыка”, “Выяўленчае мастацтва” і інш.

Методыка арганізацыі факультатыўных заняткаў надзвычай багатая і разнастайная: лекцыя з элементамі эўрыстычнай гутаркі; самастойная праца па індывідуальных заданнях; семінар; практыкум; рэфлексія вусных выказванняў (самарэцэнзаванне і ўзаемарэцэнзаванне); конкурс прамоўніцкага майстэрства; аратарскі турнір; функцыянальна-ролевыя гульні “Дэбаты”, “Дыскусія”, “Прэзентацыя”, “Круглы стол”, “Прэс-канферэнцыя”, “Гасцявы ўрок” і інш.

Школьнікі вучацца, акрамя вербальных сродкаў маўлення, выбіраць адпаведныя паралінгвістычныя (інтанацыя, паўза) і кінесічныя сродкі выказвання (жэсты, міміка), выпрацоўваюць уласную манеру выканання з мэтай уздзеяння на слухачоў, стварэння паміж камунікантамі атмасферы эмацыянальнага суперажывання, аргументавана адстойваць уласныя погляды і ацэнкі.

На факультатыўных занятках пажадана актыўна выкарыстоўваць тэхнічныя сродкі навучання: дыктафон або магнітафон для запісу і праслухоўвання вучнёўскіх выказванняў і інтэрпрэтацыі літаратурных тэкстаў майстрамі мастацкага слова, відэамагнітафон, мультымедыяпраектар для прагляду і рэфлексіі вусных публічных выступленняў вучняў і інш.

Праграма арыентуе школьнікаў на спасціжэнне агульначалавечых духоўных і маральных каштоўнасцей, на эстэтычны і творчы характар успрымання прапанаванага матэрыялу, на індывідуальна-асобасны падыход да навучання.

Праграма факультатыўных заняткаў прапануе алгарытм дзейнасці вучняў па стварэнні імі адукацыйных прадуктаў і супастаўленні іх з адпаведнымі культурна-гістарычнымі аналагамі. У гэтым арганізуецца прадуктыўная дзейнасць вучняў, ажыццяўляецца фарміраванне моўнага ядра асобы – маўленча-камунікатыўных здольнасцей, без якіх чалавек не можа рэалізаваць сваю грамадскую і ўнутраную сутнасць, рэалізавацца як індывідуальнасць, як камунікатыўны лідар.

Курс разлічаны на 35 гадзін на год (1 гадзіна на тыдзень). Складальнікі вучэбнай праграмы факультатыўных заняткаў “Выкажыся, каб я цябе ўбачыў!: Мастацтва вусных выказванняў” імкнуліся як мага больш поўна прадставіць спецыфіку і асаблівасці навучання мастацтву вуснага выказвання ў агульнаадукацыйных установах. Па жаданні настаўніка тэматычнае напаўненне можа вар’іравацца. У залежнасці ад узроўню падрыхтаванасці вучнёўскай аўдыторыі могуць пераносіцца тэматычныя акцэнты, змяняцца колькасць гадзін на вывучэнне пэўнай тэмы і адпрацоўку практычнага матэрыялу. Настаўнік факультатыўных заняткаў самастойна вызначае формы выніковай атэстацыі вучняў. Так, педагог разам з вучнямі, замест прапанаванай конкурснай праграмы, можа аддаць перавагу іншым відам вучэбнай дзейнасці.

ЗМЕСТ ПРАГРАМЫ

Уводзіны

(2 гадзіны)

Прадмет і задачы факультатыўных заняткаў.

Псіхолага-сітуацыйныя адрозненні вуснага маўлення ад пісьмовага, жывога вуснага слова і мастацкага слова. Спецыфіка вусных выказванняў і іх роля ў фарміраванні маўленчай асобы.Практыкум. Анкетаванне вучняў з мэтай магчымай карэкціроўкі праграмы. Чытанне (праслухоўванне) і абмеркаванне найлепшых узораў вусных выказванняў знакамітых людзей.

Вуснае выказванне як від публічнага выступлення

(7 гадзін)

Вуснае выказванне як публічнае выступленне па акрэсленай тэме. Вызначэнне тэмы і назвы выступлення. Выбар тэмы (адпаведнасць ведам і інтарэсам выступоўцы, агульным і / або групавым інтарэсам слухачоў; актуальнасць, навізна, праблемнасць). Асноўныя патрабаванні да назвы прамовы. Прыёмы надання назве рэкламнага, інтрыгавальнага характару.

Вызначэнне мэтавай устаноўкі прамовы. Прадумванне яе папярэдняга плана. Працоўны план і яго віды.

Крыніцы вусных выказванняў (уласныя разважанні і ўспаміны, назіранні і вопыт, чытанне і інш.).

Асновы бібліяграфічнай эўрыстыкі (бібліяграфічныя дапаможнікі ў выглядзе картатэкі і электроннага каталога, спецыяльных бібліяграфічных выданняў, спісаў літаратуры пры кнігах і артыкулах і г. д.).

Правілы карэктнага і эфектыўнага цытавання.

Афарыстыка як найважнейшая крыніца сэнсавага ўзбагачэння аратарскага выступлення. Уключэнне ў выказванне афарызмаў: адзін з моцных аргументаў – “аргумент да аўтарытэта”.Практыкум. Складанне тэкстаў вусных выказванняў па абранай тэме. Праца з крыніцамі вусных выказванняў. Збор і абагульненне інфармацыі па абранай тэме вуснага выказвання.

Структура вуснага публічнага выступлення

(2 гадзіны)

Паняцце кампазіцыі выступлення. Элементы кампазіцыі: уступ, асноўная частка, або разгортванне, заключэнне. Правіла “залатога сячэння”, “закон краю” (“эфект мяжы”) або “правіла рамкі” ў адносінах да кампазіцыі вуснага выказвання.

Кампазіцыйнае абрамленне выступлення (элементы, іх функцыі). Разнавіднасці ўступу і заключэння: прамыя (непасрэдныя), або натуральныя; ускосныя (апасродкаваныя), або штучныя; нечаканыя. Камунікатыўныя прыёмы стварэння ўступу і заключэння.

Спосабы кампазіцыйнага разгортвання асноўнай часткі прамовы. Класіфікацыя па наяўнасці / адсутнасці і характару сэнсавай сувязі падтэм: паралельны, храналагічны (гістарычны) і лагічны спосабы разгортвання выказвання. Структурна-кампазіцыйныя прыёмы інверсіі і рэтардацыі.

Камбінаваная форма падачы матэрыялу ў выказваннях як найбольш тыповая для практыкі маўлення.Слоўнае афармленне вусных выказванняў

(8 гадзін)

Культура вусных выказванняў: нарматыўная вытрыманасць і маўленчае майстэрства выступоўцы.

Стылі і тыпы маўлення.

Тропы як сродкі стварэння нагляднасці маўлення. Віды тропаў: простыя (параўнанне, эпітэт) і складаныя (метафара, увасабленне, гіпербала, літота, іронія, алегорыя, сімвал і інш.). Троп – адзін са спосабаў вобразнага пазнання жыцця, сродак узбагачэння літаратурнай мовы.

Рытарычныя фігуры маўлення і іх роля ва ўзмацненні інфармацыйнага і экспрэсіўнага бакоў выказвання. Практыка ўжывання фігур. Класіфікацыя фігур маўлення: семантычныя (антытэза, аксюмаран, градацыя і інш.) і сінтаксічныя (паўтор і яго разнавіднасці, інверсія, паралелізм і інш.).

Роля тропаў і фігур маўлення ў паэтычным тэксце; роля тропаў і фігур маўлення ў празаічным тэксце.

Змястоўнасць і нарматыўнасць вуснага і пісьмовага выказванняў. Лагічнасць і пераканаўчасць выказвання; адпаведнасць выказвання нормам сучаснай літаратурнай мовы; захаванне арфаэпічных, граматычных, стылёвых і лексічных нормаў ва ўмовах інтэрферэнцыі беларускай і рускай моў.Практыкум. Алгарытм шматаспектнага аналізу твора на прыкладзе празаічнага і паэтычнага тэкстаў. Аналіз тэкстаў прамоў (дзеячаў літаратуры і культуры) з абгрунтаваннем мэтазгоднасці ўжывання ў іх пэўных моўных сродкаў.

Моўныя штампы і клішэ ў вуснай і пісьмовай мове. Моўныя штампы – словы і выразы з аслабленым лексічным значэннем і сцёртай экспрэсіўнасцю; моўны штамп як стылістычная памылка.Практыкум. Аналіз публіцыстычных і мастацкіх тэкстаў з моўнымі штампамі, выпраўленне памылак.

Тэхніка выканання прамовы

(4 гадзіны)

Выкананне – заключны этап працы над прамовай.

Складовыя элементы тэхнікі маўлення: дыкцыя, артыкуляцыя, дыханне, голас.

Паралінгвістычны кантэкст маўлення. Інтанацыя і паўза ў вусным выказванні. Іх роля ва ўзмацненні экспрэсіўнасці выказвання. Сэнсавая і псіхалагічная паўзы; лагічная паўза. Фарміраванне інтанацыйнай вобразнасці выказвання.

Кінесічныя сродкі маўлення (жэсты, міміка).

Метады самааналізу і самакантролю. Рэкамендацыі па пераадоленні “псіхалагічнага бар’ера”.

Праслухоўванне гуказапісу з матывіроўкай сваіх адносін да акцёрскага і / або аўтарскага выканання.Практыкум. Творчая сустрэча (майстар-клас, круглы стол, прэс-канферэнцыя, гасцявы ўрок) з пісьменнікамі, журналістамі, дыктарамі радыё і тэлебачання, выкладчыкамі спецыялізаваных кафедраў ВНУ (рыторыкі, стылістыкі і культуры маўлення, літаратурнага рэдагавання), з прафесійнымі артыстамі тэатра і кіно, аматарамі жывога вуснага слова.

Асновы палемічнага майстэрства

(3 гадзіны)

Асноўныя формы маўленчага спаборніцтва: дыскусія, палеміка, дыспут, спрэчка і дэбаты (аналіз зместу пералічаных тэрмінаў). З гісторыі спрэчкі. Агульныя патрабаванні да вядзення спрэчкі. Культура паводзін удзельнікаў палемікі.

Практыкум. Дыскусія (дыспут, дэбаты) па найбольш актуальных пытаннях літаратуры і культуры. Падрыхтоўка тэкстаў дыскусійных выступленняў з цытаваннем першакрыніц.

Конкурс вусных выказванняў

(3 гадзіны)

“Слова” як жанр старажытнай літаратуры і аратарскай прозы. Тыпалагічныя асаблівасці жанру слова. Аналіз публіцыстычных або мастацка-публіцыстычных твораў у жанры “Слова пра ...”.

Мадэль публічнай прамовы ў жанры “Слова пра ...”.

Падрыхтоўка і прэзентацыя прамовы ў жанры “Слова пра ...”. Крытэрыі ацэнкі вуснага выказвання.

Практыкум. Конкурс на найлепшае “Слова пра ...”.

Аратарскі турнір

(5 гадзін)

Падрыхтоўка да аратарскага турніру: стварэнне аргкамітэта турніру; размеркаванне абавязкаў; складанне праграмы, інфармацыйнага ліста, папярэдняе абмеркаванне прапанаваных для маналагічных выказванняў тэмаў і дыскусійных пытанняў для палемікі і “рыторыкі хуткага рэагавання”.

Правядзенне вучнёўскага аратарскага турніру “Цыцэроній”, дэвіз якога: Poetae nasсuntur, oratores fiunt: Паэтамі нараджаюцца, аратарамі становяцца”. Турнір складаецца з наступных этапаў: • конкурс прамоўніцкага майстэрства (выступленні ўдзельнікаў з маналагічнымі выказваннямі на абраную тэму);

 • конкурс палемічнага майстэрства (публічнае абмеркаванне і абарона ўласнай пазіцыі падчас дыскусіі па найбольш актуальных ці найбольш спрэчных праблемах літаратуры);

 • конкурс “рыторыка хуткага рэагавання” (дэманстрацыя імправізацыйных маўленчых здольнасцей і ўменняў выступаць экспромтам: выконваць прапанаванае маўленчае заданне, скіраванае на аператыўнасць, вынаходлівасць і арыгінальнасць вырашэння; адказваць на спрэчныя пытанні);

 • падвядзенне вынікаў аратарскага турніру (вызначэнне найлепшых выступоўцаў, узнагароджанне іх дыпломамі).

Падвядзенне вынікаў працы на факультатыўных занятках

(1 гадзіна)

Формы маніторынгу факультатыўных заняткаў. Тэхналагічныя карты па адсочванні выніковасці факультатыўных заняткаў. Тэхналогіі рэфлексійнай дзейнасці: “Рэфлексійная мішэнь”, “Рэфлексійны круг”, “Ключавое слова”, “Сінквейн”, “Дыяманта” і г. д.

ПРЫКЛАДНЫЯ ТЭМЫ ДЛЯ ВУСНЫХ ВЫКАЗВАННЯЎІ. Конкурс прамоўніцкага майстэрства.

1. Узнікненне мастацтва слова.

2. Міф і літаратура.

3. Біблія – Кніга кніг.

4. “Промень сонечны, які прасвятліў зямлю Полацкую”.

5. Кірыла Тураўскі – выдатны красамоўца эпохі Сярэднявечча.

6. “Усяслаў-князь людзям суд судзіў, гарадамі князёў надзяляў”.

7. “Я – родам з Адраджэння, ды цяпер усім часам, прасторам я належу”.

8. “Так і людзі, дзе нарадзіліся і ўскормлены, да таго месца вялікую ласку маюць”.

9. “Княжанне Вітаўта лічаць усе летапісцы росквітам княства Літоўскага, нашага краю...”.

10. Героі беларускай гісторыі ў паэме “Гражына” А. Міцкевіча.

11. “Ці знаў хто з вас, браткі, Тараса?”

12. Сатырычны змест п’есы “Пінская шляхта”.

13. “Пісьмо з-пад шыбеніцы” і верш “Марыська чарнаброва, галубка мая” як запавет нашчадкам.

14. Пісьменнікі-ўдзельнікі паўстання 1863 года.

15. “Ото ж гаворка, язык і ёсць адзежа душы”.

16. “Дудка ёсць, смык ёсць, а хтось скрыпку, можа, даробе”.

17. “Я буду маліцца і сэрцам, і думамі...”.

18. Вобраз “раскіданага гнязда” ў драме Янкі Купалы.

19. Пошукі героямі драмы “Раскіданае гняздо” шляхоў выйсця з тупіка.

20. “Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы...” (філасофская лірыка М. Багдановіча).

21. “Не пакідайце ж мовы нашай, беларускай, каб не ўмёрлі!” (Ф. Багушэвіч).

22. “Кнігі Коласа і Купалы нам калыскай і песняй былі...” (П. Броўка).

ІІ. Конкурс палемічнага майстэрства.

1. Міф. Першапачатковая “навуковая” карціна свету?

2. Эксплуатацыя прыроды ці паэтызацыя прыроды? (Чалавек і прырода ў беларускай міфалогіі, творах беларускіх пісьменнікаў).

3. Ці патрэбны сучаснаму беларусу Усяславы і Вітаўты?

4. Еўфрасіння Полацкая. Сярэднявечная манашка ці неардынарная асоба свайго часу?

5. Францыск Скарына. Асветнік, першадрукар ці паспяховы прадпрымальнік ХVІ стагоддзя?

6. “Песня пра зубра” – “песня пра нас” ці турыстычны даведнік пра Беларусь для італьянскага чытача ХVІ стагоддзя?

7. Чаму Ян Баршчэўскі пераклаў свой галоўны твор з беларускай на польскую мову, або Моўна-культурная сітуацыя ў Беларусі ў сярэдзіне ХІХ стагоддзя.

8. Юдзіф – Гражына – Бандароўна.

9. “Пінская шляхта”. Happy end для Кручкова ці для шляхты?

10. “Тарас на Парнасе”. Твор пра літаратуру ці даведнік пра беларускія стравы ХІХ стагоддзя?

11. Каму ж кепска будзе ў паэме “Кепска будзе!”?

12. Паэма “Бандароўна”. Канфлікт маральны ці сацыяльны?

13. “Раскіданае гняздо”. Рэалістычны ці сімвалічны твор?

14. Праўда Сымона і праўда Зоські ў драме “Раскіданае гняздо”.

15. Хто з герояў драмы “Раскіданае гняздо” знайшоў выйсце з тупіковай сітуацыі?

16. Ці знайшлі агульную мову Лабановіч і Саханюк?

17. Лабановіч і Ядвіся. Чаму разышліся іх жыццёвыя шляхі?ІІІ. Конкурс “рыторыка хуткага рэагавання”.

1. Спачатку было Слова.

2. “Багацце духоўнае – злата дзяржавы”.

3. Ля запаленай свечкі.

4. “Не шукай ты шчасця, долі на чужым, далёкім полі...”.

5. “Цяпер разгорнем часаў шаты...”.

6. “Чуецца музыка дзіўная ў повесцях сонных імшараў...”.

7. “Вобразы мілыя роднага краю...”.

8. “Бо нашто каласы, калі няма васількоў”.

9. “Вось сімвал твой, забыты краю родны!”

10. “Нашто ж на зямлі сваркі і звадкі...”.

11. “Жывеш не вечна, чалавек. Перажыві ж у момант век!”

12. “Ты, мой брат, каго зваць Беларусам...”.

Прагназуемыя вынікі

У выніку працы на факультатыўных занятках вучні ўдасканаляць уласную маўленчую культуру і выканальніцкае майстэрства, сістэматызуюць і паглыбяць літаратурныя веды і будуць усведамляць: • асноўныя звесткі пра жыццёвы і творчы шлях пісьменнікаў, творчасць якіх становіцца прадметам вучнёўскіх абмеркаванняў і выказванняў на факультатыўных занятках;

 • змест асноўных тэарэтыка-літаратурных паняццяў, патрэбных для аналізу і ацэнкі мастацкіх твораў;

 • змест літаратурна-крытычных, літаратуразнаўчых, іншых тэкстаў, да якіх звернуцца ў працэсе падрыхтоўкі ўласных вусных выказванняў;

 • багацце і адметнасці моўных выяўленчых сродкаў выразнасці вусных публічных выступленняў;

 • змястоўныя і структурныя асаблівасці вусных і пісьмовых выказванняў як асноўных відаў работ па літаратуры ў агульнаадукацыйных установах.

У працэсе авалодання ведамі дзевяцікласнікі будуць умець:

 • выразна, у патрэбным тэмпе і з захаваннем патрэбнай інтанацыі чытаць, пераказваць мастацкі тэкст з улікам яго жанравай спецыфікі і ствараць уласнае выказванне на аснове мастацкага твора, асэнсоўваючы яго пафас і выяўляючы аўтарскую пазіцыю і свае адносіны да адлюстраванага;

 • складаць план і рыхтаваць тэзісы вуснага выказвання пра твор ці пра свае адносіны да адлюстраванага ў творы;

 • аргументаваць сваю ацэнку падзей, адлюстраваных у творы, ва ўласных выказваннях;

 • перадаваць змест твораў пры дапамозе розных спосабаў: маўлення, інтанацыі, лагічных націскаў, паўзаў, мімікі і інш.;

 • даваць вусны або пісьмовы разгорнуты адказ на праблемнае пытанне па вывучаным творы;

 • весці дыялог па прачытаных творах, улічваць іншы пункт гледжання на твор і аргументавана адстойваць сваё меркаванне;

 • рыхтаваць вуснае і пісьмовае выказванне з выкарыстаннем літаратуразнаўчых крыніц;

 • карыстацца даведачна-інфармацыйнай літаратурай;

 • прэзентаваць уласныя вусныя выказванні падчас публічных выступленняў на аратарскіх конкурсах, турнірах, дэбатах і г. д.;

 • рыхтаваць тэксты выступленняў для іх публікацыі ў школьных і грамадскіх перыядычных выданнях.

Такім чынам, у выніку працы на факультатыўных занятках “Выкажыся, каб я цябе ўбачыў!: Мастацтва вусных выказванняў” вучні набываюць вопыт самастойнай прамоўніцкай практыкі, авалодваюць спосабамі арганізацыі вусных і пісьмовых выказванняў, рэфлексійнымі ўменнямі ўласнай аратарскай дзейнасці. Пры гэтым пашыраецца літаратурная, культуралагічная, камунікатыўная кампетэнтнасць, удасканальваецца культура маўленчых паводзін, з’яўляюцца дадатковыя магчымасці для самавыражэння і рытарычнага развіцця маўленчай асобы вучня.

Літаратура

Асноўная

1. Асновы культуры маўлення і стылістыкі : вучэб. дапам. / У. В. Анічэнка, У. Д. Еўтухоў, В. А. Ляшчынская, Т. І. Тамашэвіч; пад рэд. У. В. Анічэнкі. – Мінск, 1992.

2. Булыка, А. М. Красамоўства ў Беларусі / А. М. Булыка, Л. М. Мінакова, А. А. Станкевіч. – Мінск, 2002.

3. Введенская, Л. А. Культура и искусство речи / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. – Ростов н/Д, 1995.

4. Далецкий, Ч. Риторика : заговори, и я скажу, кто ты : учеб. пособие / Ч. Далецкий. – М., 2003.

5. Каляда, А. А. Выразнае чытанне / А. А. Каляда. – Мінск, 1976.

6. Каляда, А. А. Мастацкае чытанне ў школе / А. А. Каляда. – Мінск, 1992.

7. Ладыженская, Т. А. Живое слово / Т. А. Ладыженская. – М., 1986.

8. Леонов, С. А. Речевая деятельность на уроках литературы в старших классах : Методические приёмы творческого изучения литературы : учеб. пособие / С. А. Леонов. – М., 1999.

9. Лепешаў, І. Я. Лінгвістычны аналіз тэксту / І. Я. Лепешаў. – Мінск, 2009.

10. Лепешаў, І. Я. Асновы культуры мовы і стылістыкі / І. Я. Лепешаў. – Мінск, 1989.

11. Малажай, Г. М. Лінгвістычны аналіз тэксту / Г. М. Малажай. – Мінск, 1982.

12. Маслова, В. А. Лингвистический анализ экспрессивности художественного текста / В. А. Маслова. – Минск, 1997.

13. Маслова, В. А. Филологический анализ поэтического текста / В. А. Маслова. – Минск, 1999.

14. Минеева, С. А. Полемика – диспут – дискуссия / С. А. Минеева. – М., 1990.

15. Міхневіч, А. Я. Слоўка за слоўкам : алф. давед. па культуры бел. мовы для ўсіх / А. Я. Міхневіч, Л. П. Кунцэвіч, Ю. В. Назаранка. – Мінск, 2006.

16. Мурына, Л. А. Рыторыка / Л. А. Мурына. – Мінск, 1998.

17. Никольская, С. Т. Техника речи / С. Т. Никольская. – М., 1978.

18. Рагойша, В. П. На шляху да Парнаса : даведнік маладога літаратара / В. П. Рагойша. – Мінск, 2003.

19. Рагойша, В. П. Паэтычны слоўнік / В. П. Рагойша. – 3-е выд. – Мінск, 2004.

20. Развивайте дар слова : факульт. курс “Теория и практика написания сочинений разных жанров (VII – VIII кл.)” : пособ. для учащихся / сост. Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. – М., 1982.

21. Руцкая, А. В. Жанры творчых прац па літаратуры : рэалізацыя камунікатыўнага навучання / А. В. Руцкая // Беларуская мова і літаратура. – 2005. – № 1. – С. 23 – 26.

22. Савкова, З. В. Искусство оратора : учеб. пособ. / З. В. Савкова. – 2-е изд., доп. – СПб., 2003.

23. Юрэвіч, А. К. Стылістыка беларускай мовы / А. К. Юрэвіч. – Мінск, 1992.

24. Цікоцкі, М. Я. Стылістыка беларускай мовы / М. Я. Цікоцкі. – Мінск, 1995.

25. Цікоцкі, М. Я. Стылістыка тэксту / М. Я. Цікоцкі. – Мінск, 2002.

26. Язерская, С. А. Асновы культуры маўлення / С. А. Язерская. – Мінск, 2004.

27. Яфімава, М. Б. Гучыць жывое слова : Гурток выразнага чытання / М. Б. Яфімава. – Мінск, 1983.Дадатковая

1. Абабурка, М. В. Культура беларускай мовы / М. В. Абабурка. – Мінск, 1994.

2. Андроников, И. Л. Я хочу рассказать вам... / И. Л. Андроников. – М., 1962.

3. Беларускія пісьменнікі : даведнік. – Мінск, 1994.

4. Верціхоўская, М. І. Урокі літаратуры : пошук і творчасць : дапам. для настаўнікаў / М. І Верціхоўская. – Мінск : Литература и Искусство, 2008.

5. Винокур, Т. Г. Говорящий и слушающий : варианты речевого поведения / Т. Г. Винокур. – М., 1993.

6. Каўрус, А. А. Стылістыка беларускай мовы / А. А. Каўрус. – Мінск, 1992.

7. Куліковіч, У. І. Алімпіяды па беларускай мове / У. І. Куліковіч. – Мінск, 2007.

8. Лабунская, В. А. Невербальное поведение / В. А. Лабунская. – Ростов н/Д, 1985.

9. Маров, В. Н. Риторика – учителю / В. Н. Маров, Д. Х Вагапова, Г. Зыбина, Ю. В. Виньков. – Пермь, 1993.

10. Опыты анализа художественного текста. – М., 2008.

11. Поэтика художественного текста на уроках литературы. – М., 1997.

12. Ревуцкий, О. Основы коммуникативно-смыслового анализа художественного текста / О. Ревуцкий. – Мозырь, 2002.

13. Цыбульская, С. І. Настольная кніга настаўніка беларускай мовы і літаратуры : метад. рэкамендацыі і нарматыўныя патрабаванні / аўтар-склад. С. І. Цыбульская. – Мінск, 2007.

14. Чертов, В. Ф. Слово – образ – смысл : Филологический анализ литературного произведения / В. Ф. Чертов [и др.]. – М., 2007.

15. Юрэвіч, У. М. Слова жывое, роднае, гаваркое / У. М. Юрэвіч. – Мінск, 1998.

16. Яскевіч, А. Філосафы і красамоўцы Беларусі / А. Яскевіч // Беларуская думка. – 2003. – № 2. – С. 52 – 61.

17. Творы па беларускай літаратуры для завучвання на памяць (паэмы, вершы, проза, песні) : мастацкае электроннае выданне на 2 кампакт-дысках. – Мінск : Маст. літ., 2006 – 2007.Для самастойнага чытання

1. Булахов, М. Г. “Слово о полку Игореве” в литературе, искусстве, науке / М. Г. Булахаў. – Мінск, 1989.

2. Мельнікаў, А. А. З неапублікаванай спадчыны / А. А. Мельнікаў. – Мінск, 2005.

3. Мельнікаў, А. А. Кірыл, епіскап Тураўскі / А. А. Мельнікаў. – Мінск, 1997.

4. Старажытная беларуская літаратура (XII – XVII стст.) / уклад., прадм., камент. І. Саверчанкі. – Мінск, 2007.

5. Чамярыцкі, В. Неўміручая песня Старажытнай Русі / В. Чамярыцкі // Слова пра паход Ігаравы : паэма; Гусоўскі, М. Песня пра зубра : паэма. – Мінск, 1999. – С. 5 – 19.

6. Беларускія летапісы і хронікі / уклад. А. Мельнікава. – Мінск, 1997.

7. Галенчанка, Г. Я. Францыск Скарына – беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар / Г. Я. Галенчанка. – Мінск, 1998.

8. Каўка, А. Тут мой народ : Францыск Скарына і беларуская літаратура ХVІ – пачатку ХХ ст. / А. Каўка. – Мінск, 1989.

9. Скарына і яго эпоха / В. А. Чамярыцкі [і інш.]. – Мінск, 1990.

10. Францыск Скарына і яго час : энцыкл. даведнік / рэдкал. І. П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 1988.

11. Яскевіч, А. А. Творы Ф. Скарыны / А. А. Яскевіч. – Мінск, 1995.

12. Кісялёў, Г. Радаводнае дрэва : Каліноўскі – эпоха – наступнікі / Г. Кісялёў. – Мінск, 1994.

13. Кісялёў, Г. Рыцар свабоды / Г. Кісялёў // Каліноўскі, К. За нашую вольнасць : творы, дакументы. / – Мінск, 1999. – С. 3 – 24.14. Лужанін, М. Колас расказвае пра сябе / М. Лужанін. – Мінск, 1982.
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка