В. С. Новак фалькларыстыка тэкст лекцыі па тэме
старонка2/7
Дата канвертавання30.04.2016
Памер1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Традыцыі вясельнай абраднасці беларусаў

Структура вясельнай абраднасці Столінскага раёна Брэсцкай вобласці ўключае такія асноўныя абрадавыя этапы, як пярэпыты і сватанне, каравай, пасад, вяселле ў хаце нявесты, ад’езд дружыны да хаты жаніха, вяселле ў хаце жаніха, дзяльба каравая, паслявясельная частка (пярэзвы, “пярэводзіны”, “адведкі”). На Століншчыне давясельная частка складаецца з двух этапаў – пярэпытаў і сватання. Адзначым, што такі абрад, як пярэпыты, практычна сёння не існуе, бо маладыя самі вырашаюць пытанне аб згодзе на шлюб, а бацькі ўдзел у гэтым не прымаюць. Што датычыць сватання, то, напрыклад, у вёсцы Рубель Столінскага р-на малады прыходзіў у хату да сваёй абранніцы і нёс для ўсёй сям’і маладой “пасталы” (лапці), якія кідаў на сярэдзіну хаты і гаварыў: “Ці подобненькі постолікі?”. Калі дзяўчына згодна выйсці за яго замуж, то казалі: “Подобенькі”. Пасля гэтага хлопец пасылаў сваіх сватоў да бацькоў дзяўчыны. Старэйшага свата ў мясцовай вясельнай традыцыі называлі “татусём”. Падчас сватання мелі месца такія рытуалы, як рытуал благаслаўлення нявесты з боку бацькоў і рытуальны дыялог паміж бацькамі маладых. Сватанне ў вёсцы Гальцы Столінскага р-на суправаджалася песняй “Ой, у полі бярозанька развіта”. Адзначым, што са сватаннем, якое адбывалася ў жартаўлівай форме і суправаджалася цікавымі іншасказальнымі дыялогамі, быў звязаны на Гомельшчыне і на Брэстчыне рытуал выкупу нявесты: “Звычайна радня са стараны маладой нявесту хавае і паказвае падстаўную, затым пасля выкупу выводзяць сапраўдную” (в. Грабяні Лельчыцкага р-на Гомельскай вобл.), бацькі нявесты заўсёды прасілі выкуп: “Дасце карову, бочку зерня, пярыну, аддамо нашу дачку” (в. Маневеж Драгічынскага р-на Брэсцкай вобл.).

Уласна вяселле на Століншчыне пачыналася з замешвання цеста на каравай і з яго выпечкі. Кожны этап каравайнага абраду суправаджаўся ў строгай паслядоўнасці з прыгатаваннем абрадавага хлеба тэматычна звязанымі паміж сабой песнямі. У вёсках Харомск і Рубель рыхтавалі два караваі: адзін у нявесты, а другі – у жаніха. У названых вёсках выконвалі рытуал абменьвання караваямі, якія выпякалі ў форме месяца. У хлебе-караваі, паводле павер’яў, быў увасоблены Бог продак, таму невыпадкова ў каравайных песнях прасілі яго прыйсці “з неба каравай учыняці, замясіці...”:
Спуціса з неба,

Ты цепэр нам трэба,

Сядзь дэй на покуцці,

Будзь нам дэй до помачы,

Посвэці нам з гаю,

Дэй до нашого короваю,

Посвэці яснэнько,

Шчоб было светленько (в. Рубель).
Ідэя ўрадлівасці аб’ядноўвае цэлую групу каравайных песень і рытуалаў, якія выконваліся з мэтай магічнага ўздзеяння на раслінны свет, каб атрымаць багаты ўраджай.

Абрад выпечкі і ўпрыгожвання каравая на Століншчыне захоўвае агульнатрадыцыйную вясельную аснову, аднак, выяўляе і адметныя рэгіянальныя асаблівасці: выпечка караваяў у выглядзе “месяцаў”, рытуал абменьвання імі з боку маладых, цікавыя павер’і, звязаныя з выпечкай і ўпрыгожваннем каравая. Адметным у структуры вяселля Брэсцкага Палесся быў і абрад пасада, які пачынаўся з “прыбірання нявесты”: звычайна яе “ўбіралі дружкі”, садзілі на дзяжу, пакрытую аўчынай, і ў гэты час прысутныя выконвалі песню:


Не тоскуйце, дзеўкі, вы по мне,

Позбірайце краскі вы мое,

Краскі мое да позбірайце,

У пучэчкі повязайце,

Вейце вэнкі шчо недзеленькі,

Успомінайце шчо годзінонькі (в. Беражное).
Зазначым, што на Століншчыне адбываўся толькі абрад пасада маладой, “маладога на пасад у нашай мясцовасці не садзілі”. Перад тым, як ехаць да маладой, малады і яго дружына садзіліся за сталы, а пасля “скідвалі грошы маладому на шчаслівую дарогу” (в. Харомск).

Адметнасцю вяселля на Століншчыне з’яўляецца і такі факт: перад тым, як ехаць у царкву, маладых садзілі на пасад разам. Прычым, заключнай часткай пасаду было рытуальнае пакрыванне галавы маладой хусткай, ручніком, або кавалкам палатна. Перад ад’ездам у царкву бацькі маладой тры разы “пераходзяць дарогу з хлебам і соллю”. Пры гэтым сваты выконваюць песню:


Постой, зяцю, хоць хвіліноньку,

Подзіўлюса на дзеціноньку.

Трэба было не хваліціса,

Посадзіці дэй дзівіціса,

Ой, мы её не хваліліса,

Не садзілі, не дзівіліса (в. Беражное, в. Харомск).
Надзвычай сціплыя звесткі пра пасад пададзены ў кнізе “Палескае вяселле” (Мн., 1984). Што датычыць апісанняў гэтага моманту на Брэстчыне, то яны, на наш погляд, не адрозніваюцца багаццем рытуалаў і адпаведных песень. Як адзначыла Г.П. Труш з вёскі Маневеж Драгічынскага р-на, “замест пасада існаваў абход стала. Перад вянчаннем жаніх гэта рабіў у сваёй хаце, нявеста ў сваёй, у асноўным у той жа дзень раніцай. Пасярод – стол, на стале – хлеб, соль, абраз. Сядзяць маці і бацька. Жаніх абходзіць стол тры разы, цалуе хлеб, абраз і развітваецца з бацькамі. Нявеста робіць тое ж самае ў сябе ў хаце”.

Падчас вяселля ў хаце маладой выконваюцца наступныя абрады, якія сімвалізуюць яднанне маладых: цалаванне маладых, абмен падарункамі паміж “радамі”, “успавіванне” маладых, спажыванне агульнай рытуальнай стравы. Сярод гэтых рытуалаў асабліва вылучаецца рытуал “успавівання маладых”, які быў запісаны ў в. Беражное: “Хросная маці з наміткою ў руках подыходзіць до молодых і кажэ: “Сватовэ, пановэ, позвольце нашых молодых усповіць”. Вона бэрэ намітку, абкручвае её вокруг голоў молодых і кажэ: “Пэршы род, другі род, трэці род – усяго гарод”. После гэтого намітку вешаюць на печ у хаце маладой” (в. Беражное). Прыведзены абрад суправаджаецца песняй-ілюстрацыяй:


Успавівшініца скачэ,

Ой, наша молодая плачэ.

Ой, дзеўкі, дзеўкі, вы мое,

Позбірайце краскі вы мое,

Краскі мое позбірайце,

У вэночкі позвівайце.

Вейце вэночкі шчо суботанькі,

Успомінайце шчо недзеленькі (в. Беражное).
Вяселле ў хаце маладой уключае такія рытуалы, як рытуал абмену падарункамі паміж дружкамі маладога і маладой і рытуал адорвання падарункамі сватоў.

Напярэдадні вяселля ў хаце жаніха адбываліся такія абрадавыя сімвалічныя дзеянні, як сустрэча маладых не толькі бацькамі жаніха, але і іншымі запрошанымі на вяселле гасцямі, благаслаўленне маладых, абсыпанне іх хмелем і жытам, рытуал запрашэння бацькам жаніха маладых за вясельны стол.

Для паслявясельнай часткі Брэстчыны характэрны такія тэрміналагічныя назвы, як “пярэзвы” (в. Беражное), “пярэводзіны” (в. Харомск), “адведкі” (в. Рубель). Сутнасць такіх абрадавых момантаў адна і тая ж. Узаемнае наведванне бацькоў маладых адбываецца праз пэўны час пасля вяселля. На пачастунак запрашаюцца блізкія сваякі. Спачатку маладыя разам з бацькамі жаніха і яго родзічамі ідуць да бацькоў нявесты ў першую нядзелю пасля вяселля. Нявеста да гэтага дня не мае права наведваць сваіх бацькоў. На наступны дзень са сваёй часткай каравая да бацькоў жаніха “на перазоў” ідуць бацькі і родзічы нявесты.

На Брэстчыне другі дзень вяселля з’яўляецца самым вясёлым днём, калі госці нявесты з яе “прыданым” ехалі ў перазоў да жаніха (в. Дружылавічы Іванаўскага р-на, Дземянцей Л., Навумавец В. у 1981 г.). Гэты абрадавы момант блізкі па назве, абрадавых дзеяннях да паслявясельнай часткі на Гомельшчыне, якая ў некаторых вёсках мела нават назву “пярэзвы”. На другі дзень вяселля ў мясцовасцях Гомельскай вобласці госці жаніха збіраліся ехаць да нявесты. У гэты дзень адбываліся такія рытуалы, як сустрэча маладога і яго дружыны цёшчай, абсыпанне зернем нявесты, торг паміж дружкамі жаніха і дружкамі нявесты, выкуп нявесты і яе прыданага дружынай жаніха, развітанне маладой з бацькамі, сустрэча маладых у хаце маладога яго бацькамі, частаванне жанчын-прыданак.

Трэці дзень вяселля звязаны з дзяльбой каравая і на Брэстчыне, і на Гомельшчыне. Як было адзначана вышэй, абодва караваі на Гомельшчыне дзеляць, як і пякуць, паасобку, а на Брэстчыне “на стол ставяць каравай жаніха і нявесты” (в. Маневеж Драгічынскага р-на).

Умоўна вылучаная паслявясельная абраднасць беларусаў Брэсцкага Палесся сімвалізавала далучэнне нявесты да новага сямейнага ўкладу жыцця, забеспячэнне шчаслівага жыцця маладым, пажаданне працягу роду. 3 гэтай часткай звязаны шэраг рытуалаў ачышчальнага характару, накіраваных на ахову дома ад уздзеяння злосных духаў, звышнатуральных істот.

Структура вясельнай абраднасці Брэсцкага Палесся ў асноўным супадае са структурай агульнабеларускага вяселля, а таксама ў некаторых абрадавых момантах вылучаецца спецыфічна адметнымі рысамі, якія закранаюць розныя ўзроўні: сістэму вобразаў, прыкмет і павер’яў, міфалагічных вераванняў, кампазіцыю, вербальна-песеннае суправаджэнне.

“Асноўныя вясельныя абрады супадаюць ва ўсіх мясцовасцях Беларусі. Адхіленні датычацца галоўным чынам мясцовых асаблівасцей. Напрыклад, у в. Верхні Церабяжоў Столінскага раёна каравай пякуць, а потым дзеляць толькі ў доме жаніха. У доме нявесты пякуць прадаўгаватыя пірагі, абвітыя пляцёнкай з цеста (у выглядзе дзявоцкай касы). Гэтыя вясельныя пірагі называюцца вярчамі. Калі маладая пакідае родны дом, яна бярэ верч з сабой, а ў доме жаніха кладзе яго на печ. У пэўны час верч называецца снеданнем. Па звычаю, раніцай на другі дзень вяселля радня маладой (хросная маці, цёткі, замужнія сёстры) вязе да яе матчына снеданне, у якое абавязкова ўваходзіць верч” [20, с. 53].

Свае рэгіянальныя адметнасці мае вяселле і ў такіх рэгіёнах Беларусі, як Магілёўшчына і Віцебшчына. Звернемся непасрэдна да структуры вясельнай абраднасці на Магілёўшчыне. Адзначым, што асноўныя структурныя моманты вяселля – гэта заручыны, вечаруха, каравай, прыезд дружыны жаніха па нявесту, пасад, вянчанне, абрад “дарэння”, развітанне нявесты з родным домам, вяселле ў хаце маладога, другі і трэці дні вяселля. Абрадавы момант заручыны (запоіны) адбываўся, калі была дасягнута дамоўленасць сватоў. На заручыны ўсю сваю радню павінна была запрашаць сама нявеста. Сярод асноўных рытуалаў гэтага вясельнага этапу можна назваць такія, як адорванне нявестай радні жаніха ручнікамі і палатном, адорванне жаніхом сваёй абранніцы грашыма, выкананне адпаведных песень, у якіх знайшла адлюстраванне абрадавая сітуацыя заручын (“На заручыны пазвалі”, “Да прапойнічак-татка” (в. Малыя Бортнікі Бабруйскага раёна), “Заручанкі-закручанкі, Бог нам даў” (в. Бяседавічы Хоцімскага раёна). Тэрмінам “вечаруха” на Магілёўшчыне, у прыватнасці ў Хоцімскім раёне, называлі развітальны вечар, які ладзілі жаніх і нявеста для сваіх сяброў напярэдадні вяселля. Атмасфера незвычайнай эмацыянальнай псіхалагічнай напружанасці адлюстравалася ў песнях, якімі суправаджаўся гэты абрадавы этап: “Станьця, дзевачкі, у кружку”; “Хадзіла Манечка па расе”; “Дзевачкі мае, прыдзіце ка мне” (в. Ліпаўка Хоцімскага раёна).

Свае рэгіянальныя адметнасці меў абрад пасаду на Магілёўшчыне. Напрыклад, у Слаўгарадскім раёне “нявесту, апрануўшы ў вясельны ўбор, вялі на пасад, г.зн. садзілі на кажух за сталом, які стаяў каля ганка, і з ёю разам падвянесніц: госці дарылі маладую, пасля дзялілі каравай. У Быхаўскім раёне на пасад нявесту вялі падвянесніцы пасля прыезду жаніха па загаду яе старшага брата. У Мсціслаўскім раёне пасад абоіх маладых адбываўся разам у хаце нявесты перад вянчаннем: іх абводзілі тры разы вакол стала і садзілі на кут на кажух” [21, с. 65].

Каравайны абрад на Магілёўшчыне быў развіты не ва ўсіх раёнах. Напрыклад, у Мсціслаўскім і Хоцімскім раёнах каравайных песень не выконвалі, хаця каравай абавязкова прысутнічаў на вяселлі. У Слаўгарадскім і Быхаўскім раёнах існаваў разгорнуты каравайны абрад: “каравай гатавалі хросныя маці маладых, якім дапамагалі сваячкі жаніха ці сяброўкі нявесты, пяклі каравай у суботу, напярэдадні вяселля”. Выкананне каравайнага абраду ў Бабруйскім, Асіповіцкім і Глузскім раёнах суправаджалася каравайнымі песнямі. Паслявясельная частка на Магілёўшчыне ў асноўным мела назву “цыганы”.

Вясельная абраднасць на Віцебшчыне пачыналася з абраду сватання. Напрыклад, у вёсцы Васіліны Пастаўскага раёна пры ўмове згоды нявесты на шлюб, напітак, які быў прынесены сватамі, пералівалі ў пустую бутэльку, якую дзяўчына ўкручвала ў пояс, а затым надзяляла ўсіх сватоў тонкай ільняной тканінай. Абрадавы момант сватання ў гэтай мясцовасці меў яшчэ назву першыя заручыны, у час якіх вясельныя песні не спяваліся. Другія заручыны, як правіла, адбываліся ў наступную суботу і суправаджаліся песнямі: “Прапіла маці дачку”. У час зборнай суботы “маладая разлівала ваду, якой быў паліты яе вянок, у сподачкі, і сяброўкі выпівалі, каб хутчэй выйсці замуж”. Абрад пасаду ў маладога і маладой выконваўся аднолькава. Розніца толькі была ў тым, што ў нявесты ён суправаджаўся песнямі, а ў жаніха песні не выконваліся. Абрад адорвання маладых адбываўся двойчы: у нядзельную раніцу пасля пасада і ў час вясельнага застолля. Пасля заканчэння абраду вянчання фату маладой накідвалі на дзяўчат, якія стаялі побач, “каб яны не заседзеліся ў дзеўках”. Калі сустракалі бацькі маладых, то на ганку рассцілалі кажух, на які маладыя станавіліся, “каб багата жылі, і вадзіліся авечкі”.

У вёсцы Гомель Полацкага раёна Віцебскай вобласці напярэдадні вяселля бацька або брат маладой ішлі ў лес і высякалі маленькую ёлачку, якую затым упрыгожвалі і ўтыкалі ў каравай, які рыхтавалі ў хаце маладой. Адметным быў той факт, што ў гэтай мясцовасці рыхтавалі вялікі каравай для маладой і маленькі каравай жаніху. Калі каравай маладой упрыгожвалі, то каравай жаніха “не ўкрашалі”. Цікавым момантам у вясельнай абраднасці вёскі Шумацёнкі Полацкага раёна з’яўляўся такі, як “закідваць маладую”: “Сваты хустку на маладуху кідаюць. Калі закінуць – тады бясплатна яе забіраюць”. У вёсцы Смалькі Гарадоцкага раёна, калі дзяўчына не жадала выходзіць замуж, то яе сяброўкі плялі гарохавы вянок і “надзявалі на няўдалага жаніха”. Структура вясельнай абраднасці ў вёсцы Міхасёнкі Міёрскага раёна складаецца з такіх абрадавых момантаў, як сватанне, вяселле ў хаце маладой, прыезд дружыны маладога да нявесты (“Косю, з двара, з двара”), ад’езд маладых да хаты маладога, вяселле ў хаце маладога. Цікавай была паслявясельная частка ў вёсцы Слабодка Браслаўскага раёна. Бацькоў “маладухі госці садзілі на барану і адвозілі ад дома, а маладуха павінна была выкупіць свёкра і свякроўку гарэлкай”.

Фальклорна-этнаграфічныя матэрыялы па вясельнай абраднасці Віцебскай вобласці былі зафіксаваны ў такіх мясцовасцях, як вв. Свяціца, Бікульнічы, Гомель, Шумацёнкі Полацкага раёна; в. Смалькі Гарадоцкага раёна; в. Станюкі Сенненскага раёна; в. Міхасёнкі Міёрскага раёна; вв. Слабодка, Далёкія Браслаўскага раёна; в. Баброва Лепельскага раёна; в. Бародзіна Расонскага раёна. Традыцыі вясельнай абраднасці на Магілёўшчыне былі зафіксаваны ў в. Лапічы Асіповіцкага раёна; в. Цёмны Лес Дрыбінскага раёна; в. Макранскія Хутары Быхаўскага раёна; в. Малыя Бортнікі Бабруйскага раёна; в. Ліпаўка Хоцімскага раена; в. Лютня Мсціслаўскага раёна.

Вясельная абраднасць і паэзія Мінскай вобласці вылучаецца таксама непаўторнымі рысамі, якія датычаць як асобных структурных элементаў, так і сістэмы міфалагічных прыкмет і павер’яў. Для сватання характэрны традыцыйны рытуальны дыялог паміж бацькамі жаніха і нявесты. Адметнасцю давясельнай часткі былі такія этапы, як малыя і вялікія запоіны, з якімі быў звязаны рытуал дамоўленасці наконт пасаду.

Заключным этапам давясельнай часткі быў этап заручын, сярод рытуалаў якіх можна назваць рытуал абвязвання ручнікамі сватоў, абменьванне падарункамі, вызначэнне тэрміна вяселля. Уласна вяселле, як і ў іншых рэгіёнах Беларусі, пачыналася з замешвання цеста на каравай. У некаторых вёсках Міншчыны адбываўся гэты рытуал у дзень вяселля, а ў некаторых месцах – у зборную суботу.

У в. Сяргеевічы Пухавіцкага раёна абрад “каравая” пачынаўся “з благаслаўлення на каравай”, калі садзілі яго ў печ, таксама прасілі благаславення.

Зборная субота – важны абрадавы этап вяселля, абавязкова рабілі вяночак, вышывалі ручнікі, спявалі песні. Найбольш развіты гэты этап ва ўсходняй частцы Мінскай вобласці.

Вяселле ў маладой і маладога пачыналася адначасова. Калі маладая збіралася з маладым ад’язджаць да яго, то апраналася ў суседняй хаце, у в. Азерыцкая Слабада Смалявіцкага раёна абавязкова “выкуплялі ўваход у хату і кветкі”.

Пасад нявесты ў в. Шчэса Вілейскага раёна ўключаў такія элементы, як пакрыванне дзяўчыны матэрыяй, падстрыганне і падсмальванне валасоў, заплятанне касы дзяўчыне (звычайна гэта рабіла шаферка). У в. Ракаў Валожынскага раёна, паводле ўспамінаў М.М. Набароўскай, пасад адбываўся наступным чынам: “Пачыналі ад таго, што слалі на стале абрус і спускалі яго на пол – чым даўжэйша, аж да дзверы… Колькі хватала. А на стале ставілі абраз, часцей Матку Боску ці Мікалая-цудатворца. А пры абразе свечкі палілі. І з боку пры абрусе ставілі калоду дубовую, а як не было дубовай, то хоць якую. Калоду прыносіў бацька і слаў на яе кажух аўчынай дагары. Маладую заводзілі цераз дзверы, яна кленчыла пры стале перад абразом і малілася. Тады да яе падыходзіў брат, браў за касу і вёў да калоды, што і з кажухом. Ён садзіў яе на кажух, яна падбірала ногі, каб на зямлі не стаялі, а ён у той час нешта казаў шэптам” [22, с. 179].

Пасля абраду вянчання на застоллі ў в. Азярыцкая Слабада выконвалі велічальныя песні кожнаму хлопцу і дзяўчыне з дружыны маладога. Калі адпраўляюць маладую да маладога, то адорваюць яе “на каравай”, першымі адорвала маці, бацька, родныя. Распаўсюджаным звычаем на Міншчыне быў звычай абсыпання жытам маладых (в. Азярыцкая Слабада Смалявіцкага раёна).

Вяселле ў маладога “ідзе сваім ходам, калі прыязджаюць маладыя, ім перагароджваюць дарогу. Нявеста павінна стаць на дзяжу”, затым адбываецца адорванне маладой свякрухі.

Абрад завівання маладой – неад’емны этап вяселля ў хаце маладога, калі “маладую пераводзілі ў жаноцкі стан”, выконваючы пэўныя сімвалічныя дзеянні. Прывядзем прыклад сучасных фальклорна-этнаграфічных звестак пра вясельны абрад у в. Кішчына Барысаўскага раёна Мінскай вобласці.

Сватанне адбывалася ў традыцыйнай форме, меў месца іншасказальны рытуальны дыялог, звязаны з купляй-продажам цялушкі. Падчас сватання адбываўся пасад (калода, пакрытая вывернутым кажухом). Калі садзілі на пасад, выконвалі песню: “Благаславіце нашу маладую княгіню, // На пасадзе сесці, на шчаслівым месце, // Русы валасы пастрыгчы. // Бог благаславіць”.

Адметным мясцовым звычаем быў такі звычай, як выкладванне з тоўстага шнура на галаве маладой крыжа з выкананнем песні “Благаславі, Госпад Бог”.

Вясельны абрад у вёсцы Выдрыца Крупскага раёна Мінскай вобласці складаўся з такіх абрадавых этапаў, як сватанне, запоіны, зборная субота, вянчанне. Абрад пераводу маладой у жаноцкі стан адбываўся на другі дзень вяселля, калі “ў нявесты знімаюць вянок і завязываюць платок”. Абрад дзяльбы каравая адбываецца ў хаце маладога, але дзеляць каравай, які прывезла з сабой маладая. Запоіны замацоўвалі згоду на шлюб: “калі праходзілі запоіны, то счыталі, што свадзьба будзіць абязацельна”.

На тэрыторыі Копыльскага раёна Мінскай вобласці былі свае адметнасці мясцовага характару і закраналі яны структуру, сістэму вобразаў і міфалагічных прыкмет і павер’яў.

У вёсцы Семежава традыцыйнае сватанне, калі дасягалася згода на шлюб, завяршалася тым, што маладыя ішлі запрашаць родзічаў на вяселле.

Лакальнай адметнасцю запоін з’яўлялася адорванне з боку роду маладога маладой і яе блізкіх і наадварот, “маладая дорыць падаркі роду маладога”. Калі дзяўчына не дае згоды на шлюб, то павінна вярнуць маладому “хлеб і гарэлку назад”.

У вёсцы Семежава Копыльскага раёна вядзецца своеасаблівая падрыхтоўка да вяселля: “дружкі мыюць падлогу, падметаюць двор, нацягваюць навалачкі з вышытымі ромбамі з двух бакоў на падушкі, што дараць маладой бацькі. Пачынаецца вяселле ў суботу, гуляюць толькі друзья маладых, толькі маладзёж”.

Рытуал сустрэчы маладога бацькамі маладой суправаджаецца частаваннем мёдам, гарэлкай і выкананнем песні “Ой, выйшла маці да зяця вітаці”. Рытуал выкупу маладой з боку маладога ажыццяўляецца старшай дружкай і суправаджаецца таксама песняй жартоўнага зместу: “Да казалі, дружко вельмі хорош, // А ж у нашаго дружка буслаў нос”. Абрадавы момант сустрэчы маладых у доме маладога звязаны з выкананнем песень “Выйдзі, выйдзі, мамачко, паглядзі”, “Ой, знаці, знаці, што чужая маці” і з рытуалам “пакрывання маладых чырвонай хусткай”.

Цікавымі мясцовымі асаблівасцямі з’яўляюцца такія рытуальныя дзеянні маладых, як “набіранне дружкам вады з калодзежа, упрыгожванне ручнікамі хлявоў і варот, упрыгожванне калодзежа вышытым ручніком, а затым “маладая з маладым нясуць вядро з вадою, накрытае платком, на мезеных пальцах у сад, выліваць пад яблыню”. Дадзены фрагмент звязаны з прадуцыравальнай магіяй.

Сярод іншых абрадавых дзеянняў у хаце маладой вылучаюцца такія, як разыгрыванне сцэнкі выбару сапраўднай нявесты, праверка ў танцах фізічных якасцей маладой.

На другі дзень вяселля ў хаце маладога “маці маладога прыносіць “прасніцу”, і маладая прадзе”, а госці адорваюць падарункамі, кідаючы іх “на прасніцу”.

У вёсцы Маставікі Мядзельскага раёна сярод вясельных этапаў вылучаліся сватанне, “прапоіны”, агляд дома жэніха, “дзявочын вечар”.

Сімвалам згоды на шлюб з’яўлялася абвязаная палатном бутэлька з жытам, якую дзяўчына аддавала сватам. Зборная субота мела лакальную назву “дзявочын вечар”, суправаджалася выкананнем песень “Зборная суботка настала”, “Пайшла Настачка ў агарод”. Пасад таксама меў месца ў сістэме мясцовага вяселля: “Нявесту ад парога вядуць два браты па палатку, гучыць песня “Лятуць, лятуць два лебедзі цераз сад”. Рытуал благаславення маладой у роднай хаце ажыццяўляецца яе бацькамі і сватамі. Каб засцерагчыся ад злых духаў, дружына маладой павінна была тройчы “па сонцу” абысці вакол сталоў. Рытуал выкупу прыданага з боку маладога адбываўся наступным чынам: “На прыданае садзяцца дзеці і не аддаюць, пакуль малады не дае выкуп”.

Запісаныя звесткі па вясельнай абраданасці і паэзіі на тэрыторыі Мінскай вобласці адрозніваюцца, у параўнанні з вяселлем Гомельшчыны сціпласцю рытуалаў, абрадавых дзеянняў, міфалагічных вераванняў.

Звернемся да характарыстыкі вясельных традыцый Гродзеншчыны. Адзначым, што ў параўнанні з вяселлем Гомельшчыны, заходнебеларуская вясельная традыцыя выглядае больш збеднена. Калі на тэрыторыі Гомельскай вобласці яшчэ нават сёння даволі ўстойліва захоўваюцца ў народнай памяці жыхароў розных вёсак асобныя этапы вяселля, то даволі нераўнамерна прадстаўлена вясельная традыцыя на Гродзеншчыне. У найбольш поўным выглядзе яна захавалася ў Астравецкім, Дзятлаўскім, Ваўкавыскім, Навагрудскім, Ашмянскім, Смаргонскім раёнах. Паводле даследаванняў, праведзеных Т.Б. Варфаламеевай, апісанні вяселляў названых мясцовасцей сканцэнтравалі ў сабе “характэрныя абрадава-этнаграфічныя і песенныя рысы традыцыйнага вяселля цэнтральнай зоны беларускага Панямоння: даволі развіты цыкл каравайных абрадаў, развітыя абрады пасаду і маладой, і маладога, адсутнасць у значнай колькасці мясцовых традыцый абрадаў, звязаных з расчэсваннем, “адразаннем” і выкупам касы маладой, а таксама абраду адзявання ёй жаночага галаўнога ўбору і г.д.” [17].

Пра вясельную традыцыю ў мінулым на заходніх землях Беларусі можна даведацца з дарэвалюцыйных запісаў, зробленых на тэрыторыі Ваўкавыскага і Ашмянскага паветаў Віленскай губерні, а таксама ў в. Парэчча Слонімскага павета [18].

Цікавасць уяўляюць і сучасныя запісы вясельнай абраднасці і паэзіі на Гродзеншчыне. Заўважым, што структура класічнага беларускага вяселля цалкам захоўваецца ў рэгіянальным вяселлі раёнаў Гродзенскай вобласці. Напрыклад, паводле звестак, запісаных у Астравецкім, Воранаўскім, Гродзенскім, Мастоўскім, Слонімскім, Шчучынскім раёнах, структура вяселля на Гродзеншчыне ўключае такія абрадавыя этапы, як запыты, сватанне, заручыны, дзявочнік, каравай, запрашэнне гасцей, першы дзень вяселля, другі дзень вяселля, вяселле ў маладога, гасціна.

У вёсцы Мілаванне Слонімскага раёна сватанне і заручыны, як адзначылі інфарматары, супадаюць у часе правядзення: “Сваты бываюць суботаю. Вот ужэ малады ўходзіць са сватам у хату, але бэльку не пераходзяць, гавораць: “Сват прысланы, каб быў стол засланы, // Дзе тая кветка, што цвіла ўлетку?”. Адзначым такія асаблівасці вясельнай традыцыі сватання на Гродзеншчыне, як адсутнасць дзяўчыны пры размове сватоў, “наварочванне чаркі на бутэльку з гарэлкай” пры ўмове згоды на шлюб. Пра няўдалае сватанне на Гродзеншчыне гаварылі: “спаліць хадляўкі” (в. Геранёны Іеўскага раёна); “пайсці дахаты з аўсяным боханам” (ні з чым) (в. Замасцяны Шчучынскага раёна) [19]. Асаблівасцю заручын з’яўлялася такое абрадавае дзеянне, якое было вядома ў народзе пад назвай “падаць на запаведзь”. Як указваюць М.А. Даніловіч, Н.К. Памецька, І.В. Піваварчык, сутнасць апошняга заключалася ў тым, што “святар падчас імшы за прызначаную суму грошай абвяшчае народу, што такая паненка выходзіць замуж за такога кавалера” [19, с. 10]. “У час, які адводзіўся для гэтага звычая (ад двух да пяці тыдняў), бацюшка чытаў запаведзі і пытаўся ў прыхаджан, ці не ведаюць яны чаго такога, што магло б перашкодзіць шлюбу: ці не з’яўляюцца маладыя сваякамі, ці няма ў іх іншай пары? За тыдзень да вяселля бацюшка абвяшчаў аб яго тэрміне сваёй пастве” [17, с. 8].

Асноўныя рытуалы дзявочніка – гэта падрыхтоўка вянка і кветак для дружыны маладога і маладой, выкуп вянка нявесты яе раднёй, заплятанне касы, пачастунак. Цікава заўважыць, што не ўсюды на тэрыторыі Гродзеншчыны быў вядомы рытуал пляцення вянка ў маладой, “у некаторых мясцовасцях вянок маладой плялі ў маладога” [19, с. 13].

На тэрыторыі Гродзеншчыны ладзілі вяселле “на два бакі”, два вясельныя застоллі ў хаце бацькоў жаніха і ў хаце бацькоў нявесты.

Асноўнымі рытуаламі першага дня вяселля ў хаце маладой з’яўляюцца наступныя: сустрэча бацькамі маладой дружыны маладога, торг апошняй за маладую; звядзенне, злучэнне дружыны жаніха з дружынай нявесты, абрад дарэння, пасад маладой; ад’езд да вянчання; вянчанне, частаванне гасцей у хаце маладой, рытуал “іграць марш”, уласна абрад дарэння. Рытуалы ў час вяселля ў хаце маладога наступныя: сустрэча маладых бацькамі жаніха, завязванне хусткі маладой, вясельнае застоллле. “Заканчваецца вяселле “гасцінай”, якая мае некалькі дзей: “гасціна”, “перша гасціна”, “першы пачастунак”, “салодка водка”, “пірагі” [19, с. 33].

Паслявясельная частка на Гродзеншчыне, як і на Гомельшчыне, мае ў залежнасці ад мясцовасці свае лакальныя назвы, напрыклад, “на пірагі”, “у госці”, “пярэзвы” і інш.

Як бачым, вясельная традыцыя Гродзеншчыны захоўвае адметныя асаблівасці абрадаў і рытуалаў, багацце вясельнай песеннай лірыкі.
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка