V opatovicích nad Labem, dne dubna 2012
Дата канвертавання17.04.2016
Памер40.58 Kb.
V Opatovicích nad Labem, dne 5. dubna 2012

Na vědomí:


Krajský úřad Královéhradeckého kraje

ZP – odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny

Ing. Miloš Čejka – vedoucí oddělení (mcejka@kr-kralovehradecky.cz)

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové
Krajský úřad Pardubického kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody

RNDr. Vladimír Vrána – vedoucí oddělení (vladimir.vrana@pardubicky.kraj)

Komenského nám. 125

532 11 Pardubice


Věc. Inventarizace ohrožených biotopů (ochranářsky cenných lokalit) na území Východočeského regionu (Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje)

Dobrý den,


v prosinci jsem Váš úřad informoval dopisem o tom, že na území Východočeského regionu probíhá program celorepublikové inventarizace lokalit brouků z čeledí Cerophytidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae, Throscidae a některých dalších druhů brouků z čeledí Carabidae, Scarabaeidae, Buprestidae, Tenebrionidae atd. Současně jsem Váš úřad informoval o možnosti jeho finanční spoluúčasti na tomto programu. Zajímalo mne, zda existuje nějaká možnost návratnosti financí, které jsem do své práce až doposud vložil. Děkuji Vám tímto za Vaše nabídky, ale o Vámi nabízený druh spolupráce zájem nemám.
Cílem tohoto dopisu je informovat příslušné úřady OP o některých ohrožených typech biotopů. Za hlavní přínos výše uvedeného programu považuji to, že zpracovává seznamy některých typů ohrožených biotopů na území východočeského regionu. Tento dopis Vám posílám klasickou poštou (doklad o obdržení) a elektronickou poštou (výhodné kvůli četným internetovým odkazům).
Jednotlivé studie obsahují přesné lokality (GPS), fotografie biotopů dokumentující jejich aktuální stav (výběr z pořízených fotografií), dále odkaz na internetovou fotogalerii (kde jsou všechny pořízené fotografie) a návrhy managementu. Zde je přehled recentně zpracovaných typů ohrožených biotopů:
Inventarizace stepních formací (formace suchých trávníků a bílých strání)

(MERTLIK 2010)

Bioindikátor: kovařík galský (Agriotes gallicus)

Praktické využití: Hlavní managementem je udržení bezlesí a jeho rozšíření. Tj. zamezení pro biotopy likvidačním zalesňovacím programům a odstraňování náletových dřevin. V současnosti je využíván ČSOP JARO Jaroměř (výběr lokalit vhodných k ochraně formou odstraňování náletů dřevin a kosení nebo spásání travin).

Podpořit aktivity ČSOP JAROMĚŘ, inspirovat a podpořit aktivity obcí.

Inventarizace třešňových alejí, třešňovek a smíšených sadů

(MERTLIK 2010 a 2012)

Bioindikátor: krasec třešňový (Anthaxia candens)

Praktické využití: Vhodný k udržování typického rázu východočeské krajiny. Význam obnovy třešňovek je estetický, doplňkový zdroj potravy, ochranný (větrolamy, potrava a hnízdiště pro ptactvo), ochrana biotopů krasce třešňového.

Inspirovat a podpořit města a obce.
Inventarizace biotopů osídlených druhy čeledi Throscidae (mokřady a podmáčené lesní půdy)

(MERTLIK 2007 a 2008)

Bioindikátor: brouci čeledi Throscidae

Praktické využití: Udržení vody v krajině.

Podpořit aktivity ČSOP JAROMĚŘ, inspirovat aktivity obcí.
Inventarizace lipových alejí osídlených krasci lipovými

(MERTLIK 2010 a 2012)

Bioindikátor: krasec lipový (Lamprodila rutilans)

Praktické využití: Management údržby lipových alejí.

Upozornit vlastníky a správce alejí na úskalí nevhodné péče o dřeviny.
Inventarizace lokalit chráněných druhů zdobenců Trichius rosaceus a T. sexualis

(MERTLIK 2009)

Bioindikátor: zdobenci Trichius rosaceus a Trichius sexualis

Praktické využití: Ochrana divoké vegetace v průmyslové zóně (nová divočina) a v okolí dopravních komunikací.
Inventarizace lokalit tesaříka Brachyleptura tesserula (podmáčené lesní půdy a palouky)

(MERTLIK 2009)Praktické využití: Ochrana zvláště ohrožených biotopů. Ochrana podmáčených lesních půd s přirozeným složením dřevin a lesních palouků.

Podpořit aktivity ČSOP JAROMĚŘ; inspirovat aktivity obcí a lesních správ.
Inventarizace přirozených říčních toků (Coleoptera: Carabidae, Elateridae)

(MERTLIK 2009)

Bioindikátor: kovaříci Zorochros dermestoides, Zorochros quadriguttatus, Zorochros meridionalis, Negastrius pulchellus, Negastrius sabulicola, Oedostethus quadripustulatus, Oedostethus tenuicornis

Praktické využití: Ochrana zvláště ohrožených biotopů (Kopecký & Prouza 2000, Kopecký 2007).

Jako jedno z velmi slabých míst ochrany východočeské přírody lze uvést unikátní biotopy poslední přirozené nížinné řeky na území Čech – řeky Orlice. Orlice a přirozené biotopy, které její tok vytváří a periodicky obnovuje, se musí stát ústředním tématem východočeské ochrany přírody.
Inventarizace písčin

(MERTLIK 2011)

Bioindikátor:Harpalus flavescens, Cicindela arenaria, Cardiophorus asellus, Dicronychus equisetioides, Anomala dubia, Anisoplia villosa, Maladera holosericea, Polyphylla fullo, Alleculid

Praktické využití: Navrhovaným managementem je udržení bezlesí a jeho rozšíření. Tj. zamezit zbytečným zalesňovacím programům a odstraňování náletových dřevin. V současnosti využíván ČSOP JARO Jaroměř při výběru lokalit vhodných k odstraňování náletů dřevin a kosení (spásání) travin (viz program Východočeská Sahara: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/168260-vychodoceska-sahara-prospeje-prirode/).

Podpořit aktivity ČSOP JAROMĚŘ; inspirovat obce, lesní správy.

Poznámka: U některých typů biotopů, jako jsou volné písčiny a tůně, lze vhodně zvoleným managementem ušetřit i značné množství financí. Jde např. o management rekultivací území po odtěžení písku (Řehounek, Řehounková et Prach 2010; Tropek et Řehounek 2012). V našem regionu je několik potenciálně vhodných prostorů (např. Světlá, Lípa-Rašovice, Marokánka, Veská).
Inventarizace východočeských lokalit saproxylofágního hmyzu, vázaného svým způsobem života na refugia dubových a dubovo-bukových lesů.

Práce v přípravě: vydání je plánováno na zimu 2012/2013.

Bioindikátor: Elater ferrugineus, Lacon querceus, Osmoderma barnabita, Crepidophorus mutilatus, Ampedus brunnicornis, Ampedus cardinalis, Ampedus nigerrimusPraktické využití: Ochrana zvláště ohrožených biotopů (biotopů saproxylofágních druhů).

Regulace případně vyloučení některých metod lesního hospodaření.


Závěrem asi toto. Ochrana přírody je v zájmu občanů a úřadů ČR a proto bychom ji měli chránit alespoň na té úrovni, aby nám přestala mizet. Současná situace je kritická, takže buď začneme účinně chránit ohrožené biotopy – nebo o ně přijdeme (Konvička 2012).

I když je v současnosti preferovanou ochranářskou aktivitou tzv. druhová ochrana, není v jejích možnostech poskytnout účinnou ochranu všem typům ohroženým biotopům. Především je to dáno tím, že vybrané chráněné druhy hmyzu jsou tu k celkovému množství známých druhů v poměru cca 1:350 až 1:400. Tudíž je „chráněn“ jen jeden druh z 350 (respektive 400) druhů! Ani využití tzv. „deštníkových druhů“ problém její malé účinnosti neřeší. Skutečným „deštníkem“ je ochrana biotopu. Ochranářské aktivity proto musí jít nad rámec současné nedostatečné druhové ochrany.

Touto problematikou se zabývá ve svých pracích množství recentních autorů (viz Konvička, Beneš et Čížek 2005; Konvička, Čížek et Beneš 2006; Čížek et Procházka 2012 atd.).

S pozdravem,

Josef Mertlik


Adresa: Pohřebačka 34, CZ-533 45 Opatovice nad Labem

E-mail: mertlik@elateridae.com

http://www.elateridae.com

http://www.elateridae.com/elateridarium

LITERATURA
ČÍŽEK L. & PROCHÁZKA J. 2010: Případ Břeclavské aleje aneb jak peníze na ochranu prírody zaplatily likvidaci ohrožených tvorů. Živa, 3: 131-133.

PDF: http://www.entu.cas.cz/~cizek/Breclavska_alej-1.pdf


KONVIČKA M., BENEŠ J. & ČÍŽEK L. 2005: Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management. Sagittaria, Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc, 127 pp.
KONVIČKA M., ČÍŽEK L. & BENEŠ J. 2006: Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management. Sagittaria, Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc, 79 pp.
KONVIČKA M.: 2012: Poušť a zmar české krajiny. Magazín Víkend DNES: http://www.silvarium.cz/zpravy-z-oboru-lesnictvi/poust-a-zmar-ceske-krajiny-magazin-vikend-dnes
KOPECKÝ T. ET PROUZA J., 2000: Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) dolního Poorličí (Carabids beetles (Coleoptera: Carabidae) of low stream Orlice river (Eastern Bohemia, Czech Republic). Acta Musei Reginaehradecensis s. A., 28: (in Czech, English abstr.).
KOPECKÝ T. 2007: Biotopy dolního Poorličí s příklady typických zástupců střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae). Elateridarium, 1: 77-91. In: http://www.elateridae.com/ELATERIDARIUM/index.php?numb=1
MERTLIK J. 2009: Druhy podčeledi Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) České a Slovenské republiky. Elateridarium, 3: 41-136.
HTML: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=130

PDF: http://www.elateridae.com/clanky/Druhy-podceledi-Negastriinae-9-8-2009.pdf


MERTLIK J. 2007: Brouci (Coleoptera) přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna (Česká Republika). Elateridarium, 1: 97-152. (in Czech).
HTML: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=75

PDF: http://www.elateridae.com/clanky/pr_buky_u_vysokeho_chvojna__11_12_2007.pdf


MERTLIK J. 2008: Příspěvek k poznání bionomie druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea). Elateridarium, 2: 172-192. (in Czech).
HTML: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=94

PDF: http://www.elateridae.com/clanky/mertlik_throscidae_bionomie_21_5_2008.pdf


MERTLIK J. 2009: Trichius rosaceus (Voet, 1769), pozoruhodný obyvatel železničních nádraží (Coleoptera: Scarabaeoidea). Elateridarium, 3: 137-144.
HTML: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=134

PDF: http://www.elateridae.com/clanky/trichius-station_24_9_2009.pdf


MERTLIK J. 2009: Přehled nálezů tesaříka Brachyleptura tesserula (Charpentier, 1825) (Cerambycidae: Coleoptera) z Čech (Česká republika). Elateridarium, 3: 174-182.


HTML: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=138

PDF: http://www.elateridae.com/clanky/brachyleptura_tesserula_4_11_2009.pdf


MERTLIK J. 2010: Přehled nálezů kovaříka Agriotes gallicus Lacordaire, 1835 a krasce Anthaxia candens (Panzer, 1792), známých na území východních Čech (Česká republika). Elateridarium, 4: 33-67.
HTML: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=151

PDF: http://www.elateridae.com/clanky/agriotes_anthaxia.pdf


MERTLIK J. 2010: Přehled nálezů krasce lipového Lamprodila (Lamprodila) rutilans rutilans (Fabricius, 1777) na území východních Čech. Elateridarium, 4: 94-103.


HTML: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=163

PDF: http://www.elateridae.com/clanky/lamprodila_rutilans_28_9_2010.pdf


MERTLIK J. 2011: Příspěvek k ochraně písčitých biotopů východních Čech s uvedením nálezů devíti vzácných psamofilních brouků. Elateridarium, 5: 5-42.


HTML: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=175

PDF: http://www.elateridae.com/clanky/psammofilove_vychodnich_cech_5_2_2011.pdf


MERTLIK J. 2012: Inventarizace lokalit krasce Anthaxia candens na území východních Čech (Česká republika) – druhý díl. Elateridarium, 6:  1-23.

HTML: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=187

PDF: http://www.elateridae.com/clanky/anthaxia_candens_8_2_2012.pdf
MERTLIK J. 2012: Nové nálezy krasce Lamprodila rutilans a tůněertlikdočeské příro. u ové (). enosti vůbec neubírápravy koryta (). na území východních Čech (Česká republika). Elateridarium, 6: 24-28. 

HTML: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=188

PDF: http://www.elateridae.com/clanky/lamprodila_9_2_2012.pdf
ŘEHOUNEK J., ŘEHOUNKOVÁ K. & PRACH K. (eds.) 2010: Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. Calla, České Budějovice, 172 pp.

In: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=160


TROPEK R. & ŘEHOUNEK J. 2012: Bezobratlí postindustriálních stanovišť: význam, ochrana a management. ENTÚ BC AV ČR & Calla, České Budějovice, 152 pp.

PDF: http://www.calla.cz/data/hl_stranka/ostatni/sbornik_1.pdf

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка