Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy choroszcz I uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy choroszcz
старонка1/20
Дата канвертавання28.04.2016
Памер1.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20CZĘŚĆ I
UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY CHOROSZCZ

I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHOROSZCZ


 1. WSTĘP
  1. Podstawa opracowania studium

Podstawą opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta

i gminy Choroszcz jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) a w szczególności art. 9, oraz uchwała Rady Miejskiej w Choroszczy Nr VII/77/2003 z dnia 18 września 2003 r o przystąpieniu do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” obejmującego obszar gminy Choroszcz. Część graficzna studium sporządzona została na podkładach mapy topograficznej w skali 1: 25 000.


  1. Cel i zadania studium

Studium jest dokumentem planistycznym sporządzanym dla obszaru całej gminy. Jest najważniejszym dokumentem określającym kierunki polityki przestrzennej prowadzonej przez samorząd.

Podstawowymi zadaniami Studium są:


 • rozpoznanie aktualnej sytuacji gminy, istniejących uwarunkowań oraz problemów związanych z jej rozwojem,

 • sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki przestrzennej gminy, w tym zasad ochrony interesu publicznego,

 • stworzenie podstaw do koordynacji planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanych bez planów,

 • promocja rozwoju gminy.

Ponadto Studium stanowi podstawę do:

 • podejmowania uchwał o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 • planowania i realizacji zadań własnych gminy związanych z zagospodarowaniem przestrzennym,

 • wewnętrznej kontroli uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem ich zgodności z polityką zawartą w Studium,

 • ofertowej działalności organów gminy,

 • posługiwania się przepisami ustaw szczegółowych w odniesieniu do obszaru gminy, które wpływają na ustalenia studium i wiążą organy gminy w postępowaniu administracyjnym,

 • gospodarki gruntami w gminie,

 • podejmowania działań związanych z obejmowaniem ochroną najbardziej cennych i wartościowych obiektów i obszarów na terenie gminy,

 • wykonywania prognoz wpływu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze,

 • planowania prac geodezyjno-kartograficznych niezbędnych do sprawnej działalności planistycznej i administracyjnej.
 1. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE
  1. Położenie

Miasto i gmina Choroszcz położone są w środkowej części województwa podlaskiego oraz zachodniej części powiatu białostockiego Od wschodu gmina graniczy z miastem Białystok oraz gminą Juchnowiec, od południa z gminami Łapy i Turośń Kościelna, od zachodu z gminami Kobylin Borzymy i Sokoły, od północy z gminą Tykocin i Dobrzyniewo Kościelne.

Administracyjnie gmina Choroszcz obejmuje 36 miejscowości, w tym 1 miasto Choroszcz i 35 wsi. Spośród wsi znajdujących się na terenie gminy, 31 wsi jest wsiami sołeckimi.

Powierzchnia gminy wynosi około 164 km2, w tym miasta - 16,8 km2. Miasto Choroszcz – stolica gminy - oddalone jest o około 11 km od stolicy województwa – Białegostoku.

Przez teren gminy z zachodu na wschód przechodzi droga krajowa Nr 8 stanowiąca ważny szlak komunikacyjny określany jako korytarz transportowy Via Baltica przebiegający z zachodu na wschód Europy.

Funkcjonalnie gmina Choroszcz zaliczana jest do tzw. Białostockiej Aglomeracji Miejskiej, którą twarzy miasto Białystok i gminy ościenne, oraz Obszaru Metropolitalnego Białegostoku, który jest w trakcie definiowania obszarowego.

Większymi skupiskami ludności w gminie są wsie: Klepacze – 1096 mieszkańców, Złotoria – 780 mieszkańców, Barszczewo – 401 mieszkańców, Krupniki – 377 mieszkańców, Porosły wieś i kolonia – 573 mieszkańców, Pańki – 346 mieszkańców, Żółtki – 343 mieszkańców, Łyski – 340 mieszkańców, Izbiszcze – 301 mieszkańców, Rogowo – 235 mieszkańców, Kruszewo – 222 mieszkańców. W pozostałych miejscowościach zamieszkuje od 19 do 196 osób.


  1. Miejsce gminy w strukturze przestrzennej województwa podlaskiego

Miasto Choroszcz –. wielofunkcyjny miejsko – gminny ośrodek rozwoju, z funkcjami obsługi ludności na poziomie podstawowym w zakresie administracji, ochrony zdrowia, opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i wypoczynku, funkcjami gospodarczymi i mieszkaniowymi oraz funkcjami ponadlokalnymi w zakresie lecznictwa specjalistycznego, regionalnego i ponadregionalnego.

Na terenie gminy istnieją i planowane są korytarze transportowe i infrastruktury o znaczeniu ponadlokalnym.


 1. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO UŻYTKOWANIA I PRZEZNACZENIA TERENU.
  1. Użytkowanie terenu i własność gruntów

Opisu uwarunkowań wynikających ze stanu prawnego gruntów dokonano na podstawie: • Rocznika statystycznego województwa podlaskiego 2003 r., wyd. przez Urząd Statystyczny w Białymstoku,

 • wykazu mienia komunalnego i jego zagospodarowania w 2003r. sporządzonego w Urzędzie Miasta i Gminy Choroszcz

 • wykazu gruntów gminy Choroszcz sporządzonego wg. stanu na dzień 1.01.2004r. przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie,

 • mapy przestrzennego układu gruntów komunalnych gminy Choroszcz.

Przestrzenny układ form zagospodarowania terenu przedstawia mapa uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy.
Na podstawie wymienionych informacji sporządzono zestawienia form użytkowania gruntów na terenie gminy Choroszcz ze szczególnym uwzględnieniem gruntów komunalnych.

Powierzchnia miasta i gminy Choroszcz w wynosi 16 350 ha, co stanowił 0,8% powierzchni województwa i 5,5% powierzchni powiatu białostockiego. W strukturze powierzchni dominują użytki rolne (59,2%) i lasy (17,6%).

Na terenie gminy przeważają grunty osób prywatnych stanowią one 80 % wszystkich gruntów. Grunty te użytkowane są zgodnie z poniższym zestawieniem:


 • 43 % - grunty orne,

 • 15 % - pastwiska,

 • 14 % - lasy,

 • 13 % - łąki,

 • 9 % - nieużytki,

 • 3 % - grunty zabudowane,

 • 1 % - sady,

 • 1 % - grunty zadrzewione i zakrzewione,

 • 1 % - inne.

Znaczy udział we władaniu gruntów na terenie gminy mają również: • 12.8 % - skarb państwa (bez uwzględnienia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste),

 • 1 % - Gmina Choroszcz (bez uwzględnienia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste),

 • 0.7 % - kościoły i związki wyznaniowe,

 • 0.7 % - powiatów (głównie drogi),

 • 0.3 % - województwo,

 • 2.9 % - grunty spółek prawa handlowego w tym 2.6 % to grunty partii politycznych i stowarzyszeń.

Należy zwrócić uwagę na znaczną ilość gruntów należących do organizacji ekologicznych 429 ha wykupionych na terenach NPN w celu denaturalizacji.

Grunty skarbu państwa są we władaniu następujących osób prawnych:

 • 4.8 % - grunty wchodzące w skład zasobu własności rolnej skarbu państwa,

 • 37.4 % - grunty we władaniu Lasów Państwowych,

 • 28.4 % - grunty w trwałym zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych (głównie grunty po wodami, nieużytki i lasy położone na terenie NPN),

 • 22.6 % - pozostałe grunty – głównie drogi i tereny związane z obsługą komunikacji.


Grunty gminne wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości:

 • 51.0 % - użytki rolne,

 • 6.5 % - lasy,

 • 0.6 % - tereny mieszkaniowe,

 • 1.2 % - tereny zurbanizowane nie zabudowane,

 • 3.2 % - tereny wypoczynkowe,

 • 9.7 % - drogi,

 • 20.6 % - użytki kopalne,

 • 7.2 % - nieużytki i tereny różne.

Lokalizacja gruntów gminnych została naniesiona na załączonym do opracowania planie sytuacyjnym. Wynika z niego, że grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości są rozproszone po całym obszarze gminy. Działki o większych powierzchniach znajdują się w rejonie miasta Choroszczy, wsi Ruszczany i Żółtki. Wykonane zestawienia wskazują na konieczność porządkowania zasobów gruntów gminnych i koncentracji na wybranych celach polityki gminnej. Jednocześnie po przez rozproszoną lokalizację w większości sołectw stwarzają możliwość zamiany gruntów w przypadku konieczności zajęcia działek prywatnych dla potrzeb gminy.

Udział głównych grup użytkowania powierzchni gminny przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1a

Użytkowanie terenów gminy Choroszcz według stanu ewidencyjnego w 2003r.

Kierunki wykorzystania

Powierzchnia [ ha ]

Udział % powierzchni

Miasto

[ ha ]


Wieś

[ ha ]


Użytki rolne

9 674

59,17

722

8 952

grunty orne

5 929

36,26

487

5 443

sady

136

0,83

23

112

łąki

2 405

14,71

161

2 244

pastwiska

1 205

7,37

52

1 153

Lasy i grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia

2 875

17,58

317

2 558

Pozostałe grunty

3 801

23,25

640

3 161

RAZEM

16 350

100,00

1 679

14 671


Tabela 1b

Wykaz gruntów komunalnych gminy Choroszcz i ich użytkowanie w 2003r.

Rodzaj mienia

Ilość mienia

W bezpośrednim zarządzie gminy

W zarządzie jednostek komunalnych

Dzierżawa i najem

Użytkowanie wieczyste

Przekazane nieodpłatnie

Sprzedaż

Przekształcone w użytkowanie wieczyste

 

[ ha ]

[ ha ]

[ ha ]

[ ha ]

[ ha ]

[ ha ]

[ ha ]

[ ha ]

Grunty rolne

86,2

81,2

 

5

 

 

 

 

Lasy

5,8

5,8

 

 

 

 

 

 

Tereny rekreacyjne

3

3

 

 

 

 

 

 

Ogrody działkowe

2,4

 

 

 

2,4

 

 

 

Działki budowlane

53,3

41,2

 

 

11

 

1

 

Działki przemysłowo-budowlane

8,6

0

 

 

5,6

 

3

 

Inne

17,6

17,6

 

 

 

 

 

 

RAZEM

176,9

148,8

0

5

19,1

0

4

0
Tabela 1c

Użytkowanie powierzchni gminy Choroszcz według stanu ewidencyjnego w 2004r. (xls)Tabela 1c

Użytkowanie powierzchni gminy Choroszcz według stanu ewidencyjnego w 2004r. (xls)

Tabela 1d

Użytkowanie powierzchni gminy Choroszcz według stanu ewidencyjnego w 2004r.

Bilans powierzchni gruntów komunalnych w sołectwach gminy Choroszcz
według stanu ewidencyjnego w 2004r.

( wg informacji udostępnionych przez UMiG Choroszcz )
Lp.

Nazwa sołectwa

Powierzchnia gruntów komunalnych na terenie sołectwa

 

 

[ ha ]

1

Kol. Dzikie

0,24

2

Babino

0,87

3

Barszczewo

4,25

4

Czaplino i Kol. Czaplino

7,84

5

Dzikie

4,37

6

Gajowniki

1,61

7

Izbiszcze

8,48

8

Jeroniki

0,19

9

Klepacze

3,19

10

Konowały

3,03

11

Kościuki

4,86

12

Krupniki

0,24

13

Kruszewo_i_Śliwno

7,68

14

Łyski

1,81

15

Mińce

2,51

16

Ogrodniki

3,37

17

Oliszki

0,84

18

Pańki

4,51

19

Porosły i kolonia

1,52

20

Rogowo, kolonia, majątek

5,98

21

Rogówek

0,66

22

Ruszczany

7,07

23

Turczyn

0,01

24

Zaczerlany i Kol. Zaczerlany

1,01

25

Złotoria i Z. Cegielnia

6,31

26

Żółtki

9,44

 

Razem pow. gruntów komunalnych na terenie gm. wiejskiej Choroszcz

91,89


27

m. Choroszcz

38,37

 

Razem pow. gruntów komunalnych na terenie gm. Choroszcz

130,27

Wykres 1

Wykres 2
Rys. A

Skala 1:70 000

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

Przestrzenny układ gruntów komunalnych gminy Choroszcz.Rys. A

Skala 1:70 000

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

Przestrzenny układ gruntów komunalnych gminy Choroszcz.


Wykres 3


Przeznaczenie terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Cały obszar gminy został pokryty opracowanymi w trybie ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. „o planowaniu przestrzennym„ i uchwalonymi w 2001 i 2003 r miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia tych planów zgodnie z obowiązującymi przepisami są obowiązujące. Poniżej wykaz obowiązujących planów.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка