Установа адукацыі
Дата канвертавання01.05.2016
Памер358.97 Kb.
Установа адукацыі

«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны»
ЗАЦВЯРДЖАЮ

Прарэктар па вучэбнай рабоце

УА «ГДУ iм. Ф.Скарыны»

_________________I.В.Семчанка

(подпіс)

«_____»________ ____ 20___г.

(дата зацвярджэння)

Рэгістрацыйны № УД-__________/р
ЭТНАГРАФІЯ ГАРАДСКОГА НАСЕЛЬНІЦТВА БЕЛАРУСІ

Вучэбная праграма спецкурса для спецыяльнасці

1-21 03 01 Гісторыя (па накірунках)

1-21 03 01-01 Гісторыя (айчынная і ўсеагульная)

спецыялізацыі 1-21 03 01-01 04 Гісторыя Беларусі новага і навейшага часу

Факультэт гістарычны

Кафедра гісторыі Беларусі

Курс (курсы)

Семестры 5

Лекцыі 20 гадзін

Экзамен

Практычныя заняткі 22 гадзіны

Залік 5 семестр

Самастойная кіруемая работа студэнтаў 8 гадзін

Курсавы праект (работа) няма

Усяго аудыторных гадзін па дысцыпліне 50 гадзін
Усяго гадзiн

па дысцыплiне 81 гадзіна

Форма атрымання

адукацыі дзённая


Склала А.Р. Яшчанка, к.г.н., дацэнт

2010
Вучэбная праграма складзена на аснове тыпавой вучэбнай праграмы, зацверджанай ________________ 2010 г. Рэгiстрацыйны нумар

_____________________


Разгледжана i рэкамендавана да зацвярджэння на паседжаннi кафедры гісторыі Беларусі


24 красавіка 2010 г., пратакол № 11
Загадчык кафедры
дацэнт _________________А.Р. Яшчанка
Адобрана i рэкамендавана да зацвярджэння

Метадычным саветам гістарычнага факультэта


11 мая 2010 г., пратакол № 10
Старшыня
дацэнт_____________Г.А. Аляксейчанка

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Месца дысцыпліны спецыялізацыі «Этнаграфія гарадскога насельніцтва Беларусі» у сістэме падрыхтоўкі спецыяліста-гісторыка вызначаецца важнасцю разумення ролі гарадоў у гістарычным лёсе беларускага этнасу, а таксама значнасцю каштоўнасцей, выпрацаваных горадам, для паспяховага развіцця сучаснай еўрапейскай цывілізацыі. Вывучэнне горада з боку этналагічнай навукі мае сваю спецыфіку, якая будзе відавочна для студэнта і дазволіць яму засвоіць характар даследавання аднаго гістарычнага аб’екта або з’явы прадстаўнікамі розных навук. Карысным будзе і далучэнне да практычнай работы па планаванню і правядзенню палявой этнаграфічнай экспедыцыі, паколькі спецкурс прадугледжвае азнаямленне навучэнцаў з некаторымі элементамі палявой работы. Гэта ў цэлым пашырае магчымасці для авалодання студэнтамі навыкаў навукова-даследчай работы. Зварот да вывучэння актуальных праблем беларускага горада дазваляе паглыбіць разуменне матэрыяльнай и духоўнай культуры насельніцтва, заканамернасцей у пераемнасці і трансфорамацыі культурных традыцый.

Дысцыпліна спецыялізацыі «Этнаграфія гарадскога насельніцтва Беларусі» непасрэдным чынам звязана з такімі навуковымі дысцыплінамі для студэнтаў-гісторыкаў, як этналогія Беларусі, гісторыя Беларусі, археалогія Беларусі, гістарычнае краязнаўства Беларусі, гісторыя культуры Беларусі і інш. Вялікае значэнне ў вывучэнні спекурса мае міждысцыплінарны падыход.
Мэтай дысцыпліны спецыялізацыі «Этнаграфія гарадскога насельніцтва Беларусі» з’яўляецца характарыстыка культурна-бытавых працэсаў у гарадах Беларусі ў розныя гістарычныя эпохі.
Задачы дысцыпліны спецыялізацыі заключаюцца ў тым, што студэнты павінны:


 • ведаць найбольш адметныя працы савецкіх і сучасных беларускіх этнолагаў па культуры гарадскога насельніцтва, стан распрацоўкі гарадской тэматыкі ў расійскай навуцы;

 • авалодаць ведамі пра дынаміку склада насельніцтва гарадоў Беларусі ў мінулым і сучаснасці;

 • ведаць асноўныя этапы горадабудаўніцтва і добраўпарадкавання гарадоў Беларусі;

 • пазнаёміцца з характарыстыкай матэрыяльнай культуры беларускага горада эпохі сярэднявечча, новага і навейшага часу;

 • засвоіць веды па культуры сацыяльных зносін ў гарадскім асяроддзі;

 • характарызаваць праявы сямейнага побыту гараджан у розныя перыяды;

 • аналізаваць эвалюцыю духоўнай культуры гарадскога насельніцтва Беларусі;

 • вызначаць устойлівыя з’явы і навацыі ў культурна-бытавых працэсах і іх прычыны.


Студэнт павінен мець веды:

- паняцце аб прадмеце і задачах этналогіі горада, яе спецыфіке;

- аб навуковай спадчыне класікаў беларускай савецкай этналогіі і працах сучасных айчынных даследчыкаў па этнаграфіі горада;

- аб гісторыка-культурных фактарах, якія ўплывалі і ўплываюць на функцыянаванне гарадской культуры беларусаў;

- аб тыповых і своеасаблівых рысах развіцця побытавай культуры гарадскога насельніцтва Беларусі ў мінулым і сучаснасці;

- аб побыце насельніцтва канкрэтных гарадскіх населеных пунктаў розных гістарычных эпох;

- аб значнасці культурных дасягненняў гараджан у кантэксце культуры гарадскіх жыхароў Еўропы і свету;

- па методыцы напісання гісторыка-этналагічнага сачынення з элементамі навуковага даследавання.


Студэнт павінен умець:

- выяўляць, апісваць і аналізаваць этналагічны матэрыял (як вусныя крыніцы, так і пісьмовыя, рэчыўныя матэрыялы);

- авалодаць элементамі выканання палявога этнаграфічнага даследавання;

- параўноўваць асобныя кампаненты культуры і ствараць агульную гісторыка-этнаграфічную карціну гарадскога ладу жыцця розных эпох.


Дысцыпліна спецыялізацыі «Этнаграфія гарадскога насельніцтва Беларусі» вывучаецца студэнтамі 3 курса спецыяльнасці «Гісторыя (айчынная і ўсеагульная)» у аб’ёме 50 гадзін вучэбных заняткаў (з іх 20 лекцыйных, 22 гадзін практычных заняткаў, 8 гадзін адведзена на самастойную работу студэнтаў). Форма кантролю – залік.

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ
Тэма 1 Уводзіны

Прадмет спецкурса. Задачы спецкурса. Вывучэнне гарадоў Беларусі гісторыкамі, архітэктарамі, сацыолагамі. Гарады ў сферы навуковых даследаванняў этнолагаў Беларусі. Значнасць этналаграфічных даследаванняў гарадскога насельніцтва для вырашэння важнейшых задач развіцця краіны сёння.


Тэма 2 Гісторыя этнаграфічнага вывучэння гарадоў Беларусі

Звесткі летапісаў і хронік па гісторыі гарадоў на беларускіх землях. Характарыстыка ўклада краязнаўцаў ў вывучэнне культуры беларусаў. Праца М.Я. Нікіфароўскага, прысвечаная Віцебску. «Живописная Россия». Праца М.В. Бэз-Карніловіча. «Опыт описания Могилевской губернии» пад рэдакцыяй А.С. Дэмбавецкага. Выданне зборнікаў дакументаў і матэрыялаў «Витебская старина», «Минская старина» і інш. «Памятные книжки» і «Обзоры губерний». Перыядычны друк. Выданні, прысвечаныя гісторыі і культуры Гомеля.

Характарыстыка гарадоў Беларусі ў савецкі час. Дасягненні ў вывучэнні рабочага класа БССР. Працы Бараноўскага, Іванова. Уклад археолагаў, гісторыкаў і краязнаўцаў у даследаванне гарадоў у 1960-1980-ыя гады. Зварот да этнаграфічнага вывучэння гарадскога насельніцтва ў СССР і БССР. Навуковая праграма для вывучэння гарадоў. Працы Рабіновіча, Анохінай, Будзінай, Шмялевай і інш. Па этнаграфіі гарадаў СССР. Уклад Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору имя К.Крапівы АН БССР у вывучэнне гарадской культуры беларусаў. Працы В.М. Бялявінай, Г.І. Каспяровіч. Даследаванні горада з боку этналогіі на сучасным этапе. Вывучэнне гарадоў у універсітэтах Беларусі (Гомель, Гродна). Працы Шкрабавай Т.А., Яшчанка А.Р.

Крыніцы для вывучэння культурных традыцый гараджан. Палявыя матэрыялы. Выяўленчыя матэрыялы. Малюнкі. Архіўныя і музейныя зборы. Выкарыстанне матэрыялаў лінгвістыкі, археалогіі, антрапалогіі, фальклору. Масавыя крыніцы (пісьмовыя і рэчавыя).


Тэма 3 Метады этнаграфічнага даследавання гарадоў Беларусі

Палявыя даследаванні. Падрыхтоўка і правядзенне палявой этнаграфічнай экспедыцыі. Фіксацыя звестак. Палявы сшытак і дзённік. Пашпартызацыя этнаграфічных матэрыялаў. Стацыянарны і экспедыцыйны метады. Выкарыстанне сучасных тэхнічных сродкаў фіксацыі дадзеных. Спецыфіка палявых даследаванняў у гарадскім асяроддзі. Метад этнасацыялагічнага даследавання і інш.Тэма 4 Гарады Беларусі (да 14 ст.): гісторыка-этнаграфічная характарыстыка

Вывучэнне ўплыву прыродна-кліматычных і сацыяльна-эканамічных фактараў на ўзнікненне і развіццё гарадоў на беларускіх землях. Колькасць і размяшчэнне гарадоў. Сістэма горадабудаўніцтва. Заняткі насельніцтва гарадоў. Іх роля ў побыце гараджан. Рэканструкцыя гарадскога адзення і упрыгожанняў па археалагічных дадзеных. Арганізацыя жылога асяродка. Традыцыйная ежа. Духоўная культура.Тэма 5 Гарады Беларусі ў 14 – 16 ст.: гісторыка-этнаграфічная характарыстыка

Колькасць і размяшчэнне гарадоў. Змяненні ў сістэме горадабудаўніцтва. Свецкая і культавая архітэктура. Абарончыя збудаванні. Склад гарадскога насельніцтва. Прафесійныя заняткі гараджан. Уплыў рэлігіі на культуру гараджан. Формы грамадскіх узаемаадносін. Матэрыяльныя формы культуры. Сям’я. Святочная культура гараджан. Мастацкая творчасць.


Тэма 6 Гарады Беларусі ў 17 – 18 ст.: гісторыка-этнаграфічная характарыстыка

Уплыў ваенна-палітычнага і эканамічнага фактараў на развіццё гарадоў на Беларусі. Колькасная дынаміка гарадскіх населеных пунктаў. Склад гараджан. Заняткі гараджан. Змяненні ў горадабудаўніцтве. Узровень добраўпарадкавання гарадской прасторы гараджан. Жыллёвыя ўмовы. Адзенне прадстаўнікоў розных групп гарадскога насельніцтва. Адзенне шляхты. Тыпалогія адзення. Матэрыялы. Асноўныя спосабы ўпрыгожвання. Мужчынскае адзенне. Жаночае адзенне. Адметнасці жаночай вопраткі. Тыповы жаночы комплекс. Галаўныя ўборы. Абутак. Формы сям'і. Асноўныя функцыі сям'і. Рэгламентацыя ўнутрысямейных адносін. Становішча жанчыны. Шлюб. Публічныя працэсіі. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Духоўная культура ў розных этнаканфесійных і соцыяпрафесійных асяродках гараджан.


Тэма 7 Гарады Беларусі ў 19 – пачатку 20 ст.: гісторыка-этнаграфічная характарыстыка

Колькасць гарадоў і склад іх жыхароў. Змяненні ў гаспадарчым развіцці гарадоў беларускіх губерняў. Заняпад і ўздым асобных гарадоў, іх прычыны. Функцыі жылля. Эвалюцыя жылля, яго caцыяльныя і культурна-бытавыя асаблівасці. Асноўныя функцыянальныя і архітэктурнa-будаўнічыя адметнасці жылля. Жылыя, падсобныя, гаспадарчыя і прамысловыя памяшканні. Жыллёва-бытавы комплекс. Інтэр'ер жылля. Інтэр'ер як унутраная прастора, функцыянальна і эстэтычна арганізаваная. Мэбля, посуд і бытавыя рэчы. Касцюм гараджан, яго саслоўна-прафесійныя адметнасці. Ступень захаванасці этнічных асаблівасцей адзення. Кулінарыя ў гарадскім асяроддзі. Арганізацыя сістэмы харчавання. Паўсядзённая і святочная ежа. Этнакультурная спецыфіка харчавання. Сям’я і сямейныя адносіны ў розных группах гарадскога насельніцтва. Вытворчы побыт. Грамадскі побыт. Святочная культура. Дзяржаўныя, рэлігійныя, каляндарныя святы. Формы адпачынку. Традыцыі духоўнай культуры. Гарадскі фальклор. Культурна-бытавыя асаблівасці асобных губернскіх, павятовых гарадоў беларускіх губерняў. Этнаграфія Гомеля.Тэма 8 Гарады Беларусі ў савецкі час: гісторыка-этнаграфічная характарыстыка насельніцтва і гарадской прасторы

Колькасць і размяшчэнне гарадоў у БССР. З’яўленне новых гарадоў. Статус гарадскіх населеных пунктаў. Састаў насельніцтва, яго заняткі. Раяніраванне гарадской прасторы. Адміністрацыйная, жылая, індустрыяльная зоны, зона адпачынку і інш. Архітэктурнае аблічча гарадоў. Азеляненне. Развіццё траспартнай сеткі, асвятлення, газіфікацыі, вадаправода. Характарыстыка сістэмы бытавых паслуг. Павышэнне бытавога камфорту ў гарадах.


Тэма 9 Гарады Беларусі ў савецкі час: гісторыка-этнаграфічная характырыстыка матэрыяльнай, сацыяльнай і духоўнай культуры жыхароў

Жыллё, яго віды. Шматкватэрныя дамы, інтэрнаты. Двор. Абарудаванне жылля, яго афармленне. Адзенне гараджан у розныя перыяды. Прафесійнае адзенне, форменнае адзенне, спартыўнае адзенне, дзіцячы касцюм. Уплыў моды на касцюм гараджан. Традыцыйныя формы беларускай народнай кулінарыі ў гарадской сістэме харчавання. З'яўленне новых прадуктаў і страў. Арганізацыя сістэмы харчавання ў гарадах – развіццё сеткі грамадскага харчавання (сталовыя, буфеты, кафе, рэстараны і інш.). Забяспечанасць прадметамі паўсядзённага ўжытку.

Формы грамадскай камунікацыі. Каллектыўныя формы правядзення вольнага часу. Хатнія формы засваення культуры. Сям’я, сямейная абраднасць. Святы ў гарадах БССР (дзяржаўныя, прафесійныя і інш.). Музычная, тэатральная, харэаграфічная культура гарадскіх жыхароў. Гарадскі фальклор.

Культура гарадскога і сельскага насельніцтва: агульнае і своеасаблівае.


Тэма 10 Гарады Беларусі ў канцы 20 – пачатку 21 ст.: этнаграфічная характарыстыка матэрыяльнай культуры

Змяненні ў добраўпарадкаванні гарадоў Беларусі: ландшафтны дызайн, шырокае распаўсюджанне дэкаратыўных ўпрыгожанняў, з’яўленне малых архітэктурных форм і інш. Суіснаванне розных архітэктурных стыляў. Культурнае аблічча розных частак гарадскога асяроддзя (гістарычны цэнтр, прывакзальныя тэрыторыі, паркі, спальныя раёны, прамысловыя зоны). Змяненні ва ўзроўні добраўпарадкавання жылля. Бытавая тэхніка, мэбля, прадметы хатняга ўжытку. Адзенне розных групп гарадскога насельніцтва. Уплыў моды. Харчаванне гараджан. Традыцыі і навацыі. Уплыў кухні іншых народаў на ежу гарадскога насельніцтва. Матэрыяльная культура гараджан і сельскага насельніцтва.


Тэма 11 Гарады Беларусі ў канцы 20 – пачатку 21 ст.: этнаграфічная характарыстыка сацыяльнай культуры

Грамадскія аб’яднані ў гарадах, аматарскія таварыствы па інтарэсах. Асаблівасці камунікацыі ў гарадскім асяроддзі. Змяненні ў тэмпе і рытмах жыцця. Частата і інтэнсіўнасць кантактаў (прафесійнае, сваяцкае, сяброўскае асяроддзе). Камунікацыі гарадской моладзі.Тэма 12 Гарады Беларусі ў канцы 20 – пачатку 21 ст.: этнаграфічная характарыстыка духоўнай культуры

Сучасная гарадская сям’я. Адраджэнне нацыянальных і рэлігійных традыцый беларусаў. Сучасная святочная культура. Мастацкая дзейнасць гараджан. Формы традыцыйнай культуры ў гарадскім асяроддзі.


Тэма 13 Гарады Беларусі ў канцы 20 – пачатку 21 ст.: гарадскі фальклор

Жанры гарадскога фальклору. Вусна-паэтычная творчасць: прымаўкі, прыказкі, дзіцячы фальклор, анекдоты. Песенная і музычная творчасць гараджан.


Тэма 14 Этнаграфія гарадскога насельніцтва: Беларусь і Еўропа

Роля урбанізацыі ў эвалюцыі культуры гараджан. Уніфікацыя культуры гарадскога насельніцтва Еўропы і свету. Каштоўнасці гарадской цывілізацыі. Культурныя традыцыі жыхароў гарадоў Беларусі і Еўропы: параўнальны аналіз.ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА


Нумар раздзела, тэмы, заняткаў

Назва раздзела, тэмы, заняткаў;

пералiк вывучаемых пытанняў

Усяго гадзiн

Колькасць аудыторных

гадзiн

Матэрыяльнае забеспячэнне заняткаў (наглядныя, метадычныя дапаможнікі i iнш.)


Лiтаратура


Формы кантролю ведаў

лекцыi

практычныя

(семiнарскiя)

заняткі


лабараторныя

заняткi

СКРС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Уводзіны

1 Прадмет і задачы спецкурса.

2 Значнасць этнаграфічных даследаванняў горада.


2

2

-

-

-
[1]

[10]


2.

Гісторыя этнаграфічнага вывуэння гарадоў Беларусі

1 Накапленне звестак пра побыт гараджан. Гарады ў гісторыка-краязнаўчай літаратуры 19 – пачатку 20 ст.

2 Этнаграфічная характарыстыка гарадоў Беларусі ў савецкі час.

3 Сучасныя даследаванні гарадской культуры.4

2

2

-

-

Матэрыялы канферэнцый, працы сучасных этнолагаў

[5]

[10]


[14]

[15]


[28]

[41]


[55]

3.

Метады этнаграфічнага даследавання гарадоў Беларусі

1 Правядзенне палявых этнаграфічных даследаванняў у гарадах Беларусі.

2 Іншыя метады навуковага вывучэння гарадоў Беларусі.


6

2

4

-

-

Анкеты для збірання фальклорна-этнаграфічных матэрыялаў

[1]

[17]


[18]

[24]


[29]

[36]


[37]

Анкетаванне

4.

Гарады Беларусі (да 14 ст.): гісторыка-этнаграфічная характарыстыка

1Узнікненне гарадоў Беларусі, іх колькасць і размяшчэнне.

2 Заняткі насельніцтва.

3 Горадабудаўніцтва і архітэктура.

4 Рэканструкцыя адзення. Жыллё.

5 Духоўная культура гараджан.4

2

2

-

-

Фотаальбомы, графічныя выявы, наборы паштовак

[1]

[6]


[14]

[20]


[26]

5.

Гарады Беларусі ў 14 – 16 ст.: гісторыка-этнаграфічная характарыстыка

1 Колькасць і размяшчэнне гарадоў. Характарыстыка складу насельніцтва.

2 Змяненні ў горадабудаўніцтве.

3 Матэрыяльная культура.

3 Грамадскі побыт. Сям’я.

4 Духоўная культура.
4

2

2

-

-

Фотаальбомы, графічныя выявы, наборы паштовак

[1]

[6]


[58]

[59]

6.

Гарады Беларусі ў 17 – 18 ст.: гісторыка-этнаграфічная характарыстыка

1 Колькасная характарыстыка гарадоў і іх насельніцтва.

2 Змяненні ў матэрыяльнай культуры гараджан.

3 Духоўныя здабыткі гараджан.
4

2

2

-

-

Фотаальбомы, графічныя выявы, наборы паштовак

[1]

[6]


[58]

[59]


7.

Гарады Беларусі ў 19 – пачатку 20 ст.: гісторыка-этнаграфічная характарыстыка

1 Змяненні ў гаспадарчым развіцці гарадоў.

2 Матэрыяльная, сацыяльная і духоўная культура гарадскіх жыхароў.

3 Этнаграфія Гомеля.
4

2

2

-

-

Фотаальбомы, графічныя выявы, наборы паштовак

[1]

[2]


[6]

[7]


[8]

[39]


[40]

Кантрольная работа

8.

Гарады Беларусі ў савецкі час: гісторыка-этнаграфічная характарыстыка насельніцтва і гарадской прасторы

1 Колькасць і рамяшчэнне гарадоў у БССР.

2 Новыя падыходы да планавання і добраўпарадкавання гарадской прасторы.


6

2

4

-

-

Этнаграфічны атлас

[1]

[6]


[14]

[15]


9.

Гарады Беларусі ў савецкі час: гісторыка-этнаграфічная характарыстыка матэрыяльнай, сацыяльнай і духоўнай культуры жыхароў

1 Жыллё, яго віды. Адзенне. Сістэма харчавання.

2 Формы грамадскай камунікацыі.

3 Духоўная культура гараджан.6

2

4

-

-
[1]

[4]


[16]

[19]


[22]

10.

Гарады Беларусі ў канцы 20 – пачатку 21 ст.: этнаграфічная характарыстыка матэрыяльнай культуры

1 Змяненні ў добраўпарадкаванні гарадоў.

2 Навацыі ў жыллёвай сферы і сістэме харчавання. Адзенне.

3 Матэрыяльная культура гараджан і сельскага насельніцтва: параўнальны аналіз.2

-

-

-

2

Фотаальбомы, графічныя выявы, наборы паштовак,

анкеты


[1]

[30]


[32]

[34]


[45]


Этнаграфічнае сачыненне

11.

Гарады Беларусі ў канцы 20 – пачатку 21 ст.: этнаграфічная характарыстыка сацыяльнай культуры

1 Грамадскія аб’яднанні ў гарадах.

2 Асаблівасці камунікацыі ў гарадскім асяроддзі.

3 Камунікацыі гарадской моладзі.2

-

-

-

2
[1]

[3]


[8]

[17]


[24]

[44]Этнаграфічнае сачыненне

12

Гарады Беларусі ў канцы 20 – пачатку 21 ст.: этнаграфічная характарыстыка духоўнай культуры

1 Сучасная гарадская сям’я.

2 Адраджэнне нацыянальных і рэлігійных традыцый.

3 Сучасная святочная культура ў гарадах.

4 Формы традыцыйнай культуры ў гарадскім асяроддзі.


2

-

-

-

2
[1]

[8]


[10]

[17]


[38]

[56]Этнаграфічнае сачыненне

13

Гарады Беларусі ў канцы 20 – пачатку 21 ст.: гарадскі фальклор

1 Жанры гарадскога фальклору.

2 Дзіцячы фальклор. Анекдоты.

3 Песенная і музычная творчасць гараджан.2

-

-

-

2

Анкеты для збірання фальклорных матэрыялаў

[1]

[9]


[10]Анкетаванне

14

Этнаграфія гарадскога насельніцтва: Беларусь і Еўропа

1 Працэсы урбанізацыі.

2 Уніфікацыя культуры.

3 Каштоўнасці гарадской цывілізацыі.2

2

-

-

-
[1]

[53]


Усяго:

38

30

8

Залік

ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА
Прыкладны пералік практычных заняткаў

 1. Гісторыя этнаграфічнага вывучэння гарадоў Беларусі

 2. Метады этнаграфічнага даследавання гарадоў Беларусі.

 3. Гарады Беларусі (да 14 ст.): гісторыка-этнаграфічная характарыстыка.

 4. Гарады Беларусі ў 14 – 16 ст.: гісторыка-этнаграфічная характарыстыка.

 5. Гарады Беларусі ў 17 – 18 ст.: гісторыка-этнаграфічная характарыстыка

 6. Гарады Беларусі ў 19 – пачатку 20 ст.: гісторыка-этнаграфічная характарыстыка.

 7. Гарады Беларусі ў савецкі час: гісторыка-этнаграфічная характарыстыка насельніцтва і гарадской прасторы.

 8. Гарады Беларусі ў савецкі час: гісторыка-этнаграфічная характырыстыка матэрыяльнай, сацыяльнай і духоўнай культуры жыхароў.


Формы кантроля ведаў

 1. Анкетаванне.

 2. Творчыя работы: этнаграфічнае сачыненне.


Рэкамендаваныя тэмы кантрольных работ

 1. Мінск у 19 – пачтаку 20 ст.: гісторыка-этнаграфічная характарыстыка.

 2. Гомель у 19 – пачатку 20 ст.: гісторыка-этнаграфічная характарыстыка.

 3. Павятовыя гарады беларускіх губерняў у 19 – пачатку 20 ст.: гісторыка-этнаграфічная характарыстыка.

 4. Губернскія гарады беларускіх губерняў: гісторыка-этнаграфічная характарыстыка.


Рэкамендаваныя тэмы для стварэння анкеты і выканання творчых работ

 1. Любімыя месцы адпачынку студэнтаў Гомеля.

 2. Харчаванне студэнтаў-гамяльчан, якія пражываюць у інтэрнатах.

 3. Узаемаадносіны паміж падлеткамі і бацькамі ў сучаснай сям’і гамяльчан.

 4. Сучасная дзяўчына вачыма сучаснага хлопца.

 5. Стаўленне сучаснай моладзі да сексуальных меншасцяў.

 6. Стаўленне сучаснай моладдзі да пазашлюбных дзецей.

 7. Модны абутак вачыма сучаснай моладдзі.

 8. Стаўленне сучаснай моладзі да беларускай народнай песні.

 9. Прэстыжнасць жылля ў вачах сучаснай моладдзі.

 10. Мінск як сталіца вачыма сучаснай моладдзі.

 11. Каток як месца дасуга сучаснай моладдзі.

 12. Спрыяльныя і неспрыяльныя фактары ў вучобе і побыце: студэнтаў-гісторыкаў.

 13. Камп’ютарныя гульні ў жыцці сучаснай моладдзі.

 14. Заняткі спортам у жыцці сучаснай моладдзі.

 15. Палявое этнаграфічнае даследаванне ў гарадскім асяроддзі: выбар тэмы.

 16. Палявое этнаграфічнае даследаванне ў гарадскім асяроддзі: вызначэнне аб’екта і прадмета вывучэння.

 17. Палявое этнаграфічнае даследаванне ў гарадскім асяроддзі: выбар метадаў вывучэння тэмы.

 18. Палявое этнаграфічнае даследаванне ў гарадскім асяроддзі: падрыхтоўчы этап.

 19. Палявое этнаграфічнае даследаванне ў гарадскім асяроддзі: арганізацыя і правядзенне палявога даследавання.

 20. Палявое этнаграфічнае даследаванне ў гарадскім асяроддзі: падвядзенне вынікаў і іх інтэрпрэтацыя.

 21. Палявое этнаграфічнае даследаванне ў гарадскім асяроддзі: асаблівасці правядзення палявых даследаванняў сярод падлеткаў і гараджан маладога ўзросту.

 22. Палявое этнаграфічнае даследаванне ў гарадскім асяроддзі: асаблівасці правядзення палявых даследаванняў сярод пажылых гараджан.

 23. Палявое этнаграфічнае даследаванне ў гарадскім асяроддзі: асаблівасці правядзення палявых даследаванняў сярод жаночага і мужчынскага насельніцтва.

 24. Палявое этнаграфічнае даследаванне ў гарадскім асяроддзі: асаблівасці правядзення палявых даследаванняў у розных этнакультурных, сацыяльна-прафесійных і канфесійных групах гараджан.

 25. Палявое этнаграфічнае даследаванне ў гарадскім асяроддзі: падрыхтоўка анкетавання насельніцтва.

 26. Палявое этнаграфічнае даследаванне ў гарадскім асяроддзі: правядзенне анкетавання насельніцтва і падвядзенне яго вынікаў.

 27. Палявое этнаграфічнае даследаванне ў гарадскім асяроддзі: падрыхтоўка інтэрв’ю.

 28. Палявое этнаграфічнае даследаванне ў гарадскім асяроддзі: правядзенне інтэрв’ю і апрацоўка атрыманых звестак.

 29. Палявое этнаграфічнае даследаванне ў гарадскім асяроддзі: спосабы фіксацыі атрыманых звестак.

 30. Палявое этнаграфічнае даследаванне ў гарадскім асяроддзі: саманазіранне ў працэсе правядзення палявога даследавання.

 31. Палявое этнаграфічнае даследаванне ў гарадскім асяроддзі: невербальная камунікацыя ў працэсе палявога даследавання.

 32. Палявое этнаграфічнае даследаванне ў гарадскім асяроддзі: даследаванне паўсядзённасці праз вывучэнне жыццёвага свету інфармантаў.

 33. Палявое этнаграфічнае даследаванне ў гарадскім асяроддзі: магчымасці выкарыстання вынікаў палявога этнаграфічнага даследавання ў горадзе.

 34. Палявое этнаграфічнае даследаванне ў гарадскім асяроддзі: перспектывы і праблемы палявога вывучэння горада.


Рэкамендаваная літаратура
Асноўная літаратура

 1. Грамадскі быт і культура гарадскога насельніцтва Беларусі / В.К. Бандарчык [і інш.] ; пад рэд. В.К. Бандарчыка. – Мінск : Навука і тэхніка, 1993. – 248 с.

 2. Яшчанка, А.Р. Гомель у другой палове XIX – пачатку XX ст.: Гісторыка-этнаграфічны нарыс / А.Р. Яшчанка. – Гомель, 1997. – 80 с.


Дадатковая літаратура

 1. Батяев, В.Ф. Развитие белорусских общественных объединений в 19 в. – 20-е годы 20 века: этнологическое исследование: автореф. дис. …докт. ист. наук: 07.00.07 / В.Ф. Батяев; НАН Беларусі. – Мн., 2010. – 44 с.

 2. Беларусы: У 11 т. / В.К. Бандарчык, М.Ф. Піліпенка, А.І. Лакотка. - Мінск: Беларуская навука, 1995-2009. – Т. 2 : Дойлідства / А.І. Лакотка. – 1997. – 391 с.

 3. Беларусы: У 11 т. / В.К. Бандарчык, М.Ф. Піліпенка, А.І. Лакотка. - Мінск: Беларуская навука, 1995-2009. – Т. 3 : Гісторыя этналагічнага вывучэння / В.К. Бандарчык. – 1999. – 365 с.

 4. Беларусы: У 11 т. / В.К. Бандарчык, М.Ф. Піліпенка, А.І. Лакотка. - Мінск: Беларуская навука, 1995-2009. – Т. 4 : Вытокі і этнічнае развіццё / В.К. Бандарчык [і інш.]. – 2001. – 433 с.

 5. Беларусы: У 11 т. / В.К. Бандарчык, М.Ф. Піліпенка, А.І. Лакотка. - Мінск: Беларуская навука, 1995-2009. – Т. 5 : Сям’я / В.К. Бандарчык [і інш.]. – 2001. – 375 с.

 6. Беларусы : У 11 т. / В.К. Бандарчык, М.Ф. Піліпенка, А.І. Лакотка. - Мінск: Беларуская навука, 1995-2007. – Т. 6 : Грамадскія традыцыі / В.М. Бялявіна [і інш.]. – 2002. – 606 с.

 7. Беларусы: У 11 т. / В.К. Бандарчык, М.Ф. Піліпенка, А.І. Лакотка. - Мінск: Беларуская навука, 1995-2009. – Т. 7 : Вусна-паэтычная творчасць / Г.А. Барташэвіч [і інш.]. – 2004. – 586 с.

 8. Беларусы: сучасныя этнакультурныя працэсы / Г.І. Каспяровіч [і інш.] ; рэдкал.: А.І. Лакотка [і інш.]; Нац. Акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы. - Мінск : Беларус. Навука, 2009. – 607 с.

 9. Будникова, Т.А. Новшества в быту современных подростков г. Гомеля / Т.А. Будникова // Актуальные проблемы из исторического прошлого и современности в общественно-гуманитарных и социорелигиоведческих науках Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья: материалы междунар. науч.-теорет. конф., Витебск, 19-20 апр. 2007 г. / Вит. гос. ун-т, редкол.: В.А.Космач (гл. ред.) [и др.]. – Витебск, 2007. – Ч. 2. - С. 90-91.

 10. Будникова, Т.А. Проникновение городской культуры в сельский быт на Беларуси в XIX – начале XX века в трудах этнологов второй половины XX – начала XXI века / Т.А. Будникова // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы: материалы V междунар. науч. конф., Гомель, 24–25 мая 2007 г. / М-во образования Респ. Беларусь [и др.]; под общ. ред. В.В. Кириенко. – Гомель, 2007. – С. 212.

 11. Будникова,Т.А. Быт городского ребенка на современном этапе (по материалам опросов взрослого населения Гомеля и Добруша) / Т.А. Будникова // Европа: актуальные проблемы этнокультуры: материалы междунар. науч.-теорет. конф., Минск, 27 апр. 2007 г. / Бел. гос. пед. ун-т им. М.Танка., редкол.: В.В.Тугай (отв. ред.) [и др.]. - Мн., 2007. - С. 329-330.

 12. Гарады і вёскі Беларусі [тэкст]: Энцыклапедыя. Т. 2, кн. 2. Гомельская вобласць / С.В. Марцэлеў; Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мн.: БелЭн, 2005. – 520 с.

 13. Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БелЭн, 2004-2009. - Т. 1, кн. 1: Гомельская вобласць / С.В. Марцэлеў [і інш.]. - 2004. – 632 с.

 14. Гомель. Энциклопедический справочник / Белорус. Сов. Энцикл.; редкол.: И.П. Шамякин [и др.]. - Минск: БелСЭ, 1990. – 527 с.

 15. Гурко, А.У. Хрысціянскія святы на Беларусі: генезіс, эвалюцыя, асаблівасці: аўтарэф. дыс. …докт. гіст. навук: 07.00.07 / А.У. Гурко; НАН Беларусі. – Мн., 2003. – 30 с.

 16. Калачова, І.І. Этнакультурныя працэсы ў гарадской сям’і беларусаў у апошняй трэці XX – пачатку XXI ст. / І.І. Калачова. – Мінск: Беларуская навука, 2009. – 266 с.

 17. Луйгас, Н.Я. Гістарыяграфія праблемы сям’і беларусаў у 19 – 20 стст.: аўтарэф. дыс. …канд. гіст. навук: 07.00.07 / Н.Я. Луйгас; НАН Беларусі. – Мн., 2003. – 20 с.

 18. Мазыр. 850 год: У 3-х т. - Т. 1. Мазыр: гiсторыя i сучаснасць / С.В. Целяпень, Т.А. Нiкiцiна, А.Р. Бобр i iнш. – Гомель: КВПУП «Сож», 2005. – 352 с.

 19. Маленка, Л.І. Беларускі народны касцюм / Л.І. Маленка. – Мінск: Ураджай, 2001. – 160 с.

 20. Памяць: Гiсторыка-дакументальная хронiка Мазыра i Мазырскага раёна / Уклад. М.А. Капач, В.Р. Феранц. – Мінск: Мастацкая лiтаратура, 1997.- 574 с.

 21. Пичуков, В.П. Гомельщина многонациональная (20-30-е годы ХХ века) / В.П. Пичуков., М.И. Старовойтов.- Вып. 1. – Гомель: ГГУ им. Ф.Скорины, 1999. – 224 с.

 22. Рагимов, А.Н. Миграции и особенности адаптации этнических групп народов Кавказа в Республике Беларусь в конце 20 – начале 21 века: автореф. дис. …канд. ист. наук: 07.00.07 – этнография, этнология, антропология / А.Н. Рагимов; НАН Беларусі. – Мн., 2009. – 20 с.

 23. Раюк, А.Р. Этнасацыяльная структура беларускага грамадства і шляхі сацыяльнай мабільнасці ў 1772 – 1863 гадах: аўтарэф. дыс. …канд. гіст. навук: 07.00.07 / А.Р. Раюк; НАН Беларусі. – Мн., 2008. – 20 с.

 24. Шейбак, В.В. Генезис и эволюция христианских традиций паломничества у белорусов: автореф. дис. …канд. ист. наук: 07.00.07 – этнография, этнология, антропология / В.В. Шейбак; НАН Беларусі. – Мн., 2008. – 21 с.

 25. Шкрабова, Т.А. Быт и культура горожан Гомельщины в 50-80-е годы ХХ века (на материалах полевых этнологических исследований) / Т.А. Шкрабова // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып.8 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. - Мінск: Права и эканоміка, 2010. - С. 477-482.

 26. Шкрабова, Т.А. История этнологического исследования традиционных форм материальной культуры населения Гомельщины во второй половине ХХ – начале ХХI века / Т.А. Шкрабова // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки : сб. науч. ст. : в 2 ч. / под ред. В.Ф. Беркова. - Минск : РИВШ, 2009. - Ч. 1, вып. 8(13). - С. 197-202.

 27. Шкрабова, Т.А. Культура сельских и городских детей в освещении белорусских советских и современных этнографов / Т.А. Шкрабова // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 9 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка.- Мінск: Права и эканоміка, 2010.

 28. Шкрабова, Т.А. Материальная культура сельского населения Гомельщины в 50 – 80-е гг. XX века / Т.А. Шкрабова // Известия Гомельск. госуд. ун-та им. Ф. Скорины. - 2010. - № 6.

 29. Шкрабова, Т.А. Образ детства белорусов в 50-80-е годы ХХ в., запечатленный в воспоминаниях сельского населения Гомельщины / Т.А. Шкрабова // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки: сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 1. Вып. 10(15) / под ред. В.Ф. Беркова.- Минск: РИВШ, 2010. - С. 222-227.

 30. Шкрабова, Т.А. (Будникова Т.А.) Выходцы из России и Украины на Беларуси: культурно-бытовые традиции и новации (на материалах Гомельской области) / Т.А. Шкрабова (Т.А. Будникова) // Беларусь і суседзі: гістарычныя шляхі, узаемадзеянне і ўзаемаўплывы: матэрыялы міжнарод. навук. канф., г. Гомель, 1-2 кастр. 2008 г. / Гом. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны; рэдкал. Р.Р. Лазько (гал. рэд.) [і інш.]. – Гомель, 2008. – С. 253–258.

 31. Шкрабова, Т.А. (Будникова Т.А.) Сельчане глазами городского жителя на современном этапе (на материалах Гомельской области Республики Беларусь) / Т.А. Шкрабова // Полевая этнография – 2008: материалы междунар. науч. конф. / Под ред. В.А. Козьмина, Н.В. Юхневой, И.И. Верняева. – СПб., 2010. - С. 320-326.

 32. Шкрабова, Т.А. (Будникова, Т.А.) Традиции и новации в районных городах Гомельской области в конце ХХ – начале ХХI века (на примере Чечерска, Жлобина, Речицы, Рогачева, Калинковичей и Светлогорска) / Т.А. Шкрабава (Т.А. Будникава) // Скарына і наш час: матэрыялы Міжнар. навук. канф., г. Гомель, 14 ліст. 2008 г.: у 2 ч. / Гомельск. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны; рэдкал.: А.А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Гомель, 2008. - Ч.1. - С. 76-80.

 33. Шкрабова, Т.А. Изменения в материальной культуре горожан в 1990 – 2000-е гг. / Т.А. Шкрабова // Европа: актуальные проблемы этнокультуры: материалы междунар. науч.-теорет. конф. г. Минск, 28 апр. 2010 г. / Бел. гос. пед. университет им. М. Танка; редкол. В.В. Тугай (отв. ред.) [и др.] – Минск, 2010. – С. 362-365.

 34. Шыбека, З.В. Мінск: Старонкі жыцця дарэвалюцыйнага горада / З.В. Шыбека, С.Ф. Шыбека. – Мінск: Полымя, 1994. – 341 с.

 35. Яшчанка, А.Р. Культура жыхароў прыгарадаў Гомеля ў канцы XX – пачатку XXI ст. / А.Р. Яшчанка // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 9 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. - Мінск: Права и эканоміка, 2010.

 36. Ященко, О. Населення Гомеля на початку XXI ст.: етнокультурний аспект / Народна творчість та етнографія. Білоруська етонологія. - Спецвыпуск 6. - 2009. - С. 100-104.

 37. Ященко, О.Г. Весенние развлечения гомельчан в начале XX века / О.Г. Ященко // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. / Інстытут мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2009. – Вып. 7. - С. 353-362.

 38. Ященко, О.Г. День Розового цветка как форма благотворительной деятельности в городской культуре Беларуси начала XX в. / О.Г. Ященко // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки: сб. науч. статей. В 2 ч. Ч.1. Вып. 10 (15) / Под ред. В.П.Беркова. – Мн.: РИВШ, 2010. – С. 252–257.

 39. Ященко, О.Г. Культурно-бытовое развитие городов белорусско-русского пограничья в составе Гомельской губернии / О.Г. Ященко // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 5 / Інстытут мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2008. – С. 148 – 154.

 40. Ященко, О.Г. Праздничная культура населения Гомеля в начале XX века / О.Г. Ященко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Вип. 52. Серія: Історичні науки. – 2008. - № 5. – С. 242–246.

 41. Ященко, О.Г. Ученические экскурсии гомельчан накануне Первой мировой войны / О.Г. Ященко // Известия Гомельск. госуд. ун-та им. Ф. Скорины. - 2010. - № 6.

 42. Ященко, О.Г. Формы проведения свободного времени населения Гомельщины в природной среде в конце XX – начале XXI / О.Г. Ященко // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 8 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка.- Мінск: Права и эканоміка, 2010. - С. 487 - 492.

 43. Ященко, О.Г. Эволюция культурно-бытовых процессов в городской среде в 1990-е – 2000-е г. (по материалам Гомеля) / О.Г. Ященко, Т.А. Будникова // Известия Гомельск. госуд. ун-та им. Ф. Скорины. - 2008. - № 4. - С. 132-140.

 44. Яшчанка, А.Р. Матэрыялы мясцовага перыядычнага друку як крыніца для вывучэння гісторыка-культурнага развіцця Гомеля напярэдадні і ў перыяд першай сусветнай вайны / А.Р. Яшчанка // Гістарыяграфія і крыніцы па гісторыі гарадоў і працэсаў урбанізацыі ў Беларусі: зб. навук. арт. / ГрДУ імя Я.Купалы; рэдкал.: В.В. Даніловіч, І.П. Крэнь, І.В. Соркіна, Г.А. Хацкевіч (адк. рэдактары) [і інш.]. – Гродна, 2009. – C. 290-296.

 45. Ященко, О.Г. Городской быт в отражении фельетона начала XX века / О.Г. Ященко // Гарады Беларусi ў кантэксце палiтыкi, эканомiкi, культуры: зб. навук. арт. / ГрДУ iмя Я.Купалы; рэдкал.: I.П. Крэнь, Ш.В.Соркiна (адк. рэд.) [i iнш.]. – Гродна, 2007. – С. 294–297.

 46. Ященко, О.Г. Загородный отдых гомельчан в начале XX в. / О.Г. Ященко // Пытаннi мастацтвазнаўства, этналогii i фалькларыстыкi. Вып. 2 / Iн-т мастацтвазнаўства, этнаграфii i фальклору iмя К. Крапiвы НАН Беларусi; навук. рэд. А.I. Лакотка. – Мiнск: Права i эканомiка, 2007. – С. 144-146.

 47. Ященко, О.Г. Летний период в жизни гомельчан в начале XX века / О.Г. Ященко // Беларусь у гістарычнай рэтраспектыве XIX – XX стагоддзяў: этнакультурныя і нацыянальна-дзяржаўныя працэсы: зб. навук. арт.: у 2 ч.; М-ва адукацыі Рэсп. Бел. [і інш.] ; пад рэд. В.А. Міхедзька. - Гомель, 2009. – Ч. 2. - С. 77-83.

 48. Ященко, О.Г. Памятные даты и юбилеи как отражение общественной и культурной жизни населения Гомеля в начале XX в. ) / О.Г. Ященко // Гістарычнаму факультэту – 20 гадоў: зб. навук. прац гістарычнага факультэта Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Ф. Скарыны; пад рэд. В.А. Міхедзька. – Гомель, 2009. – С. 174-182.

 49. Ященко, О.Г. Беженцы в Гомеле в 1914 – 1917 гг. (по материалам периодической печати) / О.Г. Ященко // Беларусь і суседзі: гістарычныя шляхі, узаемадзеянне і ўзаемаўплывы: матэрыялы міжнарод. навук. канф., г. Гомель, 28-29 сент. 2006 г. / Гом. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны; рэдкал. Р.Р. Лазько (гал. рэд.) [і інш.]. –– Гомель, 2006. – С. 95 – 98.

 50. Ященко, О.Г. Гомель в феврале 1917 года: социально-бытовой аспект (по материалам газеты «Гомельская копейка») / О.Г. Ященко // Беларусь у эпоху рэвалюцыйных узрушэнняў: да 100-годдзя выхаду ў свет газеты «Наша Ніва»: матэрыялы Рэсп. навук.-тэарэт. канф., Мінск, 10 ліст. 2006 г. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка; рэдкал.: І.І. Багдановіч [і інш.] – Мінск, 2006. – С. 126 – 128.

 51. Ященко, О.Г. Повседневная жизнь европейцев в освещении периодической печати Гомеля в начале XX в. / О.Г. Ященко // Европа: актуальные проблемы этнокультуры: материалы междунар. науч.-теорет. конф., Минск, 28 апр. 2010 г. / Бел. гос. пед. университет им. М. Танка; редкол. В.В. Тугай (отв. ред.) [и др.] – Минск: БГПУ, 2010. – С. 107-108.

 52. Ященко, О.Г. Празднование Масленицы в городах Европейской России в конце XIX – начале XX в. / О.Г. Ященко // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы: материалы VI Междун. науч. конф., Гомель, 22-23 мая 2009 г. / М-во образования Респ. Беларусь [и др.]; ред. кол.: В.В. Кириенко [и др.]. - Гомель, 2009. – С. 321-323.

 53. Ященко, О.Г. Этнография Гомеля начала XX века / О.Г. Ященко // Полевая этнография – 2006: междунар. науч. конф. / Санкт-Петербургский гос. ун-т, под ред. В.А. Козьмина, Н.В. Юхневой, И.И. Верняева. – СПб., 2007. – С. 116-118.

 54. Ященко, О.Г. Этнография детства в городской среде (по материалам Гомеля начала XXI в.) / О.Г. Ященко, Е.А. Бровкин, Т.А. Будникова // Романовские чтения-3: материалы междунар. науч. конф., Могилев, 22-23 ноябр. 2006 г. / Могил. гос. ун-т; редкол.: И.А. Марзалюк [и др.]. – Могилев, 2007. – С. 131-132.

 55. Ященко, О.Г. Женская безработица и борьбе с ней в Гомельской губернии // О.Г. Ященко, И.В. Лавриновская // Гомельщина в событиях 1917 – 1945 гг.: материалы Респ. науч.-практич. конф., Гомель, 27 ноябр. 2007 г. / Нац. Академия наук Бел. [и др.].; ред. кол.: А.А. Коваленя [и др.]. – Гомель: БелГУТ, 2007. - С. 272 – 277.

 56. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]. – Мн.: Бел навука, 1993-2003.

 57. Этнаграфiя Беларусi: Энцыклапедыя / І.П. Шамякін [і інш.]. – Мінск: БелСЭ, 1989. - 575 с.


Картаграфічны матэрыял

Беларусы: этнагеаграфія. Дэмаграфія. Дыяспара. Канфесіі. Атлас / Рэдкал.: С.А. Польски [і інш.]. – Мн., 1996.


Выяўленчы матэрыял

Альбомы, наборы паштовак з відамі гарадоў Беларусі.


Метадычныя рэкамендацыі

Помнікі этнаграфіі. Методыка выяўлення, апісання і збірання / М.Ф. Піліпенка [і інш.]; пад рэд. В.К. Бандарчыка. – Мінск: Навука і тэхніка, 1981. – 150 с.

ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ

ПА ВЫВУЧАЕМАЙ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ

З ІНШЫМІ ДЫСЦЫПЛІНАМІ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІНазва

дысцыпліны,

з якой

патрабуецца ўзгадненнеНазва

кафедры


Прапановы

аб зменах у змесце

вучэбнай праграмы

па вывучаемай вучэбнай дысцыпліне
Рашэнне, прынятае кафедрай, якая распрацавала вучэбную праграму (з вызначэннем даты і нумару пратакола)

Гісторыя Беларусі


Гісторыя Беларусі
Рэкамендаваць да зацвярджэння вучэбную праграму ў прадстаўленым варыянце

пратакол №

ад 2010 г.

ДАПАЎНЕННІ І ЗМЯНЕННІ ДА ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ

ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ

на _____/_____ вучэбны год


№№

пп


Дапаўненні і змянені

На якой падставе
Вучэбная праграма перагледжана і адобрана на пасяджэнні кафедры


гісторыі Беларусі (пратакол № ____ ад ________ 200_ г.)
Загадчыца кафедры

гісторыі Беларусі

к.г.н., дац. _______________ А.Р. Яшчанка

(подпіс)


ЗАЦВЯРДЖАЮ
Дэкан факультэта

к.г.н., дац. _______________ М.М. Мязга


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка