Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны»
Дата канвертавання15.03.2016
Памер374.6 Kb.
Установа адукацыі

«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны»

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Прарэктар па вучэбнай рабоце

УА «ГДУ імя Ф. Скарыны»

________________І.В. Семчанка

(подпіс)

___________________

(дата зацвярджэння)

Рэгістрацыйны № УД-___________/р.БЕЛАРУСКАЯ МОВА
Вучэбная праграма па дысцыпліне

для слухачоў падрыхтоўчага аддзялення

ўсіх спецыяльнасцей, якія вывучаюць беларускую мову

Факультэт давузаўскай падрыхтоўкі і навучання замежных студэнтаў


Кафедра давузаўскай падрыхтоўкі і прафарыентацыі
Курс падрыхтоўчае аддзяленне
Семестр 1-2
Лекцыі 72 гадзіны Экзамен –
Практычныя заняткі Залік 1,2 семестры

276 гадзін


Усяго аўдыторных гадзін Курсавы праект (работа)

па дысцыпліне 348 гадзін


Усяго гадзін Форма атрымання

па дысцыпліне 348 гадзін адукацыі дзённая

Складальнік: С.В. Чайкова, дацэнт
2010

Вучэбная праграма складзена на аснове Праграмы ўступных іспытаў для паступаючых у вышэйшыя навучальныя ўстановы, зацверджанай Загадам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 15.12.2009 № 1193

Разгледжана і рэкамендавана да зацвярджэння ў якасці рабочага варыянта на пасяджэнні кафедры давузаўскай падрыхтоўкі і прафарыентацыі

___ _____2010 г., пратакол № ____

Загадчык кафедры

дацэнт _______В.І. Яцухна

Адобрана і рекамендавана да зацвярджэння Метадычным саветам факультэта давузаўскай падрыхтоўкі і навучання замежных студэнтаў


___ _____2010 г., пратакол № ____

Старшыня, дэкан факультэта

дацэнт ________А.Ф. Васільеў

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Беларуская мова з’яўляецца нацыянальнай мовай беларускага народа. Яна адна з дзвюх дзяржаўных моў у Рэспубліцы Беларусь.

Абітурыентам, якія зарыентаваны на паступленне ў вышэйшыя навучальныя ўстановы нашай краіны, прадстаўляецца права выбару мовы (беларускай або рускай) пры здачы уступных іспытаў у выглядзе цэнтралізаванага тэсціравання.

Мэта выкладання дысцыпліны “Беларуская мова” ў сістэме давузаўскай падрыхтоўкі – падрыхтоўка абітурыентаў да паспяховага выканання тэставых заданняў цэнтралізаванага тэсціравання па беларускай мове, а таксама павышэнне ўзроўню іх моўнай культуры як састаўной часткі агульнай культуры чалавека. Выкладанне курса базуецца на паглыбленым вывучэнні пытанняў, прадугледжаных праграмай школьнага курса беларускай мовы .

Дадзеная вучэбная праграма па дысцыпліне “Беларуская мова” падрыхтавана для слухачоў падрыхтоўчага аддзялення ўсіх спецыяльнасцей і распрацавана ў адпаведнасці з Праграмай уступных іспытаў для паступаючых у вышэйшыя навучальныя ўстановы, зацверджанай Загадам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 15.12.2009 №1193.

Мэта праграмы – дапамагчы слухачам падрыхтоўчага аддзялення паўтарыць, абагуліць і сістэматызаваць:

– веды аб сістэме мовы па ўсіх яе раздзелах;

–правілы функцыянавання моўных сродкаў;

– нормы сучаснай беларускай мовы (фанетычныя, арфаэпічныя, акцэнталагічныя, арфаграфічныя, словаўтваральныя, лексічныя, фразеалагічныя, марфалагічныя, сінтаксічныя, пунктуацыйныя, стылістычныя);

– тэорыю мовы (паняцце пра віды, формы, тыпы, жанры маўлення, тэкст, функцыянальныя стылі і г.д.).

–культуру вуснага і пісьмовага маўлення, правілы маўленчых зносін.

У выніку вывучэння дысцыпліны “Беларуская мова” слухачы павінны:


 • ведаць:

– паняцці “мова”, “маўленне”, “тэкст”, “тэма тэкста”, “падтэмы тэкта”, “тэматычнае адзінства”, “віды сувязі”, “сродкі сувязі”, “формы маўлення”, “тыпы маўлення”, “апісанне”, “апавяданне”, “разважанне”;

–функцыянальныя стылі беларускай мовы;

– фанетычную сістэму беларускай мовы;

– арфаэпічныя і акцэнталагічныя нормы беларускай мовы і адрозненне іх ад рускай мовы;

– прынцыпы беларускага арфаграфіі; правілы напісання галосных, зычных, мяккага знака і апострафа;

– лексічную сістэму беларускай мовы;

–віды пераносу слоў: метафару, метанімію, сінекдаху;

–разрады лексікі паводле паходжання, актыўнага і пасіўнага складу, стылістычнай дыферынцыяцыі, сферы ўжывання;

–значэнне фразеалагізмаў;

–граматычныя катэгорыі і разрады іменных часцін мовы: назоўнікаў, прыметнікаў, займеннікаў, лічэбнікаў, іх скланенне і правапіс;

– граматычныя катэгорыі дзеяслова і яго формаў: дзеепрыметніка і дзеепрыслоўя;

–разрады і ступені прараўнання прыслоўяў;

–асаблівасці ўжывання слоў з прыназоўнікамі ў беларускай мове (у адрозненне ад рускай);

–стылістычнае выкарыстанне часціц;

–разрады злучнікаў;

–выклічнік як асобую часціну мовы;

– сінтаксіс простага сказа (тыпы дзейніка і выказніка, дапаўнення, азначэння, акалічнасць);

– сінтаксіс складанага сказа (складаназлучаныя, складазалежныя, бяззлучнікавыя, сказы з рознымі відамі сувязі, іх адзнакі, віды) ;

–пунктуацыю простага сказа;

–пунктуацыю складанага сказа.

–спосабы перадачы чужой мовы (простая, ускосная, няўласна-простая, цытата, дыялог).

умець:

–вызначаць тэму і асноўную думку тэксту, выдзяляць часткі тэксту, яго падтэмы, вызначаць від і сродкі сувязі паміж сказамі, часткамі тэксту;

– вызначаць стыль і тып маўлення;

– аналізаваць тэкст з улікам стылявой характарыстыкі;

– выяўляць асаблівасці ўжывання моўных сродкаў у тэкстах розных стылей;

–ацэньваць мэтазгоднасць выбару моўных сродкаў, з дапамогай якіх раскрываецца тэма тэкста;

– рабіць агульны стылістычны аналіз тэксту;

–знаходзіць і выпраўляць маўленчыя памылкі ў тэксце;

–выбіраць патрэбныя моўныя сродкі для перадачы зместу выказвання;

– выкарыстоўваць адпаведныя моўныя сродкі ў тэкстах розных стылей і тыпаў для стварэння дарэчнага, дакладнага, выразнага, разнастайнага маўлення;

– размяжоўваць гукі і літары; выдзяляць галосныя і зычныя гукі, вызначаць звонкія, глухія, санорныя, мяккія, цвёрдыя і зацвярдзелыя гукі, даваць ім характарыстыку;

– выдзяляць націскныя і ненаціскныя склады, характарызаваць націск.

– бачыць арфаграму і яе вызначальныя прыметы;

–знаходзіць і выпраўляць арфаграфічныя памылкі ў словах;

–дакладна ўжываць словы, размяжоўваць мнагазначныя словы і амонімы, паронімы, утвараць сінанімічны рад, вызначаць антанімічныя адносіны паміж словамі;

–дакладна ўжываць фразеалагізмы;

–размяжоўваць аднакаранёвыя словы і формы аднаго слова, марфемы; выдзяляць аснову і афіксы;

–вызначаць спосаб утварэння слова;

–вызначаць назоўнікі, прыметнікі, займеннікі, лічэбнікі на аснове іх сэнсавых, марфалагічных і сінтаксічных асаблівасцей, класіфікаваць іх на разрады;

– вызначаць дзеяслоў і яго формы: дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе, утвараць патрэбныя формы; размяжоўваць правільнае і няправільнае ўжыванне дзеепрыметнікаў і дзеепрыслоўяў;

–адрозніваць прыслоўі ад іншых часцін мовы; утвараць простую і складаную форму вышэйшай і найвышэйшай ступеней параўнання прыслоўяў;

–адрозніваць службовыя часціны мовы: прыназоўнікі, злучнікі, часціцы ад іншых часцін мовы;

–знаходзіць выклічнікі ў тэксце і аддзяляць ці выдзяляць іх знакамі прыпынку;

–знаходзіць і выпраўляць марфалагічныя памылкі ў сказах;

–вычляняць словазлучэнні са сказа, вызначаць іх тып і від падапарадкавальнай сувязі паміж словамі;

–размяжоўваць сказы па структуры, наяўнасці галоўных і даданых членаў, інтанацыі;

–вызначаць канструкцыі, якія робяць сказ ускладненым;

–правільна ставіць знакі прыпынку з улікам пэўнай пунктаграмы ў простым сказе;

–вызначаць тып складанага сказа; колькасць частак, адносіны і від сувязі паміж імі;

– вызначаць від даданай часткі і спосаб падпарадкавання ў складаназалежным сказе з некалькімі даданымі часткамі;

– правільна ставіць знакі прыпынку з улікам адносін паміж часткамі ў складаным сказе;

–вызначаць спосаб перадачы чужой мовы; складаць сказы з простай і ўскоснай мовай, замяняць простую мову ускоснай.

–знаходзіць і выпраўляць сінтаксічныя памылкі ў сказе ці тэксце.

На вывучэнне дадзенай дысцыпліны прадугледжана 348 гадзін, у тым ліку лекцый – 72 гадзіны, практычных заняткаў – 276 гадзін.

На практычных занятках плануецца праверка практычнай пісьменнасці (граматнасці), ведання ўсіх раздзелаў беларускага мовазнаўства, культуры маўлення, моўнай кампетэнцыі, Набытыя веды будуць правярацца як тэарэтычна, так і практычна (індывідуальныя адказы, дыктанты, выкананне тэматычных і камбінаваных тэстаў, самастойныя і кантрольныя работы ).

Курс “Беларуская мова” складаецца з 7 раздзелаў, кожны з якіх завяршаецца выкананнем кантрольнай работы, акрамя таго, прадугледжана восьмая кантрольная работа, якая з’яўляецца абагульняючай.


ЗМЕСТ ДЫСЦЫПЛІНЫ

РАЗДЗЕЛ 1 МОВА І МАЎЛЕННЕ
Тэма 1.1 Беларуская мова – нацыянальная мова беларускага народа

Паняцце “мова”. Функцыі мовы ў грамадстве.

Беларуская мова – нацыянальная мова беларускага народа. Беларуская мова сярод славянскіх моў. Гістарычнае развіццё беларускай мовы. Разнавіднасці беларускай мовы. Беларуская літаратурная мова і яе нормы.

Паняцце культуры маўлення. Культура вуснага і пісьмовага маўлення.

Праблема нацыянальнага i культурнага адраджэння на сучасным этапе.
Тэма 1.2 Маўленне

Паняцце “маўленне”. Мова і маўленне: агульнае і прыватнае.

Віды маўлення: унутранае і вонкавае (знешняе). Формы маўлення: вуснае і пісьмовае. Адзінкі маўлення: маналог, дыялог, тэкст.

Тэкст як адзінка сінтаксісу і звязнага маўлення. Асноўныя прыметы тэксту: тэматычнае адзінства, цэласнасць, звязнасць, завершанасць. Тэма і ідэя тэксту.

Тыпы маўлення: апісанне, апавяданне, разважанне і іх тыповыя кампазіцыйныя схемы.
Тэма 1.3 Функцыянальныя стылі

Паняцце стылю. Асноўныя функцыянальныя стылі беларускай мовы. Размоўны, навуковы, афіцыйна-дзелавы, публіцыстычны стылі, стыль мастацкай літаратуры, іх сфера выкарыстання, мэты і задачы выказвання, асноўныя стылявыя рысы, характэрныя моўныя сродкі, асноўныя жанры.РАЗДЗЕЛ 2ЛЕКСІКАЛОГІЯ І ФРАЗЕАЛОГІЯ, ЛЕКСІКАГРАФІЯ
Тэма 2.1 Слоўнікавае багацце беларускай мовы

Лексікалогія як раздзел мовазнаўства. Прадмет і задачы лексікалогіі.

Самабытнасць лексікі беларускай мовы. Слова як адзінка мовы і мінімальная адзінка лексікалогіі. Лексічнае значэнне слова. Лексічная спалучальнасць слоў.

Адназначнасць i мнагазначнасць (полісемія) слоў.

Ужыванне слоў у прамым i пераносным значэнні. Віды пераносу слоў: метафара, метанімія, сінекдаха.

Амонімы і іх разнавіднасці. Адрозненне полісеміі ад аманіміі.

Сінонімы. Сінанімічны рад, дамінанта. Роля сінонімаў у маўленні. Сінонімы як сродак сэнсавай сувязі сказаў у тэксце і частак тэксту.

Антонімы і іх роля ў маўленні.

Паронімы.
Тэма 2.2 Лексіка беларускай мовы паводле паходжання, сферы ўжывання, актыўнага і пасіўнага складу, стылістычнай дыферэнцыяцыі
Лексіка беларускай мовы паводле паходжання: спрадвечна беларуская і запазычаная. Асваенне запазычаных слоў. Развіццё беларускай лексікі ў ХХ-ХХІ стст.

Лексіка беларускай мовы паводле сферы ўжывання: агульнаўжывальная, дыялектная, спецыяльная і жаргонная.

Лексіка беларускай мовы паводле актыўнага і пасіўнага складу. Устарэлая лексіка (архаізмы і гістарызмы). Узбагачэнне мовы новымі словамі (неалагізмамі).

Лексіка беларускай мовы паводле стылістычнай характарыстыкі (дыферэнцыяцыі): стылістычна нейтральная і стылістычна абмежаваная.


Тэма 2.3 Фразеалогія і лексікаграфія

Фразеалогія як раздзел мовазнаўства. Прадмет і задачы фразеалогіі. Устойлівыя спалучэнні слоў (фразеалагізмы). Сэнсава-стылістычная роля фразеалагізмаў у маўленні. Фразеалогія ў шырокім плане: прыказкі, прымаўкі, крылатыя выразы, перыфразы. Крыніцы беларускай фразеалогіі. Адметнасць беларускай фразеалогіі.

Лексікаграфія як радзел мовазнаўства. Прадмет і задачы лексікаграфіі. Слоўнікі беларускай мовы. Этапы развіцця беларускай лексікаграфіі.

РАЗДЗЕЛ 3 ФАНЕТЫКА І ГРАФІКА, АРФАЭПІЯ І АКЦЭНТАЛОГІЯ
Тэма 3.1 Фанетыка і графіка

Фанетыка як раздзел мовазнаўства. Прадмет і задачы фанетыкі.

Галосныя гyкi і іх класіфікацыя. Моцная (націскная) і слабая (ненаціскная) пазіцыя галосных. Вымаўленне гука [ў]. Змены галосных гукаў. Чаргаванне галосных гукаў. Прыстаўныя галосныя гукі [а] і [і].

Зычныя гукі іх класіфікацыя. Класіфікацыя зычных гукаў паводле ўдзелу голасу і шуму: санорныя і шумныя (звонкія, глухія) зычныя. Класіфікацыя зычных паводле цвёрдасці-мяккасці. Гук [ў]. Змены зычных гукаў. Асіміляцыя і дысіміляцыя зычных. Дзеканнне і цеканне. Падаўжэнне і падваенне зычных гукаў. Чаргаванне зычных гукаў. Прыстаўныя зычныя гукі [в] і [г].

Фанетычная транскрыпцыя.

Графіка як раздзел мовазнаўства. Змест і задачы графікі. Віды пісьма.

Суадносіны паміж гукамі і літарамі. Прызначэнне і гукавое значэнне літар і, е, ё, ю, я. Беларускі алфавіт. Іншыя графічныя сродкі беларускага пісьма. Паходжанне і развіццё беларускага пісьма.

Склад і складападзел.


Тэма 3.2 Арфаэпія і акцэнталогія

Арфаэпія як раздзел мовазнаўства.

Нормы беларускага літаратурнага вымаўлення (арфаэпічныя нормы). Вымаўленне галосных гукаў.

Вымаўленне зычных гукаў. Аглушэнне зычных гукаў на канцы слоў. Асіміляцыя па глухасці-звонкасці зычных гукаў у сярэдзіне слоў. Вымаўленне свісцячых [з’], [с’], [дз’] і [ц’] перад наступным мяккім зычным (асіміляцыя па мяккасці). Вымаўленне спалучэнняў зычных гукаў.

Акцэнталогія як раздзел мовазнаўства.

Націск у беларускай мове. Роля націску пры адрозненні слоў і некаторых формаў слоў.

Акцэнталагічныя нормы беларускай мовы.

РАЗДЗЕЛ 4 АРФАГРАФІЯ
Тэма 4.1 Правапіс галосных

Арфаграфія як раздзел мовазнаўства. Прадмет і задачы арфаграфіі.

Станаўленне сучаснай беларускай арфаграфіі.

Прынцы беларускага правапісу: фанетычны, марфалагічны, традыцыйныя і гістарычныя напісанні слоў.

Пpaвaпic галосных о, э, а, е, ё, я.

Правапіс галосных пасля зацвярдзелых зычных.

Правапіс спалучэнняў іё (ыё), ія (ыя), іе (ые).

Правапіс у — ў.

Пpaвaпic прыстаўных галосных.
Тэма 4.2 Правапіс зычных

Правапіс прыстаўных зычных ryкаў.

Правапіс звонкіх i глухіх, свісцячых i шыпячых зычных.

Правапіс некаторых спалучэнняў зычных.

Пpaвaпic зычных д — дз', т — ц'.

Абазначэнне мяккасці зычных на пісьме. Правапіс змякчальнага мяккага знака. Ужыванне і правапіс раздзяляльнага мяккага знака і апострафа.

Правапіс падоўжаных зычных.
РАЗДЗЕЛ 5 МАРФЕМІКА І СЛОВАЎТВАРЭННЕ
Тэма 5.1 Марфемная будова слова

Марфеміка як раздзел мовазнаўства. Прадмет і задачы марфемікі.

Марфемы як структурныя значымыя чacткi слова

Аснова слова. Вытворныя і невытворныя асновы. Утваральная аснова.

Корань. Аднакаранёвыя (роднасныя) словы і формы аднаго і таго ж слова.

Чаргавані галосных і зычных у аснове слова.

Афіксы: прыстаўка, суфікс, постфікс, інтэрфікс (злучальная галосная) як значымыя часткі слова.

Канчатак, нулявы канчатак.

Словаўтваральныя і формаўтваральныя афіксы.

Мнагазначанасць, сінанімічнасць і аманімічнасць марфем.

Правапіс нязмянных прыставак. Правапіс прыставак без-(бяз-)/ бес-(бяс-), уз-/ус-, праз-(прас-), цераз-/церас-. Правапіс і, ы, й пасля прыставак.

Правапіс падвоеных літар.


Тэма 5.2 Словаўтварэнне: марфемныя і немарфемныя спосабы

Словаўтварэнне як раздзел мовазнаўства.

Асноўныя спосабы словаўтварэння ў беларускай мове.

Марфемныя спосабы ўтварэння слоў. Утварэнне слоў пры дапамозе прыставак, суфіксаў, постфіксаў. Бяссуфікснае ўтварэнне слоў.

Немарфемныя спосабы ўтварэння слоў: лексіка-семантычны, марфолага-сінтаксічны і лексіка-сінтаксічны (зрашчэнне).
Тэма 5.3 Словаўтварэнне: складанне

Складаныя словы, ix утварэнне i правапіс. Складана-суфіксальны спосаб утварэння слоў.

Абрэвіяцыя як спосаб утварэння слоў.

Правапіс складана-скарочаных слоў.


РАЗДЗЕЛ 6 МАРФАЛОГІЯ І ПРАВАПІС
Тэма 6.1 Часціны мовы

Марфалогія як раздзел граматыкі. Прадмет і задачы марфалогіі.

Асноўныя паняцці марфалогіі: граматычнае значэнне, граматычныя формы, граматычная катэгорыя.

Часціны мовы як лексіка-граматычныя разрады слоў, прынцыпы іх размежавання. Самастойныя і службовыя часціны мовы, іх сэнсава-граматычныя прыметы і сінтаксічная роля. Пераход слоў адной часціны мовы ў другую.

Тэма 6.2 Назоўнік

Назоўнік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма назоўніка. Словазлучэнні з назоўнікам у ролі галоўнага слова.

Лексіка-граматычныя разрады назоўнікаў. Назоўнікі адушаўлёныя і неадушаўлёныя. Ужыванне неадушаўлёных назоўнікаў са значэннем адушаўлёных.

Назоўнікі агульныя і ўласныя. Правапіс уласных назоўнікаў.Ужыванне ўласных назоўнікаў са значэннем агульных.

Назоўнікі зборныя, рэчыўныя, канкрэтныя і абстрактныя, іх лексічныя і граматычныя прыметы.

Род, лік, склон назоўнікаў. Назоўнікі мужчынскага, жаночага і ніякага роду. Назоўнікі агульнага роду. Вызначэнне роду нескланяльных і складанаскарочаных назоўнікаў. Несупадзенне роду некаторых назоўнікаў у беларускай і рускай мовах.

Лік назоўнікаў: адзіночны і множны. Адзіночналікавыя і множналікавыя назоўнікі. Несупадзенне ліку некаторых назоўнікаў у беларускай і рускай мовах.

Граматычая катэгорыя склону. Змяненне назоўнікаў па склонах.

Тры скланенні назоўнікаў. Правапіс склонавых канчаткаў назоўнікаў 1-га скланення. Правапіс склонавых канчаткаў назоўнікаў 2-га скланення. Варыянтнасць канчаткаў -а(-я)/-у(-ю) неадушаўлёных назоўнікаў мужчынскага роду ў родным склоне адзіночнага ліку. Правапіс склонавых канчаткаў назоўнікаў 3-га скланення. Правапіс канчаткаў назоўнікаў у множным ліку. Варыянтнасць канчаткаў -ей/-яў назоўнікаў ў родным склоне множнага ліку. Скланенне прозвішчаў і назваў гарадоў, вёсак на -оў, -ёў, -аў, -яў, -ын, -ін. Нескланяльныя назоўнікі. Рознаскланяльныя назоўнікі.

Утварэнне назоўнікаў.

Правапіс суфіксаў -ак-, -ык(-ік), -ачк-(-ечк-). Мяккі знак перад суфіксамі -к-, -чык і ў суфіксах -еньк- (-эньк-/-аньк-). Правапіс складаных назоўнікаў. Правапіс не(ня), ні з назоўнікамі.

Тэма 6.3 Прыметнік

Прыметнік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма прыметнікаў. Словазлучэнні з прыметнікам ў ролі галоўнага слова.

Асноўныя лексіка-семантычныя групы прыметнікаў. Якасныя, адносныя, прыналежныя прыметнікі, іх роля ў маўленні. Поўная і кароткая форма якасных прыметнікаў, іх роля ў сказе. Ступені параўнання якасных прыметнікаў: вышэйшая і найвышэйшая. Скланенне якасных прыметнікаў.

Адносныя прыметнікі і іх скланенне.

Утварэнне і правапіс прыналежных прыметнікаў. Асаблівасці скланення прыналежных прыметнікаў. Правапіс прыналежных прыметнікаў.

Асноўныя спосабы ўтварэння прыметнікаў. Найбольш прадуктыўныя суфіксы пры ўтварэнні прыметнікаў.

Прыметнікі з суфіксамі суб’ектыўнай ацэнкі, сфера ўжывання і правапіс. Правапіс мяккага знака перад суфіксам -ск-. Правапіс -н-, -нн- у прыметніках.

Утварэнне і правапіс складаных прыметнікаў.

Правапіс не(ня), ні з прыметнікамі.

Тэма 6.4 Лічэбнік

Лічэбнік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма. Словазлучэнні з лічэбнікам у ролі галоўнага слова.

Падзел лічэбнікаў паводле структуры: простыя, складаныя і састаўныя.

Падзел лічэбнікаў паводле значэння: колькасныя (пэўнаколькасныя, няпэўнаколькасныя, зборныя, дробавыя) і парадкавыя.

Скланенне колькасных лічэбнікаў, іх правапіс.

Дробавыя і зборныя лічэбнікі, іх утварэнне і напісанне.

Скланенне і правапіс парадкавых лічэбнікаў.

Сінтаксічная сувязь (спалучальнасць) лічэбнікаў з назоўнікамі.

Тэма 6.5 Займеннік

Займеннік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Словазлучэнні з займеннікам у ролі галоўнага слова.

Разрады займеннікаў паводле значэння. Пачатковая форма займеннікаў. Скланенне і правапіс займеннікаў розных разрадаў.

Напісанне займеннікаў з прыназоўнікамі.

Утварэнне і правапіс неазначальных і адмоўных займеннікаў.

Ужыванне займеннікаў.

Тэма 6.6 Дзеяслоў

Дзеяслоў як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Неазначальная форма дзеяслова. Асноўныя лексічныя групы дзеясловаў. Граматычныя катэгорыі дзеясловаў. Асновы дзеясловаў.

Пераходныя і непераходныя дзеясловы.

Зваротныя дзеясловы. Постфіксы -ся,-ца(-цца) як граматычны паказчык зваротнасці дзеясловаў.

Трыванні дзеяслова. Утварэнне і ўжыванне дзеясловаў закончанага і незакончанага трывання.

Лады дзеяслова: абвесны, умоўны, загадны, іх значэнне, утварэнне і ўжыванне. Выкарыстанне ў тэкстах формаў дзеясловаў загаднага ладу са значэннем умоўнага, умоўнага – са значэннем абвеснага і загаднага ладу.

Часы дзеяслова: цяперашні, прошлы, будучы. Суфікс -л (-ў) як марфалагічны паказчык дзеясловаў прошлага часу.

Асабовыя дзеясловы. Спражэнне дзеясловаў. Канчаткі дзеясловаў першага спражэння. Канчаткі дзеясловаў другога спражэння. Рознаспрагальныя дзеясловы. Безасабовыя дзеясловы.

Правапіс суфіксаў дзеясловаў.

Словаўтварэнне дзеясловаў.

Правапіс не(ня) з дзеясловамі.

Тэма 6.7 Дзеепрыметнік

Дзеепрыметнік як асобая форма дзеяслова: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы,сінтаксічная роля.

Прыметы дзеяслова і прыметніка ў дзеепрыметніку. Дзеепрыметны зварот, яго роля і месца ў сказе. Знакі прыпынку ў сказах з дзеепрыметным зваротам.

Поўная і кароткая форма дзеепрыметнікаў, іх сінтаксічная роля. Скланенне поўных дзеепрыметнікаў, правапіс склонавых канчаткаў. Часы дзеепрыметнікаў.

Дзеепрыметнікі незалежнага і залежнага стану, іх утварэнне і ўжыванне.

Правапіс суфіксаў дзеепрыметнікаў.

Правапіс не(ня) з дзеепрыметнікамі.

Тэма 6.8 Дзеепрыслоўе

Дзеепрыслоўе як асобая форма дзеяслова: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.

Дзеепрыслоўі незакончанага і закончанага трывання, іх утварэнне і правапіс. Дзеепрыслоўны зварот, яго роля і месца ў сказе. Знакі прыпынку ў сказах з дзеепрыслоўным зваротам.

Правапіс не(ня) з дзеепрыслоўямі.


Тэма 6.9 Прыслоўе

Прыслоўе як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.

Разрады прыслоўяў паводле значэння.

Ступені параўнання прыслоўяў, ix утварэнне і ўжыванне, сінанімічныя варыянты.

Спосабы ўтварэння прыслоўяў. Прыслоўі і аманімічныя з імі спалучэнні прыназоўніка з назоўнікам, прыметнікам, займеннікам, лічэбнікам. Адрозненне прыслоўяў ад назоўнікаў з прыназоўнікамі.

Правапіс прыслоўяў разам, асобна і праз дэфіс.

Правапіс не(ня), ні з прыслоўямі.
Тэма 6.10 Службовыя часціны моывы і выклічнік

Прыназоўнiк як службовая часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Асноўныя значэнні прыназоўнікаў.

Вытворныя і невытворныя прыназоўнікі.

Ужыванне прыназоўнікаў з адным або некалькімі склонамі.

Прыназоўнікі простыя, складаныя і састаўныя і іх правапіс.

Некаторыя асаблівасці ўжывання прыназоўнікаў у беларускай мове.

3лучнік як службовая часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.

3лучнікі простыя i састаўныя.

Правапіс састаўных злучнікаў.

Адрозненне злучніка затое ад прыназоўніка з займеннікам за тое.

3лучнікі злучальныя i падпарадкавальныя.

Ужыванне злучальных злучнікаў у простым i складаназлучаным сказах; ужыванне падпарадкавальных злучнікаў у складаназалежным сказе.

Часцiца як службовая часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Асноўныя значэнні часціц. Часціцы ў пытальных і пабуджальных сказах.

Сэнсавыя, мадальныя, эмацыянальныя i формаўтваральныя часціцы.

Ужыванне формаўтваральных часціц пры ўтварэнні формаў дзеясловаў умоўнага і загаднага ладу.

Правапіс часціц.

Ужыванне i правапіс часціц не, нi.

Выклічнік як асобая часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Асноўныя значэнні выклічнікаў, асаблівасці іх ўжывання. Інтанацыйнае выдзяленне выклічнікаў.

Дэфіс у выклічніках.

3накі прыпынку пры выклічніках.РАЗДЗЕЛ 7 СІНТАКСІС І ПУНКТУАЦЫЯ
Тэма 7.1 Сінтаксіс: словазлучэнне

Сінтаксіс і пунктуацыя як раздзелы мовазнаўства. Прадмет і задачы сінтаксісу. Сінтаксічныя адзінкі – словазлучэнне і сказ.

Словазлучэнне як састаўная частка сказа. Будова словазлучэнняў. Галоўнае i залежнае словы ў словазлучэнні. Віды падпарадкавальнай сувязі слоў у словазлучэнні і сродкі яе выражэння. Тыпы словазлучэнняў паводле выражэння галоўнага слова. Сэнсава-граматычныя адносіны ў словазлучэнні. Словазлучэнне і слова. Словазлучэнне і сказ.

Непадзельныя словазлучэнні, іх семантычныя і стылістычныя асаблівасці ў тэкстах розных стыляў. Сінанімія словазлучэнняў.


Тэма 7.2 Сказ і яго тыпы

Сказ як асноўная сінтаксічная адзінка. Камунікатыўная функцыя сказа. Сэнсавая і інтанацыйная закончанасць сказа. Тыпы сказаў паводле адносін зместу выказвання да рэчаіснасці: апавядальныя, пытальныя, пабуджальныя. Клічныя сказы. Знакі прыпынку ў канцы сказаў.

Тыпы сказаў паводле структуры. Сказ у саставе тэксту.
Тэма 7.3 Сінтаксіс і пунктуацыя простага сказа

Просты сказ. Граматычная аснова сказа. Парадак слоў у сказе. Лагічны націск у сказе.

Двухсастаўныя неразвітыя сказы. Дзейнік і выказнік як галоўныя члены сказа. Лексіка-граматычныя адносіны паміж дзейнікам і выказнікам. Дзейнік i спосабы яго выражэння. Выказнік і спосабы яго выражэння. Просты дзеяслоўны выказнік i яго выражэнне. Састаўны дзеяслоўны выказнік i яго выражэнне. Састаўны іменны выказнік. Дзеяслоў-звязка. Кардынацыя дзейніка і выказніка ў сказе.

Працяжнік паміж дзейнікам i выказнікам.

Двухсастаўныя развітыя сказы. Будова двухсастаўных неразвітых сказаў. Размежаванне галоўных членаў сказа. Састаў дзейніка і састаў выказніка. Даданыя члены сказа. Прамое i ўскоснае дапаўненне. Дапасаванае i недапасаванае азначэнні. Коска пры развітым азначэнні, якое выражана дзеепрыметным словазлучэннем. Прыдатак як разнавіднасць азначэння. 3накі прыпынку пры прыдатку.

Віды акалічнасцей па значэнні.

Сказы з адным галоўным членам (аднасастаўныя сказы). Аднасастаўныя сказы: дзейнікавыя і выказнікавыя.

Дзейнікавыя аднасастаўныя сказы: назыўныя і намінатыўныя.

Выказнікавыя сказы: пэўна-асабовыя, няпэўна-асабовыя, абагульнена-асабовыя, безасабовыя.

Няпоўныя сказы. Працяжнік у няпоўных сказах. Словы-сказы. Пунктуацыя пры адмоўных і сцвярджальных словах-сказах.


Тэма 7.4 Аднародныя члены сказа

Сказы з аднароднымі членамi. Сэнсавыя і граматычныя адносіны паміж аднароднымі членамі сказа. Аднародныя члены сказа, звязаныя злучнікамі (спалучальнымі, супраціўнымі, размеркавальнымі) i інтанацыяй; знакі прыпынку пры ix. Аднародныя i неаднародныя азначэнні. Сінтаксічныя адносіны паміж аднароднымі і неаднароднымі азначэннямі, якія звязаны бяззлучнікавай сувяззю. Сказы з некалькімі радамі аднародных членаў.

Абагульняючыя словы ў сказах з аднароднымі членамі. Двукроп’е i працяжнік пры абагульняючых словах.

Тэма 7.5 Адасобленыя члены сказа

Сказы з адасобленымі членамi. Паняцце пра адасабленне. Семантычныя, марфалагічныя і сінтаксічныя ўмовы адасаблення даданых членаў сказа.

Сказы з адасобленымі дапаўненнямі і знакі прыпынку ў іх.

Сказы з адасобленымі азначэннямі i прыдаткамі і знакі прыпынку ў іх.

Сказы з адасобленымі aкaлiчнacцямі і знакі прыпынку ў іх.

Сказы з адасобленымі удакладняльнымі членамі, іх будова, сэнсава-граматычная роля ў тэкстах. Знакі прыпынку ў сказах з адасобленымі ўдакладняльнымі членамі.
Тэма 7.6 Параўнальны зварот, зваротак

Сказы з параўнальным зваротамі. Спосабы выражэння і сінтаксічная роля параўнальных зваротаў. Знакі прыпынку ў сказах з параўнальнымі зваротамі.

Сказы са звароткам. Функцыя і спосабы выражэння зваротка. Неразвітыя і развітыя звароткі. Месца зваротка ў сказе. Знакі прыпынку пры зваротку.
Тэма 7.7 Пабочныя і ўстаўныя канструкцыі

Сказы з пабочнымi словамi і спалучэннямі слоў. Класіфікацыя пабочных слоў і спалучэнняў слоў па значэнні. Спосаб іх уключэння ў асноўны сказ. Пабочныя сказы. 3накі прыпынку пры пабочных канструкцыях.

Устаўныя канструкцыі. Дужкі і працяжнік у сказах з устаўнымі словамі, спалучэннямі слоў і сказамі.
Тэма 7.8 Складаназлучаныя сказы

Агульнае паняцце складанага сказа. Класіфікацыя складаных сказаў: злучнікавыя i бяззлучнікавыя. Граматычная аснова складаных сказаў.

Агульнае паняцце складаназлучаных сказаў. Складаназлучаныя сказы са спалучальнымі часткамі.

Складаназлучаныя сказы з супастаўляльнымі часткамі. Складаназлучаныя сказы з пералічальна-размеркавальнымі часткамі. Складаназлучаныя сказы з далучальнымі часткамі.

Складаназлучаныя сказы з некалькімі сэнсава-граматычнымі часткамі.

Знакі прыпынку ў cклaдaнaзлучaных сказах.


Тэма 7.9 Складаназалежныя сказы.

Агульнае паняцце складаназлалежных сказаў. Галоўная i даданая частка ў cклaдaнaзaлeжным сказе. Месца даданай часткі ў адносінах да галоўнага. Сродкі сувязі даданых частак з галоўнай. Сувязь даданых частак з галоўнай пры дапамозе злучнікаў i злучальных слоў. Указальныя словы ў галоўнай частцы.

Складаназалежныя сказы з даданымі дзейнікавымі, выказнікавымі, дапаўняльнымі, азначальнымі, акалічнаснымі састаўнымі часткамі.

Складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі часткамі.

Складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі з паслядоўным, сузалежным (аднародным/неаднародным) і змешаным падпарадкаваннем даданых частак.

Знакі прыпынку ў складаназалежных сказах.


Тэма 7.10 Бяззлучнікавыя складаныя сказы

Агульнае паняцце складаных бяззлучнікавых сказаў. Тыпы бяззлучнікавых складаных сказаў. Сэнсавыя ўзаемаадносіны паміж часткамі бяззлучнікавах складанах сказаў. 3накі прыпынку ў бяззлучнікавых складаных сказах.


Тэма 7.11 Складаныя сказы з рознымі відамі сувязi

Віды складаных сказаў са злучнікавай i бяззлучнікавай сувяззю. Складаныя сказы са злучальнай і падпарадкавальнай сувяззю. Складаныя сказы са злучальнай і бяззлучнікавай сувяззю. Складаныя сказы з падпарадкавальнай і бяззлучнікавай сувяззю. Складаныя сказы з падпарадкавальнай, злучальнай і бяззлучнікавай сувяззю.Знакі прыпынку ў складаных сказах з рознымі відамі сувязі.


Тэма 7.12 Чужая мова

Спосабы перадачы чужой мовы. Простая мова. Пазіцыя простай мовы ў адносінах да аўтарскай. 3накі прыпынку ў сказах з простай мовай. Ускосная мова. Правілы замены простай мовы ўскоснай. Няўласна-простая мова.

Дыялог і знакі прыпынку пры ім.

Цытаты. Правілы афармлення цытат на пісьме.ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА

Прыкладныя тэмы практычных заняткаў

 1. Беларуская мова – нацыянальная мова беларускага народа

 2. Маўленне

 3. Тыпы маўлення

 4. Фунцыянальныя стылі: размоўны стыль

 5. Фунцыянальныя стылі: стыль мастацкай літаратуры

 6. Фунцыянальныя стылі: публіцыстычны стыль

 7. Фунцыянальныя стылі: навуковы стыль

 8. Фунцыянальныя стылі: афіцыйна-дзелавы стыль

 9. Слова як асноўная адзінка мовы

 10. Прамое і пераноснае значэнне слова

 11. Слоўнікавае багацце беларускай мовы: амонімы

 12. Слоўнікавае багацце беларускай мовы: сінонімы, антонімы, паронімы

 13. Лексіка беларускай мовы паводле паходжання

 14. Тэма 6 Лексіка беларускай мовы паводле сферы выкарыстання
 15. Лексіка беларускай мовы паводле актыўнага і пасіўнага ўжытку


 16. Лексіка беларускай мовы паводле стылістычнай дыферэнцыяцыі
 17. Фразеалогія


 18. Тыповыя памылкі словаўжывання

 19. Фанетыка: галосныя гукі

 20. Фанетыка: зычныя гукі

 21. Графіка

 22. Арфаэпія: вымаўленне галосных гукаў

 23. Арфаэпія: вымаўленне зычных гукаў і іх спалучэнняў

 24. Акцэнталогія

 25. Арфаэпічныя і акцэнталагічныя нормы беларускай мовы і прычыны іх парушэння

 26. Прынцыпы беларускага правапісу

 27. Правапіс галосных о, э, а

 28. Правапіс е, ё, я

 29. Правапіс галосных пасля зацвярдзелых і цвёрдых зычных

 30. Правапіс спалучэнняў галосных у запазычаных словах

 31. Правапіс у, ў

 32. Правапіс прыстаўных галосных

 33. Правапіс звонкіх і глухіх, свісцячых і шыпячых зычных

 34. Правапіс прыстаўных зычных

 35. Правапіс д – дз’, т – ц’

 36. Правапіс змякчальнага мяккага знака

 37. Правапіс раздзяляльнага мяккага знака і апострафа

 38. Правапіс падоўжаных зычных

 39. Правапіс некаторых спалучэнняў зычных

 40. Марфемная будова слова

 41. Правапіс прыставак

 42. Правапіс і, ы, й пасля прыставак .

 43. Правапіс падвоеных зычных

 44. Асноўныя спосабы словаўтварэння ў беларускай мове

 45. Складаныя і складанаскарочаныя словы

 46. Часціны мовы

 47. Назоўнік

 48. Правапіс канчаткаў назоўнікаў І скланення

 49. Правапіс канчаткаў назоўнікаў ІІ скланення

 50. Варыятыўнасць канчаткаў -а (-я) / у(-ю)

 51. Правапіс канчаткаў назоўнікаў ІІІ скланення

 52. Правапіс канчаткаў рознаскланяльных назоўнікаў

 53. Скланенне назоўнікаў агульнага роду

 54. Скланенне і правапіс уласных назваў

 55. Скланенне адзіночналікавых і множналікавых назоўнікаў

 56. Правапіс суфіксаў назоўнікаў

 57. Правапіс складаных назоўнікаў

 58. Прыметнік

 59. Ступені параўнання якасных прыметнікаў

 60. Скланенне прыметнікаў

 61. Правапіс складаных прыметнікаў

 62. Правапіс суфіксаў прыметнікаў

 63. Лічэбнік

 64. Скланенне і правапіс прыметнікаў

 65. Правапіс лічэбнікаў

 66. Скланенне колькасных і парадкавых лічэбнікаў

 67. Скланенне зборных і дробавых лічэбнікаў

 68. Займеннік

 69. Скланенне і правапіс займеннікаў

 70. Дзеяслоў

 71. Трыванне дзеяловаў

 72. Лады дзеясловаў

 73. Часы дзеясловаў

 74. Спражэнне дзеясловаў

 75. Рознаспрагальныя дзеясловы

 76. Правапіс дзеяслоў

 77. Дзеепрыметнік як форма дзеяслова

 78. Правапіс дзеепрыметнікаў

 79. Дзеепрыслоўе як форма дзеяслова

 80. Правапіс дзеепрыслоўяў

 81. Прыслоўе

 82. Утварэнне прыслоўяў

 83. Ступені параўнання прыслоўяў

 84. Правапіс прыслоўяў

 85. Прыназоўнік

 86. Правапіс прыназоўнікаў

 87. Асаблівасці ўжывання прыназоўнікаў у беларускай мове

 88. Злучнік

 89. Правапіс злучнікаў

 90. Часціцы

 91. Правапіс часціц

 92. Правапіс не(ня), ні(ані) з часцінамі мовы

 93. Выклічнік

 94. Гукапераймальныя словы

 95. Марфалагічныя памылкі

 96. Сінтаксіс: словазлучэнне

 97. Віды сувязі слоў у словазлучэнні

 98. Асаблівасці дапасавання і кіравання ў беларускай мове

 99. Сказ і яго тыпы

 100. Галоўныя члены сказа: дзейнік

 101. Галоўныя члены сказа: выказнік

 102. Асаблівасці каардынацыі дзейніка і выказніка

 103. Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам

 104. Працяжнік у простым сказе

 105. Даданыя члены сказа: дапаўненне

 106. Даданыя члены сказа: азначэнне

 107. Даданыя члены сказа: акалічнасць

 108. Аднародныя члены сказа і знакі прыпынку пры іх

 109. Знакі прыпынку пры аднародных членах з абагульняючым словам.

 110. Адасабленне дапаўненняў

 111. Адасабленне азначэнняў

 112. Адасабленне прыдаткаў

 113. Адасабленне акалічнасцей

 114. Адасабленне ўдакладняючых членаў сказа

 115. Зваротак і знакі прыпынку пры іх

 116. Параўнальны зварот і знакі прыпынку пры іх

 117. Пабочныя канструкцыі і знакі прыпынку пры іх

 118. Устаўныя канструкцы і і знакі прыпынку пры іх

 119. Знакі прыпынку пры выклічніках і гукапераймальных словах

 120. Пункцуацыя пры словах–сказах, паўтарэнняў і пропуску слоў

 121. Складаназлучаны сказ

 122. Знакі прыпынку ў складаназлучаных сказах: коска, кропка з коскай

 123. Знакі прыпынку ў складаназлучаных сказах: працяжнік і коска з працяжнікам

 124. Складаназалежны сказ

 125. Тыпы даданых частак у складазалежных сказах

 126. Складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі часткамі

 127. Знакі прыпынку ў складаназалежных сказах: коска і кропка з коскай

 128. Знакі прыпынку ў складаназалежных сказах: працяжнік і двукроп’е

 129. Складаны бяззлучнікавы сказ

 130. Знакі прыпынку ў складаных бяззлучнікавых сказах: коска і коска з кропкай

 131. Знакі прыпынку ў складаных бяззлучнікавызх сказах: працяжнік і двукроп’е

 132. Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі

 133. Знакі прыпынку ў складаных сказах з рознымі відамі сувязі

 134. Простая і няўласна-простая мова

 135. Ускосная мова

 136. Дыялог

 137. Цытаты

 138. Сінтаксічныя памылкі


Рэкамендуемыя формы кантроля
1 Кантрольныя работы

2 Самастойныя работы

3 Тэставыя заданні

4 ДыктантыРэкамендуемыя тэмы кантрольных работ


 1. Кантрольная работа №1 “Стылістыка, лексіка і фразеалогія”

 2. Кантрольная работа №2 “Фанетыка, арфаэпія і акцэнталогія”.

 3. Кантрольная работа №3 “Графіка і арфаграфія”

 4. Кантрольная работа №4 “Марфемная будова слова, словаўтварэнне і арфаграфія”

 5. Кантрольная работа №5 “Марфалогія і арфаграфія”

 6. Кантрольная работа №6“Сінтаксіс і пунктуацыя простага сказа”

 7. Кантрольная работа №7 “Сінтаксіс і пунктуацыя складанага сказа”

 8. Кантрольная работа №8 “Абагульняючы тэст”Рэкамендуемыя тэмы самастойных работ


 1. Самастойная работа №1 “Тыпы маўлення”

 2. Самастойная работа №2 “Фанетыка”

 3. Самастойная работа №3 “Арфаэпія”

 4. Самастойная работа №4 “Правапіс галосных”

 5. Самастойная работа №5 “Правапіс зычных”

 6. Самастойная работа №6 “Правапіс мяккага знака і апострафа”

 7. Самастойная работа №7 “Правапіс прыставак”

 8. Самастойная работа №8 “Правапіс назоўнікаў”

 9. Самастойная работа №9 “Правапіс прыметнікаў”

 10. Самастойная работа №10“Скланенне лічэбнікаў”

 11. Самастойная работа №11“Скланенне займеннікаў”

 12. Самастойная работа №12“Дзеяслоў”

 13. Самастойная работа №13“Дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе”

 14. Самастойная работа №14“Прыслоўе”

 15. Самастойная работа №15“Службовыя часціны мовы”

 16. Самастойная работа №16“Словазлучэнне”

 17. Самастойная работа №17“Галоўныя члены сказа”

 18. Самастойная работа №18“Даданыя члены сказа”

 19. Самастойная работа №19“Адасабленне”

 20. Самастойная работа №20“Пабочныя і ўстаўныя канструкцыі”

 21. Самастойная работа №21“Складаназлучаныя сказы”

 22. Самастойная работа №22“Складаназалежныя сказы”

 23. Самастойная работа №23“Складаныя бяззлучнікавыя сказы”

 24. Самастойная работа №24“Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі”

 25. Самастойная работа №25“Простая і ўскосная мова”


Рэкамендуемыя тэмы тэставых заданняў


 1. Тэставыя заданні №1 “Функцянальныя стылі”

 2. Тэставыя заданні №2 “Амонімы, сінонімы, антонімы, паронімы”

 3. Тэставыя заданні №3 “Лексіка беларускай мовы паводле паходжання

 4. Тэставыя заданні №4 “Фразеалогія”

 5. Тэставыя заданні № 5“Правапіс о, э, а; е, ё, я”

 6. Тэставыя заданні №6 “Правапіс у—ў”

 7. Тэставыя заданні № 7“Правапіс прыстаўных і зычных”

 8. Тэставыя заданні №8 “Марфемная будова слова”

 9. Тэставыя заданні №9 “Асноўныя спосабы словаўтварэння ў беларускай мове”

 10. Тэставыя заданні №10“Варыятыўнасць канчаткаў -а (-я) / у(-ю)”

 11. Тэставыя заданні №11“Правапіс складаных прыметнікаў”

 12. Тэставыя заданні №12“Правапіс лічэбнікаў”

 13. Тэставыя заданні №13“Правапіс дзеясловаў”

 14. Тэставыя заданні №14“Дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе”

 15. Тэставыя заданні №15“Правапіс прыслоўяў”

 16. Тэставыя заданні №16“Правапіс не(ня), ні(ані) з часцінамі мовы”

 17. Тэставыя заданні №17“Віды сувязі слоў у словазлучэнні”

 18. Тэставыя заданні №18“Працяжнік у простым сказе”

 19. Тэставыя заданні №19“Знакі прыпынку ў сказах з аднароднымі членамі”

 20. Тэставыя заданні №20“Адасабленне азначэнняў і акалічнасцей”

 21. Тэставыя заданні №21“Пункутуацыя пры параўнальных злучніках”

 22. Тэставыя заданні №22“Знакі прыпынку ў складаназлучаных сказах”

 23. Тэставыя заданні №23“Знакі прыпынку ў складаназалежных сказах”

 24. Тэставыя заданні №24“Знакі прыпынку ў складаназалежных сказах”

 25. Тэставыя заданні №25“Знакі прыпынку пры дыялогу і цытатах”


Рэкамендуемыя тэмы дыктантаў


 1. Дыктант № 1 па тэме “Правапіс спалучэнняў галосных у запазычаных словах”

 2. Дыктант № 2 па тэме “Правапіс змякчальнага мяккага знака”

 3. Дыктант № 3 па тэме “Правапіс складаных назоўнікаў”

 4. Дыктант № 4 па тэме “Правапіс прыназоўнікаў”

 5. Дыктант № 5 па тэме “Правапіс злучнікаў”

 6. Дыктант №6 па тэме “Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам”

 7. Дыктант №7 па тэме “Знакі прыпынку пры зваротках”

 8. Дыктант №8 па тэме “Знакі прыпынку пры выклічніках і гукапераймальных словах ”

 9. Дыктант №9 па тэме “Знакі прыпынку ў складаназалежных сказах”

 10. Дыктант №10 па тэме “Знакі прыпынку пры простай мове”


Рэкамендуемыя пытанні да заліку


 1. Тэкст як адзінка звязнага маўлення, і яго асноўныя прыметы

 2. Тыпы маўлення, тыповыя кампазіцыйныя схемы

 3. Функцыянальныя стылі

 4. Адназначныя і мнагазначныя словы, прамое і пераноснае значэнні слоў.

 5. Амонімы, сінонімы, антонімы, паронімы

 6. Агульнаўжывальныя словы і словы абмежаванага ўжытку

 7. Стылістычны падзел лексікі

 8. Лексіка беларускай мовы паводле паходжання

 9. Лексіка беларускай мовы паводле актыўнага і пасіўнага складу

 10. Фразеалогія беларускай мовы

 11. Гукі беларускай мовы.

 12. Вымаўленне галосных, зычных гукаў і спалучэнняў зычных гукаў

 13. Склад і націск

 14. Прызначэнне і гукавое абазначэнне літар е, ё, ю, я, і

 15. Прынцыпы беларускай арфаграфіі

 16. Правапіс галосных о,э, а; е, ё, я

 17. Правапіс спалучэнняў іо, іа, іё (ыё), ія (ыя), іе (ые) у запазычаных словах

 18. Правапіс у – ў

 19. Правапіс прыстаўных галосных і зычных

 20. Правапіс мяккіх, цвёрдых і зацвярдзелых, глухіх і звонкіх, свісцячых і шыпячых зычных

 21. Правапіс спалучэнняў зычных

 22. Правапіс зычных д – дз, т – ц

 23. Правапіс падоўжаных зычных

 24. Правапіс змякчальнага мяккага знака, раздзяляльнага мяккага знака і апострафа

 25. Аснова слова, вытворныя і невытворныя асновы

 26. Корань слова, аднакаранёвыя словы і формы аднаго і таго ж слова

 27. Прыстаўка, суфікс, постфікс, інтэрфікс, канчатак (нулявы канчатак)

 28. Марфемныя спосабы ўтварэння слоў

 29. Складанне як спосаб утварэння слоў

 30. Немарфемныя спосабы ўтварэння слоў

 31. Правапіс прыставак і літар і, ы, й пасля іх

 32. Правапіс складаных і складанаскарочаных слоў

 33. Правапіс галосных у складаных словах

 34. Самастойныя і службовыя часціны мовы

 35. Назоўнік як часціна мовы

 36. Прыметнік як часціна мовы

 37. Лічэбнік як часціна мовы

 38. Займеннік як часціна мовы

 39. Дзеяслоў як часціна мовы

 40. Дзеепрыметнік як форма дзеяслова

 41. Дзеепрыслоўе: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля

 42. Прыслоўе як часціна мовы, разрады

 43. Службовыя часціны мовы і выклічнік

 44. Віды сінтаксічнай сувязі слоў у словазлучэнні

 45. Тыпы сказаў па структуры, мэце выказвання і інтанацыі

 46. Галоўныя і даданыя члены сказа

 47. Працяжнік: паміж дзейнікам і выказнікам, у няпоўным сказе, сэнсавы, інтанацыйны

 48. Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа

 49. Адасабленне азначэнняў і прыдаткаў.

 50. Адасабленне акалічнасцей

 51. Адасабленне дапаўненняў і ўдакладняльных членаў

 52. Знакі прыпынку ў сказах з параўнальнымі зваротамі і звароткам

 53. Пунктуацыя ў сказах з пабочнымі і ўстаўнымі канструкцыямі.

 54. Складаназлучаныя сказы, іх сінтаксічныя прыметы, будова

 55. Знакі прыпынку ў складаназлучаных сказах

 56. Бяззлучнікавыя сказы, іх сінтаксічныя прыметы, будова

 57. Знакі прыпынку ў складаных бяззлучнікавых сказах

 58. Складаназалежныя сказы, іх сінтаксічныя прыметы, будова

 59. Складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі часткамі

 60. Знакі прыпынку ў складаназалежных сказах

 61. Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі, іх сінтаксічныя прыметы, будова

 62. Знакі прыпынку ў складаных сказах з рознымі відамі сувязі частак

 63. Простая мова як спосаб перадачы чужога маўлення і знакі прыпынку пры ёй

 64. Дыялог і знакі прыпынку пры ім

 65. Цытаты і правілы афармлення іх на пісьмеРэкамендуемая літаратура
Асноўная

1 Бадзевіч, Э. І. 50 асноўных правілаў беларускай пунктуацыі : дапаможнік для вучняў старэйшых класаў агульнаадукацыйных школ, ліцэяў, гімназій / Э. І. Бадзевіч, І. М. Саматыя. – Мінск, 2000.

2 Беларуская мова : дапаможнік для абітурыентаў / Э. Д. Блінава, Н.В. Гаўрош, М.Ц. Кавалёва [і інш.] – Мінск, 1992.

3 Беларуская мова: сцісла і даступна : дапаможнік для старшакласнікаў і абітурыентаў / пад рэд. Ул. Г. Будай. – Мінск, 2000.

4 Беларуская мова : у 2 ч. / пад рэд. Л.М. Грыгор’евай. – Мінск, 1998.

5 Блінава, Э.Д., Беларуская мова : практычны дапаможнік для абітурыентаў / Э.Д. Блінава, Н.В. Гаўрош, М.Ц. Кавалёва і інш., – Мінск, 1994.

6 Камароўскі, Я.М., Беларуская мова : дапаможнік для абітурыентаў / Я.М.Камароўскі, Е.С. Мяцельская. – Мінск, 1993.

7 Малажай, Г.М. Дапаможнік для падрыхтоўкі да абавязковага цэнтралізаванага тэсціравання / Г.М. Малажай. – Мінск, 2004.

8 Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. – Мінск, 2008.

9 Роўда, І.С. Экзамен па беларускай мове / І.С.Роўда, В.П. Красней, І.Р. Шкраба. – Мінск, 2001.

10 Цыбульская, С.І. Беларуская мова : інтэнсіўны курс падрыхтоўкі да тэсціравання і экзамену / С.І. Цыбульская. – Мінск, 2004.
Дадатковая

11 Беларуская мова : дапаможнік для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання і ўступных экзаменаў / склад. Л.А. Гіруцкая. – Мінск, 2004.

12 Беларуская мова : дапаможнік для падрыхтоўкі: цэнтралізаванае тэсціраванне, адзіны экзамен / аўт.-склад. Л. А. Гіруцкая. – Мінск, 2004.

13 Беларуская мова ў практыкаваннях і тэстах : дапаможнік для падрыхтоўкі да экзамену і цэнтралізаванага тэсціравання. – Мінск, 2007.

14 Беларуская мова ў табліцах і схемах: вучэб. дапам. для вучняў ст. кл. сярэд. шк./ Г.М. Валочка, Я.М. Лаўрэль, В.П. Красней і інш. – Мінск, 1998.

15 Беларуская мова ў табліцах і схемах: вучэб. дапам. для вучняў ст. кл. сярэд. шк./ Г.М. Валочка, Я.М. Лаўрэль, В.П. Красней і інш. – Мінск, 1998.

16 Беларуская мова : рыхтуемся да цэнтралізаванага тэсціравання : аналіз памылак, каментарый да адказаў, трэніровачныя тэсты. – Мінск, 2007.

17 Здаём экзамен па беларускай мове : экзаменацыйныя і даведачныя матэрыялы / В.П. Красней, І.С. Роўда, У.Р. Шкраба. – Мінск, 1994.

18 Капылоў, І.Л. Беларуская мова ў табліцах і схемах : дапаможнік для школьнікаў і абітурыентаў / І.Л. Капылоў, С.Я. Рапацэвіч. – 2-е выд. – Мінск, 2004.

19 Красней, В.П. Беларуская мова ў табліцах і схемах : для школьнікаў / В.П.Красней. – Мінск, 2007.

20 Куліковіч, У.І.Новае ў беларускай арфаграфіі. Правілы. Заданні, Тэсты. Слоўнік : вучэбны дапаможнік / У.І. Куліковіч. – Мінск, 2009.

21 Смольская, Т.М. Беларуская мова ў экзаменацыйных тэстах / Т.М. Смольская. – Мінск, 2004.

22 Старычонак, В.Д.Беларуская мова : Узоры моўнага аналізу. Трэніровачныя заданні. Тэсты : у дапамогу абітурыентам і школьнікам /

В. Д. Старычонак. – Мінск, 2002.

23 Цыбульская, С.І. Рыхтуемся да пераказу па беларускай мове : дапаможнік для паступаючых у вышэйшыя навучальныя ўстановы / С.І. Цыбульская, А.М. Копач. – Мінск, 2002.

24 Лепешаў, І.Я. Практыкум па беларускай мове : дапаможнік па беларускай мове / І.Я. Лепешаў, Г.М. Малажай, К.М. Панючыц. – Мінск, 2001.

25 Практыкум па беларускай мове : вучэбны дапаможнік для нефілалагічных факультэтаў ВНУ / пад рэд. Г.М. Малажай. – Мінск, 1993.

Зборнікі тэстаў

26 Тэставыя заданні па беларускай мове для вучняў старэйшых класаў і абітурыентаў / І.У. Рэпенка. – Мінск, 1998.

27 Тэсты: Беларуская мова : матэрыялы для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання / УА Рэсп.ін-т кантролю ведаў. – Мазыр, 2003.

28 Тэсты: Беларуская мова : матэрыялы для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання /УА Рэсп.ін-т кантролю ведаў. – Мазыр, 2004.

29 Малажай, Г.М. Цэнтралізаванае тэсціраванне : Беларуская мова : Тэсты (прыкладныя варыянты) з адказамі / Г.М. Малажай. – Мінск, 2004.

30 Беларуская мова: дапам. Для падрыхт. да цэнтраліз. тэставання/ Рэсп.ін-т кантролю ведаў М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь; пад рэд. В.М. Лапанік, Н.В. самедавай. – Мінск, Мазыр, 2005.

31 Цэнтралізаванае тэсціраванне. Беларуская мова : зборнік тэстаў / Рэсп. ін-т кантролю ведаў М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск., 2005.

32 Цэнтралізаванае тэсціраванне. Беларуская мова : зборнік тэстаў / Рэсп. ін-т кантролю ведаў М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск., 2006.

33 Цэнтралізаванае тэсціраванне. Беларуская мова : зборнік тэстаў / Рэсп. ін-т кантролю ведаў М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск., 2007.

34 Цэнтралізаванае тэсціраванне. Беларуская мова : зборнік тэстаў / Рэсп. ін-т кантролю ведаў М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск., 2008.35 Цэнтралізаванае тэсціраванне. Беларуская мова : зборнік тэстаў / Рэсп. ін-т кантролю ведаў М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск., 2009.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка