Урок № дата клас 6
старонка1/12
Дата канвертавання30.04.2016
Памер3.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
УРОК № __ ДАТА_____ КЛАС 6
Тема. Поняття про основні галузі господарства і технології, які в них застосовуються. Правила внутрішнього розпорядку і правила безпечної роботи в шкільних майстернях.

Мета: ознайомити учнів із програмою й об'єктами праці, основними галузями виробництва, із прикладами технологій, які в них застосовуються; повторити правила внутрішнього розпорядку і безпечної роботи в шкільних майстернях; навчити характе­ризувати основні галузі виробництва і види технологій; фор­мувати свідоме виконання правил внутрішнього розпорядку і безпечної роботи під час роботи в майстернях.
Обладнання: таблиці «Правила внутрішнього розпорядку в шкіль­них майстернях», «Правила безпечної праці в шкільних май­стернях».

Основні поняття: галузі господарства (промисловість, сільське гос­подарство, транспорт, будівництво, зв'язок); види технологій; правила внутрішнього розпорядку, безпечної роботи.

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку

І. Організаційний момент 1 хв.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів 8 хв.

III. Вивчення нового матеріалу……………… 26 хв 1. Поняття про основні галузі господарства і технології, які в них застосовуються.

 2. Правила внутрішнього розпорядку і безпечної в шкільних майстернях (із практичним закріпленням).

IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів 7 хв.

V. Підсумки уроку 1 хв.VI. Домашнє завдання 2 хв.
Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Ознайомити учнів із програмою курсу, із завданнями й об'єктами праці в 6 класі, продемонструвати зразки виробів, виготовлені учнями в попередні роки (на експозиціях у майстерні).
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Бесіда.

 1. Що таке технологія?

 2. Назвіть відомі вам види технологій у побуті.

 3. Яке обладнання, інструменти, матеріали використовуються в кожному з цих видів технологічної діяльності? Яке їхнє призначення?

1. Поняття про основні галузі господарства і технології, які в них застосовуюся.

Розповідь учителя.

Господарство (економіка) — найважливіша сфера суспільного життя. У ній на основі використання різноманітних ресурсів здій­снюється виробництво, обмін, розподіл та споживання продуктів людської діяльності.

Основні галузі господарства:

 • промисловість;

 • транспорт;

 • сільське господарство;

 • будівництво;

 • зв'язок.

Мозковий штурм.

Зформулювати проблемне питання (записати на дошці) і запропонувати всім висловити ідеї, коментарі, навести фрази чи слова, пов'язані з цією проблемою.

Усі пропозиції записуються на дошці чи великому аркуші паперу в порядку їх виголошення без зауважень, коментарів чи запитань.

Коли всі присутні вважатимуть кількість поданих ідей достатньою, їх висування припиняється.

Після того, як ідеї зібрано, їх групують, аналізують, розвивають.

Вибираються ті ідеї, що допоможуть вирішенню поставленої проб­леми.

Проблемне питання. Назвіть відомі вам галузі промисловості, сільського господарства, транспорту, будівництва, зв'язку.

Евристична бесіда.

Чи можна сказати, що процеси виробництва різних товарів (машин, тканин, одягу, взуття, продуктів харчування та ін.) є технологічними? Доведіть це.

Підвести учнів до висновку про те, що в різних галузях господарства застосовуються відповідні технології. Наприклад, у промисловості основними є такі технології:

-машинобудування; - приладобудування;
-верстатобудування; -літакобудування;
-суднобудування; - виготовлення меблів (деревообробна промисловість);

- виробництво продуктів харчування (харчова промисловість);

- виробництво тканин (текстильна промисловість);

- виробництво одягу (легка промисловість);

- виробництво взуття тощо.

У сільському господарстві застосовуються такі технології:

овочівництво, садівництво, вирощування кормових культур;скотарство, свинарство, вівчарство, кролівництво, птахівни­цтво, рибництво та ін.

Для галузей будівництва також характерні певні технології:

 • спорудження житлових будинків;

 • спорудження комунальних об'єктів;

 • будівництво доріг;

 • будівництво і реконструкція заводів, фабрик та інших виробни­чих споруд та ін.

У транспорті застосовуються технології:

 • експлуатація електротранспорту (трамваї, тролейбуси);

 • експлуатація автотранспорту (автобуси, таксі та ін.);

 • експлуатація залізничного транспорту;
 • експлуатація повітряного транспорту (літаки, вертольоти) тощо. У галузях зв'язку розрізняють такі технології:

 • радіозв'язок; - пошта;

 • телеграф; - телефон;

 • телебачення; - мобільний зв'язок та ін.

Слід звернути увагу учнів на те, що структура господарства по­стійно удосконалюється і змінюється, з'являються нові технології, запровадження яких приводить до виникнення нових галузей (на­приклад, поява Інтернету, мобільного зв'язку і т. ін.).

2. Правила внутрішнього розпорядку і безпечної роботи в шкіль­них майстернях (із практичним закріпленням).

Бесіда.

1) Із якими інструментами та обладнанням ви працювали на уроках трудового навчання в 5 класі?

2) Пригадайте, яких правил безпечної роботи необхідно було при
цьому дотримуватися.


(До обговорення залучається максимальна кількість учнів.)

Міні-практикум. об'єднати учнів у групи (3—5 осіб), повідомити (нагадати) їм правила роботи в малих групах.

Кожна група одержує картки з правилами внутрішнього розпо­рядку і безпечної роботи в шкільних майстернях.

Завдання.

 1. При виконанні яких видів робіт необхідно дотримуватися цих правил?

 2. До яких наслідків може призвести їх недотримання? ,

Подальше спільне обговорення дозволить у короткий термін по­вторити необхідні правила.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Із метою закріплення нових знань про види технологій, які засто­совуються в господарстві, учитель може організувати роботу в групах або індивідуально, письмово або біля дошки.

Зразок дидактичних карток

Картка 1

Установіть відповідність між назвою галузі й технології.
( ) Промисловість 1) Поштові послуги

( ) Сільське господарство 2) Верстатобудування

( )Зв'язок 3) Рослинництво
Картка 2

Виберіть і підкресліть технології, які застосовуються у сфері зв'язку.

Літакобудування, поштові послуги, виготовлення меблів, вироб­ництво взуття, мобільний зв'язок, телеграф, будівництво шкіл, приладобудування, експлуатація автотранспорту, телебачення.


Картка З

Доведіть або спростуйте твердження, що процес виготовлення у швейних виробів є технологічним.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя.

Будь-яка галузь народного господарства пов'язана із застосуван­ням різних технологій, оскільки виробництво тих чи інших товарів, організація роботи транспорту, зв'язку, вирощування рослин та інше є перетворюючим технологічним процесом.

I. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Повторити правила внутрішнього розпорядку і безпечної роботи в шкільних майстернях.

2) Підготувати інструменти і матеріали для практичної роботи.

УРОК № __ ДАТА_____ КЛАС 6

Тема. Об'єкти технологічної діяльності. Методи проектування. Види одягу.

Мета: ознайомити учнів з об'єктами технологічної діяльності, по­відомити про джерела інформації про швейні й вишиті виро­би, види одягу і його призначення; ознайомити зі способами копіювання графічної інформації; навчити розпізнавати та ідентифікувати різні види одягу; створювати нові моделі; ко­ристуватися спеціальною літературою; розвивати просторове уявлення й аналітичні здібності під час створення моделей одягу.

Обладнання: спеціалізовані видання (журнали мод, видання з ви­шивки і пошиття виробів), альбоми, зразки готових виробів, ілюстрації моделей одягу, зразки кальки, копіювального па­перу.

Інструменти і матеріали: аркуш паперу (формат А4), кольорові олівці (або інші інструменти), лінійка, лекала (за необхідністю).

Основні поняття: види одягу (повсякденний, домашній, робочий, спортивний, святковий), способи копіювання (за допомогою кальки та копіювального паперу, ксерокопіювання), метод комбінування, моделі-аналоги.

Тип уроку: комбінований.

Структура урокуІ. Організаційний момент 1 хв.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів З хв.

III. Вивчення нового матеріалу 10 хв.

 1. Одяг, його види і призначення.

 2. Спеціалізовані видання про швейні й вишиті вироби.

 1. Метод комбінування при створенні нових об'єктів технологічної діяльності.

IV. Практична робота. Створення моделі виробу

з використанням методу комбінування 25 хв.

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів 4 хв.

VI. Підсумки уроку 1 хв.

VII. Домашнє завдання
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

IІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Бесіда.

 1. Із чого починається процес проектування виробу?

 2. Чим керуються, вибираючи об'єкт проектування?

 3. Люди якої професії займаються створенням ескізу майбутнього виробу?

 4. Назвіть спеціалізовані видання про швейні та вишиті вироби.

 5. Яку інформацію вони містять?

 6. Як її можна використовувати?

 7. Які види одягу ви знаєте? Яке його призначення?


III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Одяг, його види і призначення.

Розповідь учителя.

Дати класифікацію одягу за призначенням: • побутовий;

 • робочий;

 • формений.

До побутового належить повсякденний, домашній і святковий одяг.

Робочий одяг може бути домашнім (фартух) і спеціальним (комбіне­зон муляра, зварювальника; халат медсестри, лікаря; куртка і ковпак кухаря тощо).

Формений одяг призначений для представників певних професій — міліціонерів, стюардес, військових, льотчиків, залізничників тощо.

Бесіда.

Яка різниця між святковим і повсякденним одягом? Повсякден­ним і робочим?Міні-практикум.

Із запропонованих учителем ілюстрацій (або зразків) одягу виберіть:домашній одяг; робочий; повсякденний; святковий.

Супроводжується демонстрацією ілюстрацій, зразків готових виробів.


2. Спеціалізовані видання про швейні й вишиті вироби.
Розповідь учителя.

До послуг сучасних модельєрів, а також аматорів крою, шиття і ви­шивки представлений широкий вибір спеціалізованих видань. Вони прекрасно ілюстровані та містять інформацію про сучасні матеріали та фурнітуру, напрямки моди, корисні поради з виконання швейних, вишивальних робіт тощо.

Журнали мод (наприклад, «Вигdа», «Воtique» та ін.) описують кожну представлену модель одягу (особливості фасону, деталі, вид матеріалу, фурнітуру, додаткові аксесуари тощо), містять фотографії та викрійки (як правило, на кілька розмірів).

(продемонструвати відповідні видання.)

Представлені в журналах й альбомах викрійки та схеми копіюють­ся у такі способи: • за допомогою кальки;

 • за допомогою копіювального паперу;

 • методом ксерокопіювання.

(продемонструвати прийоми користування калькою та копію­вальним папером.)

— Від чого залежить вибір способу копіювання?

Вибір способу копіювання залежить від розмірів обраних схем, способу їх показування в журналі. Метод ксерокопіювання дає мож­ливість одержати зменшену або збільшену копію схеми, викрійки.

3. Метод комбінування при створенні нових об'єктів технологічної діяльності.Розповідь учителя.

Об'єкт технологічної діяльності можна не тільки скопіювати, але й створити новий, використовуючи моделі-аналоги і метод комбіну­вання.

У цьому випадку в моделях-аналогах обираються найкращі ознаки (форма деталей, матеріали, оздоблення та ін.) і створю­ється модель, що поєднує ці ознаки. Не слід забувати такі показ­ники якості готового виробу

функціональність, економічність, технологічність.

— Охарактеризуйте яку-небудь модель з урахуванням цих якостей.


IV. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Створення моделі виробу з використанням методу комбінування

Інструменти, матеріали, обладнання: аркуш паперу (формат А4), ко­льорові олівці, лінійка; ілюстрації виробів, журнали мод й інші спеціалізовані видання, зразки готових виробів.Методичні рекомендації.

Роботу можна організувати, об'єднавши учнів у творчі групи. Ро­бота завершується демонстрацією розроблених ескізів, оцінкою їх доцільності та відповідності призначенню виробу.Послідовність виконання.

 1. Виберіть моделі-аналоги об'єкта проектування.

 2. Розгляньте їх уважно, відберіть кращі, на ваш погляд, ознаки (форма деталей, види оздоблення, матеріал).

 3. Створіть нову модель, використовуючи ці ознаки.

 4. Намалюйте ескіз моделі.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Індивідуальні завдання.

Запропонувати декільком учням виконати завдання на дидак­тичних картках.

Картка 1

Установіть відповідність між назвою виду одягу і моделлю, зо­браженою на рисунку (проставте цифри в дужках).( ) ( ) ( )
1 — спортивний 2 — робочий З — святковий
Картка 2

Із запропонованих ілюстрацій виберіть моделі-аналоги. Які ознаки ви б відібрали для нової моделі? Відповідь обґрунтуйте.Бліц - опитування.

1) Назвіть спеціалізовані видання про швейні та вишиті вироби.

 1. Як називають моделі, подібні за призначенням і формою?

 1. У які способи можна скопіювати графічну частину інформації (схеми, викрійки)?

 2. Визначте призначення одягу, на запропонованих учителем ілю­страціях.


VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заохотити учнів, які створили найбільш цікаві моделі в ході виконання практичної роботи.

Заключне слово вчителя.

Метод комбінування дає можливість створювати нові моделі, ви­користовуючи певні ознаки моделей-аналогів, а також додаючи нові. При цьому можна виявити свої творчі та художні здібності.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Підготувати інструменти і матеріали для практичної роботи.

 2. Продумати варіанти моделей робочого одягу.

 3. Підготувати повідомлення про історію розвитку машин, меблів, одягу (на вибір учнів).

УРОК № __ ДАТА_____ КЛАС 6Тема. Художнє конструювання виробу.

Мета: дати уявлення про види робочого одягу та вимоги до нього, про базову форму виробу, навчити розпізнавати моделі-аналоги, створювати ескізи моделей-аналогів; розвивати творчі здібнос­ті, навички колективної роботи, уміння аналізувати, робити висновки.

Обладнання: ілюстрації (зразки) робочого одягу.

Інструменти і матеріали: кольорові олівці, аркуш паперу (фор­мат А4), лінійка.

Основні поняття: види робочого одягу (фартух, халат, косинка, курт­ка і ковпак кухаря, халат і шапочка медичного працівника, комбінезон, берет), базова форма, моделі-аналоги, метод ком­бінування.

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку

І. Організаційний момент 1 хв.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів З хв.

III. Вивчення нового матеріалу 8 хв.


 1. Історичні відомості про розвиток форм різних виробів.

 2. Види робочого одягу.

IV. Практична робота. Створення ескізів мод єлей-аналогів 26 хв.

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів. 5 хв.

VI. Підсумки уроку 1хв.

VII. Домашнє завдання 1 хв.Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Бесіда.

 1. Наведіть приклади видів одягу різного призначення.

 2. Схарактеризуйте ознаки, за якими ви вибрали одяг того чи ін­шого призначення.

 3. Для чого призначений робочий одяг?

 4. Назвіть види робочого одягу.


III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Історичні відомості про розвиток форм різних виробів. Повідомлення учнів.

Запропонувати виступити учням, які підготували відповідні повідомлення. Після цього підвести підсумки.

Розповідь учителя.

Більшість предметів, що нас оточують, люди використовують у своє­му повсякденному житті здавна. Але їх форма постійно вдосконалю­ється й змінюється. Це відбувається внаслідок розвитку технічних можливостей, застосування більш досконалої техніки, технології, використання нових матеріалів, зміни вимог до виробів. Але, як пра­вило, первісна (базова) форма не зазнає істотних змін.
Міні-практикум.

Продемонструвати зразки виробів (меблів, взуття, одягу) різних епох і запропонувати учням визначити і намалювати (на дошці, у зошитах) основну базову форму і відповісти на запитання.

 1. Наскільки змінився зовнішній вигляд виробу в результаті тех­нічного прогресу?

 2. Які зміни пов'язані з удосконалюванням техніки і технології? Із появою нових матеріалів?

 3. Які виявлені зміни є раціональними і необхідними, а які — над­мірними і непотрібними?

Підвести учнів до висновку про те, що при створенні нових моделей виробу його базова форма зазвичай не зазнає істотних змін, при цьому слід звертати увагу на те, щоб виріб не був перевантаже­ний великою кількістю додаткових деталей, аксесуарів, оздоблення. Створювана модель виробу має бути функціональною, економічною та технологічною.
2. Види робочого одягу.

Розповідь учителя.

Робочий одяг призначений для запобігання впливу шкідливих речовин.

Робочий одягДомашній
СпеціальнийХалат, фартух, косинка
Комбінезон, куртка і шапочка ку­харя, халат і шапочка медичного працівника


Міні-практикум.

Продемонструвати учням ілюстрації (зразки) фартухів і запропонувати вибрати моделі-аналоги (з обґрунтуванням свого вибору).

 1. Чим відрізняються моделі-аналоги?

 2. Що в них спільного? ЇЦо вам подобається в цих моделях?

 3. Які зміни ви б запропонували?

 4. Виберіть моделі з однаковою базовою формою.

IV. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Створення ескізів моделей-аналогівІнструменти, матеріали, обладнання: ілюстрації моделей робочого одягу, кольорові олівці, аркуш паперу (формат А4).

Послідовність виконання.

 1. Виберіть моделі з однаковою базовою формою

 2. Створіть ескізи моделей-аналогів.

 3. Намалюйте ці ескізи.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВЦей етап рекомендується провести за одним із запропонованих варіантів.

ВАРІАНТ 1

Учні демонструють розроблені ескізи моделей-аналогів, учитель організує їх обговорення.

ВАРІАНТ 2

Робота за дидактичними картками.

Картка 1

 1. Назвіть вид робочого одягу,

зо­браженого на малюнку.

2) Запропонуй­те варіанти моделей-ана­логівКартка 2

 1. Назвіть вид робо­чого одягу,

зображе­ного на ма­люнку.

 1. Запро­понуйте варіанти

моделей-аналогів.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУЗаключне слово вчителя.

Об'єкти технологічної діяльності постійно вдосконалюються. Ство­рюючи моделі-аналоги на основі базової форми, не, слід забувати про вимоги до якості виробу: технологічність, функціональність, еконо­мічність, естетичність.

VII.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯПідготувати інструменти і матеріали для практичної роботи.

УРОК № __ ДАТА_____ КЛАС 6


Тема. Технічне конструювання. Загальні відомості про проеціюван­ня. Прямокутне проеціювання.

Мета: дати первісне уявлення про проеціювання деталей, про види проеціювання і проекції, навчити читати і виконувати крес­лення деталей об'ємної форми, аналізувати форми предмета за його кресленням, виховувати чіткість і акуратність під час виконання креслярських робіт, розвивати просторове уявлен­ня.

Обладнання: предмети об'ємної форми (циліндричної, конічної, при­зматичної), атлас «Елементи креслення».

Інструменти і матеріали: аркуш паперу (формат А4), лінійка, олі­вець, циркуль.

Основні поняття: види проеціювання (центральне, прямокутне), проекція (фронтальна, горизонтальна, профільна).

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку

І. Організаційний момент........ 1 хв

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів 4 хв

III. Вивчення нового матеріалу 12 хв


 1. Методи проеціювання.

 2. Прямокутне проеціюванні.

IV. Практична робота. Виконання креслень

предметів об'ємної форми 22 хв

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів..... 4 хв.

VI. Підсумки уроку 1 хв.

VII. Домашнє завдання , ... 1 хв.

Хід уроку

І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Бесіда.


 1. Пригадайте основні правила виконання креслень плоских деталей (нанесення розмірів, умовні позначення — R, O, S).

 2. Чи відрізняється, на ваш погляд, креслення деталей плоскої й об'ємної форми?

(Продемонструвати такі деталі.)

Узагальнюючи відповіді учнів, підвести їх до висновку, що предмети об'ємної форми на кресленнях слід зображувати, роз­глянувши із декількох боків. Тільки тоді можна отримати повне уяв­лення про предмет.


III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Методи проеціювання.


Розповідь учителя

Предмети об'ємної форми мають три виміри: довжину, ширину й висоту. В основу побудови зображення предмета на кресленнях по­кладений метод проеціювання. Суть його полягає в тому, що зобра­ження предмета на площині одержують за допомогою проеціюючих променів. • Уявіть, що відбудеться, якщо предмет розмістити перед стіною й освітити його спереду ліхтариком, тобто створити проеціюючі про­мені. (можна продемонструвати цей спосіб.)

 • Що дістанемо на стіні?

На стіні вийде тінь цього предмета.

Створене таким методом проеціювання зображення предмета на площині називають його проекцією. Залежно від того, як спрямовані проеціюючі промені, розрізняють такі види проеціювання:

центральне (рис а); паралельне косокутне (рис. б); паралельне прямокутне
(рис б).

Пояснити різницю між цими видами проеціювання і під­вести учнів до висновку, що саме прямокутне проеціювання вико­ристовують у кресленні, оскільки воно є більш простим, зручним і більш наочним.

2. Прямокутне проеціювання. Розповідь учителя,

Зображуючи плоскі предмети на площині, ви користуєтеся саме методом прямокутного проеціювання. Утворена проекція предмета називається фронтальною, а отримане зображення предмета — ви­глядом спереду.

Продемонструвати кілька предметів різної форми, що мають од­накову фронтальну проекцію, і підвести учнів до висновку про те, що не завжди однієї проекції буває достатньо, щоб одержати повне уявлення про форму зображуваного предмета. Таке явище називають невизначеністю форми об'ємного предмета за однією проекцією.

У цьому випадку виконують проеціювання предмета на дві площи­ни проекцій: вертикальну (вигляд спереду) і горизонтальну (вигляд зверху). На кресленнях горизонтальну проекцію розташовують під вертикальною.

Якщо предмет має складну форму і двох проекцій виявляється недостатньо для повного уявлення про нього, то додають третю проек­цію — профільну (вигляд ліворуч). Невидимі частини поверхні пред­мета показують на вигляд штриховими лініями (лініями невидимого контуру). У такий спосіб можна дати уявлення про форму окремих частин предмета.
У ході розповіді зформувати в учнів уявлення про види проекцій, використовуючи схему, подану нижче.

Види проекціїФронтальна Горизонтальна Профільна

(вигляд спереду) (вигляд зверху) (вигляд ліворуч)

Розташування виглядів (проекцій) на кресленні суворо впорядковано: під видом спереду розміщують вид зверху, а праворуч від виду спереду — вид збоку, використовуючи лінії проекційного зв'язку.
IV. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Виконання креслень предметів об'ємної форми

Інструменти і матеріали: аркуш паперу (формат А4), лінійка, олівець, предмети об'ємної форми.Методичні рекомендації.

Робота виконується фронтально, у групах або індивідуально.

Форму проведення можна вибирає залежно від рівня підготовленості учнів і наявності демонстраційного матеріалу.

Під час роботи вчитель контролює дії учнів, акцентуючи їхню увагу на дотриманні правил оформлення креслень.

Послідовність виконання.

1) Оформити рамку креслення, штамп.2) Розмістити перед собою зображуваний предмет так, щоб головний вигляд (вигляд спереду) давав найбільш повне уявлення про форму предмета.

3) Визначити необхідну кількість проекцій.

4) Виконати головний вигляд (вигляд спереду). Нанести лінії невидимого контуру.

5) За допомогою ліній проекційного зв 'язку виконати вигляд зверху і вигляд збоку.

6) По закінченні роботи всі видимі частини предмета на зображеннях обвести суцільною товстою основною лінією, а допоміжні лінії стерти.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Для цього етапу уроку необхідно підготувати дидактичні картки.

Роботу можна організувати як групову або індивідуальну.

Зразок карток


VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель оцінює результати виконання учнями практичної робот і роботи за картками, відзначає й аналізує допущені помилки.


VII.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати конспект.


Роздатковий матеріал

Картка 1

Установіть відповідність між зображенням предмета та його проекціями.


Картка 2Установіть відповідність між зображенням предмета та його проекціями.


Картка З


Установіть відповідність між зображенням предметів та їхніми проекціями.

УРОК № __ ДАТА_____ КЛАС 6  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка