Уплыў нападаў крымскіх татараў на сацыяльна-эканамічнае развіццё Вялікага Княства Літоўскага ў першай палове XVI ст
Дата канвертавання17.03.2016
Памер35.13 Kb.
Рэферат

Стахно Ніна Валер’еўна

Уплыў нападаў крымскіх татараў на сацыяльна-эканамічнае развіццё Вялікага Княства Літоўскага ў першай палове XVI ст.
Ключавыя словы: Вялікае Княства Літоўскае, Крымскае ханства, гарады і мястэчкі, упамінкі, падаткаабкладанне, украінскае казацтва, літоўскія татары.
Магістарская дысертацыя складаецца з 3 глаў, 81 старонкі і 135 пунктаў літаратуры і крыніц.

На мяжы XV–XVІ ст. Вялікае Княства Літоўскае (далей ВКЛ) выконвала ключавую ролю ў сістэме міжнародных адносінаў Усходняй Еўропы. Актыўна развіваліся дыпламатыя, вайсковая справа і абарона памежжа. У працы вызначаецца, які ўплыў аказалі набегі на эканамічнае развіццё, як на агульнадзяржаўным, так і на рэгіянальным узроўнях, а таксама на фарміраванне і развіццё украінскага казацтва і літоўскіх татар.

Актуальнасць тэмы абумоўлена тым, што напрацягу ўсёй гісторыі даследвання татарскага пытання не было закранута шматбаковая праблема, якім чынам на нашу гісторыю паўплывалі набегі крымскіх татар.

Аб’ектам магістарскай дысертацыі з’яўляецца ВКЛ першай паловы XVI ст. Прадметам – сацыяльныя і эканамічныя працэсы ў ВКЛ першай палове XVI ст.

Мэта дадзенай працы – вызначыць ступень ўплыву, які аказала Крымскае ханства на розныя бакі эканамічнага жыцця ВКЛ, фарміраванне і развіццё казацтва і літоўскіх татар.

Пры правядзенні даследвання былі выкарастаны агульналагічныя (метады, аналіза, сінтэза і абагульнення) і спецыяльнагістарычныя метады (гісторыка-генэтычны, гісторыка-параўнаўчы, гісторыка-сістэмны).

У выніку даследвання зроблены высновы, што адносіны ВКЛ з Крымскім ханствам аказалі значны ўплыў. Што тычыцца эканомікі, то дадзены ўплыў выявіўся ў выдаткаванні значнай часткі скарбу на выплату ўпамінак, дасыланне падарункаў і пасольстваў, што ў сваю чаргу выклікала рост падаткаў для сялян. На рэгіянальным узроўні, уплыў быў выяўлены ў асаблівасцях гарадской сеткі і заняткаў насельніцтва паўднёвага рэгіёна. На казацтва татарскія набегі аказалі большы ўплыў, бо сталі адной з галоўных прычын узнікнення, каталізатарам развіцця, абумовілі асаблівасці характару, вайсковага і ўнутранага ладу. Для літоўскіх татар яны былі прычынай росту колькасці і прывілеяў літоўскіх татар, а таксама сродкам захоўвання культуры і мовы.

Реферат


Стахно Нина Валерьевна

Влияние нападений крымских татар на социально-экономическое

развитие Великого Княжества Литовского в первой половине XVI ст.
Ключевые слова: Великое Княжество Литовское, Крымское ханство, города и местечки, упоминки, налогообложение, украинское казачество, литовские татары.
Магистерская диссертация состоит из 3 глав, 81 страницы и 135 пунктов литературы и источников.

На рубеже XV–XVІ вв. Великое Княжество Литовское (далее ВКЛ) выполняло ключевую роль в системе международных отношений Восточной Европы. Активно развивались дипломатия, военное дело и защита пограничья. В работе определяется влияние оказанное набегами на защиту южных земель, а тоже на формирование и развитие украинского казачества и литовских татар.

Актуальность темы обусловлена тем, что в течение всей истории исследования татарского вопроса не была затронута многосторонняя проблема влияния на нашу историю крымско-татарских набегов.

Объектам магистерской диссертации является ВКЛ первой половины XVI в. Предметом – социальные и экономичные процессы в ВКЛ первой половины XVI в.

Цель данной работы – определить степень влияния, оказанного Крымским ханством на различные стороны экономической жизни ВКЛ, формирование и развитие казачества и литовских татар.

При проведении исследования были применены общеисторические (методы анализа, синтеза и обобщения) и специально-исторические методы (историко-генетический, историко-сравнительный и историко-системный).

В результате были сделаны выводы, что отношения ВКЛ с Крымским ханством оказали значительное влияние. Что касается экономики, то данное влияние выявилось в расходования значительной части казны на выплату упоминок, пасылку подарков и посольств, что в свою очередь вызвала рост налогов для крестьян. На региональном уровне, влияние было выявлено в особенностях городской сети и занятости населения южного региона. На казачество татарские набеги оказали наибольшее влияние, так как стали одной из главных причин возникновения, катализатором развития и обусловили особенности характера, армейского и внутреннего строя. Для литовских татар они были причиной роста их количества и привилегий, а тоже средствам сохранения культуры и языка.

Summary


Stakhno Nina

Influence of the Crimean Tatars’ attacks on the social and economic development of the Grand Duchy of Lithuania at the first half of the XVI century.


Keywords: the Grand Duchy of Lithuania, the Crimean Khanate, cities and towns, upominki, taxation, the Ukrainian Cossacks, the Lithuanian Tatars.
Research composed of 3 chapters, 81 pages and 135 items of literature and sources.

The Grand Duchy of Lithuania (hereinafter referred to as the GDL) took the leading place in the system of international relations in Eastern Europe at the turn of the XV-XVI century. Diplomacy, military affairs and border defense were actively developing. In our research we tried to detect what influence the attacks had on the economic development of the GDL, on the Ukrainian Cossacks and the Lithuanian Tatars formation and development.

The academic innovation lies in the fact that previous research on this issue did not touch upon the influence of Crimean Taters raids on our history.

The object of the research is the GDL in the XVI century. The issue is social and economic spheres in the GDL at the end of XV – the first half of the XVI century.

The main purpose of this work is to determine the degree of influence that the Crimean Khanate had on different sides of the GDL economic life, formation and development of the Cossacks and the Lithuanian Tatars.

General historical methods (methods of analysis, synthesis and generalization) and specific historical methods (historical genetic, historical comparative, historical systemic) were used in course of the study.During the research we came to the conclusions that relationships between the GDL and the Crimean Khanate had significant influence. At the state level their influence exhibited in spending half of the treasure on upominki and embassies, which by-turn increased taxes for peasants. At the regional level invasions caused specifics in town network and citezens’ occupation. Tatar raids had a greater influence on the Cossacks because they were one of the main causes why Cossack forces were created, their development catalyst, made for character traits, military and internal order specifics. For Lithuanian Tatars they caused population increase and growth in the number of privileges and maintenance of culture and language.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка