Univerziteta u beogradu
Дата канвертавання20.04.2016
Памер130.7 Kb.
DEKANU BIOLOŠKOG FAKULTETA

IZBORNOM VEĆU BIOLOŠKOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U BEOGRADU

Na osnovu odluke Izbornog veća Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, broj 15/425 od 9.7.2014. godine imenovani smo u komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima povodom konkursa objavljenog u listu "Danas", dodatku "Poslovi" od 25.6. 2014. godine, a za izbor docenta za užu naučnu oblast Morfologija, fitohemija i sistematika biljaka (ponovni izbor) na Katedri za morfologiju i sistematiku biljaka u Institutu za botaniku i Botaničkoj bašti "Jevremovac".

Imajući u vidu dostavljenu dokumentaciju, ustanovili smo da se na konkurs prijavio samo jedan kandidat - dr Slavica Grujić.

Nakon pregleda priložene dokumentacije kandidata, Izbornom veću Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu podnosimo sledeći
IZVEŠTAJ


Biografski podaci
Dr Slavica Grujić je rođena 24. 09. 1965.g. u Valjevu. Diplomirala je na Biološkom fakultetu 1992.g. Magistrirala je 1998.g. na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu s temom: „Uporedno morfološka i fitohemijska analiza vrsta Glechoma hederacea L. i Glechoma hirsuta W. et K. (Lamiaceae)“. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Anatomska, mikromorfološka i fitohemijska analiza odabranih vrsta roda Stachys L. (Lamiaceae) iz Srbije i Crne Gore“ odbranila je 2009. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

U periodu od 1993. do 1999. godine zaposlena je kao asistent pripravnik na Katedri za morfologiju i sistematiku biljaka Biološkog fakulteta u Beogradu. Od 1999. godine zaposlena je kao asistent na Katedri za morfologiju i sistematiku biljaka Biološkog fakulteta u Beogradu. Ponovo je izabrana u zvanje asistenta 2003. godine. U zvanje docenta izabrana je 2009.g.1. Nastavno pedagoška i naučna aktivnost
1. 1. Nastavno pedagoška aktivnost (do izbora u docenta)

Osnovne oblasti pedagoškog i naučnog rada kandidata Slavice Grujić, u zvanju asistenta pripravnika, a potom asistenta, bile su anatomija i morfologija biljaka (uključujući mikromorfologiju), a kasnije i fitohemija. U periodu od zaposlenja na Biološkom fakultetu, kao asistent pripravnik, odnosno asistent, učestvovala je u pripremi i održavanju praktične nastave na predmetima: Morfologija biljaka, Opšta botanika i Botanika I sa mikologijom.

Nakon uvođenja reformi nastavnih planova i programa na Biološkom fakultetu, angažovala se u osmišljavanju i unapređivanju nastave na predmetima Anatomija i morfologija biljaka (moduli Biologija i Ekologija) i Uporedna morfologija i sistematika biljaka (modul Molekularna biologija i fiziologija) na prvoj godini osnovnih akademskih studija. Rezultat tog rada je i koautorstvo u digitalnom sadržaju namenjenom studentima Biološkog fakulteta:

1. Duletić-Laušević, S., Janaćković, P., Grujić-Jovanović, S., Marin, M., Džamić, A., Rajčević, N., Gradojević, J. (2009): Vizuelni rečnik anatomije i morfologije biljaka. Biološki fakultet, Univerziteta u Beogradu. Multimedijalni sadržaj.


Kvantifikacija nastavno pedagoške aktivnosti (do izbora u docenta)

Učešće u Komisijama za odbranu diplomskih radova:

Učestvovala je u komisijama za odbranu 10 diplomskih radova(M114-10x2=20 poena).

Ostale nastavne aktivnosti - udžbenici, skripta, praktikumi:

Koautor je Vizuelnog rečnika anatomije i morfologije biljaka - digitalni sadržaj (M94-1x6 =6 poena)Ocena koncepta nastave i ocena studentskih anketa: vrlo dobar i odličan.

Naziv

Оznaka

Vrsta rezultata

Vrednost

udžbenici, skripta i praktikumi М90(Р90)

М94

recenzirani dodatak postojećoj literaturi, koji sledi najnovija naučna dostignuća, izmenjeno i dopunjeno izdanje iz kategorije M91 i M92; digitalni sadržaji namenjeni studentima sa recenzijom

1x6=6

učešće u komisijama

М110(Р110)М114

za odbranu diplomskog - master rada

10x2=20

držanje nastave na kursu

М120(Р120)М123

sa preuzetim nastavnim programom

2x2=4

Analizom prethodnih podataka, može se zaključiti da je u oblasti nastavno pedagoških aktivnosti, Slavica Grujić ostvarila ukupno bodova: 30.1.2. Nastavno pedagoška aktivnost (nakon izbora u docenta)

Osnovne oblasti nastavnog i naučnog rada kandidata, dr Slavice Grujić, u zvanju docenta su anatomija i morfologija biljaka (uključujući mikromorfologiju). Kandidat nastavlja uspešno da se bavi problemima fitohemije, prvenstveno ispitivanjem etarskih ulja. Uključuje se u istraživanja biološke aktivnosti sekundarnih metabolita, kao i u različite tehničko tehnološke metode za dobijanje sekundarnih metabolita (etarskih ulja).

Nakon izbora u zvanje docenta obavlja praktičnu nastavu i teorijsku nastavu iz nekoliko predmeta na osnovnim, master i doktorskim studijama: Anatomija i morfologija biljka (OA-BE4), Uporedna morfologija i sistematika biljaka (OA-M5), Sekundarni metaboliti biljaka (OA-IB4-5) na osnovnim akademskim studijama; Eksperimentalne metode u botanici (BIO-EB-03) i Primenjena botanika (BIO-EB-05) na master akademskim studijama – Biologija; Uporedna anatomija i morfologija biljaka – Viši kurs (DS-EPB-O) i Sekundarni metaboliti biljaka (DS-EPB-IZ) na doktorskim akademskim studijama – Biologija.

Dr Slavica Grujić učestvovala je u izvođenju nastave na 6 predmeta sa preuzetim nastavnim programima, i na 1 predmetu (Sekundarni metaboliti biljaka, OA-IB4-5) za koji je u potpunosti pripremila nastavni program (M123-6x2=12, M121-1x6=6) ukupno 18 poena.Kvanitfikacija nastavno pedagoške aktivnosti (nakon izbora u docenta)
Mentorstvo u izradi diplomskih radova

Kandidat je bio mentor 3 diplomska rada (М104-3x4=12 poena)Učešće u Komisijama za odbranu diplomskih i master radova.

Učestvovala u komisijama za odbranu 1 diplomskog rada (M114-1x2=2poena)

Učestvovala u komisiji za odbranu 2 master rada (M114-2x4=8 poena)

Ocena koncepta nastave i ocena studentskih anketa: vrlo dobar i odličan (4.01, 4.35, 4.55).


Naziv

Oznaka

Vrsta rezultata

Vrednost

mentorstvo/

komentorstvo

М100(Р100)


М104(Р104)

odbranjen diplomski rad

3x4=12

učešće u komisijama

М110(Р110)М114(Р114)

za odbranu diplomskog – master rada

1x2=2

2x4=8držanje nastave na kursu

М120(Р120)М121(Р121)

za koji je kandidat u potpunosti pripremio nastavni program

6x1=6

držanje nastave na kursu

М123(Р123)М123(Р123)

sa preuzetim nastavnim programom

6x2=12

Analizom prethodnih podataka, može se zaključiti da je u oblasti nastavno pedagoških aktivnosti, nakon izbora u docenta, dr Slavica Grujić ostvarila ukupno bodova: 40.2. Naučno-istraživački i stručni rad
2. 1. Naučno-istraživački i stručni rad (do izbora u docenta)

Dr Slavica Grujić je bila, do izbora u docenta, učesnik u dva nacionalna projekta:


a) Hemotaksonomska, mikromorfološka, anatomska i floristička istraživanja, posebno endemičnih i ekonomski značajnih biljaka.

Finansijer: Ministarstvo za nauku i tehnologiju RS, Ref. Br. 1531

rukovodilac: prof. dr Petar D. Marin, Biološki fakultet, Beograd

period: 2002-2005.

b) Strukturna, hemijska i molekularna istraživanja nekih biljnih vrsta - fundamentalni značaj i primenjivost.

Finansijer: Ministarstvo za nauku i tehnologiju RS, Ref. Br. 143049

rukovodilac: prof. dr Petar D. Marin, Biološki fakultet, Beograd,

period: 2006-2010.


2. 2. Naučno istraživački i stručni rad (nakon izbora u docenta)

Nakon izbora u docenta, kandidat Slavica Grujić je trenutno učesnik na jednom nacionalnom projektu:1. Mikromorfološka, fitohemijska i molekularna istraživanja biljaka - sistematski, ekološki i primenjivi aspekti

Finansijer: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj RS, Ref. Br. 173029

rukovodilac: prof. dr Petar D. Marin, Biološki fakultet Beograd,

period: 2011-2015.


3. Bibliografski podaci kandidata
3.1. Bibliografski podaci kandidata (do izbora u docenta)

3.1.1. Odbranjena magistarska teza
Grujić Jovanović, Slavica (1998): Uporedno-morfološka i fitohemijska analiza vrsta Glechoma hederacea L. i Glechoma hirsuta W. et K. (Lamiaceae), Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. (M72=3)
3.1.2. Odbranjena doktorska disertacija
Grujić Jovanović, Slavica (2009): Anatomska, mikromorfološka i fitohemijska analiza odabranih vrsta roda Stachys L. (Lamiaceae) iz Srbije i Crne Gore, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. (M71=6)
3.1.3. Radovi u vrhunskim časopisima međunarodnog značaja (M21)

3.1.3.1. Petar D. Marin, Renee J. Grayer, Slavica-Grujić Jovanović, Geoffrey C. Kite, Nigel C. Veitch (2004): Glycosides of tricetin methyl ethers as chemosystematic markers in Stachys subgenus Betonica. Phytochemistry, 65, 1247-1253. (M21=8)3.1.4. Radovi u časopisima međunarodnog značaja (M23)
3.1.4.1. Slavica Grujić-Jovanović, Helen D. Skaltsa, Petar Marin, Marina Soković (2004): Composition and antibacterial activity of the essential oil of six Stachys species from Serbia. Flavour and Fragrance Journal, 19, 2, 139-144. (M23=3)

3.1.4.2. A. Simić, M. D. Soković, M. Ristić, S. Grujić-Jovanović, J. Vukojević, P. D. Marin (2004): The chemical composition of some Lauraceae essential oils and their antifungal activities. Phytotherapy Research, 18, 9, 713-717. (M23=3)

3.1.4.3. Džamić, A., Soković, M., Ristić M., Grujić-Jovanović, S., Vukojević, J., Marin, P. D. (2008): Chemical composition and antifungal activity of Origanum heracleoticum essential oil. Chemistry of Natural Compounds, 44, 5, 659-660. (M23=3)

3.1.4.4. Grujic-Jovanović, S., Marin, P. D., Džamić, A., Ristić, M. (2008): Composition of the essential oil of Stachys germanica from Serbia. Chemistry of Natural Compounds, 44, 5, 670-672. (M23=3)

3.1.4.5. Džamić, A., Soković, M., Ristić, M., Grujić-Jovanović, S., Vukojević, J., Marin, P. (2008): Chemical composition and antifungal activity of Salvia sclarea (Lamiaceae) essential oil. Archives of Biological Sciences, 60, 2, 233-237. (M23=3)

3.1.4.6. Simić, A., Rančić, A., Soković, M., Grujić-Jovanović, S., Vukojević, J., Marin, P. (2008): Essential oil composition of Cymbopogon winterianus and Carum carvi and their antimicrobial activities, Pharmaceutical Biology, 46, 6, 437-441. (M23=3)

3.1.4.7. S. Grujic-Jovanovic, P.D. Marin, A. Dzamic, M. Ristic (2009): Essential oil composition of Thymus longicaulis from Serbia, Chemistry of Natural Compounds, Vol. 45, 2, 265-266. (M23=3)

3.1.4.8. Džamić, A., Soković, M., Ristić, M., Grujić-Jovanović, S., Vukojević, J., Marin, P. (2009): Chemical composition and antifungal activity of Ilicium verum and Eugenia caryophyllata essential oil, Chemistry of Natural compounds, 45, 2, 2009. (M23=3)3.1.5. Radovi u časopisima domaćeg značaja (M52)
3.1.5.1. Grujić-Jovanović, S., Marin, P., Bokorov, M., Petković, B. (2001): Variability and distribution of trichomes of Glechoma hederacea L. i Glechoma hirsuta W. et K. (Lamiaceae), Arhiv Bioloških Nauka, 53, (1-2), 39-44. (M52=1.5)

3.1.5.2. Grujić-Jovanović, S., Ristić, M., Petrović, S. S., Petrović, S. D., Marin, P., Krivošej, Z. (2001): Essential oil of Stachys palustris L. (Lamiaceae), Arhiv za farmaciju, 6, 515-521. (M52=1.5)

3.1.5.3. Grujić-Jovanović, S., Ristić, M., Petrović, S. S., Petrović, S. D., Marin, P., Petković, B. (2001): Essential oil of Stachys plumosa Griseb. (Lamiaceae), Lekovite sirovine, 20, 13-19. (M52=1.5)

3.1.5.4. Grujić-Jovanović, S., Simić, A., Ristić, M. S, Soković, M., Marin, P. D., Vukojević, J. (2001) Antimikrobna aktivnost etarskog ulja Melissa officinalis L. Lekovite sirovine, 23, 153-158. (M52=1.5)


3.1.6. Kongresna saopštenja na skupovima međunarodnog značaja (M34)
3.1.6.1. Petković, B., Krivošej, Z., Stajić, M., Grujić, S. (1997): Anatomical and morphological analysis of Achillea alexandrii-regis Bornm. et Rud. (Asteraceae). First Balcanian Botanical congress, Thessaloniki, Greece, Abstracts, 40. (M34=0.5)

3.1.6.2. Petković, B., Krivošej, Z., Đelić, G., Janaćković, P., Grujić, S. (1998): Contribution to knowledge of the Drypis spinosa L., ssp. jacquiniana Murb. et Wetstt., 2nd Congress of biologist of Macedonia (with international participation), Ohrid, 3 - 5. 9. 1998.g., Abstracts, 37. (M34=0.5)

3.1.6.3. Grujić-Jovanović, S., Marin, P. D., Petković, B., Bokorov, M. (2000): Variability of some micromorphological characters of Glechoma hirsuta W. et K. (Lamiaceae), Second balkan botanical congres, Istambul, Turkey, 14.-18.5. 2000.g., Book of abstracts,130. (M34=0.5)

3.1.6.4. Petković, B., Vecko, M., Grujić-Jovanović, S. (2000): Variability of some morpho -anatomical characters of Plantago holosteum Scop., Second balkan botanical congres, Istambul, Turkey, 14.-18.5. 2000.g., Book of abstracts,113. (M34=0.5)

3.1.6.5. Soković, M., Vukojević, J., Simić, A., Grujić-Jovanović, S., Ristić, M. S., Petrović, S.D., Marin, P. D. (2003) Antimicrobial activity of the essential oil of Laurus nobilis L. Third International Balkan Botanical Congress. 18-24.5.2003. Sarajevo, Bosna and Hercegovina. Book of abstracts, 307. (M34=0.5)

3.1.6.6. Grujić-Jovanović, S., Simić, A., Ristić, M. S., Soković, M., Vukojević, J., Petrović, S.D., Marin, P. D. (2003). Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil of Melissa officinalis L. (Lamiaceae). Third International Balkan Botanical Congress. 18-24.5.2003. Sarajevo, Bosna and Hercegovina. Book of abstracts, 285. (M34=0.5)

3.1.6.7. S. Grujić-Jovanović, S. Duletić- Laušević, B. Petković (2004): Anatomical and micromorphological analyses of Stachys germanica L. trichomes. XI OPTIMA meeting, Beograd, Book of abstracts, 80. (M34=0.5)

3.1.6.8. A. Simić, M. Soković, M. Ristić, S. Grujić Jovanović, J. Vukojević, P.D. Marin (2004): Antifungal activity of essentail oil of Salvia sclarea. XI OPTIMA meeting, Beograd, Book of abstracts, 137. (M34=0.5)

3.1.6.9. Grujić-Jovanović, M. Slavica, Marin, D. Petar (2006): Micromorphological analyses of Stachys plumosa Griseb. trichomes, IV Balkan Botanical Congres, Sofia, Bulgaria, Book of abstract, 126. (M34=0.5)

3.1.6.10. Grujić-Jovanović, M. Slavica, Marin, D. Petar, Simić, M. Ana, Veljić, Milan (2006): Micromorphological analyses of Stachys menthifolia Vis. trichomes, IV Balkan Botanical Congres, Sofia, Bulgaria Book of abstract, 126. (M34=0.5)

3.1.6.11. Grujić-Jovanović, M. Slavica, Marin, D. Petar, Ristić, Mihailo, Petrović, D. Slobodan (2006): Micromorphological analyses of Lamium album L. trichomes, 4th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of South East European Countries, Iasi, Romania, 28.-31.5.2006, Book of proceedings,116-119. (M34=0.5)

3.1.6.12. Grujić-Jovanović, M. Slavica, Marin, D. Petar, Duletić-Lausević, N. Sonja, Simić, M. Ana (2006): Micromorphological analyses of Stachys scardica (Griseb.) Hayek trichomes, 4th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of South East European Countries, Iasi, Romania, 28.-31.5.2006, Book of abstract, 27. (M34=0.5)

3.1.6.13. Džamić A. M., Soković M. D., Ristić M. S., Novaković M., Grujić-Jovanović S., Tešević V., Marin P. D. (2009): Antifungal and antioxidant activity of Mentha longifolia L. essential oil. V Balkan botanical congress, Belgrade, 7-11. Sept., Book of abstracts, 144. (M34=0.5)
3.1.7. Kongresna saopštenja na skupovima domaćeg značaja (M64)
3.1.7.1. Petković, B., Janaćković, P., Grujić, S. (1997): Novo nalazište vrste Rosa villosa L. u Srbiji. V simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, Zaječar. Zbornik rezimea, 23. (M64=0.2)

3.1.7.2. Grujić-Jovanović, S., Marin, P. D., Tešević, V. (2000): Sezonska varijabilnost kompozicije etarskih ulja Glechoma hederacea L. (Lamiaceae).XXIV savetovanje o lekovitim i aromatičnim biljkama, Nerceg Novi, 18.-23. 6. 2000.g., Arhiv za farmaciju, 3-4, 296-297. (M64=0.2)

3.1.7.3. Grujić-Jovanović, S., Vajs, V., Marin, P. D., Tešević, V., Đoković, D. (2000): Seasonol variability of essential oil composition of Glechoma hirsuta W. et K. (Lamiaceae), First conference on medicinal and aromatic plants of southeast european countries "Days of medicinal plants 2000", Arandjelovac, 29.5.-3.6. 2000.g., Book of abstracts, 100. (M64=0.2)

3.1.7.4. S. Grujić- Jovanović, M. Ristić, S. S. Petrović, S. D. Petrović, P. Marin, B. Petković (2000): Dobijanje etarskog ulja Stachys plumosa Gris. (Lamiaceae) korišćenjem SP-130/250 uređaja za destilaciju, IV simpozijum sa međunarodnim učešćem "Savremene tehnologije i privredni razvoj", Leskovac. (M64=0.2)

3.1.7.5. Simić, A., Ristić, M. S, Soković, M., Marin, P. D., Grujić-Jovanović, S. (2002) Antifungalna aktivnost etarskog ulja Achillea millefolium L. XXV Savetovanje o lekovitim i aromatičnim biljkama, Bajina bašta, 9-14.jun. Zbornik radova, 120-121. (M64=0.2)

3.1.7.6. Grujić-Jovanović, S., Marin, P. D., Duletić-Laušević, S., Džamić, A. (2007): Micromorphological analysis of Stachys alopecurus trichomes. Proceedings, 187-188. 3rd Serbian Congress for Micoscopy, September 25-28, Belgrade, Serbia, (M64=0.2)

3.1.7.7. Grujić-Jovanović, S., Marin, P. D., Duletić-Laušević, S., Džamić, A. (2007):

Micromorphological analysis of Stachys germanica trichomes. Proceedings, 189-190.3rd Serbian Congress for Micoscopy, September 25-28, Belgrade, Serbia. (M64=0.2)


Vrednovanje naučnog rada kandidata dr Slavice Grujić, do izbora u zvanje docenta, prikazano je u tabeli:
Naziv

Oznaka

Vrsta rezultata

Vrednost

disertacije i teze

M71

odbranjena doktorska disertacija

1x6=6

M72

odbranjena magistarska teza

1x3=3

radovi međunarodnog značaja

M21

rad u vrhunskom međunarodnom časopisu

1x8=8

M23

rad u časopisu međunarodnog značaja

8x3=24

objavljeni radovi nacionalnog začaja

M52

rad u časopisu nacionalnog značaja

4x1.5=6

radovi objavljeni u izvodima

M34

rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u izvodu

13x0.5=6.5

M64

rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan u izvodu

7x0.2=1.4

projekti2x1=2
Analizom prethodnih podataka, u oblasti naučnih aktivnosti, do izbora u docenta, dr Slavica Grujić ostvarila je ukupno bodova: 56.9.
3.2. Bibliografski podaci kandidata (nakon izbora u zvanje docenta)
3.2.1. Radovi u vrhunskim časopisima međunarodnog značaja (M21)
3.2.1.1. Danka Bukvički, Dejan Stojković, Marina Soković, Lucia Vannini, Chiara Montanari, Boris Pejin, Aleksandar Savić, Milan Veljić, Slavica Grujic, Petar D. Marin (2014): Satureja horvatii essential oil: In vitro antimicrobial and antiradical properties and in situ control of Listeria monocytogenes in pork meat, Meat Science, 96, 1355-1360. (M21=8)
3.2.2. Radovi u istaknutom međunarodnom časopisu (M22)

3.2.2.1. Marko Stamenić,  Jasna Ivanović, Slavica Grujić, Stoja Milovanović, Irena Žižovic, Slobodan Petrović (2013): Comparative analysis of mathematical models for supercritical extraction simulation from industrially valuable Lamiaceae herbs. The Canadian Journal of Chemical Engineering, 9999, 1-7. (M22=5)3.2.3. Radovi u časopisima međunarodnog značaja (M23)

3.2.3.1. Slavica Grujić-Jovanović, Dzamić M. Ana, Mihailo S. Ristić, Petar D. Marin (2011): Essential oil composition of Stachys anisochila, Chemistry of Natural Compounds, 47, 5, 823-825. (M23=3)

3.2.3.2. Danka Bukvički, M. Veljić, M. Soković, S. Grujic, P. D. Marin (2012): Antimicrobial activity of methanol extracts of Abietinella abietina, Neckera crispa, Platyhypnidium riparoides, Cratoneuron filicinum and Campylium protensum mosses. Arch. Biol. Sci., Belgrade, 64 (3), 911-916. (M23=3)

3.2.3.3. Simonović, P., Nikolić, V., S. Grujić (2010). Amazon sailfin catfish Pterygoplichthys pardalis (Castelnau, 1855) (Loricariidae, Siluriformes), a new fish species recorded in the Serbian section of the Danube River. Biotechnol. & Biotechnol. Eq. SE. 24, 655-660. (M23=3)

3.2.3.4. Ksenija Mileski, Ana Dzamić, Ana Ćiric, Slavica Grujić, M. Ristić, V. Matevski and P. D. Marin (2014): Radical scavenging and antimicrobial activity of essential oil and extracts of Echinophora sibthropiana Gus. from Macedonia. Arch. Biol. Sci., Belgrade, 66 (1), 399-411. (M23=3)

3.2.3.5. Ana M. Džamić, Marina D. Soković, Mihailo S. Ristić, Slavica M. Grujić, Ksenija S. Mileski, Petar D. Marin (2014): Chemical composition, antifungal and antioxidant activity of Pelargonium graveolens essential oil, Journal of Applied Pharmaceutical Science, 4 (03), 1-5. (M23=3)3.2.4. Radovi u časopisima međunarodnog značaja (M23a) bez impakt faktora
3.2.4.1. Predrag Simonović, Ana Tošić, Dubravka Škraba, Danilo Mrdak, Slavica Grujić, Vera Nikolić, (2014): Effects of stocking with brood fish to manage resident stream dwelling brown trouth Salmo cf. trutta L. stock. Journal of Fisheries Sciences, 8, 2, 139-152. (M23a=2)
3.2.5. Kongresna saopštenja na skupovima međunarodnog značaja (nakon izbora u docenta) (M34)
3.2.5.1. Simonović, P., Nikolić, V. & S. Grujić (2010). Amazon sailfin catfish Pterygoplichthys pardalis (Castelnau, 1855) (Loricariidae, Siluriformes), a new fish species recorded in the Serbian section of the Danube River. Second Balkans Conference on Biology, 21. – 23. May 2010, Plovdiv, Bulgaria, Program & Book of Abstracts, p. 88. (M34=0.5)

3.2.5.2. Simonović, P., Grujić, S. & V. Nikolić (2010). Implications of stocking with brood fish to management with resident brown trout Salmo cf. Trutta stock in the Gradac River (Danube River drainage, Serbia). Wild Trout Ten Symposium „Conserving Wild Trout“, Holiday Inn Resort, West Yellowstone, MT, USA, September 28-30th, 2010, p. 36-37. (M34=0.5)

3.2.5.3. Grujić Slavica, Džamić, A., Alimpić, A., Subakov Simić, G., Marin P.D. (2011) Glandular trichomes and essential oil composition of Melittis melissophyllum L. (Lamiaceae). Interntional conference Medicinal and aromatic plants in generating of new values in 21 st century, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Book of abstacts, 44-45. (M34=0.5)

3.2.5.4. Marin, M., Ascensao, L., Grujić, S., Marin, P.D. (2011) Satureja montana L. the histochemical analysis of glandular trichomes Interntional conference Medicinal and aromatic plants in generating of new values in 21 st century, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Book of abstacts, 65-66. (M34=0.5)

3.2.5.5. Dzamić, A., Soković, M., Grujić, S., Ristić, M., Marin, P. D. (2012) Composition and antifungal activity of Thymus rochlenae Velen. essential oil. 7th CMAPSEEC, Conference on Medicinal and Aromatic plants of Southeast European Countries, Subotica, Book of abstracts, 87. (M34=0.5)

3.2.5.6. Grujić, S., Džamić, A., Ranković, I., Marin, P.D. (2012) Antioxidative properties of Lamium galeobdolon (L.) Cr. extraxts. 7th CMAPSEEC, Conference on Medicinal and Aromatic plants of Southeast European Countries, Subotica, Book of abstracts, 87. (M34=0.5)3.2.5.7. Ivona Ranković, Slavica Grujić, Ana Džamić, Marija Milanović, Zoran Krivošej, Petar D. Marin (2013) Rubus caesius L. var. arvalis Rchb. – Antioxidative capacity of leaf extracts, 11th simposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neibouring Region, Vlasina lake, Book of abstacts, 109. (M34=0.5)

3.2.5.8. Slavica Grujić, Marija Milanović, Ana Džamić, Ivona Ranković, Petar D. Marin (2013) Antioxidative potential of different extracts of Stachys iva Griseb. (Lamiaceae), 11th simposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neibouring Region, Vlasina lake, Book of abstacts, 111. (M34=0.5)

3.2.5.9. Grujić, S., Džamić, A., Veličković, I., Marin, P.D. Antioxidative potential of extracts of Lamium purpureum L. 8th CMAPSEEC, May 19-22. 2014, Durres, Albania, Book of abstacts, 126. (M34=0.5)
3.2.5.10. Džamić, A., Novaković, M., Grujić, S., Ristić, M., Marin, P. D. Antioxidant properties of Helichrisum italicum essential oil and deodorised extracts. 8th CMAPSEEC, May 19-22, 2014, Durres, Albania, Book of abstacts, 125. (M34=0.5)
3.2.6. Analiza naučnih radova (do izbora u docenta)
U svom naučnom radu kandidat Mr Slavica Grujić je orijentisana na oblast anatomije i mikromorfologije biljaka sa ciljem korišćenja u taksonomske svrhe i fitohemije, tj. analize sekundarnih metabolita i njihovu potencijalnu biolosku aktivnost.

U Tabeli je dat pregled rezultata koje je dr Slavica Grujić postigla u periodu do izbora u docenta:
Naziv

Oznaka

Vrsta rezultata

Vrednost

disertacije i teze

М71

odbranjena doktorska disertacija

1x6=6
М72

odbranjena magistarska teza

1x3=3

radovi međunarodnog značaja

М21

rad u vrhunskom međunarodnom časopisu

1x8=8
М23

rad u časopisu međunarodnog značaja

8x3=24

objavljeni radovi nacionalnog značaja

М52

rad u časopisu nacionalnog značaja

4x1.5=6

radovi objavljeni u izvodima

М34

rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u izvodu

13x0.5=6.5

М64

rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan u izvodu

7x0.2=1.4

projekti
učešće u nacionalnim projektima

2x1=2
Do izbora u zvanje docenta, Dr Slavica Grujić publikovala je 9 naučnih radova u međunarodnim časopisima, 4 rada u domaćim časopisima, a na međunarodnim Kongresima i Simpozijumima imala je 20 saopštenja. Radovi Dr Slavice Grujić, publikovani u časopisima sa SCI liste, citirani su 218 puta, bez autocitata (izvor SCOPUS).

Do izbora u zvanje docenta, Dr Slavica Grujić je po kriterijumu naučnih rezultata ostvarila 56.9 bodova, po kriterijumu za vrednovanje nastavnih aktivnosti 30 bodova, što iznosi ukupno 86.9 bodova.

3.2.7. Analiza naučnih radova (nakon izbora u docenta)
Naučna aktivnost dr Slavice Grujić odnosi se na oblasti morfologije, anatomije biljaka i fitohemije. Anatomska istraživanja se odnose na anatomsku građu vegetativnih biljnih organa različitih biljnih vrsta i mogućnost njihovog korišćenja u taksonomske svrhe. Ispitivanja na polju mikromorfologije (korišćenjem LM i SEM mikroskopije) odnose se na mikromorfološku analizu indumentuma - trihoma familije Lamiaceae, podfamilije Lamioideae, obuhvatajući rodove Stachys, Lamium, Teucrium, Sideritis, Marubium, Galeopsis. Drugi deo istraživačkog rada kandidata dr Slavice Grujić, odnosi se na ispitivanje sekundarnih metabolita, prvenstveno etarskih ulja. Kandidat koristi savremene tehnološke metode za dobijanje etarskih ulja (natkritična destilacija CO2). Analizira njihov kvalitativni sastav korišćenjem metoda GC GC/MS.

Dr Slavica Grujić se nakon izbora u docenta, uključila i u ispitivanje biološke aktivnosti etarskih ulja i različitih ekstrakata biljnih vrsta (Stachys, Lamium, Teucrium, Sideritis, Marubium, Galeopsis) ispitujući antioksidativnu aktivnost in vitro.

U radu 3.2.1.1. (objavljenom nakon izbora u docenta) analiziran je kvalitativni sastav etarskog ulja vrste Satureja horvatii, metodama GC i GC/MS, kao i antimikrobna aktivnost etarskog ulja in vitro i in situ na bakteriji Listeria monocytogenes. Ispitivana je i antiradikalska aktivnost etarskog ulja S. horvatii. Glavne komponente etarskog ulja S. horvatii bile su p-cimen, timol, timol metil etar. Antimikrobna aktivnost ispitivana je korišćenjem standardnih metoda na nekoliko vrsta bakterija i kvasaca. Konstatovano je da su Gram-pozitivne bakterije otpornije od Gram-negativnih. Antiradikalski potencijal etarskog ulja S. horvatii evaluiran je na osnovu Fentonove reakcije (-OH) korišćenjem spektrofluorimetrijske metode. Ulje je pokazalo visoku antiradikalsku aktivnost. U radu je takođe, analizirana antimikrobna aktivnost in situ, na mesu zaraženim L. monocytogenes. Konstatovano je da ulje može biti korišćeno i kao potencijalni konzervans.

U radu 3.2.2.1. analiziran je sastav etarskih ulja nekoliko biljnih vrsta fam. Lamiaceae od industrijskog značaja (Rosmarinus officinalis, Salvia officinalis, Thymus vulgaris, Lavandula angustifolia) dobijenih metodom natkritične destilacije (destilacija pod visokim pritiskom CO2). Rađeno je matematičko modeliranje za izbor najpovoljnijih uslova za destilaciju pod visokim pritiskom. Matematička ekspresija ekstrakcionog procesa bila je bazirana na dva seta parametara: uslova ekstrakcije (pritisak, temperatura) i karakteristika biljnog materijala (dijametar partikula, dimenzije specifičnih sekretornih struktura, broj sekretornih struktura). Ekstrakcione krive konstruisane su metodama "hot ball", "Sovova model" i "mikro scale".

U radu 3.2.3.1. kandidat je istraživao etarska ulja vrsta Stachys anisochila. GC i GS/MS analiza etarskog ulja pokazala je kao vodeće komponene ulja α-, β- i pinen, kopaen i β- kariofilen. Predmet istrživanja u radovima 3.2.3.4., 3.2.3.5. su takođe kompozicije etarskih ulja različitih vrsta Echinophora sibthropiana, Pelargonium graveolens, ali i njihove antimikrobne i antioksidativne aktivnosti.

Kompozicija etarskog ulja E. sibthropiana karakteriše se visokim sadržajem metil eugenola, kao i p-cimena i α-felandrena. Antioksidativna aktivnost različiti ekstrakata i etarskog ulja E. sibthropiana analizirana je korišćenjem standardnih metoda (DPPH, ABTS). Antimikrobna aktivnost ekstrakata i etarskog ulja testirana je na humanim patogenima i gljivama. Vodeni i etanolni ekstrakti pokazali su dobru antioksidativnu aktivnost, i umerenu i jaku antibakterijsku aktivnost. Antimikrobna aktivnost opada sa polarnošču solvenata (ekstrakata). Ekstrakti pokazuju veću antimikrobnu od antifungalne aktivnosti. Takođe, ekstrakti korena poseduju slabiju aktivnost od nadzmnih delova biljke.

3.2.3.5. je naučni rad koji za predmet istraživanja ima vrstu Pelargonium graveolens. U radu je anliziran sastav etarskog ulja, kao i njegova antifungalna i antioksidativna aktivnost. Glavne komponente etarskog ulja bile su: citronelol, geraniol, citronelil formate i linalol. Konstatovano je da su najotpornije vrste Mucor mucedo i Aspergillus sp. Ulje P. graveolens pokazuje antioksidativni potencijal.

Kandidat je u radu 3.2.3.2. analizirao i antimikrobnu aktivnost nekih vrsta mahovina.

Slavica Grujić je objavila i dva rada iz druge naučne oblasti (3.2.3.3 i 3.2.4.1.)

U radu  pod brojem 3.2.3.3., po prvi put je izvešteno o amazonskom oklopnom somu Pterygoplichthys pardalis u kopnenim vodama Srbije i Evrope, predstavljenom zrelom ženskom jedinkom uhvaćenom u Dunavu. Procenjen umereni potencijal invazivnosti (FISK protokol) i rizik od daljeg unosa ove akvarijumske vrste u kopnene vode Srbije i naturalizacije u njima (IFRA protokol), kao dosadašnja invazivna istorija upućuju na opreznost u budućnosti kad je ova vrsta u pitanju.

U radu pod brojem 3.2.4.1., pokazan je štetni efekat poribljavanja odraslim-matičnim primercima rezidentne potočne pastrmke Salmo cf. trutta izvedenog u gornjem toku reke Gradac. Šteta se ogleda u promeni strukture zajednice riba i uzrasne strukture populacije potočne pastrmke, što je imalo za posledicu odloženo vreme polnog sazrevanja domicilne potočne pastrmke i porast prosečne starosti u populaciji. Dodatni štetni efekat unosa predstavlja i introgresija atlantskog haplotipa u genofond dunavske linije potočne pastrmke u Gradcu. 

Dr Slavica Grujić je po kriterijumu naučnih rezultata ostvarila 38.5 bodova, a po kriterijumu za vrednovanje nastavnih aktivnosti 40 bodova sto iznosi ukupno 78.5 bodova.

Od izbora u zvanje docenta Dr Slavica Grujić je publikovala 7 naučnih radova u međunarodnim časopisima M21-1, M22-1, i M23-5, M23a-1, a na međunarodnim Kongresima i Simpozijumima imala je 9 saopštenja.


Naziv

Oznaka

Vrsta rezultata

Vrednost

radovi međunarodnog značaja

M21

rad u vrhunskom međunarodnom časopisu

1x8=8

M22

rad u istaknutom međunarodnom časopisu

1x5=5

M23(P52)

rad u časopisu međunarodnog značaja

5x3=15

M23a

rad u časopisu međunarodnog značaja bez impakt faktora

1x2=2

radovi objavljeni u izvodima

M34(P72)

rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u izvodu.

9x0.5=6.5

projekti
učešće u nacionalnim projektima

2x1=2

ukupno : 38.5 poena

Po Pravilniku o minimalnim kriterijumima za pokretanje postupka u sticanje nastavničkih zvanja na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu za ponovni izbor u zvanje docenta potrebno je po kriterijumu naučnih rezultata 17 bodova, a za vrednovanje nastavnih aktivnosti 10 bodova (ukupno 27).Kandidat Slavica Grujić ostvarila je ukupno 70 bodova u nastavi i 95.4 bodova u nauci. U tom smislu ispunila je uslov za izbor u docenta (ponovni izbor) na Biološkom fakultetu za užu naučnu oblast Morfologija, fitohemija i sistematika biljaka.

5. ZAKLJUČAK I PREDLOG KOMISIJE

Na osnovu pregledane dokumentacije kandidata Slavice Grujić, te detaljne analize iste, Komisija smatra da imenovana ispunjava uslove za ponovni izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Morfologija, fitohemija i sistematika biljaka. Na osnovu ličnog uvida u dosadašnji naučni i pedagoški rad, smatramo da je dr Slavica Grujić kompetentan istraživač i nastavnik. U toku svog naučno-istraživačkog rada dala je vredan doprinos razvoju mikromorfologije i fitohemije na matičnoj Katedri. Pored toga, intenzivno se bavila i uporedno-morfološkim i anatomskim istraživanjima, posebno taksona iz familije Lamiaceae. Predmet istraživanja kandidata su vrste iz podfamilije Lamioideae, njihovi sekundarni metaboliti (etarska ulja) i sekretorne strukture u kojima se sintetišu. Kandidat je pokazao interesovanje i za ispitivanje antioksidativne aktivnosti in vitro različitih ekstrakata i etarskih ulja. Pored standardnih analiza etarskih ulja, uključila se i u i primenu najsavremenije tehnologije izolovanja etarskih ulja u industrijske svrhe.

U okviru nastavnih obaveza, pored osavremenjavanja vežbi na predmetima za koje je bila zadužena, dala je doprinos i u kreiranju programa novih predmeta na Katedri.

Stoga nam je posebno zadovoljstvo da predložimo Izbornom veću Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu da prihvati ovaj izveštaj i ponovo izabere dr Slavicu Grujić (Jovanović) u zvanje docenta za užu naučnu oblast Morfologija, fitohemija i sistematika biljaka, u Institutu za botaniku i Botaničkoj bašti "Jevremovac", Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Beograd, 23.9.2014.g

KOMISIJA:

1. Dr Petar D. Marin, redovni profesor

Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
_________________________________

2. Dr Sonja Duletić-Laušević, vanredni profesor

Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
__________________________________

3. Dr Zora Dajić Stevanović, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu__________________________________База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка