Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-21 05 04 Славянская філалогія (код специальности)
Дата канвертавання01.05.2016
Памер165.63 Kb.
Белорусский государственный университет
УТВЕРЖДАЮ

Проректор БГУ по учебной работе

________________ А.В. Данильченко

(подпись) (И.О.Фамилия)

____________________

(дата утверждения)

Регистрационный № УД-______/р.

Курс “Міжславянскія -- ўкраінска-беларускія – літаратурныя ўзаемасувязі”

(название дисциплины)Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине

для специальности:

1-21 05 04 Славянская філалогія

(код специальности) (наименование специальности)


Факультет _____філалагічны__________________________________________

(название факультета)
Кафедра ________славянскіх літаратур_________________________________________

(название кафедры)
Курс (курсы) ___5__
Семестр (семестры) ___9___
Лекции ___26_______

(количество часов)Экзамен ________________

(семестр)Практические (семинарские)

занятия ____6________

(количество часов)


Зачет ______9__________

(семестр)Лабораторные

занятия ____________

(количество часов)


Курсовой проект (работа) ________

(семестр)КСР ___2_________

(количество часов)


Всего аудиторных часов по дисциплине ________34_____

(количество часов)


Всего часов

по дисциплине ____45________

(количество часов)


Форма получения высшего

образования ___очная____________Составил(а) ___Т. В. Кабржыцкая, к.ф.н., дацэнт______________

(И.О.Фамилия, степень, звание)2013 г.

Вучэбная праграма складзена на аснове тыпавой праграмы “Гісторыя ўкраінскай літаратуры” для студэнтаў спецыяльнасці “Славянскія мовы і літаратуры”. Мінск. 2013. Пад рэдакцыяй Т. В. Кабржыцкай. Зацверджана навукова-метадычным саветам філалагічнага факультэта 30 сакавіка 2012 г., пратакол № 4.


Разгледжана і рэкамендавана да зацвярджэння на пасяджэнні кафедры ________________ славянскіх літаратур __________________

(назва кафедры)

29 мая 2013, пр.№ 9

(дата, нумар пратакола)
Загадчык кафедры

________________ І.А.Чарота

(подпіс)

Адобрана і рэкамендавана да зацвярджэння Вучэбна-метадычнай камісіяй філалагічнага факультэта_____Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта______

(назва вышэйшай навучальнай установы)
30.05.2013, пр.№ 6

(дата, нумар пратакола)


Старшыня

________________ М.М.Хмяльніцкі

(подпіс)

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА


Курс разлічаны на студэнтаў славянскага аддзялення філалагічнага факультэта БДУ і адрасаваны тым, хто вывучае славянскія мовы і літаратуры. Належыць да дысцыплін кампаненту ўстановы вышэйшай адукацыі.

Мэта прапанаванага курса – паглыбленае разуменне асноў міжлітаратурных камунікацый як спецыфічнай формы працэсаў міжнацыянальнага ўзаемадзеяння Лекцыйны курс скіраваны на высвятленне тэарэтычных асноў параўнальнага літаратуразнаўства і гісторыі станаўлення міжславянскіх літаратурных кантактаў. Разглядаюцца агульныя заканамернасці тэарэтычнага характару, асноўныя асаблівасці ўзнікнення і станаўлення літаратурных узаемасувязей пэўных рэгіянальных культурных супольнасцей. Літаратурныя сувязі высвятляюцца ў кантэксце агульнага развіцця культуры, гісторыі, грамадскага жыцця Еўропы і славянскіх народаў . Спецыяльная ўвага засяроджана на міжлітаратурным узаемадзеянні ўкраінска-беларускіх творцаў. Аналіз гэтага працэса здзяйсняецца паэтапна. Вузлавыя моманты ўкраінска-беларускіх літаратурных кантактаў падаюцца ў кантэксце ўзаемадзення з рускай і польскай літаратурамі. Адпаведна з гэтым ставяцца наступныя задачы. Расшырыць досвед студэнтаў у падыходзе да працэсаў міжлітаратурнага ўзаемадзеяння. Азнаёміць іх з практыкай навейшых кампаратывісцкіх падыходаў пры ажыццяўленні аналіза мастацкіх твораў з улікам дасягненняў параўнальнага літаратуразнаўства. Літаратурныя паралелі і сувязі праілюстраваць на ідэйным і псіхалагічным зрэзах мастацкіх твораў, праз аналіз сюжэтаў, матываў, вобразаў, праз асаблівасці стылю пісьменнікаў. Дапамагчы студэнтам на практыцы параўнальна-супастаўляльных даследаванняў засвоіць прыёмы гісторыка-тыпалагічнага аналізу. Кожнае падабенства разгледзіць з улікам сутнасных адрозненняў, высвятляючы суадносіны нацыянальнага і інтэрнацыянальнага, агульнагуманістычнага.

У выніку праходжання курса студэнты павінны ведаць: • асноўныя палажэнні сучаснага параўнальнага літаратуразнаўства

 • спецыфіку развіцця літаратурных сувязей міжславянскага культурнага рэгіёну

 • галоўныя этапы станаўлення ўкраінска-беларускага літаратурнага ўзаемадзеяння

 • формы і спосабы міжлітаратурных камунікацый апошніх дзесяцігоддзяў

 • творчыя дасягненні майстроў мастацкага тэкста на ніве міжславянскага перакладу

Студэнты павінны ўмець:

 • аналізаваць мастацкі твор у супастаўленні з тыпалагічна падобным

 • распазнаваць мастацкую адметнасць твораў з улікам дасягненняў папярэднікаў з літаратуры ўласнанацыянальнай і літаратур блізкага зарубежжа

 • даследаваць блізкія альбо адрозныя па змесце і форме літаратурныя з’явы

 • параўноўваць літаратурныя з’явы і мастацкія творы ў кантэксце традыцыі і наватарства агульнаеўрапейскага маштабу з улікам іх ідэйнай, эстэтычнай вартасці, разнастайнасці тэматыкі, жанравых форм, вобразна-выяўленчых сродкаў і стылёвых асаблівасцей

Грунтоўны спіс літаратуры дае магчымасць студэнтам самастойна вывучаць пэўныя тэмы, карыстацца рознымі прыёмамі кампаратывістычных даследаванняў на практыцы, схіляе да ўдумлівай і творчай працы ў галіне параўнальнага літаратуразнаўства

Содержание учебного материала

п/п

Наименование разделов, тем

Количество аудиторных часов*

Аудиторные


Самост. Работа

Лекции

Практич., семинар.

Лаб. занят.

КСР

1.


Тэарэтычныя асновы даследавання міжлітаратурных сувязей. Персаналіі даследчыкаў (замежных і айчынных)


41
2.

Усходнеславянскія сувязі старажытнасці, Сярэднявечча, Новага і Навейшага часу6

3-7

Украінска-беларуская літаратурная класіка ва ўзаемадзеянні -- ХІХ , ХХ стст.

14

4
1
8

Стан міжславянскіх літаратурных дачыненняў апошняга часу. Формы, перспектывы

2

2УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА


Номер раздела, темы, занятия

Название раздела, темы занятия; перечень изучаемых вопросовКоличество аудиторных часов

Материальное обеспечение занятия (наглядные, методические пособия и др.)

Литература


Формы контроля

знаний


лекции

практические

(семинарские)

занятия


лабораторные

занятия


управляемая

самостоятельная работа студента1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Міжславянскія літаратурныя–-ўкраінска-беларускія -- ўзаемасувязі


1.1.

50

26

6
2


1.1.1.

Уводныя заняткі. Тэарэтычныя прынцыпы даследавання міжлітаратурных сувязей. Паняцце “кампаратывістыка”. Персаналіі даследчыкаў укр-бел.-рускіх літаратурных сувязей. Задачы і перспектывы параўнальна-тыпалагічнага вывучэння літаратурных працэсаў

21

Лекцыі

1, 3, 5, 8, 9. 10-23, 24-29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 43, 44, 47, 48,


Выбарачнае апытванне. Праверка канспектаў

1.1.2.

Індаеўрапейскі корань украінцаў і беларусаў. Традыцыйнае і новае ў асэнсаванні ўсходнеслав. каранёў. Аспекты сучаснай рэцэпцыі мастацкай літаратуры братніх народаў перыяду Кіеўскай Русі, Полацкага княства.Асноўныя тэндэнцыі развіцця літ-ры. Уплывы суседніх культур.

2


Лекцыі

25, 26, 27, 28, 29

Выбарачнае апытванне

1.1.3.

Украінцы і беларусы ў сям’і Вялікага Княства Літоўскага. Скрыжаванне культурных традыцый Цэнтральнай і Заходняй Еўропы.Польска-ўкраінска-беларуская культурная супольнасць, уплывы і ўзаемадзенні ў літаратуры і мастацтве

2


Лекцыі

25, 26, 27, 28, 29

Выбарачнае апытванне

1.1.4.

Кіева-Магілянская акадэмія. Беларускія дачыненні кіева-магілянцаў. Выявы ўкраінска-беларускай супольнасці ў драматургіі кіева-магілянцаў2


Лекцыі

25, 27, 29

Выбарачнае апытванне

1.1.5.

Духоўныя каардынаты ХІХ ст. Станаўленне навуковага славяназнаўства. Узаемапазнанне славян праз фальклор.Украінскія і беларускія матывы ў творчасці прадстаўнікоў польскай літаратуры. Беларускасць Міцкевіча, украінскасць Славацкага і г. д.

21

Лекцыі

1, 24, 28

Выбарачнае апытванне

1.1.6.

І. Катлярэўскі і яго значэнне для станаўлення беларускай драматургіі: В. Дунін-Марцінкевіч, Янка Купала

2

2Лекцыі

25, 28, 29

Даклады, выбарачнае апытванне

1.1.7.

Тарас Шаўчэнка – “бацька мілы” (Янка Купала) для беларусаў. Ідэйна-эстэтычнае ўздзеянне Кабзара на творчасць беларускіх пісьменнікаў

2


Лекцыі

24, 25, 48, 49, 50, 51

Выбарачнае апытванне

1.1.8.

Украінка-беларускае ўзаемадзеянне пачатку ХХ ст. “Наша Ніва” і Україна. С. Палуян і ўкраінска-беларускія літаратурныя сувязі. Максім Багдановіч і Україна

2

2Лекцыі

4, 6, 24,

Даклады, выбарачнае апытванне

1.1.9.

Адметнасці нацыянальнага адраджэння 20-30-х гг. ХХ ст. Ідэйна-творчыя перагукі. Кантакты, пераклады Літаратурныя форумы ў Мінску і Кіеве


2


Лекцыі

35, 47

Выбарачнае апытванне

1.1.10.

Творчыя пабрацімскія сувязі паміж украінскімі і беларускімі пісьменнікамі пасляваеннага часу. М. Рыльскі і яго “тэма Беларусі”. А. Малышка як перакладчык Купалы.А. Куляшоў і яго “Энеіда” і г. д.

2


Лекцыі

7, 33

Выбарачнае апытванне

рэфераты


1.1.11

Тыпалогія асэнсавання тэмы Вялікай Айчыннай вайны ў беларускай, рускай, украінскай прозе: творчасць В. Быкава і А. Ганчара. Агульнае і адметнае ў мастацкай палітры пісьменнікаў. В. Быкаў на ўкраінскай мове: гісторыя праблемы


2


Лекцыі

25, 36

Выбарачнае апытванне

1.1.12

Міф і яго трансфармацыя ў мастацкай прозе. Тэма роднай зямлі ў творчасці А. Даўжэнкі, Ю. Яноўскага, Г. Цюцюнніка, В. Дразда, В. Шаўчука – Якуба Коласа, І. Мележа, В. Казько і інш.

2


Лекцыі

27, 35

Выбарачнае апытванне

1.1.13

Міжлітаратурныя сувязі канца ХХ – пачатку ХХІ стст. Роля літаратурных альманахаў, перыёдыкі. Выданні на дзвух мовах, укр і бел.

Літаратурна-крытычная, перакладчыцкая дзейнасць М. Лубкіўскага, Д. Паўлычкі, В. Рагойшы і інш. Пераклады маладога пакалення беларускіх і ўкраінскіх літаратараў. Няспыннасць працэсаў міжлітаратурнага ўзаемапазнання, расшырэнне форм узаемадзеяння
2

2Лекцыі

2, 6, 32, 41, 42, 45, 46, 51

Выбарачнае апытванне

Даклады, рэфераты


ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ЧАСТКА 1. Алексеев М. П. Сравнительное литературоведение. -- Л., 1983.

 2. Антонич Богдан-Ігор // Антоныч Багдан-Ігар. Зелена Євангелія -- Зялёнае Евангелле – Львів, 2011.

 3. Ахрыменка П. Летапіс братэрства – Мінск, 1973.

 4. Багдановіч Максім: Энцыклапедыя – Мінск, 2011.

 5. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. -- М., 1988.

 6. Богданович Максим. Стратим-лебідь – Львів, 2002

 7. Бондар Л. П. Українсько-білоруські літературні взаємини 1965-1975 років– Київ, 1977.

 8. Брануэль П., Пішуа К., Русо А. Што такое параўнальнае літаратуразнаўства? -- Мінск, 1996.

 9. Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство – Київ, 2008.

 10. Взаимосвязи и взаимодействие национальных литератур: Материалы дискуссии. -- М.,1961.

 11. Взаимосвязи и взаимодействие национальных литератур: Библиография (1945 – 1960) -- М., 1962. -- Ч. 1 – 3.

 12. Взаимосвязи и взаимодействие литератур мира: Библиография (1961 – 1965) . -- М., 1968.

 13. То же, (1966 – 1970). -- М., 1973.

 14. То же (1971 – 1975). -- М., 1979.

 15. То же (1976 – 1980).-- М., 1983.

 16. То же (1981 – 1985). -- М., 1988.

 17. Восток – Запад: литературные взаимосвязи в зарубежных исследованиях. -- М., 1989.

 18. Гачев Г. Д. Национальныя образы мира. Америка в сравнении с Россией и славянами. -- М., 1997.

 19. Голубенко П.. Україна і Росія у світлі культурних взаємин – Київ, 1993.

 20. Горский И. К., Шаталов С. Е. Сравнительно-историческое литературоведение // Академические школы в русском литературоведении. -- М., 1975.

 21. Дорошенко Д. Слов’янський світ у його минулому і сучасному – Київ, 2010.

 22. Жирмунский В. М. Сравнительное литературоведение: Восток – Запад. -- Л., 1979.

 23. Ильин И. П. Постструктурализм и диалог культур .-- М., 1989.

 24. Кабржыцкая Т., Рагойша В. Карані дружбы: Беларуска-украінскія сувязі канца ХІХ – пачатку ХХ ст. -- Мінск, 1976.

 25. Кабржыцкая Т. В. Дзве Радзімы: Украіна і Беларусь пад міратворчымі крыламі буслоў – Мінск, 2011

 26. Кабржыцкая Т. В., Хмяльніцкі М. М., Дзюкава Э. Ю. Фальклор і літаратура: феномен беларуска-польска-ўкраінскага культурнага сумежжа – Мінск, 2011

 27. Кабржыцкая Т. В., Хмяльніцкі М. М., Дзюкава Э. Ю. Нарысы суседазнаўства: Україна, Польшча ў прасторы і часе вачыма беларусаў – Мінск, 2012

 28. Кабржыцкая Т. В., Хмяльніцкі М. М., Дзюкава Э. Ю. Гісторыя ўкраінскай літаратуры:украінска-беларуска-польскія літаратурныя дыялогі: У 2. Ч. – Мінск, 2012—Ч.1

 29. Кабржыцкая Т. В., Рагойша У. В. Украінская літаратура і ўкраінска-беларускія літаратурныя ўзаемасувязі: У 3 ч. – Мінск, 2012 – Ч.1.

 30. Купала Янка. Энцыклапедычны даведнік. -- Мінск, 1986.

 31. Ларчанка Міхась. Славянская супольнасць. -- Мінск, 1966.

 32. Мае браты, мае суседзі: творы пісьменнікаў блізкага замежжа – Мінск, 2008

 33. Мартынава Э. М. Беларуска-ўкраінскі паэтычны ўзаемапераклад – Мінск, 1973

 34. Наєнко М. К. Українське літературознавство. -- Київ, 1997.

 35. Нарысы беларуска-ўкраінскіх літаратурных сувязей. -- Мінск, 2004.

 36. Нарысы беларуска-рускіх літаратурных сувязей: У 4-х т. -- Мінск, 1989--1991.

 37. Пархоменко М. Иван Франко и русская литература. -- М., 1954.

 38. Прийма Ф. Я. Шевченко и русская литература. -- М., Л., 1961.

 39. Рагойша В. П. І нясе яна дар… -- Мінск, 1977.

 40. Рагойша В.П. Проблемы перевода с близкородственных языков. -- Мінск, 1980.

 41. Рагойша В. П. Украіна, цвеце любы! – Мінск, 2011.

 42. Рагойша В. Вочы ў вочы, мыслі ў мыслі: кніга перакладной паэзіі -- Мінск, 2013.

 43. Рильський Максим. Майстерство перекладу. – Київ, 1980.

 44. Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический справочник. -- М., 1996.

 45. Українська література в загальнослов’янському і світовому контексті: Матеріали до бібліографії: У 5. Т. – Київ, 1994

 46. Франко Іван. Народзе мой … -- Мінск, 2006

 47. Хромчанка К. Р. Скрыжаванні шляхоў адраджэння: беларуска-ўкраінскія літаратурныя ўзаемасувязі 20-30-х гадоў ХХ стагоддзя – Мінск, 2009.

 48. Чайковський Б. Незабутня сторінка дружби: ураїнсько-білоруські контакти. -- Київ, 1986.

 49. Шаладонава Ж. Духоўныя спектры агню: Тарас Шаўчэнка і беларуская літаратура пачатку ХХ ст. – Мінск, 2009.

 50. Шевченко Тарас. Енциклопедичний довідник. -- Київ,1980. Т. 1—2.

 51. Шевченкова дарога в Білорусь – Львів, 2004


Протокол

согласования учебной программы по изучаемой учебной дисциплине с другими дисциплинами специальности


Название дисциплины, с которой требуется согласование

Название кафедры

Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине

Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)*

Літаратура краіны вывучаемай мовы

Славянскіх літаратур
29 мая 3013 г., пр. № 6


Дополнения и изменения

к учебной программе по изучаемой учебной дисциплине на _________ / __________ учебный год№ п/п

Дополнения и изменения

Основание
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

____________________________ (протокол № ____ от ________ 20___ г.)

(название кафедры)

Заведующий кафедрой

___________________________ _______________________ ____________________________

(степень, звание) (подпись) (И.О.Фамилия)
УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета/Зав.общеуниверситетской кафедрой


___________________ _________________ ____________________

(степень, звание) (подпись) (И.О.Фамилия)


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка