Учебная программа учреждения высшего образования по дисциплине для специальности: 1-21 05 01 белорусская филология
Дата канвертавання23.03.2016
Памер190.7 Kb.
Белорусский государственный университет
УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУ

________________ __А.В. Данильченко

(подпись)

______26.06.2013______________

(дата утверждения)

Регистрационный № УД-272/р.

Гісторыя замежнай літаратуры другой паловы XIX- пачатку XX ст.

Учебная программа учреждения высшего образования по дисциплине

для специальности:

1-21 05 01  — белорусская филология

Факультэт _________________філалагічны________________________

Кафедра _________________замежнай літаратуры______________

Курс (курсы) ____________3______________

Семестр (семестры) _______V____________________

Лекцыі ___20___ Экзамен _______________

Практычныя (семінарскія)

заняткі ____10____ Залік _______ V __________

(семестр)

УСР


___4_______ Курсавое праектаванне ___

(колькасць гадзін)


Усяго аўдыторных

гадзін па дысцыпліне ___34_____

Пазааўдыторная самастойная работа__18_

(колькасць гадзін)


Усяго гадзін Форма атрымання

па дысцыпліне ___52____ вышэйшай адукацыі _дзённая__

(колькасць гадзін)
Составила Н.В. Ламеко, кандидат филологических наук, доцент
2013 г.

Вучэбная праграма складзена на аснове праграмы “Гісторыя замежнай літаратуры”: вучэбная програма для студэнтаў выш. навуч. устноў па спец. 1-21 05 01 “Беларуская філалогія”. 1- 21 05 02 “Руская філалогія”, 1- 21 05 04 “Славянская філалогія”, 1-21 05 05 “Класічная філалогія”, 1- 21 05 06 “Рамана-германская філалогія”, 1- 21 05 07 “Кітайская філалогія” / аўт склад. І.В.Шаблоўская [і інш.]; пад агульнай рэд. І. В. Шаблоўскай. — Мн.: БДУ, 2005. Зацверджана Вучэбна-метадычным аб’яднаннем ВНУ Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі (09 снежня 2004 г. Рэгістрацыйны ТД-ДГ 004/тып.)


Разгледжана і рэкамендавана да зацвярджэння на паседжанні кафедры замежнай літаратуры


21.05.13 пр. №9____
Загадчык кафедры

________________ Г.М.Бутырчык

(подпіс)

Рэкамендавана да зацвярджэння Вучэбна-метадычнай камісіяй філалагічнага факультэта

30.05.2013, пр. № 7________

(дата, нумар пратакола)


Старшыня

________________ М.М. Хмяльніцкі

(подпіс)

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Вучэбная праграма “Гісторыя замежнай літаратуры мяжы XIX-XX стст.” распрацавана для студэнтаў беларускага аддзялення філалагічных факультэтаў і з’яўляецца часткай агульнага курса “Гісторыя замежнай літаратуры”. У праграме вылучаны асноўныя асаблівасці сусветнага літаратурнага працэсу мяжы XIX-XX стст., разгледжаны характэрныя жанры і помнікі, творчасць выбітных пісьменнікаў эпохі. Асаблівая ўвага надаецца тэарэтычным пытанням курса.

Мэта курса “Гісторыя замежнай літаратуры мяжы XIX-XX стст.” – сфарміраваць у студэнтаў глыбокія веды літаратурнага працэсу мяжы XIX-XX стст., паглыбіць навыкі комплекснага аналізу мастацкага тэкста.У межах курса плануецца:

 • зварот да філасофскіх ідэй, якія паўплывалі на развіццё літаратурнага працэсу мяжы XIX-XX стст. (філасофія Платона, ніцшэанства, пазітывізм, псіхааналіз, фенаменалогія і інш.);

 • вылучэнне асноўных праблемных пластоў літаратуры дадзенага перыяду: крызіс еўрапейскай цывілізацыі, адчуванне заняпаду культуры і духоўнасці, праблема мастацтва;

 • вывучэнне праблематыкі і мастацкай спецыфікі твораў наступных аўтараў: Э. Заля, П. Верлен, А. Рэмбо, С. Малармэ, О. Уайльд, Х. Ібсен, М. Метэрлінк, Дж.Б. Шоў, Т. Гардзі, Т. Ман, К. Гамсун і інш.

Праграма курса “Гісторыя замежнай літаратуры мяжы XIX-XX стст.” адрасавана студэнтам філалагічных спецыяльнасцей Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з патрабаваннямі агульнаадукацыйнага стандарта (34 а/г. па спецыяльнасці 1-21 05 01).

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ
Пытанні, вынесеныя на лекцыі


 1. Агульны агляд літаратурнага працэсу мяжы XIX-XX стст. (2 гадзіны).

 2. Натуралізм у французскай літаратуры і творчасць Эміля Заля (2 гадзіны).

 3. Імпрэсіянізм у заходнееўрапейскай культуры (2 гадзіны).

 4. Сімвалізм у заходнееўрапейскай літаратуры мяжы стагоддзяў (2 гадзіны).

 5. Эстэтызм у брытанскай літаратуры і творчасць Оскара Уайльда (2 гадзіны).

 6. Новыя тэндэнцыі ў замежнай драматургіі мяжы XIX-XX стст. (4 гадзіны).

 7. Англійскі раман мяжы стагоддзяў (2 гадзіны).

 8. Нямецкамоўная проза пачатку ХХ стагоддзя. Творчасць братоў Ман (2 гадзіны).

 9. Спецыфіка літаратурнага працэсу ў славянскіх краінах (2 гадзіны).


Тэматыка практычных заняткаў

 1. Рэалізацыя прынцыпаў эстэтызму ў рамане О. Уайльда “Партрэт Дарыяна Грэя” (2 гадзіны).

 2. П’еса Х. Ібсена “Лялечны дом” у рэчышчы заходнееўрапейскай “новай драмы” (2 гадзіны).

 3. Нарвежскі раман мяжы стагоддзяў і творчасць К. Гамсуна. Раманы “Голад”, “Вікторыя”, “Пан” (2 гадзіны).

 4. Раман А. Франса “Востраў пінгвінаў” у кантэксце французскай інтэлектуальнай прозы мяжы стагоддзяў (2 гадзіны).

 5. Нацыянальная праблематыка ў творах славянскіх пісьменнікаў. Раманы “Крыжакі” Г. Сянкевіча, “Пад прыгнётам” І. Вазава, “Сабакагаловыя” А. Ірасека (2 гадзіны).


Тэматыка КСР


 1. Сімвалісцкая паэзія мяжы стагоддзяў (2 гадзіны).

 2. Асаблівасці літаратурнага працэсу ЗША мяжы стагоддзяў (2 гадзіны).

ЗМЕСТ НАВУЧАЛЬНАГА МАТЭРЫЯЛУ


№п/п

Назва раздзелаў, тэм

Колькасць аўдыторных гадзін

Аўдыторныя


Пазааўды-торная работа студэнта

Лекцыі

Практ семінар.

Лаб. занят.

УСР
Замежная літаратура мяжы XIX-XX стст.

20

10
4
1

Агульны агляд літаратурнага працэсу мяжы XIX-XX стст.

2

2

Натуралізм у французскай літаратуры і творчасць Эміля Заля.

2


2

3

Імпрэсіянізм у заходнееўрапейскай культуры.

2

4

Сімвалізм у заходнееўрапейскай літаратуры мяжы стагоддзяў.

2


2

5

Эстэтызм у брытанскай літаратуры і творчасць Оскара Уайльда.

2

6

Новыя тэндэнцыі ў замежнай драматургіі мяжы XIX-XX стст.

4


4

7

Англійскі раман мяжы стагоддзяў.

2


2

8

Нямецкамоўная проза пачатку ХХ стагоддзя. Творчасць братоў Ман.

2


4

9

Спецыфіка літаратурнага працэсу ў славянскіх краінах.

2


2

10

Літаратурны працэс ЗША мяжы XIX-XX стст.


2

2

11

Французская інтэлектуальная проза мяжы стагоддзяў.
12

Рэалізацыя прынцыпаў эстэтызму ў рамане О. Уайльда “Партрэт Дарыяна Грэя”.
2


13

П’еса Х. Ібсена “Лялечны дом” у рэчышчы заходнееўрапейскай “новай драмы”.
2


14

Нарвежскі раман мяжы стагоддзяў і творчасць К. Гамсуна. Раманы “Голад”, “Вікторыя”, “Пан”.
2


15

Раман А. Франса “Востраў пінгвінаў” у кантэксце французскай інтэлектуальнай прозы мяжы стагоддзяў.216

Нацыянальная праблематыка ў творах славянскіх пісьменнікаў. Раманы “Крыжакі” Г. Сянкевіча, “Пад прыгнётам” І. Вазава, “Сабакагаловыя” А. Ірасека.
2


17

Сімвалісцкая паэзія мяжы стагоддзяў.


2
ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА


Нумар раздзела, тэмы, заняткаў

Назва раздзела, тэмы, заняткаў;

пытанні для вывучэння


Колькасць аўдыторных гадзін

Матэрыяльнае забеспячэнне заняткаў (метадычныя дапаможнікі і інш.)

ЛітаратураФорма кантролю ведаў

Лекцыі

Практычныя (семінарскія) заняткі

УСР

Пазааўдыторная самастойная работа студэнта


1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Замежная літаратура мяжы XIX-XX стст.

20

10

4

1

Агульны агляд літаратурнага працэсу мяжы XIX-XX стст.

Гістарычная характарыстыка эпохі. Асноўныя філасофскія канцэпцыі, што паўплывалі на развіццё мастацтва. Феномен дэкадансу: філасофскія перадумовы, этымалогія паняцця, асноўныя мастацкія плыні. Канцэпцыя асобы ў дэкадэнцкай літаратуры. Раман Жарыса Карла Гюісманса “Наадварот” як “біблія дэкадансу”.
2


Вучэбны дапаможнік, курс лекцый. Слайды,CD-дыскі, альбомы па гісторыі мастацтва мяжы XIX-XX стст.

[3], [4], [12] [14], [15], [16] [19], [20], [21] [22], [28], [32] [33], [34], [39] [40], [51]

Вуснае апытванне

2

Натуралізм у французскай літаратуры і творчасць Эміля Заля.

Натуралізм як літаратурны напрамак эпохі дэкадансу і мастацкі метад. Мастацкая спецыфіка, канцэпцыя асобы, уплыў пазітывізму. Творчасць братоў Ганкураў, Гі дэ Мапасана. Творчасць Эміля Заля. Тэорыя «эксперыментальнага рамана» і яе ўвасабленне ў рамане “Тэрэза Ракен”. Эвалюцыя творчага метаду пісьменніка (эпапея “Ругон-Макары”).
2Чытанне мастацкіх тэкстаў, вучэбных дапаможнікаў

Падручнікі, манаграфіі, курс лекцый

[4], [9], [13]

[15], [21], [25]

[30], [34], [36]


Вуснае апытванне

3

Імпрэсіянізм у заходнееўрапейскай культуры.

Спецыфіка імпрэсіянізму ў жывапісе. Асноўныя рысы літаратурнага імпрэсіянізму. Паэзія Поля Верлена: спалучэнне імпрэсіянізму і сімвалізму.2Чытанне тэкстаў, навуковай літаратуры

Падручнікі, манаграфіі, курс лекцый

[3], [4], [21]

[25], [28], [34]

[40], [42]


Вуснае апытванне

4

Сімвалізм у заходнееўрапейскай літаратуры мяжы стагоддзяў.

Сімвалізм як культуралагічная з’ява і стыль. Філасофскі падмурак, маніфесты, асаблівасці паэтыкі. Сімвалісцкая канцэпцыя мастацтва. Уяўленне пра сімвал, канцэпцыя двайнога бачання свету. Сімвалізм у французскай і бельгійскай паэзіі. “Паэзія яснабачання” Арцюра Рэмбо. Творчая эвалюцыя аўтара.
2
2

Аналіз паэтычных тэкстаў

Падручнікі, манаграфіі, курс лекцый

[3], [4], [5]

[8], [15], [21]

[25], [28], [33]

[34], [39], [42]

[48]


Вуснае апытванне, творчая работа, аналіз паэтычнага твора па выбару

5

Эстэтызм у брытанскай літаратуры і творчасць Оскара Уайльда.

Эстэтызм у брытанскай літаратуры мяжы стагоддзяў. Філасофскі падмурак, асноўныя ідэі, канцэпцыя мастацтва. Уплыў ідэй Дж. Раскіна і У. Пэйтэра, эсэ Оскара Уайльда “Заняпад маны”. Рэалізацыя прынцыпаў эстэтызму ў рамане “Партрэт Дарыяна Грэя”.
2

2

“Партрэт Дарыяна Грэя” О. Уайльда


Чытанне тэкстаў

Падручнікі, манаграфіі, курс лекцый

[4], [15], [20]

[21], [28], [33]

[50], [51], [53]


Вуснае апытванне

6

Новыя тэндэнцыі ў замежнай драматургіі мяжы XIX-XX стст.

“Новая драма” як адметны феномен у развіцці тэатра мяжы стагоддзяў. Праблематыка драматургічных твораў, наватарства ў паэтыцы і сцэнаграфіі. Творчасць Хенрыка Ібсена, уплыў аўтара на развіццё заходнееўрапейскага тэатра. Мастацкая эвалюцыя драматурга. Спецыфіка драматургіі Джорджа Бернарда Шоў, рэцэпцыя ібсенаўскага тэатра ў яго творчасці. Натуралізм у еўрапейскім тэатры і драматургія Аўгуста Стрындберга, Герхарта Гаўптмана. Сімвалісцкая драма. “Тэатр маўчання” Марыса Метэрлінка, трансфармацыя эстэтычнай сістэмы аўтара.
4

2

“Лялечны дом” Х. Ібсена


Аналіз драматургічных твораў

Падручнікі, манаграфіі, курс лекцый

[4], [15], [20]

[21], [28], [33]

[50], [51], [53]


Вуснае апытванне

7

Англійскі раман мяжы стагоддзяў.

Спецыфіка літаратурнай сітуацыі ў віктарыянскую эпоху. Спалучэнне натуралізму і рамантызму ў творчасці Р.Л. Стывенсана, Дж. Конрада і інш.2Чытанне тэкстаў і вучэбнай літаратуры

Падручнікі, манаграфіі, курс лекцый

[4], [11], [12]

[15], [19], [20]

[21], [26], [28]

[44], [50], [51]

[52], [53], [54]

[55]


Вуснае апытванне

8

Нямецкамоўная проза пачатку ХХ стагоддзя. Творчасць братоў Ман.

Уплыў Ф. Ніцшэ на нямецкую культуру. Спецыфіка развіцця літаратуры ў Германіі паміж франка-прускай і Першай сусветнай войнамі. Спецыфіка нямецкага натуралізму, зараджэнне экспрэсіянізму. Унікальнасць творчай манеры Т. і Г. Манаў.
2Чытанне тэкстаў і вучэбнай літаратуры

Падручнікі, манаграфіі, курс лекцый

[4], [8], [10]

[12], [15], [18]

[21], [23], [24]

[29], [47], [51]

[56]


Вуснае апытванне

9

Спецыфіка літаратурнага працэсу ў славянскіх краінах.

Асаблівасці літаратурнага працэсу ў краінах Цэнтральнай і Паўднёва-Усходняй Еўропы. Уплыў рускай культуры, інтэнсіўнае развіццё літаратуры, асаблівасці развіцця рэалізму. Нацыянальная праблематыка ў творах славянскіх пісьменнікаў.
2

2

“Крыжакі” Г. Сянкевіча, “Пад прыгнётам” І. Вазава, “Сабакагаловыя” А. Ірасека

Падручнікі, манаграфіі, курс лекцый

[4], [6], [15]

[28], [45], [46]
Вуснае апытванне

10

Нарвежскі раман мяжы стагоддзяў і творчасць Кнута Гамсуна.

Шляхі развіцця нарвежскага рамана мяжы XIX-XX стст. Асаблівасці творчага метаду К. Гамсуна, уплыў Ф. Ніцшэ, Ф. Дастаеўскага на філасофію пісьменніка. Наватарскі характар раманаў “Голад”, “Вікторыя”. Псіхалагічнае майстэрства аўтара.


2

“Голад”, “Вікторыя”, “Пан” К. Гамсуна (на выбар)

Падручнікі, манаграфіі

[4], [12], [15]

[19], [20], [21]

[34], [41], [51]


Вуснае апытванне

11

Літаратурны працэс ЗША мяжы XIX-XX стст.

Асаблівасці развіцця амерыканскай літаратуры мяжы стагоддзяў, уплыў еўрапейскага мастацтва. Творчасць М. Твена, Дж. Лондана, Т. Драйзера, О’Генры і інш.


2

Падручнікі, манаграфіі

[4], [15], [17]

[21], [22], [28]

[49]


Творчая работа, аналіз мастацкага тэкста на выбар

12

Французская інтэлектуальная проза мяжы стагоддзяў.

Творчасць А. Франса ў кантэксце французскай філасофскай традыцыі. “Востраў пінгвінаў”: асаблівасці жанру, канцэпцыя гісторыі ў рамане, спецыфіка мастацкай мовы пісьменніка. Паэтыка твора.


2

“Востраў пінгвінаў” А. Франса

Падручнікі, манаграфіі

[4], [12], [21]

[25], [28], [38]

[57]


Вуснае апытванне

ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА


ЛІТАРАТУРА


 1. Адмони В. Г. Генрик Ибсен: Очерк творчества. – Л., 1989.

 2. Адмони В. Г., Сильман Т. И. Томас Манн: Очерк творчества. – Л., 1960.

 3. Андреев Л. Г. Импрессионизм. – М., 1980.

 4. Андреев Л. Г., Карельский А. В. и др. Зарубежная литература ХХ века. – М., 2000.

 5. Березина А. Г. Поэзия и проза молодого Рильке. – Л., 1985.

 6. Горский И. К. Исторический роман Г. Сенкевича. – М., 1966.

 7. Гражданская З. Т. Бернард Шоу. – М., 1979.

 8. Гугнин А. А. Австрийская литература ХХ века. – Новополоцк – М., 2000.

 9. Данилин Ю. И. Жизнь и творчество Мопассана. – М., 1968.

 10. Дирзен И. Эпическое искусство Томаса Манна: Мировоззрение и жизнь. – М., 1981.

 11. Дьяконова Н. Я. Джон Голсуорси. – М.–Л., 1960.

 12. Евнина Е. М. Западноевропейский реализм на рубеже XIX–XX веков. – М., 1967.

 13. Емельянов С. "Ругон-Маккары" Э.Золя. – М., 1965.

 14. Зарубежная литература второго тысячелетия: 1000 – 2000. – М., 2001.

 15. Зарубежная литература конца ХIХ – начала ХХ века / Под ред. В.М.Толмачёва. – М., 2003.

 16. Зарубежная литература ХХ века (1871–1917): Хрестоматия / Сост. Н. П. Михальская, Б. И. Пуришев. – М., 1981.

 17. Засурский Я. Н. Теодор Драйзер. – М., 1977.

 18. Затонский Д. В. Австрийская литература в ХХ столетии. – М., 1985.

 19. История всемирной литературы: В 9 т. – М., 1983–1994. Т. 1, 7, 8.

 20. История зарубежной литературы конца XIX – начала ХХ века / Под ред. М. Е. Елизаровой, Н. П. Михальской. – М., 1970.

 21. История зарубежной литературы конца XIX–начала ХХ века / Под ред. Л. Г. Андреева. – М., 1978.

 22. История зарубежной литературы ХХ века (1871–1917) / Под ред. В. Н. Богословского, З. Т. Гражданской. – М., 1989.

 23. История немецкой литературы: В 5 т. – М., 1968. Т. 4.

 24. История немецкой литературы: В 3 т. – М., 1986. Т. 2.

 25. История французской литературы: В 4 т. – М., 1946–1963.

 26. Кагарлицкий Ю. И. Герберт Уэллс: Очерк жизни и творчества. – М., 1963.

 27. Карельский А. От героя к человеку: Два века западноевропейской литературы. – М., 1990.

 28. Ковалева Т. В., Леонова Е. А., Кириллова Т. Д. История зарубежной литературы (вторая половина Х1Х–начало ХХ века). – Мн., 1997.

 29. Кургинян М. С. Романы Томаса Манна: Формы и метод. – М., 1975.

 30. Кучборская Е. П. Реализм Эмиля Золя. – М., 1973.

 31. Лану А. Мопассан. – М., 1971.

 32. Лявонава Е. А. Агульнае і адметнае: Творы беларускіх пісьменнікаў ХХ стагоддзя ў кантэксце сусветнай літаратуры. – Мн., 2003.

 33. Лявонава Е. А. Беларуская літаратура ХХ ст. і еўрапейскі літаратурны вопыт. – Мн., 2002.

 34. Лявонава Е. А. Плыні і постаці: З гісторыі сусветнай літаратуры другой паловы ХIX – XX стагоддзяў. – Мн., 1998.

 35. Мандель Е. М. Гауптман: Драматургическое творчество конца XIX–начала ХХ века. – Саратов, 1972.

 36. Мелик-Саркисова Н. В. Концепция человека и творческий метод Э.Золя. – Махачкала, 1975.

 37. Моруа А. Литературные портреты. – М., 1970.

 38. Мотылева Т. Л. Ромен Роллан. – М., 1969.

 39. Называть вещи своими именами: Программные выступления мастеров западноевропейской литературы ХХ века. – М., 1986.

 40. Наливайко Д. С. Искусство: Направления, течения, стили. – Киев, 1985.

 41. Неустроев В. П. Литература скандинавских стран: 1870–1970. – М., 1980.

 42. Обломиевский Д. Французский символизм. – М., 1978.

 43. Образцова А. Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже XIX–XX веков. – М., 1974.

 44. Олдингтон Р. Стивенсон: Портрет бунтаря. – М., 1973.

 45. Очерки истории болгарской литературы XIX–XX веков. – М., 1959.

 46. Очерки истории чешской литературы XIX–XX веков. – М., 1963.

 47. Павлова Н. С. Типология немецкого романа: 1900–1945. – М., 1982.

 48. Пузиков А. Портреты французских писателей. – М., 1976.

 49. Ромм А. С. Марк Твен. – М., 1977.

 50. Соколянский М. Г. Оскар Уайльд: Очерк творчества. – Киев–Одесса, 1990.

 51. Толмачев В. М. Зарубежная литература ХХ века / Под ред. Л. Г. Андреева. – М., 2000.

 52. Тугушева М. П. Джон Голсуорси: Жизнь и творчество. – М., 1973.

 53. Урнов М. В. На рубеже веков: Очерки английской литературы. – М., 1970.

 54. Урнов М. В. Томас Гарди: Очерк творчества. – М., 1969.

 55. Уэллс об Уэллсе. – М., 1990.

 56. Федоров А. А. Томас Манн: Время шедевров. – М., 1981.

 57. Фрид Я. Анатоль Франс и его время. – М., 1975.

 58. Хьюз Э. Бернард Шоу. – М., 1968.

ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ

ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ

З ІНШЫМІ ДЫСЦЫПЛІНАМІ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ
Назва дысцыпліны,

з якой патрабуецца ўзгадніць праграмуНазва кафедры

Прапановы па зменах у змесце вучэбнай праграмы па вучэбнай дысцыпліне

Рашэнне, прынятае кафедрай, на якой была распрацавана вучэбная праграма (з указаннем даты і нумара пратакола)

1.Гісторыя беларускай літаратуры


Кафедра беларускай літаратуры і культуры; кафедра гісторыі беларускай літаратуры
21.05.13 пр. №9

2. Тэорыя літаратуры


Кафедра тэорыі літаратуры
21.05.13 пр. №9

ЗМЯНЕННІ І ДАПАЎНЕННІ Ў ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЕ

ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ

на _____/_____ навучальны год
№№

п/п


Змяненні і дапаўненні

Падстава
Вучэбная праграма перагледжана і зацверджана на паседжанні кафедры

(пратакол № ____ ад ________ 200_ г.)

Загадчык кафедры

_____________________ _______________ __________________

(ступень, званне (подпіс) (Ініцыялы, прозвішча)

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дэкан факультэта_____________________ _______________ __________________

(ступень, званне) (подпіс) (Ініцыялы, прозвішча)


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка