Учебная программа рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании департамента
Дата канвертавання17.03.2016
Памер272.98 Kb.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ


Учебная программа рассмотрена и рекомендована к утверждению
на заседании департамента _______________________________________

название департамента

Директор департамента ____________________ _____________________подпись ФИО

Протокол № ____ от «____» ____________________ 20___ г.«Утверждаю»
Декан Бакалаврской школы
______________ Г.Я. Миненков

подпись

«____» ______________ 20___ г.УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине:

Гісторыя Цэнтральна-Усходняй Еўропы. V – XXI ст.

____________________________________________________________________


для студентов бакалаврской программы___Гісторыя Беларусі і культурная антрапалогія__________________________________________________________________
Автор: _____Смалянчук А.Ф., д.г.н., праф.________

ФИО, ученая степень, ученое званиеe-mail: ____smalianchuk@ehu.lt__________________________2009/2010 учебный год

Курс

_2_


Семестр

_3_

Всего часов (кредитов)

_120_

(__3__)Из них:

Аудиторные занятия

48
Самостоятельная работа студента


_66_

Лекции

_24_
Подготовка к семинарам

_22_

Практические занятия

____
Подготовка к коллоквиумам

_4_

Семинары

_22_
Подготовка реферата

_10_

Коллоквиумы

__2_
Подготовка эссе

_10_

Тьютораты

____
Подготовка творческого задания

____

Офисные часы преподавателя


6
Подготовка к контрольной работе


_6_


Подготовка к тестам

____


Подготовка курсовой работы

____


Подготовка к зачету

____


Подготовка к экзамену

_14_

Вид аттестации:

_I__семестр экзамен_

___семестр ___

Вильнюс 2009 г.

1. Тлумачальная запіска
Прапанаваная праграма складзена на падставе даследаванняў гісторыі краін і народаў Цэнтральна-Усходняй Еўропы, якія набылі асаблівую актуальнасць на рубяжы ХХ – ХХІ ст. Пасля краху “сацыялістычнага лагеру” дзяржавы гэтага рэгіёну вярнулі незалежнасць і пачалі ператварацца ў рэальныя суб’екты геапалітыкі. Тыя ранейшыя спробы паказаць гістарычную і культурную адметнасць Цэнтральна-Усходняй Еўропы, якія прадпрымаліся яшчэ ў 60-70я гг. ХХ ст., у 80-я набылі характар мэтанакіраванага працэсу (палітычнага і навуковага) па вяртанню гэтага рэгіёну ў еўрапейскую цывілізацыйную традыцыю.

Мэтаю курса з’яўляецца атрыманне студэнтамі комплексу ведаў па гісторыі Цэнтральна-Усходняй Еўропы, выпрацоўка ўмення арыентавацца ў складаных сацыяльна-палітычных, эканамічных, культурных і рэлігійных працэсах, далучэнне студэнтаў да культурных і гістарычных традыцый “блізкай” Еўропы, выхаванне асобы, здольнай да самарэалізацыі ва ўмовах сучаснай соцыокультурнай сітуацыі ў Еўропе. Таксама вельмі важна жыхарам Беларусі паспрабаваць паглядзець на ўласную гісторыю ў кантэксце гісторыі Цэнтральна-Усходняй Еўропы.

У прапанаваным варыянце праграме асобная ўвага надаецца палітычным і культурным працэсам у гісторыі Цэнтральна-Усходняй Еўропы. Пры гэтым вылучаюцца Польшча, Чэхія/Чэхаславакія і Венгрыя, якія ў пэўным сэнсе складаюць палітычную аснову ўсяго рэгіёну. Таксама спецыяльная ўвага надаецца мінуламу бліжэйшых суседзяў Беларусі, асабліва Літве. Вучэбныя гадзіны размеркаваныя такім чынам, каб надаць належную ўвагу гісторыі нацыянальных працэсаў у гэтым рэгіёне Еўропы (ХІХ – ХХІ ст.). Аўтар праграмы таксама імкнуўся ўвесці ў вывучэнне элементы кампаратывістыкі, якая б дазволіла зразумець месца Беларусі ў гісторыі Цэнтральна-Усходняй Еўропы.

Апроч таго стрыжнявым для усяго курса з’яўляецца антрапалагічны прынцып, які дазваляе разглядаць чалавека ў якасці галоўнага аб’екта гістарычных даследаванняў і асноўнага суб’екта гісторыі.

Праграма разлічана на 120 гадзін, з якіх 48 з’яўляюцца аўдыторнымі (лекцыі, семінары, калоквіўмы). Шмат часу адведзена на самастойную працу студэнтаў, у т.л. на падрыхтоўку рэфератаў і гістарычных эсэ.

Матэрыяльнае забеспячэнне навучальнага працэсу – гэта бібліятэка універсітэту, электронныя рэсурсы, а таксама дакументы і матэрыялы Хрестоматии по истории южных и западных славян. В 3-х т. / Редколлегия Ю.Бромлей и др. (Минск, 1988-1990).
2. Тэматычны план


тэмы


Тэмы курса і/альбо тэмы занятку

Колькасць гадзін

Лекцыі

Офісныя гадзіны

Семінары

Калёквіумы

Самастойная праца

1

Тэма: Уводзіны ў курс “Гісторыя Цэнтральна-Усходняй Еўропы. V – XХІ ст.” (далей ЦУЕ)

2

-

-

-

-
Цэнтральна-Усходняя Еўропа: паняцце, тэрыторыя, перыядызацыя

2

-

2

-

-

2

Тэма: Спадчына сярэднявечча і выклік Новага часу

4

2

4

-

6
Узнікненне ЦУЕ як еўрапейскага рэгіёну. V – XV ст

2

-

-

-

-
Рэфармацыя ў ЦУЕ. 14-16 ст. Гусіты і беларусы

-

-

2

-

-
Выклік Новага часу. XVI ст.

2

-

-

-

-
ЦУЕ ў XVII – XVIII ст.: ад крызіса да Асветніцтва.

-

-

-

-

-
Народы дзяржавы Ягелонаў. XVI – XVIII ст.

-

-

2

-

-
Ад Хрысціянізацыі ЦУЕ да эпохі Асветніцтва. V – XVIII ст.

-

2

-

-

-
Падрыхтоўка да семінараў

-

-

-

-

4
Падрыхтоўка да кантрольнай работы

2

3

Тэма: Эпоха лібералізму і нацыяналізму. ХІХ – пачатак ХХ ст.

6

2

4

-

16
Пачатак эпохі лібералізму і нацыянальных рухаў. Канец XVIII – першая палова ХІХ ст.

2

-

-

-

-
Нацыянальнае Адраджэнне славянскіх народаў. І палова 19 ст.

-

-

-

-

-
Прамысловая рэвалюцыя і нацыянальныя рухі другой паловы ХІХ ст.

2

-

-

-

-
Славянскія народы Аўстрыйскай імперыі і Прусіі ў рэвалюцыйных падзеях 1848-1849 гг.

-

-

-

-

-
Літоўскі нацыянальны рух у ХІХ – пачатку ХХ ст.

2

-

-

-

-
Нацыянальнае Адраджэнне і нацыяналізм. 19 ст.

-

-

-

-

-
Першая сусветная вайна і нацыянальныя працэсы ў ЦУЕ.

-

-

2

-

-
Славянскія народы ў гады І сусветнай вайны

-

-

-

-

-
Падрыхтоўка да семінараў

-

-

-

-

4
Падрыхтоўка рэферата

-

-

-

-

10
Падрыхтоўка да кантрольнай работы

2

4

Тэма: ЦУЕ ў ХХ – ХХІ ст. Шлях да незалежнасці.

12

2

14

2

44
ЦУЕ ў міжваенны час (1919-1939 гг.)

2

-

-

-

-
Цяжкі шлях да незалежнасці. ЦУЕ ў 20-30-я гг. ХХ ст.

-

-

2

-

-
Другая сусветная вайна ў ЦУЕ.

2

-

-

-

-
Гітлераўская агрэсія і краіны ЦУЕ

-

-

2

-

-
ЦУЕ ў пасляваенны перыяд (1945-1985): партрэт на фоне Захаду і Усходу.

2

-

-

-

-
“Сталінскае вызваленне” і краіны ЦУЕ.

-

-

2

-

-
Польшча ў пасля Другой сусветнай вайны: антрапалогія камунізма.

2

-

-

-

-
Халакост у ЦУЕ.

-

-

-

-

-
ЦУЕ ў перыяд “халоднай вайны”

-

-

2

-

-
Краіны ЦУЕ ў перыяд еўрапейскай інтэграцыі.

2

-

-

-

-
Польшча як рухавік палітычных пераменаў.

-

-

2

-

-
ЦУЕ і нацыянальная праблема

2

-

-

-

-
Ад Новага часу да Еўразвязу.

-

-

-

2

-
Вільня як сталіца ЦУЕ.

-

-

2

-

-
Беларусь і ЦУЕ: агульнае і адметнае.

-

2

2

-

-
Падрыхтоўка да семінараў

-

-

-

-

14
Падрыхтоўка да кантрольнай работы

2
Падрыхтоўка да калоквіўма

-

-

-

-

4
Падрыхтоўка эсэ

-

-

-

-

10
Падрыхтоўка да экзамену

-

-

-

-

14
Усяго:

24

6

22

2

66


3. Літаратура, вэб-рэсурсы
3. 1. Асноўная


 1. Белоруссия в эпоху феодализма: сборник документов и материалов. Мн., 1961-1979. Т. 3-4.

 2. Белоруссия в эпоху капитализма.: сборник документов и материалов. Мн., 1983-1990. Т. 1-2.

 3. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах. Мн., 2002

 4. Грицак Я. Страсті за націоналізмом. Кіі, 2004.

 5. Капеллер А. Россия – многонациональная империя. Возникновение. История. Распад. М., 2000.

 6. Нарыс гісторыі Польскай дзяржавы и народа. Х – ХХІ ст. Варшава, 2006.

 7. Терешкович П. Этническая история Беларуси 19 – начала 20 в. Мн., 2004.

 8. Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ в. Том третий. М., 2002.

 9. Хрестоматия по истории южных и западных славян: Учеб. пособие для вузов: В 3 т. Т. I. Эпоха феодализма / Отв. ред. М.М.Фрейденберг.- Минск.: изд-во "Университетское", 1987.-272 с.

 10. Хрестоматия по истории южных и западных славян: В 3-х т.: Учеб. пособие для студентов ист. спец. вузов / Редкол.: Ю.В. Бромлей и др. - Минск: Университетское, 1989. Т. 2: Новая история / Отв. ред. В.Г. Карасев. - 295 с.: ил. - Библиогр.: с. 282-288
 1. Europa nie prowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1772-1799). Praca zbiorowa pod red. K.Jasiewicza. Warszawa, 1999.

 2. Kłoczowski J. Młodsza Europa. Europa Srodkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chreściajańskiej średniowiecza. Warszawa, [2003].

 3. Waldenberg M. Kwestie narodowe w Europie Srodkowo-Wschodniej. Warszawa, 1992.

 4. Historia Europy Srodkowo-Wschodniej. T. 1, 2. Red. J.Kłoczowski. Lublin, 2000.

 5. Davies N. Europa.Rozprawa historyka z historią. Kraków, 1998

 6. Halecki O. Historia Europy – jej granice i podziały. Lublin, 2000.

 7. Wandycz P. Cena wolności. Historia Europy Srodkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności. Kraków, 1995.

 8. Huntington S. P. Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Warszawa, 1998.


3.2. Дадатковая

 1. Бахтурина А.Ю. Окраины Российской империи: государственное управление и национальная политика в годы Первой мировой войны. (1914-1917). М., 2004

 2. Боффа Дж. История Советского Союза. Т. 1-2. М., 1990.

 3. Быць або ня быць сярэднеэўрапейцам. Сучаснае польскае мысьленьне. Мінск. 2000.

 4. Восстание в Белоруссии и Литве 1863-1864 гг.: Документы и материалы. Мн., 1955.

 5. К’яры Б. Штодзённасць за лініяй фронту. Менск, 2005.

 6. Ластоўскі В. Ю. Кароткая гісторыя Беларусі. Мн., 1992.

 7. Луцкевіч Л. Вандроўкі па Вільні. Вільня. 1998

 8. Западные окраины Российской империи. Научн. ред. М.Долбилов, А.Миллер. Москва, 2006

 9. Прэзідэнцкія выбары 2001 г. і трансфармацыя палітычнай сістэмы Беларусі. Мн., 2002.

 10. Средневековая Европа глазами современников и историков: Кн. для чтения. В 5 ч. - М.: Интерпракс, 1995. - (Всемир. история и культура глазами современников и историков). - Ч. 4: От средневековья к Новому времени. Новый человек / Отв. ред. А.Л. Ястребицкая. - 320 с. - Библиогр. в конце разд

 11. Федосова Э.П. Россия и Прибалтика: культурный диалог. Вторая половина XIX - начало XX / РАН. Ин-т рос. истории. - М., 1999. - 200 с. - Библиогр. в примеч.

 12. Феномен "местного национализма": "эстонское дело" 1949-1952 годов в контексте советизации Балтии // ОИ 2001 № 3

 13. История ХХ века [Электронный ресурс]: Дистанц. курс / В.В. Дамье, А.А. Данилов, В.В. Драбкин и др.; Ред. Н.И. Егорова; Моск. обществ. науч. фонд. - М., 2001. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв.; 12 см. - Систем. требования: ПК от Pentium 166 МГц; 32 Мб RAM; Windows 95, 98, 2000 или Windows NT; 4-скоростной дисковод; SVGA видеокарта, 16-бит, не менее 4 Мб видеопамяти; зв. карта; мышь. - Загл. с этикетки диска.

 14. Россия и Балтия: Народы и страны. Вторая половина XIX - 30-е гг. XX в. / Ин-т всеобщ. истории РАН; Редкол.: А.О. Чубарьян (Отв. ред.) и др. - М., 2000. - 173 с.

 15. Россия и Европа в XIX - XX веках: проблемы взаимовосприятия народов, социумов, культур: Сб. науч. тр. / Е.Ю. Артемова, А.Ю. Большакова, Т.Н. Гелла и др.; Отв. ред. А.В. Голубев; РАН. Ин-т рос. истории. - М., 1996. - 228 с.

 16. Смалянчук А. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі рух на беларускіх і літоўскіх землях. 1864 – люты 1917 г. Спб., 2004.

 17. Туронак Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. Мн., 1993.

 18. Эберхард П. Дэмаграфічная сітуацыя на Беларусі. 1897 – 1989. Мн., 1997.
 1. Wereszycki H. Historia polityczna Polski. 1864-1918. Wrocław, 1990.

 2. Hrycak J. Historia Ukrainy. 1772-1999. Lublin, 2000.

 3. Medišauskiene Z. Adam Honory Kirkor – między Litwą, Polska a Białorusią // Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia historica. VIII. Poznań, 2001.

 4. Lopata R. W kręgu projektów odrodzenia Wielkiego Księstwa Litewskiego (1915-1916) // Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia historica. VIII. Poznań, 2001.


3.3. Вэб-рэсурсы
Беларуская інтэрнэт бібліятэка КАМУНІКАТ.url – http://kamunikat.fontel.net

Беларуская палічка – http://knihi.com

Arche – пачатак – http://arche.com.by

Сайт гістарычнага факультэта БДУ – http://www.hist.bsu.by

Беларуская віртуальная бібліятэка - http://www.library.by

Бібліятэка партала Auditorium.url


4. Апісанне курса (адпаведна тэматычнаму плану)
Тэма 1. Уводзіны ў курс “Гісторыя ЦУЕ” – 2 г. (2+0)

Лекцыя 1. Цэнтральна-Усходняя Еўропа: паняцце, тэрыторыя, храналогія
 1. Паняцце “ЦУЕ”. Адметнасць рэгіёну і яго межы.

 2. Перыядызацыя гісторыі

 3. Праблема этнагенезу народаў ЦУЕ

Літаратура

Waldenberg M. Kwestie narodowe w Europie Srodkowo-Wschodniej. Warszawa, 1992.

Historia Europy Srodkowo-Wschodniej. T. 1, 2. Red. J.Kłoczowski. Lublin, 2000.

Davies N. Europa.Rozprawa historyka z historią. Kraków, 1998

Halecki O. Historia Europy – jej granice i podziały. Lublin, 2000.

Wandycz P. Cena wolności. Historia Europy Srodkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności. Kraków, 1995.
Тэма 2. Спадчына сярэднявечча і выклік Новага часу – 14 г. (8+4+2)

Лекцыя 2. Узнікненне ЦУЕ як рэгіёну. V – ХV ст. 1. Спадчына дахрысціянскай эпохі. Узнікненне першых дзяржаў

 2. Хрысціянізацыя ЦУЕ

 3. Палітычныя перамены Х ст.

 4. Дзяржавы ЦУЕ ў XIII – XV ст.

Літаратура

Waldenberg M. Kwestie narodowe w Europie Srodkowo-Wschodniej. Warszawa, 1992.

Historia Europy Srodkowo-Wschodniej. T. 1, 2. Red. J.Kłoczowski. Lublin, 2000.

Davies N. Europa.Rozprawa historyka z historią. Kraków, 1998

Halecki O. Historia Europy – jej granice i podziały. Lublin, 2000.

Wandycz P. Cena wolności. Historia Europy Srodkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności. Kraków, 1995.

Семінар 1. Славянскія землі ў эпоху сярэднявечча. 5 – 15 ст. 1. Усходнія славяне: гаспадарка, палітычнае развіццё.

 2. Заходнія славяне: гаспадарка, палітычнае развіццё

 3. Паўднёвыя славяне: гаспадарка, палітычнае развіццё.

 4. (Хрэстаматыя)

Літаратура

Historia Europy Srodkowo-Wschodniej. T. 1, 2. Red. J.Kłoczowski. Lublin, 2000.

Davies N. Europa.Rozprawa historyka z historią. Kraków, 1998

Wandycz P. Cena wolności. Historia Europy Srodkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności. Kraków, 1995.

Хрестоматия по истории южных и западных славян: Учеб. пособие для вузов: В 3 т. Т. I. Эпоха феодализма / Отв. ред. М.М.Фрейденберг.- Минск.: изд-во "Университетское", 1987.-272 с.

Хрестоматия по истории южных и западных славян: В 3-х т.: Учеб. пособие для студентов ист. спец. вузов / Редкол.: Ю.В. Бромлей и др. - Минск: Университетское, 1989. Т. 2: Новая история / Отв. ред. В.Г. Карасев. - 295 с.: ил. - Библиогр.: с. 282-288
Лекцыя 3. Выклік Новага часу. XVI ст.

1. Рэнесанс і Рэфармацыя

2. Гаспадарка, грамадства і палітыка

3. Рэч Паспалітая абодвух народаў


Літаратура

Historia Europy Srodkowo-Wschodniej. T. 1, 2. Red. J.Kłoczowski. Lublin, 2000.

Davies N. Europa.Rozprawa historyka z historią. Kraków, 1998

Wandycz P. Cena wolności. Historia Europy Srodkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności. Kraków, 1995.

Хрестоматия по истории южных и западных славян: Учеб. пособие для вузов: В 3 т. Т. I. Эпоха феодализма / Отв. ред. М.М.Фрейденберг.- Минск.: изд-во "Университетское", 1987.-272 с.

Хрестоматия по истории южных и западных славян: В 3-х т.: Учеб. пособие для студентов ист. спец. вузов / Редкол.: Ю.В. Бромлей и др. - Минск: Университетское, 1989. Т. 2: Новая история / Отв. ред. В.Г. Карасев. - 295 с.: ил. - Библиогр.: с. 282-288


Семінар 2. ЦУЕ ў XVII-XVIII ст.: ад крызіса да Асветніцтва

 1. Крызіс 17 ст. у манархіі Габсбургаў і РП.

 2. Асветніцкі абсалютызм або асветніцкая вольнасць?

 3. Манархія Габсбургаў і РП у другой палове 18 ст.

Літаратура

Historia Europy Srodkowo-Wschodniej. T. 1, 2. Red. J.Kłoczowski. Lublin, 2000.

Davies N. Europa.Rozprawa historyka z historią. Kraków, 1998

Wandycz P. Cena wolności. Historia Europy Srodkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności. Kraków, 1995.
Тэма 3. Эпоха лібералізму і нацыянальнасці – 10 (6+4)

Лекцыя 4. Пачатак эпохі лібералізму і нацыянальных рухаў. Канец 18 – п.п. 19 ст. 1. Паняцце лібералізму і нацыяналізму

 2. Польскі, чэшскі і венгерскі нацыяналізмы

 3. “Вясна народаў” і крах ліберальнага нацыяналізму.

Літаратура

Waldenberg M. Kwestie narodowe w Europie Srodkowo-Wschodniej. Warszawa, 1992.

Historia Europy Srodkowo-Wschodniej. T. 1, 2. Red. J.Kłoczowski. Lublin, 2000.

Davies N. Europa.Rozprawa historyka z historią. Kraków, 1998

Halecki O. Historia Europy – jej granice i podziały. Lublin, 2000.

Wandycz P. Cena wolności. Historia Europy Srodkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności. Kraków, 1995.

Грицак Я. Страсті за націоналізмом. Кіі, 2004.

Капеллер А. Россия – многонациональная империя. Возникновение. История. Распад. М., 2000.

Нарыс гісторыі Польскай дзяржавы и народа. Х – ХХІ ст. Варшава, 2006.

Терешкович П. Этническая история Беларуси 19 – начала 20 в. Мн., 2004.
Лекцыя 5. Прамысловая рэвалюцыя і нацыянальныя рухі другой паловы ХІХ ст.


 1. Паняцце “прамысловая рэвалюцыя”.

 2. ЦУЕ ва ўмовах прамысловай рэвалюцыі (Чэхія, Венгрыя і Польшча)

 3. Нацыянальныя рухі ў ЦУЕ.

Літаратура

Waldenberg M. Kwestie narodowe w Europie Srodkowo-Wschodniej. Warszawa, 1992.

Historia Europy Srodkowo-Wschodniej. T. 1, 2. Red. J.Kłoczowski. Lublin, 2000.

Davies N. Europa.Rozprawa historyka z historią. Kraków, 1998

Halecki O. Historia Europy – jej granice i podziały. Lublin, 2000.

Wandycz P. Cena wolności. Historia Europy Srodkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności. Kraków, 1995.
Семінар 3. Нацыянальнае Адраджэнне і нацыяналізм. 19 ст.


 1. Паняцце “нацыі”.

 2. Польская мадэль нацыяналізму.

 3. Чэшская мадэль нацыяналізму

 4. Венгерская мадэль.

 5. Беларуская мадэль.

Літаратура

Waldenberg M. Kwestie narodowe w Europie Srodkowo-Wschodniej. Warszawa, 1992.

Historia Europy Srodkowo-Wschodniej. T. 1, 2. Red. J.Kłoczowski. Lublin, 2000.

Davies N. Europa.Rozprawa historyka z historią. Kraków, 1998

Halecki O. Historia Europy – jej granice i podziały. Lublin, 2000.

Wandycz P. Cena wolności. Historia Europy Srodkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności. Kraków, 1995.

Хрестоматия по истории южных и западных славян: Учеб. пособие для вузов: В 3 т. Т. I. Эпоха феодализма / Отв. ред. М.М.Фрейденберг.- Минск.: изд-во "Университетское", 1987.-272 с.

Хрестоматия по истории южных и западных славян: В 3-х т.: Учеб. пособие для студентов ист. спец. вузов / Редкол.: Ю.В. Бромлей и др. - Минск: Университетское, 1989. Т. 2: Новая история / Отв. ред. В.Г. Карасев. - 295 с.: ил. - Библиогр.: с. 282-288

Грицак Я. Страсті за націоналізмом. Кіі, 2004.

Капеллер А. Россия – многонациональная империя. Возникновение. История. Распад. М., 2000.

Нарыс гісторыі Польскай дзяржавы и народа. Х – ХХІ ст. Варшава, 2006.

Терешкович П. Этническая история Беларуси 19 – начала 20 в. Мн., 2004.
Лекцыя 6. Літоўскі нацыянальны рух у ХІХ – пачатку ХХ ст.


 1. Нараджэнне руху: ад шляхты да народнай інтэлігенцыі

 2. Літоўскі рух напрыканцы ХІХ – пачатку ХХ ст.

 3. Літоўскі рух у перыяд расейскіх рэвалюцый. Дасягненне незалежнасці.

Літаратура

Waldenberg M. Kwestie narodowe w Europie Srodkowo-Wschodniej. Warszawa, 1992.

Historia Europy Srodkowo-Wschodniej. T. 1, 2. Red. J.Kłoczowski. Lublin, 2000.

Davies N. Europa.Rozprawa historyka z historią. Kraków, 1998

Halecki O. Historia Europy – jej granice i podziały. Lublin, 2000.

Wandycz P. Cena wolności. Historia Europy Srodkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności. Kraków, 1995.

Капеллер А. Россия – многонациональная империя. Возникновение. История. Распад. М., 2000.

Нарыс гісторыі Польскай дзяржавы и народа. Х – ХХІ ст. Варшава, 2006.

Терешкович П. Этническая история Беларуси 19 – начала 20 в. Мн., 2004.


Семінар 4. Першая сусветная вайна (1914-1918 гг.) і нацыянальныя працэсы ў ЦУЕ

 1. Венгрыя, Чэхія і Польшча напярэдадні вайны (90-я гг. ХІХ ст. – пачатак ХХ ст.)

 2. Цэнтральна-Усходняя Еўропа ў перыяд Першай сусветнай вайны (1914-1918)

Літаратура

Waldenberg M. Kwestie narodowe w Europie Srodkowo-Wschodniej. Warszawa, 1992.

Historia Europy Srodkowo-Wschodniej. T. 1, 2. Red. J.Kłoczowski. Lublin, 2000.

Davies N. Europa.Rozprawa historyka z historią. Kraków, 1998

Halecki O. Historia Europy – jej granice i podziały. Lublin, 2000.

Wandycz P. Cena wolności. Historia Europy Srodkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności. Kraków, 1995.
Тэма 4. ЦУЕ ў ХХ ст. Шлях да незалежнасці – 28 (12+14+2)

Лекцыя 7. ЦУЕ ў міжваенны час. 1. Міжнародныя адносіны пасля заканчэння вайны

 2. Гаспадарка, грамадства, культура

 3. Палітычнае жыццё

 4. ЧСР і Венгрыя ва ўмовах краху Версальскай сістэмы

Літаратура

Waldenberg M. Kwestie narodowe w Europie Srodkowo-Wschodniej. Warszawa, 1992.

Historia Europy Srodkowo-Wschodniej. T. 1, 2. Red. J.Kłoczowski. Lublin, 2000.

Davies N. Europa.Rozprawa historyka z historią. Kraków, 1998

Halecki O. Historia Europy – jej granice i podziały. Lublin, 2000.

Wandycz P. Cena wolności. Historia Europy Srodkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności. Kraków, 1995.
Семінар 5. Цяжкі шлях да незалежнасці. ЦУЕ ў 20-30-я гг. ХХ ст.


 1. Нацыянальныя праблемы ў незалежных краінах ЦУЕ.

 2. Паміж таталітарызмам і плюралізмам.

Літаратура

Waldenberg M. Kwestie narodowe w Europie Srodkowo-Wschodniej. Warszawa, 1992.

Historia Europy Srodkowo-Wschodniej. T. 1, 2. Red. J.Kłoczowski. Lublin, 2000.

Davies N. Europa.Rozprawa historyka z historią. Kraków, 1998

Halecki O. Historia Europy – jej granice i podziały. Lublin, 2000.

Wandycz P. Cena wolności. Historia Europy Srodkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności. Kraków, 1995.

Хрестоматия по истории южных и западных славян: Учеб. пособие для вузов: В 3 т. Т. I. Эпоха феодализма / Отв. ред. М.М.Фрейденберг.- Минск.: изд-во "Университетское", 1987.-272 с.

Хрестоматия по истории южных и западных славян: В 3-х т.: Учеб. пособие для студентов ист. спец. вузов / Редкол.: Ю.В. Бромлей и др. - Минск: Университетское, 1989. Т. 2: Новая история / Отв. ред. В.Г. Карасев. - 295 с.: ил. - Библиогр.: с. 282-288
Лекцыя 8. Другая сусветная вайна ў ЦУЕ (1939-1945)


 1. Ваенна-палітычныя падзеі ў перыяд савецка-германскага саюза. 1939-1941.

 2. Польшча, Чэхаславакія і Венгрыя ў 1941-1945 гг.

 3. Халакост

 4. Праблема пасляваеннага лёсу ЦУЕ

Літаратура

Waldenberg M. Kwestie narodowe w Europie Srodkowo-Wschodniej. Warszawa, 1992.

Historia Europy Srodkowo-Wschodniej. T. 1, 2. Red. J.Kłoczowski. Lublin, 2000.

Davies N. Europa.Rozprawa historyka z historią. Kraków, 1998

Halecki O. Historia Europy – jej granice i podziały. Lublin, 2000.

Wandycz P. Cena wolności. Historia Europy Srodkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności. Kraków, 1995.
Семінар 6. Гітлераўская агрэсія і краіны ЦУЕ.


 1. Чэхаславакія ў ІІ сусветнай вайне

 2. Генерал-губернатарства або падпольная польская дзяржава.

 3. Партызанская вайна ў Беларусі, Украіне, Югаславіі.

 4. Праблема калабарацыі.

Літаратура

Waldenberg M. Kwestie narodowe w Europie Srodkowo-Wschodniej. Warszawa, 1992.

Historia Europy Srodkowo-Wschodniej. T. 1, 2. Red. J.Kłoczowski. Lublin, 2000.

Davies N. Europa.Rozprawa historyka z historią. Kraków, 1998

Halecki O. Historia Europy – jej granice i podziały. Lublin, 2000.

Wandycz P. Cena wolności. Historia Europy Srodkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności. Kraków, 1995.
Лекцыя 9. Цэнтральна-Усходняя Еўропа ў пасляваенны перыяд (1945-1985): партрэт на фоне Захаду і Усходу.

1. Шлях да “халоднай вайны”. 1945-1948

2. Еўропа ва ўмовах “халоднай вайны”. 1948-1985

3. Інтэграцыя і дэзінтэграцыя. 1985 - 1991


Літаратура

Waldenberg M. Kwestie narodowe w Europie Srodkowo-Wschodniej. Warszawa, 1992.

Historia Europy Srodkowo-Wschodniej. T. 1, 2. Red. J.Kłoczowski. Lublin, 2000.

Davies N. Europa.Rozprawa historyka z historią. Kraków, 1998

Halecki O. Historia Europy – jej granice i podziały. Lublin, 2000.

Wandycz P. Cena wolności. Historia Europy Srodkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności. Kraków, 1995.


Семінар 7. “Сталінскае вызваленне” і краіны ЦУЕ.

 1. “Польскае пытанне” ў палітыцы СССР падчас сусветнай вайны.

 2. “Вызваленне” прыбалтыйскіх дзяржаў.

 3. Праблема калабарацыі.

Літаратура

Waldenberg M. Kwestie narodowe w Europie Srodkowo-Wschodniej. Warszawa, 1992.

Historia Europy Srodkowo-Wschodniej. T. 1, 2. Red. J.Kłoczowski. Lublin, 2000.

Davies N. Europa.Rozprawa historyka z historią. Kraków, 1998

Halecki O. Historia Europy – jej granice i podziały. Lublin, 2000.

Wandycz P. Cena wolności. Historia Europy Srodkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności. Kraków, 1995.
Лекцыя 10. Польшча пасля ІІ сусветнай вайны: антрапалогія камунізму

1. Ад савецкага “вызвалення” да надзвычайнага становішча. 1945 - 1981

2. Пазбаўленне ад камунізму. 1981 - 1991.
Літаратура

Waldenberg M. Kwestie narodowe w Europie Srodkowo-Wschodniej. Warszawa, 1992.

Historia Europy Srodkowo-Wschodniej. T. 1, 2. Red. J.Kłoczowski. Lublin, 2000.

Davies N. Europa.Rozprawa historyka z historią. Kraków, 1998

Halecki O. Historia Europy – jej granice i podziały. Lublin, 2000.

Wandycz P. Cena wolności. Historia Europy Srodkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności. Kraków, 1995.


Семінар 8. ЦУЕ ў перыяд “халоднай вайны”

 1. Чэхаславакія. Год 1948.

 2. Паўстанне ў Венгрыі. 1956 г.

 3. Чэхаславакія. Год 1968.

 1. Ізноў “польскае пытанне”

Літаратура

Waldenberg M. Kwestie narodowe w Europie Srodkowo-Wschodniej. Warszawa, 1992.

Historia Europy Srodkowo-Wschodniej. T. 1, 2. Red. J.Kłoczowski. Lublin, 2000.

Davies N. Europa.Rozprawa historyka z historią. Kraków, 1998

Halecki O. Historia Europy – jej granice i podziały. Lublin, 2000.

Wandycz P. Cena wolności. Historia Europy Srodkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności. Kraków, 1995.
Лекцыя 11. Краіны ЦУЕ ў перыяд еўрапейскай інтэграцыі.


 1. Палітычныя перамены пасля распаду “савецкага лагеру”.

 2. Працэс еўрапейскай інтэграцыі.

 3. Далучэнне да Еўразвязу.

Літаратура

Waldenberg M. Kwestie narodowe w Europie Srodkowo-Wschodniej. Warszawa, 1992.

Historia Europy Srodkowo-Wschodniej. T. 1, 2. Red. J.Kłoczowski. Lublin, 2000.

Davies N. Europa.Rozprawa historyka z historią. Kraków, 1998

Halecki O. Historia Europy – jej granice i podziały. Lublin, 2000.

Wandycz P. Cena wolności. Historia Europy Srodkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności. Kraków, 1995.
Семінар 9. Польшча як рухавік палітычных пераменаў.


 1. “Салідарнасць”: прычыны і падзея.

 2. Увядзенне ваеннага становішча. 1983 г.

 3. Ад “круглага стала” да прэзідэнта Л.Валенсы.

Літаратура

Waldenberg M. Kwestie narodowe w Europie Srodkowo-Wschodniej. Warszawa, 1992.

Historia Europy Srodkowo-Wschodniej. T. 1, 2. Red. J.Kłoczowski. Lublin, 2000.

Davies N. Europa.Rozprawa historyka z historią. Kraków, 1998

Halecki O. Historia Europy – jej granice i podziały. Lublin, 2000.

Wandycz P. Cena wolności. Historia Europy Srodkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności. Kraków, 1995.
Лекцыя 12. Нацыянальныя праблемы ў краінах ЦУЕ


 1. Уводзіны ў праблему.

 2. Чэхія і Славакія

 3. Польшча і Венгрыя

 4. Краіны былой Югаславіі

 5. Нацыянальныя праблемы ў Малдове і Румыніі.

 6. Украіна.

 7. Прыбалтыйскія дзяржавы.

Літаратура

Waldenberg M. Kwestie narodowe w Europie Srodkowo-Wschodniej. Warszawa, 1992.

Historia Europy Srodkowo-Wschodniej. T. 1, 2. Red. J.Kłoczowski. Lublin, 2000.

Davies N. Europa.Rozprawa historyka z historią. Kraków, 1998

Halecki O. Historia Europy – jej granice i podziały. Lublin, 2000.

Wandycz P. Cena wolności. Historia Europy Srodkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności. Kraków, 1995.
Калоквіўм 1. Ад Новага часу да Еўразвязу.
Літаратура

Waldenberg M. Kwestie narodowe w Europie Srodkowo-Wschodniej. Warszawa, 1992.

Historia Europy Srodkowo-Wschodniej. T. 1, 2. Red. J.Kłoczowski. Lublin, 2000.

Davies N. Europa.Rozprawa historyka z historią. Kraków, 1998

Halecki O. Historia Europy – jej granice i podziały. Lublin, 2000.

Wandycz P. Cena wolności. Historia Europy Srodkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności. Kraków, 1995.

Белоруссия в эпоху капитализма.: сборник документов и материалов. Мн., 1983-1990. Т. 1-2.

Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах. Мн., 2002


Семінар 10. Вільня як сталіца ЦУЕ.

 1. Вільня літоўская.

 2. Вільня польская.

 3. Вільня беларуская.

 4. Вільня яўрэйская.

Літаратура

Historia Europy Srodkowo-Wschodniej. T. 1, 2. Red. J.Kłoczowski. Lublin, 2000.

Davies N. Europa.Rozprawa historyka z historią. Kraków, 1998

Wandycz P. Cena wolności. Historia Europy Srodkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności. Kraków, 1995.
Семінар 11. Беларусь і ЦУЕ: агульнае і адметнае.


 1. Гісторыя гаспадаркі.

 2. Палітычная гісторыя.

 3. Гісторыя культуры.

Літаратура

Грицак Я. Страсті за націоналізмом. Кіі, 2004.

Капеллер А. Россия – многонациональная империя. Возникновение. История. Распад. М., 2000.

Нарыс гісторыі Польскай дзяржавы и народа. Х – ХХІ ст. Варшава, 2006.

Терешкович П. Этническая история Беларуси 19 – начала 20 в. Мн., 2004.

Белоруссия в эпоху феодализма: сборник документов и материалов. Мн., 1961-1979. Т. 3-4.

Белоруссия в эпоху капитализма.: сборник документов и материалов. Мн., 1983-1990. Т. 1-2.

Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах. Мн., 2002

Europa nie prowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1772-1799). Praca zbiorowa pod red. K.Jasiewicza. Warszawa, 1999.
Прыблізная тэматыка рэфератаў

 1. “Мяжа на Эльбе”. Да праблемы эканамічнага развіцця ЦУЕ в эпоху сярэднявечча.

 2. Станаўленне польскай дзяржаўнасці. Х ст.

 3. Узнікненне Чэшскага каралеўства.

 4. ВКЛ як беларуска-літоўска-украінская дзяржава.

 5. Уніі ВКЛ і Польшчы: месца ў гісторыі ЦУЕ.

 6. Рух гусітаў у Чэхіі. 15 ст.

 7. Ян Гус (1371-1415): жыццё і дзейнасць.

 8. Рэнесанс у Чэхіі.

 9. Рэнесанс у Рэчы Паспалітай.

 10. Рэфармацыя на чэшскіх землях.

 11. Берасцейская унія. 1596 г.

 12. Прамысловая рэвалюцыя ў ЦУЕ.

 13. Славянскі з’езд 1848 г.

 14. Венгрыя ў І сусветнай вайне.

 15. Адраджэнне польскай дзяржаўнасці. 1918 г.

 16. Беларуская і польская мадэлі нацыянальнага Адраджэння.

 17. Беларуская і літоўская мадэлі нацыянальнага Адраджэння

 18. Беларусы ў міжваеннай Польшчы.

 19. Венгрыя ў перыяд ІІ сусветнай вайны.

 20. Югаславія ў перыяд нямецкай акупацыі.

 21. “Сталінскае вызваленне” народаў ЦУЕ.

 22. Партызанская вайна ў Прыбалтыцы пасля савецкага “вызвалення”.

 23. Партызанская вайна на Украіне супраць камуністычнага рэжыму.

 24. Паўстанне ў Венгрыі ў 1956 г.

 25. Чэшскія падзеі 1968 г.

 26. “Аранжавая рэвалюцыя” 2004 г. на Украіне.


Прыблізная тэматыка гістарычных эсэ


 1. Вільня ў памяці народаў рэгіёну

 2. Гарады і краіны ЦУЕ: на памежжы цывілізацый

 1. Чэхія ў ХХ ст.: дзяржаўнасць без змагання?

 2. Сталіца ЦУЕ.

 3. Праблема калабарацыі ў ЦУЕ ў ХХ ст.

 4. Нацыянальнае Адраджэнне народаў ЦУЕ: агульнае і адметнае.

 5. Польшча, Венгрыя і Чэхія/Чэхаславакія – палітычная аснова ЦУЕ?

 6. Еўразвяз і краіны ЦУЕ.

 7. Беларусь – краіна ЦУЕ.


5. Крытэрыі ацэнкі пісьмовых прац:
- веданне гістарычных фактаў;

- веданне гістарыяграфіі праблемы;- уменне аналізаваць матэрыял, рабіць абагульненні і праяўляць самастойнасць мыслення.

6. Ацэнка ведаў студэнтаў:
Знания и результаты работы студентов оцениваются в форме экзамена (если есть) и по накопительной модели оценки по следующим основаниям:

 • пропуски занятий от 10% до 20% - минус 1 балл, 20% и более – решение о допуске к экзамену принимается деканом факультета;

 • результаты письменных работ - 40% (вклад в общую оценку);

 • участие в обсуждении вопросов на семинарских занятиях - 40% (вклад в общую оценку);

 • экзамен (если есть) - 20% (вклад в общую оценку).


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка